ตารางรหัสหลักสูตร/ประเภทวิชา

รหัส ชื่อหลักสูตร ประเภทวิชา กรม/ร.ร.ที่เปิดสอน
01 มัธยมศึกษาตอนปลาย 00 ไม่ระบุ
01 วิทย์-คณิต
02 อังกฤษ-คณิต
03 อังกฤษ-ฝรั่งเศส
04 อังกฤษ-เยอรมัน
05 อังกฤษ-ภาษา
06 อังกฤษ-ญี่ปุ่น
07 พาณิชยกรรม
สามัญศึกษา
สช.
พลศึกษา
ราชภัฏ
ร.ร.สาธิตสังกัดทบวง
ร.ร.นอกสังกัด ศธ.
02 นาฏศิลป์ชั้นกลาง 01 นาฏศิลป์ไทย
02 ดุริยางค์ไทย
03 ศิลปสากล
ศิลปากร (วนศ.)
03 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 00 ไม่ระบุ ศาสนา
04 อิสลามศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
00 ไม่ระบุ สช.
05  ประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษา 01 ช่างอุตสาหกรรม
02 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
03 ศิลปกรรม
04 คหกรรม
05 เกษตรกรรม
06 ประมง
07 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาชีวศึกษา
สช.
สามัญศึกษา
ร.ร.สาธิต สังกัดทบวง
นอกสังกัด ศธ.
06 ศิลปกรรม ระดับ ปวช. 00 ไม่ระบุ ศิลปากร (วชศ.)
07 ปวช.สำหรับวิทยาลัยชุมชน 02 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
08 การกีฬาและสุขภาพ
พลศึกษา
08 การศึกษานอกโรงเรียน ปวช. 01-07 แบ่งประเภทวิชาตาม
หลักสูตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา
กศน.
09 การศึกษานอกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
00 ไม่ระบุ กศน.
10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ราชมงคล 01-05 แบ่งประเภทวิชาตามหลักสูตร
วิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา
รม.,สช.
11 การดุริยางค์ตอนปลาย 00 ไม่ระบุ ร.ร.ดุริยางค์ทหารเรือ
ร.ร.ดุริยางค์ทหารบก
12 ปวช.โรงเรียนจ่าอากาศ 01-04 แบ่งประเภทวิชาตามหลักสูตร
วิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา
ร.ร.จ่าอากาศ
13 ปวช.ช่างฝีมือทหาร 01 ช่างอุตสาหกรรม ร.ร.ช่างฝีมือทหาร
14  3 ปี ร.ร.ช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 00 ไม่ระบุ ร.ร.ช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ ผลที่จะได้รับ รายชื่อแฟ้มข้อมูล โครงสร้างแฟ้ม ปี 2542 โครงสร้างแฟ้ม ปี 2542(รออนุนัติ)
รหัสสถานศึกษา ตารางรหัสสถานศึกษา ตารางหลักสูตร รายชื่อผู้ประสานงาน   เมนูหลัก

Copyright &: 2000  Ministry of Education, THAILAND
กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : gpa@emisc.moe.go.th