การประเมินผลการเรียน CAI

        เกณฑ์ใช้พิจารณาในการเลือกใช้ CAI ที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย

        1. เนื้อหา ความถูกต้อง คุณค่า ฯลฯ

        2. วิธีการสอนหรือการเสนอเนื้อหา ความมุ่งหมายชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีความชัดเจนและตามตรรกะ เหมาะสมกับผู้เรียน การใช้ภาพ แสง สี และกราฟิกเหมาะสม น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมในการคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และเหตุการณ์ ช่วยบูรณาการประสบการณ์ในอดีตผู้เรียนสามารถควบคุมได้ ฯลฯ

        3. เทคนิควิธีการ การแสดงผล ง่ายต่อการใช้งาน มีความแน่นอนเชื่อถือได้

 

อนาคตของบทเรียน CAI

        นักการศึกษาชาวตะวันตกเชื่อว่าช่วงปี ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 2000 นี้โปรแกรม CAI จะมีการใช้งานอย่างจริงจังและจะมี CAI ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีการใช้ CAI มากขึ้น และงานทางด้านอุตสาหกรรมจะมีการนำเอาความคิด และโปรแกรมทาง CAI ไปใช้มาก ระบบฐานข้อมูลทาง CAI จะเกิดขึ้น ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ได้จากระบบการใช้ฐานข้อมูลซึ่งถึงเวลานั้นการศึกษาจะให้การยอมรับและรับรองการเรียนจากการศึกษาเล่าเรียนด้วย CAI สิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาในการพัฒนาและอนาคตของ CAI มีดังนี้

        1. ระดับชาติโปรแกรมสร้างบทเรียน CAI ที่มีมาตรฐานภาษาไทยควรจะพัฒนาบทเรียน CAI ที่มีความซับซ้อนได้เช่น สามารถใช้พิมพ์ตัวหนังสือแบบต่างๆ มีความสามารถในการคำนวณ การเขียนและสร้างภาพ กราฟิก เสียง และทำ Animation ได้

        2. การพัฒนางานทางด้านนี้ ควรที่จะได้รับการเร่งรัดในระดับครูผู้สอนในลักษณะของการฝึกอบรมการออกแบบและการสร้าง CAI คุณภาพและการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ CAI

        3. การประเมินผลและการใช้สื่อ Courseware ร่วมกันควรทำอย่างจริงจัง

        4. ความเหมาะสมในการใช้งาน ในการเรียนการสอนควรจะได้มีการศึกษาวิจัยและถูกนำมาใช้งานอย่างแท้จริง

        5. การสอนแบบทางไกลควรที่จะเอาโปรแกรม CAI เข้าไปใช้

 

งานวิจัยและกิจกรรมที่ควรดำเนินการเกี่ยวกับ Thai CAI

        งานที่เขาควรจะดำเนินการอย่างรีบด่วนในการที่จะช่วยทำให้งานทางด้านนี้ก้าวหน้าไปมากกว่านี้

        1. สร้างและพัฒนา Thai Authoring Standard แบบไทยๆ

        2. วิจัยและพัฒนารูปแบบ CAI อย่างจริงจัง

        3. ทดสอบและผลิตบทเรียน CAI ตามหลักสูตรต่างๆ อย่างจริงจัง

        4. กำหนดวิชา CAI เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

        5. จัดการฝึกอบรมและประชุมวิชาการ ด้านการออกแบบและการสร้างบทเรียน CAI