คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
สื่อการสอน (Tool)
ผู้เรียน (Tutee) 

 


1. ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
2. ผู้ชำนาญการเนื้อหาวิชา
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อการสอน
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโปรแกรม
การประเมินผลบทเรียน CAI

อนาคตของบทเรียน CAI

งานวิจัยและกิจกรรมที่ควรดำเนินการ

 

1. โปรแกรมแบบฝึกหัด
2. โปรแกรมแบบสอนเสริม
3. โปรแกรมแบบจำลองสถานการณ์
4. โปรแกรมแบบเกมส์สอน
5. โปรแกรมแบบการแก้ปัญหา
6. โปรแกรมแบบ ICAI


1. การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน
2. การออกแบบบทเรียน
3. การสร้างบทเรียน
4. การใช้งานบทเรียน
5. การจัดข้อมูลการเรียนและการสอน
Copyright &: 2000  Ministry of Education, THAILAND
กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@emisc.moe.go.th