รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับอุดมศึกษา

จำนวน  1,146  ทุน

 

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

1090 น.ส. วาสนา  กัตนหาวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมือง อำนาจเจริญ
1091 น.ส. ขนิษฐา  ดาบุดดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมือง อำนาจเจริญ
1092 น.ส. สุวิมล    กาเผือกงาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมือง อำนาจเจริญ
1093 นาย ทักพงษ์   หงษ์สา สถาบันราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1094 นาย กริษณุ  บุดดีคำ ขอทุนเรียนต่อ ทุ่งฝน อุดรธานี
1095 น.ส. ขวัญใจ   เผอิญอ่อน   บ้านดุง อุดรธานี
1096 น.ส. อัญชลี  จันนา สถาบันราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1097 น.ส. รัตนาพร   ใจเร็ว สถาบันราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1098 น.ส. ปาริชาติ  จารุพงศ์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1099 นาย อริยวัตณ์  จันแดง สถาบันราชภัฎอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1100 น.ส. ปริศนา  แสนลือ สถาบันราชภัฎอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1101 น.ส. ปนัดดา   มุขธระโกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี เมือง อุดรธานี
1102 น.ส. ประภัสสร  ผาบสิมมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมือง อุดรธานี
1103 น.ส. ปรียนิตย์  จักสาร สถาบันราชภัฎอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1104 น.ส. ดาวใจ  นาพัง สถาบันราชภัฎอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1105 น.ส. นุจรินทร์  บุตรดี สถาบันราชภัฎอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1106 น.ส. อรอนงค์  แสงลี สถาบันราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1107 นาย สุริยัน   เหนือโพนทอง สถาบันราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1108 น.ส. กนกพร   กลางหนองแสง สถาบันราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1109 น.ส. วิรนุช  ดาบพิมพ์ศรี สถาบันราชภัฎอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1110 น.ส. คชากรณ์  โยวะ สถาบันราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1111 นาย อนุศักดิ์  ปลาเขียว สถาบันราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี
1112 นาย จารึก   ชนะจน   น้ำปาด อุตรดิตถ์
1113 นาย อำนาจ  หมื่นโฮ้ง สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
1114 น.ส. กาญจนา   กาศทาสี สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
1115 น.ส. ยุพิน  ทรงเจริญกุล สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
1116 นาย พงษ์ศักดิ์   จินะไชย สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
1117 น.ส. กมลวรรณ  บุญเย็น สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
1118 น.ส. วิลาสินี  สุพรรณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี   อุทัยธานี
1119 นาย ศุภชัย  คำกุณา   โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1120 นาย สุภาพ   คำศรี     อุบลราชธานี
1121 น.ส. วิจิตรา  ส่งเสริม ไม่ระบุ  (กำลังหาที่เรียนต่อ) ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1122 น.ส. ไกรสอน นารักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1123 นาย อดิศร   หอมหวาน   บุณฑริก อุบลราชธานี
1124 ส.ณ. ศุภฤกษ์  ดอนโค   บุณฑริก อุบลราชธานี
1125 น.ส. สุณิสา   สิงห์มุ้ย สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1126 นาย สุริยา  ทองนพคุณ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1127 พระ อนุกูล  เหาะเหิน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เมือง อุบลราชธานี
1128 นาย สุวัฒน์  ทัศมาลัย สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1129 พระ ธรรมรัตน์   มีผล มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1130 น.ส. นภาพร  สายลุน สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1131 น.ส. อัจฉริยพร ทิพวงศ์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1132 น.ส. อรวรรณ  สุขไชย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1133 น.ส. อมิตา   ในเรือน   เมือง อุบลราชธานี
1134 น.ส. บุญเรือง พรมจารีย์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1135 น.ส. สุริยันต์ วิลามาศ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1136 น.ส. ดอกไม้ ดวงมาลย์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1137 นาย คัมภีร์ บำบัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมือง อุบลราชธานี
1138 พระ เมธี  ประทุมทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมือง อุบลราชธานี
1139 นาย วิเชียร   สิงหาศรี   เมือง อุบลราชธานี
1140 น.ส. พัชรีภรณ์   เมยานนท์   เมือง อุบลราชธานี
1141 น.ส. ขันทอง   โคตรบรรดิษ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
1142 น.ส. ศิริ วงศ์สรีชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารินชำราบ อุบลราชธานี
1143 น.ส. ดารุณี โมฆรัตน์ วิทยาลัยสิรินธร วารินชำราบ อุบลราชธานี
1144 ส.ณ. จตุพล  สุวรรณราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วารินชำราบ อุบลราชธานี
1145 พระ วิเชียร  หาทวี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วารินชำราบ อุบลราชธานี
1146 พระ สมัคร   ญาณศิริ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วารินชำราบ อุบลราชธานี