การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล FTP ด้วยโปรแกรม FTP For DOS
( FTP : File Transfer Protocol )

                     การโอนย้ายแฟ้มคือการคัดลอกแฟ้มจากโฮสต์หนึ่งมายังอีกโฮสต์หนึ่ง ในอินเตอร์เน็ตใช้โปรโตคอล FTP (File Transfer Protocol) เป็นมาตราฐานและใช้โปรแกรม FTP สำหรับสั่งงาน โอนย้ายข้อมูล โปรโตคอล FTP ทำให้โอนย้ายแฟ้มได้โดยไม่จำกัดประเภทของโฮสต์ หรือระบบปฏิบัติการ
             FTP เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเครือข่ายแต่ละแห่งจะมีข้อมูลให้บริการแตกต่างกันไป โดยปกติแล้วผู้ที่สามารถ
โอนย้ายแฟ้มได้ จะต้องมีบัญชีผู้ใช้บนโฮสต์ทั้งสอง แต่เครือข่ายหลายแห่งได้เปิดบริการให้ผู้ใช้ภายนอกสามารถนำข้อมูล
หรือโปรแกรมไปใช้โดยไม่คิดมูลค่าในปัจจุบันมีศูนย์ FTP สาธารณะมากมายหลายแห่งทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

    ข้อมูลภายในศูนย์บริการ

         ผู้ขอบริการโอนย้ายข้อมูลกับศูนย์บริการสาธารณะจะต้องขอเชื่อมต่อไปที่ศูนย์บริการ ภายใต้ชื่อบัญชีที่จัดไว้ให้เป็นพิเศษ เมื่อเข้าใช้ระบบได้แล้วก็จะสามารถใช้คำสั่งเพื่อแสดงรายชื่อแฟ้มหรือค้นหาแฟ้มและสั่งโอนย้ายแฟ้มข้อมูลได้

    1. การเข้าสู่ FTP


    1. เริ่มจากที่ปุ่ม Start
    2. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
    3.  เลือกไปที่ เมนู Programs
    4.  เลือกโปรแกรม MS-DOS Prompt
    5.  จะปรากฏหน้าจอดังรูป

 
 
        การเข้าสู่โปรแกรม FTP

        รูปแบบคำสั่งให้ใช้ FTP ตามด้วยชื่อโฮสต์ หรือ หมายเลข IP ของศูนย์บริการ ดังเช่น
 
 
c:\> ftp  emisc.moe.go.th  

        หากเชื่อมต่อได้สำเร็จ บนจอภาพจะปรากฏข้อความแสดงการเชื่อมต่อและรอให้ป้อนชื่อบัญชี เพื่อเข้าสู่ระบบดังตัวอย่างต่อไปนี้
 
$ ftp emisc.moe.go.th 
Connected to emisc.moe.go.th. 
220 emisc.moe.go.th FTP server (Digital UNIX Version 5.60) ready. 
Name (emisc.moe.go.th:bumrung): std1 
331 Password required for std1. 
Password: 
230 User std1  logged in. 
Remote system type is UNIX. 
Using binary mode to transfer files. 
ftp> 
 
 
        2. เรียนรู้คำสั่งใน FTP
         FTP เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีคำสั่งภายในจำนวนมาก ในส่วนต่อจากนี้จะเป็น ตัวอย่างการใช้คำสั่งภายใน โปรแกรม FTP

        คำสั่งขอดูชื่อแฟ้ม
         สิ่งที่จำเป็นต้องทราบก่อนการโอนย้ายแฟ้มจากโฮสต์  คือชื่อแฟ้มและไดเร็คทอรี่ ของโฮสต์ โปรแกรม FTP มีคำสั่ง  ls  ใช้แสดงรายชื่อในโฮสต์ ดังตัวอย่าง
 

ftp> ls 
200 PORT command successful. 
150 Opening ASCII mode data connection for file list

.cshrc 
.login 
.profile 
bin 
mail 
mars 
test.txt 
226 Transfer complete. 
ftp> 


         คำสั่ง ls จะแสดงเฉพาะชื่อแฟ้มเท่านั้น หากใช้คำสั่ง dir หรือ ls - l  จะแสดงทั้งชื่อแฟ้ม และรายละเอียดของแฟ้มที่สมบูรณ์ ดังตัวอย่าง
 
ftp> dir 
200 PORT command successful. 
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls
 
total 34 
-rwxr-xr-x   1 std1     emisc       1499 Jul 25  1995 .cshrc 
-rwxr-xr-x   1 std1     emisc       1639 Jul 25  1995 .login 
-rwxr-xr-x   1 std1     emisc       1580 Jul 25  1995 .profile 
drwxr-xr-x   2 std1     emisc        512 Dec  7  1995 bin 
drwx------   2 std1     emisc        512 Aug 13 09:07 mail 
drwxr-xr-x   2 std1     emisc        512 Jul 10 14:56 mars 
-rw-r--r--   1 std1     emisc         19 Jul 15 11:45 test.txt 
226 Transfer complete. 
ftp> 
 
 

        คำสั่งเปลี่ยนไดเร็คทอรี่
         หากต้องการเปลี่ยนไดเร็คทอรี่อื่น ให้ใช้คำสั่ง cd เพื่อย้ายไปยังไดเร็คทอรี่ ที่ต้องการ ดังตัวอย่างเช่น
 

ftp> pwd 
257 "/disk14/std1" is current directory. 
ftp> cd mail 
250 CWD command successful. 
ftp> pwd 
257 "/disk14/std1/mail" is current directory. 
ftp> cd .. 
250 CWD command successful. 
ftp> pwd 
257 "/disk14/std1" is current directory. 
ftp> 

         ศูนย์บริการ FTP อาจมีไดเร็คทอรี่และแฟ้มจำนวนมากมาย    โดยปกติแล้วไดเร็คทอรี่ที่เก็บแฟ้มข้อมูลซึ่งเตรียมไว้
ให้โอนย้ายมักอยู่ในไดเร็คทอรี่  pub  ภายใต้ไดเร็คทอรี่ pub อาจมีไดเร็คทรอรี่ย่อยแยกตามชุดโปรแกรม เช่น win,dos,unix หรือ os2
เป็นต้น การเข้าไปค้นหาแฟ้มจึงมักเริ่มต้นที่ไดเร็คทอรี่นี้

        คำสั่งโอนย้าย

         คำสั่ง  get  ใช้สำหรับการโอนย้ายแฟ้มจากโฮสต์มายังเครื่อง PC โดยใช้ชุดคำสั่งกำหนดชื่อแฟ้มต้นทางและแฟ้มปลายทาง
ตามรูปแบบดังนี้
 
 get  ชื่อแฟ้มต้นทาง [ชื่อแฟ้มปลายทาง( จะไม่กำหนดก็ได้)] 

        หากไม่กำหนดชื่อแฟ้มปลายทางไว้ จะได้แฟ้มชื่อเดียวกันกับแฟ้มที่โหลดมา ภายหลังการโอนย้าย
ตัวอย่างการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล login.bat ที่อยู่ในไดเร็คทอรี่ pub
 
ftp> pwd 
257 "/disk14/std1" is current directory. 
ftp> cd .. 
250 CWD command successful. 
ftp> pwd 
257 "/disk14" is current directory. 
ftp> cd pub 
250 CWD command successful. 
ftp> pwd 
257 "/disk14/pub" is current directory. 
ftp>  dir 
-rw-r--r--   1 root     system       1920 Aug 14 16:39 ll3.exe 
-rw-r--r--   1 root     system       1182 Aug 14 16:42 login.bat 
-rw-r--r--   1 root     system    1108490 Aug 14 16:40 r32_4b1b.exe 
-rw-r--r--   1 root     system       2132 Aug 14 16:42 school11.txt 
226 Transfer complete. 
ftp>  get  login.bat 
200 PORT command successful. 
150 Opening BINARY mode data connection for login.bat  (1182 bytes). 
226 Transfer complete. 
1182 bytes received in 0.00098 seconds (1.2e+03 Kbytes/s) 
ftp> 

        คำสั่งโอนย้ายแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม

         คำสั่ง  get  ใช้โอนย้ายแฟ้มข้อมูลครั้งละหนึ่งแฟ้มเท่านั้น  หากต้องการโอนย้ายแฟ้มหลายแฟ้มต่อเนื่องกัน ควรใช้คำสั่ง mget (Multiple get) ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานเป็นดังนี้         ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการใช้ mget  โอนย้ายแฟ้มกลุ่ม ก่อนการโอนย้ายแต่ละแฟ้มจะมีการถามยืนยันให้ผู้ใช้ตอบ Y เพื่อเลือกโอนย้าย หรือตอบ N เพื่อไม่โอนย้าย
 
ftp> pwd 
257 "/disk14/pub" is current directory. 
ftp> mget  l* 
mget ll3.exe? y 
200 PORT command successful. 
150 Opening BINARY mode data connection for ll3.exe (1920 bytes). 
226 Transfer complete. 
1920 bytes received in 0.033 seconds (57 Kbytes/s) 
mget login.bat? y 
200 PORT command successful. 
150 Opening BINARY mode data connection for login.bat (1182 bytes). 
226 Transfer complete. 
1182 bytes received in 0 seconds (1.2 Kbytes/s) 
ftp>

             หากต้องการใช้คำสั่ง mget โดยไม่ต้องตอบยืนยันด้วย Y หรือ N ให้ใช้คำสั่ง prompt  off  ก่อนจะสั่ง  mget โปรแกรมจะถือว่า
ผู้ใช้ตอบ Y โดยอัตโนมัติสำหรับทุกแฟ้มที่ขอโอนย้าย

        คำสั่งโอนแฟ้มข้อมูลไปยังโฮสต์
        เมื่อต้องการโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่อง PC ไปยังโฮสต์ ให้ใช้คำสั่ง put หรือต้องการโอนแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มพร้อมกันให้ใช้คำสั่ง  mput  ได้ ซึ่งคำสั่ง put มีรูปแบบดังนี้
 

put  ชื่อแฟ้มต้นทาง [ชื่อแฟ้มปลายทาง( จะไม่กำหนดก็ได้)] 

         การนำข้อมูลลงโฮสต์นั้นจะลงได้เฉพาะไดเร็คทอรี่ของเราเองเท่านั้น โฮสต์ทั่วๆไป จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูลลง
นอกไดเร็คทอรี่ นอกจากโฮสต์เปิดเป็นไดเร็คทอรี่พิเศษ
 
        คำสั่งแสดงปริมาณข้อมูลที่โอนย้าย
        แฟ้มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มักใช้เวลาการโอนย้ายนาน หากต้องการทราบว่าในขณะนั้นมีการโอนย้ายข้อมูลหรือไม่ ให้ใช้คำสั่ง  hash  ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดสำหรับแสดงปริมาณข้อมูลให้ทราบ ทุกๆ จังหวะของการโอนย้ายแฟ้ม จะปรากฏเครื่องหมาย # ขึ้นบนหน้าจอ จำนวนสัญลักษณ์ จึงช่วยให้เราทราบได้โดยประมาณว่าการโอนย้ายได้ดำเนินไปมากน้อยเพียงใด

        คำสั่งขอความช่วยเหลือ
        โปรแกรม FTP มีคำสั่งภายในอยู่เป็นจำนวนมาก หากต้องการขอดูคำสั่งให้พิมพ์ help หรือ ? เพื่ออ่านรายละเอียดวิธีการใช้และคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม

        คำสั่งจบการทำงาน โปรแกรม FTP
        หากเสร็จสิ้นการโอนย้ายแฟ้มแล้ว ให้ใช้คำสั่ง quit หรือ bye เพื่อออกจากโปรแกรม FTP

    3. ข้อคำนึงถึงเมื่อใช้ โปรแกรม FTP
         บริการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลนับเป็นบริการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และปัจจุบันมีศูนย์บริการโอนย้ายข้อมูลอยู่มากมาย ศูนย์บริการมักจะจำกัดจำนวนผู้เข้าขอใช้บริการ การขอบริการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล จึงมักต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย ศูนย์บริการบางแห่งอาจไม่ควบคุมการโอนย้ายข้อมูลมากนัก แต่บางแห่งก็มีกฏเกณฑ์ที่บอกให้ผู้ใช้ทราบก่อนเข้าไปถ่ายข้อมูลมา
 ศูนย์บริการหลายแห่งเปิดให้เข้าไปถ่ายโอนข้อมูลได้อิสระ แต่มักใช้ที่อยู่ E-Mail ของผู้ใช้บริการเป็นรหัสผ่าน และบันทึกคำสั่งทุกคำที่ใช้งานอยู่เพื่อไว้ตรวจสอบภายหลัง

 

 ลำดับที่ # [an error occurred while processing this directive]

Copyright &: 2001  Ministry of Education, THAILAND
โดยนายบำรุง  เฉียบแหลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
bumrung@emisc.moe.go.th