รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับอุดมศึกษา

จำนวน  1,146  ทุน

ดูต่อไป--->

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

325 น.ส. นพวรรณ   รุ่งสอาด   เมือง ชลบุรี
326 นาย มานพ  เขมาภิรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมือง ชลบุรี
327 น.ส. จิรวัส  ตฤณวร มหาวิทยาลัยบูรพา เมือง ชลบุรี
328 น.ส. นวรัตน์  อินทรลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมือง ชลบุรี
329 นาย สุกิจ   สุขดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมือง ชลบุรี
330 น.ส. สกุณา  สราแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมือง ชลบุรี
331 นาย ปรเมศวร์ มิลลวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมือง ชลบุรี
332 น.ส. สุมาลี  ทองใบ มหาวิทยาลัยบูรพา เมือง ชลบุรี
333 นาย ณัฐพล  ศรีศิริ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี เมือง ชลบุรี
334 น.ส. ดวงดาว  เหมราช มหาวิทยาลัยบูรพา เมือง ชลบุรี
335 น.ส. สุนิสา  คำสุข มหาวิทยาลัยบูรพา เมือง ชลบุรี
336 น.ส. มานิตา  นุชทองคำ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
337 นาย วุฒิกร  ทั้งสายเปี้ย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
338 น.ส. วีณา  แป้นสุข สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
339 น.ส. อริสา   ทัศมากร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
340 นาย ธาราวัฒน์  ธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
341 น.ส. สวรรค์ ประจวบสุข สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
342 นาย วุฒิกร   ทั้งสายเปี้ย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
343 น.ส. วิภา   วิสุทธิพงษ์ สภาบันราชภัฎชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
344 น.ส. อภิรดี  วีระชัย สถาบันราชภัฏชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
345 นาย วัชรินทร์  ยอดออน สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
346 น.ส. จิตตราพร  ษมาชัยพรดี สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
347 น.ส. อรวรรณ  ปันทะนะ สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
348 น.ส. เสาวลักษณ์ เชียงคำ สถาบันราชภัฎเชียงราย เชียงแสน เชียงราย
349 น.ส. ศิริลักษณ์  แซ่ลี ไม่ระบุ  (กำลังหาที่เรียนต่อ) เทิง เชียงราย
350 น.ส. พรรณภา   เชื้องเมืองพาน สถาบันราชภัฏเชียงราย พาน เชียงราย
351 น.ส. ปิยะภรณ์  ทรัพย์คำจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเชียงราย พาน เชียงราย
352 น.ส. จรัสพร  แข่งขัน สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
353 น.ส. ปิยนันท์   อ่าส่า สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
354 น.ส. รัตน์ทะนาพร  ไพฑูรย์ สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
355 น.ส. ปิยนุช   กันทะวังอินทร์ สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
356 น.ส. ปภาวรินทร์  แซ่พร่าน สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
357 นาย ประสิทธิ์   ศักดิ์ศรีชมพู สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
358 น.ส. วิไลพร   ไชยชนะ สถาบันราชภัฏเชียงรย เมือง เชียงราย
359 นาย ธีรวัฒน์  พรจิตไพศาล สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
360 น.ส. วาสนา  ชมพูแก้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
361 นาย มงคลชัย  ไชยมงคล สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
362 น.ส. น้ำฝน   พรมมา สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
363 นาย ราชันร์  สลีสองสม สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
364 น.ส. กัลป์ยา ธินิยา มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
365 น.ส. ปราณี สมจิตต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
366 นาย ประกิต สุขขิม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
367 น.ส. กฤษณา กาหลง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
368 น.ส. กรรณิการ์  ศรีจักร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
369 น.ส. สุกัญญา   สุขสิน สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
370 น.ส. ภัทราวดี  แสนศรี สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
371 น.ส. วัชรินทร์   วิไล สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
372 น.ส. สุวรรณดี  ทองแก้ว สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
373 นาย ศิวะกานต์  ไชยนา สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
374 นาย สุวรรณรัตน์     เมืองกล สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
375 นาย ณัฐชัย  ปอยู สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
376 น.ส. สุไรลักษณ์  ดิษฐสุนนท์ สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
377 นาย เพิ่มศักดิ์  ตาวงศ์ศรี สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
378 น.ส. ศิริรัตน์  เทพมณี สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
379 น.ส. นงเยาว์  เรือนคำ   เมือง เชียงราย
380 น.ส. จันจิรา  เรือนสังข์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
381 น.ส. กมลรัตน์  ฟักจันทร์ สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
382 น.ส. กรรณิกา  กลิ่นกาหลง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
383 น.ส. จุฬารัตน์  ฟักเขียว สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
384 น.ส. ปาริฉัตร    นามบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
385 น.ส. สายใจ  ใจชื่น สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
386 น.ส. ประกาย   ราศี สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
387 น.ส. บุษบาพร   เขียวดี สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
388 น.ส. สุดาภรณ์   วังคำพา สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
389 น.ส. จิราพร  แซ่เฉิน สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
390 น.ส. ธัญวรัตน์   เชื้อเมืองพาน สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
391 น.ส. มยุรี  ใจแดง สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
392 น.ส. จันทิมา  ชัยบุรินทร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
393 น.ส. อุทัยวรรณ  แย้มสำเร็จ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
394 น.ส. กฤษณา  ใจหมั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
395 นาย เอกลักษณ์  มณีจอม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
396 น.ส. สุภาพร  สารนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
397 นาย ไพศาล  คำสุข สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
398 น.ส. จุฑามาศ  สยามดี สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
399 น.ส. พิมพ์ภัทรา  วิสาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
400 น.ส. รัตนา  สุดสม สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
401 นาย อาริส   มะแอเคียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
402 น.ส. พิมพวรรณ คำฮ้อย สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
403 น.ส. จิรศักดิ์ ใจบุญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
404 น.ส. วันวิสา สีระสา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
405 น.ส. ปฎล  ชมประยูร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
406 นาย ทินวัฒน์   เเสงฉาย สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
407 น.ส. อรอนงค์ มณีแก้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
408 น.ส. สุภาพรรณ  ใจนวล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
409 น.ส. สุชาดา  ชัยอำนาจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
410 นาย ธีระพงษ์  เกษโสภา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
411 น.ส. สุเดือน  อักษร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
412 น.ส. ชนะจิตร  ชูเมือง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
413 น.ส. ตติยา  จำนงจีนารักส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
414 นาย ศิโรตม์  หวังประสพกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
415 นาย มณฑล  จิตเปราะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
416 น.ส. สุรียาพร  เบิกบาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
417 นาย สำรอง  ฝายจะโป๊ะ สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
418 น.ส. อมรรัตน์  หล้าหนัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
419 น.ส. มัทะนา  ชำนาญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
420 น.ส. อรสรีย์  สว่างเรือง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย
421 นาย ไกรศร  มั่งคั่ง สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
422 น.ส. แวววดี   พัดวี สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช เมือง เชียงราย
423 น.ส. บุษบา  แซ่ม้า สถาบันราชภัฎเชียงราย เมือง เชียงราย
424 นาย เฉลิมศักดิ์  ดวงแก้ว สถาบันราชภัฏเชียงราย เมือง เชียงราย
425 น.ส. นาหย่อ  จะหา   แม่อาย เชียงใหม่
426 น.ส. กันติยา  ขันตี   ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
427 นาย สาคร   กันชิมุก   สันกำแพง เชียงใหม่
428 น.ส. อรนุช  รัตนอารยธรรม   เมือง เชียงใหม่
429 นาย ขุนทอง  อาซ้อง   พร้าว เชียงใหม่
430 น.ส. ลำปาง   แสนจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
431 น.ส. วไลภรณ์   จันใจวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
432 น.ส. วราพร  พนมทา สถาบันราขภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
433 น.ส. ขวัญศิริ   อุ่นคำ   ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
434 น.ส. จันทร์เพ็ญ  บุญถ้ำ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
435 นาย ทินกร   วงศ์ทอง สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
436 น.ส. นรากร  เรือนตัน สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
437 น.ส. เพ็ญศรี  เป็งหมู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
438 นาย วุฒิรัชต์ จินดานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
439 นาย ชวน  ต๊ะพรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
440 นาย จักรพงษ์  รัตน์เพชร มหาวิทยาลัยพายัพ เมือง เชียงใหม่
441 นาย เชิดชัย  นาสี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
442 น.ส. เจษฎาภรณ์  สายถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
443 น.ส. อัญชลี  ตินิ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
444 น.ส. พวงเพ็ชร  มีมา สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
445 นาย อภินันท์  แสงแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
446 นาย วีระ แสงแก้ว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
447 นาย ชัยฤกษ์   ใยสมุทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
448 น.ส. วไลภรณ์  จันใจวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
449 น.ส. นฤมล  ดูเยย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
450 นาย ไกรสร   คำพูล สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
451 นาย สมเดช  แซ่ลี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
452 น.ส. เกษรา  ซอหนั่นตา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
453 นาย จักรพงษ์   ทากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ เมือง เชียงใหม่
454 นาย ปกรณ์   ใบแสง วิทยาลัยพละศึกษา เมือง เชียงใหม่
455 น.ส. มัจฉา   พรอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
456 น.ส. ฐิติรัตน์ แสงทอง สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
457 นาย ธวัช  พรมี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
458 น.ส. พรพรรณ  กันทะกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
459 น.ส. สมจิตร  เลาเลอ มหาวิทยาลัยพายัพ เมือง เชียงใหม่
460 นาย ไพโรจน์  แก้วภูสา สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
461 น.ส. ดลยา โปธิเป็ง สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
462 น.ส. สุกันยา    ชมสิน วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมือง เชียงใหม่
463 นาย ชัยฤกษ์  ใยสมุทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
464 นาย วันชัย  คำฟู สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
465 นาย นภดล  โรจนปาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
466 นาย พนมกร  ผิวแก้ว สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
467 นาย มานิตย์  โกวฤทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ เมือง เชียงใหม่
468 น.ส. สุพิน  กล้วยไม้ ณ อยุธยา สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
469 น.ส. พิสมัย   พะวงโพพันธ์ วิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น เมือง เชียงใหม่
470 นาย พรชัย   ดาลลับเมฆ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
471 น.ส. ทัศนีย์   ขุนแก้ว กาวิละวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
472 น.ส. สุภาพร  พฤกษะวัน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
473 น.ส. อารีย์วัลย์ เทียนเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
474 นาย ศิริชัย แซ่ลิ้ว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
475 น.ส. วันวิสาข์  ศิริคำปา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
476 นาย ศุภชัย  เแก้วศักดิ์ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
477 น.ส. สุพรรณิการ์   เลิศศิวาพร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
478 น.ส. ประไพ  ทาโน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
479 น.ส. สกุนณา  สุทธิสาร สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
480 นาย จิตชฎายุทธ  ตือบัว สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
481 น.ส. มัลลิกา   ค่วยคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
482 นาย สุทัศน์  แสนคำปิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
483 ส.ณ. อาทิตย์   โพธิชนะ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย   วิทยาเขตล้านนา เมือง เชียงใหม่
484 น.ส. วรัญชลี  จี้จำปา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
485 นาย อานนท์  ทองเงา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
486 น.ส. เอกลักษณ์   กองจันทร์ วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมือง เชียงใหม่
487 นาย เศรษฐชนก  ใจใหญ่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
488 นาย พะพอรา   ดิแฮ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
489 นาย พุฒิพงศ์   ลาวชี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
490 พระ เสาแก้ว เลาหาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
491 นาย สุธน สุทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
492 น.ส. เมษยา  วรรณตุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
493 น.ส. มัทนา  อินตาคง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
494 น.ส. ปิยวรรณ  เปลา สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
495 น.ส. นิจพร  ปานหมอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
496 นาย สุริยัญ  ศาลาคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
497 น.ส. อุมาพร  เป็งกาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
498 น.ส. นิศากร  เพชรางกูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เมือง เชียงใหม่
499 น.ส. อรัญญา  รัตตนิทัศน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
500 น.ส. ทัศนีย์  ซื่อสัตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
501 น.ส. วิชญา  เวียงคำ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
502 น.ส. รสรินทร์  อินต๊ะแก้ว สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
503 น.ส. อมรรัตน์  อินทร์ไชย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ เมือง เชียงใหม่
504 น.ส. ไพลิน  นิลอาญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
505 น.ส. นิกร ปัญญาไว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
506 น.ส. อังคณา มังคลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
507 น.ส. เนาวรัตน์ เข็มทอง วิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เมือง เชียงใหม่
508 นาย พิรุณ  ไชยศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เมือง เชียงใหม่
509 น.ส. รินรำไพ  พุทธิพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
510 นาย รัฐชัย  ปริญญาอนุรักษ์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
511 นาย เหมันต์  สุนทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
512 พระ เฉลิมชัย  กันติเลิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
513 ส.ณ. มงคล   แซ่เจา มหาวิทยาลัยสงฆ์ เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
514 พระ ฉัตรเทพ  พุทธชูชาติ วิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
515 ส.ณ. พันธวิศ  วัฒนาตระกูลวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
516 ส.ณ. ไกรวัลย์ ใจใหญ่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
517 พระ บัญเจิด ดวงชมพู   เมือง เชียงใหม่
518 ส.ณ. มนตรี    อินตา   เมือง เชียงใหม่
519 ส.ณ. กง  แซ่เล้า   เมือง เชียงใหม่
520 ส.ณ. พงศ์ศิริ  ตนครือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
521 พระ สมจิตร  ดวงใจไพรวัลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
522 พระ นะโม ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
523 น.ส. พัชรี  สุวรณคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แม่ริม เชียงใหม่
524 น.ส. ประภาภรณ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สันกำแพง เชียงใหม่
525 น.ส. กานดา  ดวงวาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สันกำแพง เชียงใหม่
526 น.ส. อรทัย   เตชะฟอง   สันกำแพง เชียงใหม่
527 นาย อนุชา   สังสนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
528 น.ส. สุดาวัลย์ บุญญะวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
529 น.ส. พุ่มวิภา เจ้งซุ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
530 นาย ธนาวุฒิ ก้องไพรกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
531 น.ส. จิตรวดี เรือนแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
532 น.ส. มัลลิกา จุมบู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
533 น.ส. จิตรลัดดา  ทาตั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
534 นาย วงกต  ทิพอิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
535 น.ส. นาตยา เดียวสมคิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
536 น.ส. สวรส ธิบูรณ์บุญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
537 นาย ณัฐกรณ์ ยอดสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
538 น.ส. บุญพร้อม ขุนชุ่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
539 น.ส. นริศาชล   ทาทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
540 นาย เกียรติศักดิ์ ธรรมวิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
541 นาย สุริยัน   เชื้อตุ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
542 นาย ธรรมรงค์  มะณีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
543 น.ส. ทิพวรรณ์  ยลพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
544 น.ส. อารสา มหาแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
545 น.ส. สาวิตรี ตเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
546 น.ส. เกศินี โคตรรักษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
547 น.ส. นิภาพร    เตชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
548 นาย สุริยนต์     อโนราช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
549 นาย วีรยุทธ     คำภิโล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
550 น.ส. วิไลรัตน์ ทรัพย์มาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
551 น.ส. อัมภาวรรณ  สมวงศ์ทวีชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
552 น.ส. ทิชากร  ตันติอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่

ดูต่อไป--->