รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับอาชีวศึกษา

จำนวน  1,833  ทุน

ดูต่อไป--->

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

271 น.ส. ปัทมา  ธรรมกิจ คลองกิ่วยิ่งวิทยา บ้านบึง ชลบุรี
272 น.ส. ประไพ  จั่นเพ็ชร คลองกิ่วยิ่งวิทยา บ้านบึง ชลบุรี
273 น.ส. นิภาวรรณ  บุญทูน คลองกิ่วยิ่งวิทยา บ้านบึง ชลบุรี
274 นาย วัชระ   มหสกุลยง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี บ้านบึง ชลบุรี
275 น.ส. กนกวรรณ อุดมมานะศักดิ์ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
276 น.ส. จุไรวรรณ  รักการ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
277 นาย ณรงฤทธิ์  วิทยานุกรณ์ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
278 น.ส. วันเพ็ญ  บุญยง เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
279 นาย ครรชิต หุมมาวัต เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
280 นาย อรวรรณ  นิลเทศ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
281 นาย นัทนงค์ หุ้นส่วน เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
282 น.ส. นรี โคตะพันธ์ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
283 น.ส. จิรนุช บูรณเจิรญกิจ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
284 น.ส. กำไร แสงสุริยา เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
285 น.ส. วิภาวรรณ นิวัตร์ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
286 น.ส. รุจิรา  สะอาดศรี เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) พานทอง ชลบุรี
287 นาย สมภพ   ทองหยอด ชลพินิจพณิชยการ เมือง ชลบุรี
288 น.ส. พันทิพา  ผาสุก ชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี เมือง ชลบุรี
289 น.ส. วิภาดา  นวนปืน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เมือง ชลบุรี
290 น.ส. นภาวรรณ   ขันทอง ชลพินิจพณิชยการ เมือง ชลบุรี
291 นาย วีระพงษ์      วงษ์มณี เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) เมือง ชลบุรี
292 น.ส. พานขวัญ  จันทรอด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เมือง ชลบุรี
293 น.ส. สุกัญญา บุญผึ้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เมือง ชลบุรี
294 น.ส. ขวัญฤทัย  ไกสิยะพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เมือง ชลบุรี
295 นาย กฤษดา อังดนาวิน วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เมือง ชลบุรี
296 นาย สุริยา     พินงรัมย์ เทคโนโลยีแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
297 น.ส. อันธิกา  ศักขิณาดี เทคโนโลยีศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
298 นาย วิทูล     รอบคอบ เทคโนโลยีแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
299 นาย ชานพ     บุญครอง เทคโนโลยีแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
300 น.ส. รุ่งฤดี     มะหา เทคโนโลยีแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
301 นาย สมบูรณ์     จันศรี เทคโนโลยีแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
302 น.ส. วลัยลักษณ์   พรมบุตร เทคโนโลยีแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
303 น.ส. มะลิวัลย์  ฉิมมะลิ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
304 นาย ปราการ  ฉิมคีรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
305 นาย นิพันธ์  แตงทอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
306 นาย นพรัตน์  แซ่ลี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
307 นาย ฉัตรชัย  ตั้งธรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
308 นาย อภิวัฒน์  อินทร์กล่ำ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
309 น.ส. สาลินี  ขุมเณร เทคนิคพณิชยการสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
310 น.ส. ปิยะนุช  พิมพ์มณี เทคนิคพณิชยการสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
311 นาย ชรินพร  ครองชนม์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
312 นาย บุญครอง เสนาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
313 นาย วิชิต ลานุช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท มโนรมย์ ชัยนาท
314 น.ส. อรอนงค์  พัดเปี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท มโนรมย์ ชัยนาท
315 น.ส. เบญจวรรณ   ยี่สุ่นทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท มโนรมย์ ชัยนาท
316 น.ส. จันทรามาส    สาดเชื้อ พณิชยการชัยนาท เมือง ชัยนาท
317 น.ส. น้ำอ้อย  ม่วงสุข พณิชยการชัยนาท เมือง ชัยนาท
318 น.ส. นัสญาภรณ์  พิจารณ์สรรค์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมือง ชัยนาท
319 น.ส. รสรินทร์  แก่นไต่ พณิชยการชัยนาท เมือง ชัยนาท
320 น.ส. ผาสุก  ปานไม้ พณิชยการชัยนาท เมือง ชัยนาท
321 น.ส. อมรรัตน์  รัสมี พณิชยการชัยนาท เมือง ชัยนาท
322 น.ส. กิ่งก้าน  สาระสิทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
323 นาย ประภาส  ฉัตรเกาะ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
324 นาย สมบูรณ์  จำปานิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
325 น.ส. สมถวิล  เพียภูเขียว สถาบันราชภัฏชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
326 น.ส. อนัตดา  ชงภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
327 น.ส. สุนันทา  มีแก้ว ชัยภูมิบริหารธุรกิจ เมือง ชัยภูมิ
328 นาย ธวัชชัย  สุขดี วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
329 น.ส. สุภาพ   ยอพันคุง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
330 น.ส. จันทร์คะนี  พงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
331 นาย ชาตรี  พันธ์ลูกท้าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
332 นาย สมชาย  รองเมือง ชัยภูมิบริหารธุรกิจ เมือง ชัยภูมิ
333 น.ส. ขนิษฐา  เขตขาม ชัยภูมิบริหารธุรกิจ เมือง ชัยภูมิ
334 น.ส. อุมรรัตน์  กันพยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
335 น.ส. วรรณิศา  จิมี วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
336 น.ส. อนุรัตน์ ชัยมนตรา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
337 น.ส. บัณฑิตา  นิยมพงษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
338 น.ส. วิไลพร  ค่ำช่วย วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
339 น.ส. ยุวดี  สายทอง วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
340 น.ส. จรรญภร   แพเกิด วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เมือง ชุมพร
341 น.ส. ดวงพร   บุญชู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เมือง ชุมพร
342 น.ส. ตุ้ม   วงศ์สุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เมือง ชุมพร
343 น.ส. ภิญโญ   แป้งอ่อน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เมือง ชุมพร
344 น.ส. ปาริฉัตร   อินทสุรัช วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เมือง ชุมพร
345 น.ส. จิราวรรณ  ชิลราช ชุมพรบริหารธุรกิจ หลังสวน ชุมพร
346 น.ส. นันทวัน  ออนสา วิทยาลัยการอาชีพเทิง เทิง เชียงราย
347 น.ส. เกษณี  เขื่อนแก้ว วิทยาลัยการอาชีพเทิง เทิง เชียงราย
348 นาย ภาคภูมิ  ไชยไมถี วิทยาลัยการอาชีพเทิง เทิง เชียงราย
349 น.ส. มาลัย  ค้าไหมคำ วิทยาลัยการอาชีพเทิง เทิง เชียงราย
350 นาย คุณากร     สิทธิธัญกิจ วิทยาลัยการอาชีพเทิง เทิง เชียงราย
351 นาย ศุภกร  ผันผาย อาชีวะภาคเหนือ3 เทิง เชียงราย
352 นาย สุชาติ  ราชคม   พาน เชียงราย
353 น.ส. เสาวลักษณ์  โกโล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
354 นาย เอกพล   ผาอินดี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เมือง เชียงราย
355 นาย สุรพล  อาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เมือง เชียงราย
356 น.ส. อาซุ่น  แซ่หู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
357 น.ส. วาสนา  สุรินทร์ตา พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
358 น.ส. หมีโฮ๊ะ  โวยอือ พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
359 น.ส. หมีโอ๊ะ  โวยยื่อ พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
360 นาย สัมพันธ์  สุใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
361 น.ส. ศิริญญา  จักขุเรือง เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย เมือง เชียงราย
362 นาย ฤทธิพล  ขันคำภาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เมือง เชียงราย
363 น.ส. มาย  แซ่เฮ้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
364 นาย คมสันต์  พิริยะพาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เมือง เชียงราย
365 น.ส. อาบะ  เหวยแม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
366 น.ส. จิราพร  ภิระบรรณ์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เมือง เชียงราย
367 น.ส. จันทร์จิรา   อิ่มโจ พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
368 น.ส. พิมพาพร   ยานะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เมือง เชียงราย
369 น.ส. ทัศนีย์  เขื่อนเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
370 น.ส. รุ่งอรุณ  ช้างหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
371 น.ส. สุพัตรา ใจมุข พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
372 นาย สยาม  อยู่อินทร์ เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย เมือง เชียงราย
373 นาย จิรวัฒน์   แก้วรากมุข วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เมือง เชียงราย
374 น.ส. แสงเดือน  เชื่อมสกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
375 นาย อัมรินทร์   อุปกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เมือง เชียงราย
376 น.ส. อรวรรณ  ปัญญาวรคุณเดช พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
377 น.ส. วนิดา  จันทร์แช่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
378 นาย หนุ่ม ซาวคำเขตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เมือง เชียงราย
379 นาย ชาญชัย เชอมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เมือง เชียงราย
380 น.ส. อรัญญา  อภิเสถียรพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
381 น.ส. จีรณา  วงศ์นภาไพศาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
382 นาย จักราวุธ  ประกอบกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เมือง เชียงราย
383 นาย ชัยยา   ธาตุอินจันทร์ การอาชีพเชียงราย เมือง เชียงราย
384 น.ส. ยุพิน  คำนวณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
385 น.ส. อริสา  อามอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
386 นาย เสกสรร  สุวรรณประภา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เมือง เชียงราย
387 น.ส. จิราภา  คำสม เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย เมือง เชียงราย
388 นาย พินิตย์ จินารัตน์ พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
389 นาย ปิยะ สัตนาโค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เมือง เชียงราย
390 น.ส. ธีรานุช  เทพอุดม พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
391 น.ส. ดวงดาว  วิเศษเงินทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
392 นาย จักรกฤษณ์  ศรีโชติ พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
393 น.ส. นวลนภา  หล้าเป็ง พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
394 น.ส. บัวบาน   โรจนคีรีสันติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เมือง เชียงราย
395 น.ส. อาทิตยา  ศรีบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมือง เชียงราย
396 น.ส. พรทิพย์ภา มาเยอะ พณิชยการเชียงราย เมือง เชียงราย
397 น.ส. เสาวรส  บิงยศ โปลีเทคนิคเชียงราย เวียงชัย เชียงราย
398 นาย มงคล   จรรยา โปลีเทคนิคเชียงราย เวียงชัย เชียงราย
399 น.ส. วัลลี     ปัญญาสา โปลีเทคนิคเชียงราย เวียงชัย เชียงราย
400 น.ส. พรรณิกา  ฟองนวล เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย เชียงราย
401 นาย พรประสงค์ พรมชัย โปลีเทคนิคเชียงราย เวียงชัย เชียงราย
402 น.ส. สุรีย์พร  กิจพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
403 น.ส. สกาวเดือน ใจสุภา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
404 นาย ชัชพงศ์   พันธุ์นาไพศาล วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
405 นาย สมจิตร   ศรีสกุลคีรี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
406 นาย วชีระ   ค้ำจุนวนา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
407 นาย จักรวาล   ออมสิน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
408 น.ส. ยูงทอง   ปู่เหล็ก วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
409 น.ส. เสาวรีย์   เทพทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
410 นาย พิษณุ   มโนวร วิทยาลัยการอาชีพฝาง ฝาง เชียงใหม่
411 นาย ศักดิ์สิทธิ์   วงศ์สุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ฝาง เชียงใหม่
412 นาย ณรงค์ชัย  ทองแหง วิทยาลัยการอาชีพฝาง ฝาง เชียงใหม่
413 นาย พิชิตชัย  สุขแสน พร้าววิทยาคม พร้าว เชียงใหม่
414 นาย ทรงเกียรติ   ศรีจองคำ พร้าววิทยาคม พร้าว เชียงใหม่
415 น.ส. ณัฐกานต์  ทุรา เชียงใหม่เทคโนโลยี เมือง เชียงใหม่
416 นาย ทองคิด   พุทธวงค์ โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
417 นาย เนติ  นามลือ เมโทรเทคโนโลยี เมือง เชียงใหม่
418 นาย ปานประทีป  แสงเมือง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
419 น.ส. สุพัตรา  คำเบ้า เชียงใหม่เทคโนโลยีและพณิชยการ เมือง เชียงใหม่
420 น.ส. นัฐกาญจน์  ราชจินดา เชียงใหม่เทคโนโลยี เมือง เชียงใหม่
421 พระ ประสิทธิ์  มูลธง เทคโนโลยีเอเชีย เมือง เชียงใหม่
422 นาย สุภัทชัย  วัยอ้าย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เมือง เชียงใหม่
423 น.ส. สิริวรรณ  แซ่เตีย พณิชยการเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
424 น.ส. มณีรัตน์  คำคุณ พณิชยการลานนาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
425 นาย อภินันท์  จันทร์แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
426 น.ส. ประภาวดี   บุญทารักษ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เมือง เชียงใหม่
427 นาย สมชาย   สีว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
428 นาย อภินันท์   อุดมธนานันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
429 นาย อลงกรณ์   แซ่เติ๋น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
430 น.ส. สาวิตรี   บุญศิริ เชียงใหม่เทคโนโลยี เมือง เชียงใหม่
431 นาย ดำรงค์ศักดิ์ พัฒนวสันต์พร เมโทรเทคโนโลยี เมือง เชียงใหม่
432 นาย สาธิต  หน่อเมือง โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
433 น.ส. ปนัดดา  พรมปัญญา พณิชยการลานนาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
434 นาย ชาญณรงค์ คำวรษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
435 น.ส. ลาวัณย์ ซ่ตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
436 นาย ทองสุข   ภิรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
437 น.ส. จรรยา   พงษ์สม พณิชยการลานนาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
438 น.ส. นิโลบล   เมืองแก้ว พณิชยการลานนาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
439 น.ส. พรนิภา   จายะศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
440 น.ส. เกิดฝน  มงคลอิทธิเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
441 นาย ปรีชา  นาเพ็ญ เทคนิคเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
442 น.ส. ดาราวรรณ  ปันติ๊บ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เมือง เชียงใหม่
443 นาย นรินทร์  กากุล โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
444 น.ส. สายฝน  สายเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
445 น.ส. สลิลา  จันทร์แดง เชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ เมือง เชียงใหม่
446 นาย มณิวงษ์  แซ่ย่าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เมือง เชียงใหม่
447 นาย ตะวัน  กันทะสะวะ ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
448 น.ส. สุจิตรา   แก้วคำ เทคโนโลยีและพณิชยการนครพิงค์ เมือง เชียงใหม่
449 น.ส. กุลธิดา   ปัญโญแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
450 น.ส. ชไมพร   อินทรประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
451 นาย สุลักษณ์   ขัติใจ โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
452 น.ส. ศรินยา   กวางซี โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
453 น.ส. เบญจวรรณ  โพธิวงศ์ โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
454 นาย สิทธิพงษ์ จุมปารี โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
455 น.ส. ชลธชา  หน่อสม พณิชยการเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
456 นาย สมคิด  ชุ่มมงคล เทคโนโลยีเอเชีย เมือง เชียงใหม่
457 น.ส. จันทร์จิรา  โยตะมาร เชียงใหม่เทคโนโลยีและพณิชยการ เมือง เชียงใหม่
458 น.ส. นิตยา  ตานวล พณิชยการเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
459 นาย ประชัน    ต๊ะแก้ว โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
460 น.ส. วิภาพร  พูลทาจักร เชียงใหม่บริหารธุรกิจ เมือง เชียงใหม่
461 น.ส. ดาราพร   แซงดวงดี พณิชยการเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
462 นาย ทรงศักดิ์  ชีพอุทิศชาติ เชียงใหม่เทคโนโลยี เมือง เชียงใหม่
463 น.ส. สุกรรยา  สินวิริยะนนท์ ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
464 น.ส. ทัศนีย์   เงินอยู่ เชียงใหม่เทคโนโลยี เมือง เชียงใหม่
465 น.ส. จุฬารัตน์  จันทร์รุ่งเรือง พณิชยการลานนาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
466 น.ส. อัจฉรา  บุญตันดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
467 นาย สมชาย   แซ่ว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
468 นาย อภิชาต   รัตนดิลกกุล วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
469 นาย เฉลิม   ทิพย์คำ โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
470 น.ส. สุปิยา ปัญญาทอง เมโทรเทคโนโลยี เมือง เชียงใหม่
471 น.ส. ดวงใจ   เปลา พณิชยการเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
472 น.ส. หนึ่งฤทัย  ละสุยะ พณิชยการลานนาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
473 น.ส. อรพันธ์  เครือคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
474 นาย เกรียงไกร  วงค์ประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
475 นาย ยุทธนา  นอดคำเหลือง เมโทรเทคโนโลยี เมือง เชียงใหม่
476 น.ส. มะลิวัลย์  คำหล้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
477 น.ส. นิตยา         นิมานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
478 นาย ธนัส  ปันติบุ่ง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
479 นาย จักรราช  ทองเกตุ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
480 น.ส. พันธ์ทิพย์  สอดส่อง เทคโนโลยีเอเชีย เมือง เชียงใหม่
481 น.ส. พรรณวิภา  ต๊ะมา พณิชยการลานนาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
482 น.ส. นันท์นภัส อุ่นคำ พณิชยการเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
483 นาย กิตตภูมิ  ไชยวงค์ ศรีธนาพณิยชการเทคโนโลยีเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
484 นาย พงษ์พันธ์ พิดานปัน โปลีเทคนิคลานนา เมือง เชียงใหม่
485 น.ส. อารีย์ลักษณ์ วงษ์เขียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
486 น.ส. อัจฉรา  กันทะทิพย์ เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ เมือง เชียงใหม่
487 นาย จรัสพงษ์  ใจพรมมา เทคโนโลยีเอเชีย เมือง เชียงใหม่
488 น.ส. นงลักษณ์  แก้ววี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
489 น.ส. ศันสนีย์  ศรีคำก๋อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
490 น.ส. อัจฉราพร  เขตต์บูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง แม่ออน เชียงใหม่
491 น.ส. ชไมพร   กันทะจีน สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
492 น.ส. ทิพย์วรรณ  วงศ์อินทร์ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
493 น.ส. สุนิสา  อุ่นแก้ว สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
494 นาย เกียรติพงษ์  ศรีสาคร มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
495 นาย วรายุทธ  ปาคำ มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
496 นาย สุเมธ  วงษ์ดี มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
497 น.ส. อินทิรา  ปินคำ มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
498 นาย สลาง  จะทอ มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
499 นาย หลวงน้อย  เสบู่ มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
500 น.ส. นิธินันท์  ขจรศรี มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
501 น.ส. วิไลวรรณ์  อนันต๊ะ มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
502 น.ส. มยุรี  ปันทะฝั้น มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
503 นาย ปรัชญา  กล้าพิทักษ์ มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
504 นาย สรไกร  ท้าวคำ มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
505 น.ส. ศลิษา  ดวงติ๊บ มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
506 น.ส. ต้องใจ  มณีเชวง มหาวิทยาลัยพายัพ สันทราย เชียงใหม่
507 นาย วิชัย  เลาหาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
508 นาย วีรวรรณ  แก่นกล้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
509 น.ส. พนาพร  กระบวนเนตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
510 นาย สมพงษ์  ไพรกาญจนเกษร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
511 นาย ศิวะพงษ์  อุ่นอุดมวนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
512 นาย วิวิชชัย  เพ็ญแสงงาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
513 นาย เอกพล   ตุ่นแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
514 น.ส. บงกช  ณ สีลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
515 น.ส. นาอือ  สามเต้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
516 น.ส. ลัดดา  ธาราวโรดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
517 นาย เนติพงษ์  เลิศชัยสหพาณิชย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
518 น.ส. สมพร  ผาณิตนิภา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
519 น.ส. อาชู่         มาเยอะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
520 น.ส. บุญฑริกา  โป๊ะทู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
521 น.ส. สุพันธ์  สางคำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
522 นาย ยงยุทธ  อุ่นใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
523 นาย ธีรวุฒิ  พรมอินชัย พิงค์พระนครพาณิชยการและเทคโนโลยี สันป่าตอง เชียงใหม่
524 น.ส. สุพรรณษา  แอ๊ปเว่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
525 นาย น้ำค้าง  โยระภัตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
526 น.ส. ทวิชากร  พรตระกูลเดช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
527 นาย ศักดิ์สิทธิ์  ศรีประเสริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
528 น.ส. พัชรินทร์  สุริยะวงศ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
529 น.ส. สังวาล      ชีวเกษมพงศ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
530 น.ส. พรรณรุณี  ศรีนวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
531 น.ส. รุจิรา          แซ่ท้าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
532 น.ส. พรชนก  บุญมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
533 น.ส. กาญจนา   ยานะพงศ์ พิงค์พระนครพาณิชยการและเทคโนโลยี สันป่าตอง เชียงใหม่
534 นาย สุรพล สถิรกุลพงศ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
535 น.ส. ผ่องศรี  แสนลิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
536 น.ส. ศิริพร  แซ่เท่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง เชียงใหม่
537 น.ส. วราภรณ์  มาโนเด สารภีพิทยาคม สารภี เชียงใหม่
538 น.ส. วาลี   ใสสว่าง ฮอดพิทยาคม ฮอด เชียงใหม่

ดูต่อไป--->