Re: สอบบรรจุครู


[ ดูผู้ตอบเพิ่มเติม ] [ เขียนตอบเพิ่มเติม ] [ กระดานแสดงความคิดเห็น ] [ FAQ ]

รายละเอียดผู้เขียน ชื่อ : น. (202.28.27.2) วันที่ 20 มิถุนายน 2545 at 11:56:07:

ตอบมาจากหัวข้อ : สอบบรรจุครู โดย : panda on 14 มกราคม 2545 at 15:31:53:

ข้อความ : ตามพ.ร.บ.ใหม่ 2542 ผู้ที่ไม่มีวุฒิครูสอบไม่ได้ครับ
นอกจากเรียนจบทางครูแล้วต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยครับ


ผู้ตอบเพิ่มเติม :เขียนตอบเพิ่มเติม

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Link Goto URL ที่แนะนำ: :www.moe.go.th
ชื่อ Website : กระทรวงศึกษาธิการ
ใส่รูปภาพ Image URL:


[ ผู้ตอบเพิ่มเติม ] [ เขียนตอบเพิ่มเติม ] [ กระดานแสดงความคิดเห็น ] [ FAQ ]