ข้อมูลจำเพาะสำหรับศูนย์บริการ
( MOENet Service )

        

             เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยมีการพัฒนามาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย  ภายใต้ชื่อเครือข่ายไทยสาร (THAISAN : The Thai Social/Scientific,Academic and Research Network) เครือข่ายไทยสารส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ ได้ต่อเชื่อมเข้าสู่อินเตอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์ในเดือนกันยายน พ..2535 จุดแรกของการเชื่อมโยงคือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปีถัดมาได้ต่อเชื่อมที่เน็คเท็คเป็นจุดที่สอง
         
ปี 2538 ศูนย์สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้ต่อเชื่อมเครือข่ายเข้ากับเน็คเท็คภายใต้ชื่อเครื่อง emisc.moe.go.th และเรียกเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการว่า MOENet (เอ็ม-โอ-อี-เน็ต) เพื่อเปิดบริการแก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ความเร็ว 19.2 K
         
ปี 2540 เครือข่าย MOENet ได้เปลี่ยนช่องทางการสื่อสาร จาก NECTEC มาเชื่อมโยงกับภาคเอกชน เพื่อประสิทธิภาพ และการบริการที่ดีกว่า ที่ความเร็ว 64 K
          ปี 2540 เครือข่าย MOENet ได้ขยายความเร็วการสื่อสารเป็น 256 Kbps
          ปี 2542เครือข่าย MOENet ได้เพิ่มความเร็วการสื่อสารเพื่อให้รองรับหน่วยงานของกระทรวง ศึกษาธิการที่ความเร็ว  512 Kbps
          ปัจจุบันเครือข่าย MOENet มีช่องทางการสื่อสารเชื่อมโยงไปยังศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต ที่ความเร็ว 2 Mbps

          บริการแก้ปัญหา หมายเลข 281-9809,628-5643-44 โทรสาร 2829241 ติดต่อกลุ่มงานบำรุงรักษาเครือข่าย กลุ่มเทคโนโลยีและเครือข่าย ศูนย์สารสนเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ

1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกการใช้ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ กระทรวงศึกษาธิการธิการ

          1.1  บริการกระทรวงศึกษาธิการ-อินเตอร์เน็ต   เป็นการอนุญาตให้สมาชิกที่เป็น   ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ชื่อ "emise.moe.go.th" เพื่อใช้ในการคำนวณ  ค้นฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสารกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์อื่นๆ และสถาบันอื่นๆ ที่เชื่อมต่อ
          1.2 
บริการกระทรวงศึกษาธิการ-อินเตอร์เน็ต   ให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาสังคมเท่านั้น ห้ามรับส่งข่าวสารที่เป็นความลับทางราชการ  หรือในทางผิดกฎหมายซึ่งได้แก่ เอกสารที่มีสิทธิ เอกสาร ซึ่งทางการตีความว่า เป็นการข่มขู่ หรือ ลามก อนาจารผู้ใช้รับรองว่า หากมีการกล่าวหา  ว่ากระทำ  หรือการกระทำสิ่งที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย จะเอาผิดกับศูนย์สารสนเทศไม่ได้
          1.3 
บริการกระทรวงศึกษาธิการ-อินเตอร์เน็ต   ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการค้าผ่านทางระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ที่รับ การแจ้งความจำหน่ายสินค้าการนำข้อมูลไปขายต่อ     การให้ผู้อื่นร่วมใช้ User Account การรับบริการค้นหาข้อมูล เพื่อกำไรและอื่น ๆ ถือว่าผู้นี้ละเมิดขอบเขตการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
          1.4
ผู้ใช้สัญญาว่าจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายโดยมีความประพฤติดี ซึ่งอย่างน้อยก็จะต้องไม่ละเมิด ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
          1.5 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สารสนเทศ  และในสถาบันเครือข่ายเป็นสมบัติทางราชการ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเครือข่าย อินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยระบบเครือข่ายเข้าไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

2 คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้ง password
         2.1
ห้ามใช้ชื่อเล่น นามสกุล เลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ  เพราะอาจจะสืบหาได้ง่าย
         2.2
ควรประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายวรรคตอนปะปนกัน
         2.3
ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร
         2.4
ควรเปลี่ยนทุก ๆ 2 เดือน
         2.5
ควรหาวิธีการจดจำที่ดีและไม่ปล่อยให้ผู้อื่นเห็นได้ง่าย

3 ทำไมจึงต้องรักษา password ของท่านให้ปลอดภัย

             ผู้ใช้ที่เริ่มต้นใช้ระบบอินเตอร์เน็ต หลายท่านอาจจะแปลกใจว่า ถ้าหากท่านไม่ได้มีข้อมูล อะไรสำคัญในระบบ แล้วทำไมท่านจึงต้องรักษา password ของท่าน   ให้ปลอดภัยด้วยเล่าเปรียบเสมือนการมีบ้านอยู่หนึ่งหลัง ไม่ได้มีอะไรเก็บไว้ในบ้าน แล้วการล๊อคบ้านขณะที่ไม่อยู่นี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่?
            
หากสังคมไม่มีผู้ประสงค์ร้าย สิ่งนี้เราก็คงไม่ต้องพูดกันให้เปลืองสมอง แต่ในชีวิตจริงยังมีบางคนบุกเข้าไปภายในบ้านของผู้อื่น และลักทรัพย์ ส่วนในระบบเครือข่ายนั้นความสูญเสีย จะมากยิ่งกว่านั้นเพราะการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการของผู้ใช้แต่ละคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอุดหนุนจากรัฐบาลไทย และค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้แต่ละคนออกนั้น  มีส่วนช่วยเฉพาะค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นท่าน หาได้ช่วยออกค่าวงจรสื่อสารใด ๆ ไม่คล้าย ๆกับการให้เช่าอพาร์ตเมนต์ โดยติดตั้งโทรศัพท์ทางไกลให้ใช้ฟรี โดยคาดหวังจากผู้ใช้ทุกคนว่าจะไม่นำสิทธิประโยชน์อันนี้ไปใช้ในทางการค้า จะไม่ชักชวนหรืออนุญาตให้ใครร่วมใช้สิทธิอันนี้  และจะประพฤติตนอยู่ในกรอบที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกพึงปฏิบัตินอกจากนั้น หากมีการเขียนข้อความใด ๆ ออกไปสู่เขตสาธารณะในนามของท่านท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อความเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว
            
ดังนั้นหาก user account ของท่านไม่ปลอดภัย มีผู้อื่นร่วมใช้ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และก่อปัญหาไม่ว่าจะเป็นแบบใดๆ บริการกระทรวงศึกษาธิการ- อินเตอร์เน็ต  มิอาจจะรองรับปัญหาต่าง  ๆ เหล่านั้นได้  ลักษณะนี้คงไม่ต่างไปจากมีผู้บุกรุกเข้ามาใช้โทรศัพท์  (ที่รัฐให้ท่านใช้ฟรี) ในบ้านที่ท่านจ่ายค่าเช่าตามปกติ หากมีการใช้โทรศัพท์มากเกินเหตุหรือใช้เพื่อก่อปัญหาสังคม (เช่น โทรศัพท์ออกไปรบกวนผู้อื่น   หรือเพื่อทำกำไรทางห้องปฏิบัติการก็จำเป็นต้องยกเลิกบริการภายใต้ชื่อท่านออกไป  เพื่อระงับกิจกรรม อันสร้างปัญหาต่อส่วนรวมทั้งในแง่การเงินและความเป็นระเบียบของสังคม
            
ด้วยสาเหตุเหล่านี้เอง บริการกระทรวงศึกษาธิการ-อินเตอร์เน็ตจึงมีเงื่อนไขให้ท่านระมัดระวัง ให้บัญชีของท่านให้ปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยผู้ไม่ประสงค์ดี

 ลำดับที่ # [an error occurred while processing this directive]

Copyright &: 2001  Ministry of Education, THAILAND
โดยนายบำรุง  เฉียบแหลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
bumrung@emisc.moe.go.th