รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับอาชีวศึกษา

จำนวน  1,833  ทุน

ดูต่อไป--->

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

1393 นาย ประดิษฐ์  พลสูง ก.ศ.น. ศ.ร.ษ.ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
1394 นาย วิทูรย์  ประเทพา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร พังโคน สกลนคร
1395 น.ส. รจนา  ทาระขจัด เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เมือง สกลนคร
1396 น.ส. วรรณภา   คำอ้วน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1397 นาย พรชัย  ดาบพิมพ์ศรี เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เมือง สกลนคร
1398 น.ส. วรานันท์  อินานันท์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1399 น.ส. เย็นใจ  ยอดเจริญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1400 นาย ปิยะ  มีโชค เทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ เมือง สกลนคร
1401 น.ส. ยุวดี        ชัยวารีย์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เมือง สกลนคร
1402 น.ส. ไพลิน   ราชัย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1403 นาย เกียรติศักดิ์   รักภูเสน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1404 น.ส. นิตยา  แก้วก่า วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1405 น.ส. ศำดี  ศรีลุรัตน์ โปลีเทคนิคพุทธรักษา เมือง สกลนคร
1406 น.ส. วันเพ็ญ  สุพรม โปลีเทคนิคพุทธรักษา เมือง สกลนคร
1407 นาย ภูมินทร์  คำตลบ เทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ เมือง สกลนคร
1408 น.ส. สุพรรณี  ศูนย์สอน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1409 นาย สิทธิชัย  ธนะคำดี วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เมือง สกลนคร
1410 นาย สุทธิพงษ์  มานพ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เมือง สกลนคร
1411 น.ส. วริศรา  ชัยสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1412 น.ส. นิภารัตน์  ภูทำนอง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1413 นาย ปรีชา  บุญยาน้อย วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เมือง สกลนคร
1414 น.ส. จิราภรณ์   แสนรังค์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
1415 น.ส. ละอองดาว  หอมสมบัติ วิทยาลัยอาชีพสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
1416 นาย สุวิทย์  กันทอง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะนะ สงขลา
1417 น.ส. น้อมจิต  สิงโตทอง สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1418 นาย ปริญญา  สุวรรณาคม สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1419 น.ส. จตุพร   อุเทนพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ เมือง สงขลา
1420 น.ส. อรสา  สุวรรณาคม ประมงติณสูลานนท์ เมือง สงขลา
1421 น.ส. ชลิดา  พงษ์ไพรวัลย์ วชิราโปลีเทคนิค เมือง สงขลา
1422 น.ส. อาภาภรณ์  ยัสสระ สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1423 น.ส. ชุติมา  เต็มตระกูล สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1424 น.ส. กนิษฐา  อรรณพันธ์ สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1425 น.ส. ภรทิพย์  สาระพิทยาธร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ เมือง สงขลา
1426 น.ส. รุจิราพร  ยศดำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เมือง สงขลา
1427 นาย อรรถศักดิ์  ไพรพฤกษ์ สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1428 นาย ศุภฤกษ์  ขวัญแก้ว สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1429 น.ส. ฟารีต๊ะ  นุ้ยโส๊ะ สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1430 นาย เอกชัย  หนูคูขุด สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1431 นาย พิษณุ  สุวรรณ สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1432 น.ส. อุทัยทิพย์  พงศ์อารี สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1433 น.ส. รุ้งทิวา  ไชยมนตรี สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1434 นาย เกษม  หนูทอง สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1435 น.ส. อาภาภรณ์  แซ่ฮ่อ สงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา
1436 น.ส. ทิพรัตน์  จันทจิตต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เมือง สงขลา
1437 นาย สุวิชา  บัวอิน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ เมือง สงขลา
1438 น.ส. อานนท์  บุบผามณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เมือง สงขลา
1439 น.ส. วิลาวัลย์  ภูมิภาค หาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา
1440 น.ส. รัตนาภรณ์  โพธิ์ทอง หาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ หาดใหญ่ สงขลา
1441 น.ส. นวลอนงค์  ศรีแสงจันทร์ หาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา
1442 น.ส. ดวงฤดี  คงศรีเจริญ ส่องแสงพณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา
1443 น.ส. กรกมล  เรือนแก้ว อุดมศึกษาพณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา
1444 น.ส. สุภาวดี  หนูนุ่มนวล อำนวยวิทย์ฯ หาดใหญ่ สงขลา
1445 น.ส. เสาด๊ะ  วิเชียร หาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ หาดใหญ่ สงขลา
1446 น.ส. วิภาดา  มิตรช่วยรอด หาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ หาดใหญ่ สงขลา
1447 น.ส. ราณี  วาเรหมัน หาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา
1448 น.ส. อรอุมา  คงเขียว หาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา
1449 น.ส. วาสนา  ด้วงเหมือน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร หาดใหญ่ สงขลา
1450 นาย ฮาสับ   หนูชูสุข วิทยาลัยเทคนิคสตูล เมือง สตูล
1451 นาย อดิศักดิ์  อ๋องสกุล วิทยาลัยเทคนิคสตูล เมือง สตูล
1452 น.ส. ดรุณี  ใจขันธ์ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1453 น.ส. ชุติกานต์  เหล่ามาลา เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1454 น.ส. สายสนิท มูลคำ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1455 น.ส. สายธาร   จันทร์สี เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1456 น.ส. รัตนลักษณ์   ไชยชโย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1457 น.ส. สุพรรษา       ศรีหานารถ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1458 น.ส. วนาลี  แตงเพ็ชร เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1459 น.ส. รัญญารัตน์  พรมโคตร เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1460 น.ส. สุกัญญา  หลวงไกร เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1461 น.ส. นิลชา  สังข์อ่ำ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1462 น.ส. อภิญาพร  วงศ์โสภา เทคโนโลยีเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1463 นาย โชคชัย  ชำนาญ   บางพลี สมุทรปราการ
1464 น.ส. อภิญญาพร วงศ์โสภา เทคโนโลยีเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1465 น.ส. วาสนา  ชนะศรี เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย บางพลี สมุทรปราการ
1466 น.ส. วรรณา  เอี่ยมสำอางค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1467 นาย ศักดิ์ณรงค์  สินเจริญ ชำนิเทคโนโลยี เมือง สมุทรปราการ
1468 นาย เจษฎา  สัตรา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1469 นาย กลยุทธิ์  สออนรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1470 น.ส. อรอุมา  พรวนแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1471 น.ส. ไอลดา  คงไทย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1472 นาย สุริยพงษ์  รัตนพรสมปอง ชำนิเทคโนโลยี เมือง สมุทรปราการ
1473 น.ส. สุชีรา  ผ่องศรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1474 นาย สุริยา  ประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1475 น.ส. กัณฑิมา  แก้วปัญญา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1476 นาย นิรันดร  จันทร์บุญนาค วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1477 นาย วินัย  มหาปาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1478 น.ส. สุพัตรา  สะชาโต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1479 นาย นฤพล  ศรีนวล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1480 นาย สุชานนท์  พะวงแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1481 น.ส. จริยา  เหลี่ยมมุกดา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1482 นาย พงษ์ศักดิ์  เทพสิงห์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1483 น.ส. วรนุช  ชื่นมาก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1484 น.ส. จันทรา  นุ่มหยุ่น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1485 นาย นพพล  ศรีนวล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
1486 นาย ณรงค์  กระสินธุ์สิทธิ์   เมือง สมุทรปราการ
1487 น.ส. ชัชชนก  แสงงาม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
1488 น.ส. สุภาพร   ฉายส้ม วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
1489 น.ส. ลำดวน  พิทักษ์ปิตุทรัพย์ ฐานเทคโนโลยี เมือง สมุทรสาคร
1490 น.ส. ประกายเพชร  บุญศิริ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
1491 น.ส. รัชนีวรรณ  ปานล้ำเลิศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
1492 นาย รักกล้า  ประสิทธิเวช วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
1493 น.ส. ปิยะนุช  เพชรศิริ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
1494 น.ส. สายฝน    ทิพวัน วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
1495 น.ส. สายฝน   ทิพวัน วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
1496 นาย พันดร  ภูนิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อรัญประเทศ สระแก้ว
1497 นาย วีระชล  จันทร์แก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อรัญประเทศ สระแก้ว
1498 น.ส. อุลัยลักษณ์  กรเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อรัญประเทศ สระแก้ว
1499 น.ส. อรพรรณ  อ๊อดเอก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อรัญประเทศ สระแก้ว
1500 นาย ปิยะพงศ์  ประดิษฐ์พรพงศ์ อาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี แก่งคอย สระบุรี
1501 นาย พงษ์นิรันดร์  ทะปัญญา เทคโนโลยีบริหารสากลสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
1502 น.ส. ธัญญารัตน์   ดอกสันเทียะ เทคโนโลยีบริหารสากลสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ19 สระบุรี
1503 น.ส. วารินทร์   สุขหลักร้อย เทคโนโลยีบริหารสากลสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ19 สระบุรี
1504 นาย ภาคภูมิ  ภูมิงามไพร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ บ้านหมอ สระบุรี
1505 นาย อนุชา  แซ่เล้า วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ บ้านหม้อ สระบุรี
1506 นาย สมชาย   พะอีสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
1507 น.ส. วิไลกร  ศรีบาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เมือง สระบุรี
1508 น.ส. อรนิสา  รุ่งเรืองศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เมือง สระบุรี
1509 น.ส. รสวรรณ  ภูแช่มศรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เมือง สระบุรี
1510 นาย สราวุฒิ  ใจเมือง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เมือง สระบุรี
1511 นาย เอกลักษณ์  สุวรรณเพ็ชร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เมือง สระบุรี
1512 น.ส. อรอนงค์     เปรมศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ท่าช้าง สิงห์บุรี
1513 น.ส. อุไรรัตน์  บุญเลิศ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ท่าช้าง สิงห์บุรี
1514 นาย ณรงค์ศักดิ์  สุยเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ท่าช้าง สิงห์บุรี
1515 น.ส. ศศิวิมล  เต็มสุข วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ท่าช้าง สิงห์บุรี
1516 น.ส. ทองสุข  ศรีสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1517 นาย ศิริชัย  คล้ายเรียน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1518 น.ส. ธารทิพย์  ไม้ดัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1519 น.ส. บัวแก้ว  หมื่นจบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1520 น.ส. จำปี  ทองใบใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1521 นาย สมชาย   แซ่ฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1522 น.ส. ปิยะนุช  อินทร์เพ็ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1523 น.ส. สิริพร  ยงยุทธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1524 น.ส. หทัยรัตน์  ปัญญาสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1525 น.ส. ศรัณยา  ดำเนินลอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1526 น.ส. ศาสนีย์  ดำเนินลอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1527 น.ส. เบญจมาศ  เสาร์สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1528 น.ส. วัชราภรณ์  มีจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1529 นาย เสกสรา  แขวงสุ่น วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1530 นาย สมเกียรติ   ศรีบำเพ็ญ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1531 นาย นภดล   สถิรรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1532 นาย ธราดล   กฤษณัมพก วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1533 นาย ศักดิ์ชัย  พัฒน์เจริญ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
1534 นาย กมล  แซ่จิ๋ว วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1535 นาย ศิริชัย  หมื่อแล วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1536 นาย มานะชัย  ช้างปาน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1537 นาย เพชรชระ  ศานอก วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1538 นาย ประทวน  กลิ่นลอง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1539 นาย ชัชรินทร์  เทศปลื้ม วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1540 นาย อาจา  ลีจา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1541 นาย อภินันท์    ภวันภี่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1542 นาย นิพนธ์  บุญแช่ม วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1543 น.ส. สกาวเดือน  อินกอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1544 น.ส. ยพรัตน์  อิ่มพิทักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1545 น.ส. มาลิณี  เลาย้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1546 น.ส. นฤมล  ทัดไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1547 น.ส. จิรนันท์  แสนลือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1548 นาย นรินทร์    จันทร์โพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1549 น.ส. นิรมล  เกลากลึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1550 น.ส. แพรวยุภา  พุ่มทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1551 นาย ยุทธพงค์   มหานิล วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1552 นาย พีระ    ยิ้มเกตุ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1553 น.ส. ดวงใจ  ขัตตี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1554 นาย ศักดิ์สิทธิ์  พัดกล่อม วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1555 น.ส. กิ่งกมล  ขันลาคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1556 น.ส. สายสุณีย์  เนียมกำเนิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1557 น.ส. นิสา  หนูช่วง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1558 น.ส. ก้อยเพชร  ไม้กร่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1559 น.ส. รุ่งนภา เบียวเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมือง สุโขทัย
1560 น.ส. ชลธิชา  ยิ่งสุข สถาบันการชีวภาคเหนือ วิทยาเขตอรุโณทัย เมือง สุโขทัย
1561 น.ส. ปัทมา  คุ้มสุน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 เมือง สุโขทัย
1562 น.ส. จรูญ  มาวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1563 นาย ฉัตรชัย  หอมศรีจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1564 นาย สมพงษ์  โพธิ์สี วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1565 น.ส. ปาริชาติ   สมศรี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ศรีสำโรง สุโขทัย
1566 น.ส. วาสนา   แสงทอง วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ศรีสำโรง สุโขทัย
1567 นาย โกฏิ  โสภาเพ้ย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สวรรคโลก สุโขทัย
1568 น.ส. อ้อมใจ  จันทร์ทุ่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สวรรคโลก สุโขทัย
1569 น.ส. มาลัย มันมะณี ธรรมโชติศึกษาลัย เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
1570 น.ส. เนตรนภา  มาปรายูร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1571 นาย สุขสันต์  เศษศิลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1572 น.ส. เฉลียว  ไพเราะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1573 น.ส. สายชล  จันทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1574 นาย อาจหาญ โพธิ์สุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1575 นาย พิศณุการต์ วงษ์สุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1576 นาย พานุพงศ์ ชมพูนุช วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1577 นาย ยุติธรรม สุรีวัลย์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1578 นาย พศวัต ม่วงจาบ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1579 นาย นพพล แทนคุ้มทอง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1580 น.ส. ชุตินันท์  ศรีสว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1581 น.ส. กิตติยาภรณ์  อินทร์ไชย วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เมือง สุพรรณบุรี
1582 น.ส. ชุไมพร  น้อยอ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
1583 น.ส. นิตยา   อมรประทานพร อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
1584 น.ส. สุชาดา คงสุวรรณ สมุยบริหารธุรกิจ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
1585 นาย ปฎิวัติ  อาซาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี พนม สุราษฎร์ธานี
1586 นาย สมยศ  เรียงรุ่งโรจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1587 น.ส. พรรณพร  ราชพิบูลย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1588 น.ส. ธิดารัตน์  เพ็งบุญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1589 นาย ณัฐณรงค์  ตปนิยนันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1590 น.ส. ธารทิพย์  ชูมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1591 นาย โกวิทย์  ศรีสว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1592 น.ส. ศรีรัญญา  ทองรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1593 น.ส. ชุติมา  เพ็ชรสกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1594 น.ส. นิรนุช  บำรุงภักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1595 น.ส. จันทวดี  บุญจิตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1596 น.ส. มัณชยา  ตรีทอง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1597 นาย วสันต์  เพ็ชรพราย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
1598 นาย สุธาพร  สิบเชื้อ สุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม เมือง สุราษฎร์ธานี
1599 นาย บัญลือ   สรายหอม วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ปราสาท สุรินทร์
1600 นาย ไพทูรย์  เนียมหอม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1601 นาย วิทยา  วงษ์ศรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1602 นาย โกวิทย์  ตลับทอง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1603 นาย อนุพล  เผือกแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1604 น.ส. ปรียา  สร้อยทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1605 น.ส. ต้องมนัส วิเศษพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1606 น.ส. ลัดดาวัลย์ ลาปะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1607 น.ส. ดวงพร สุทัศนานันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1608 น.ส. อรอุมา  กลิ่นวน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1609 น.ส. ผ่องพรรณ  โชครัมย์ เทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษา เมือง สุรินทร์
1610 นาย เด่น  สุภาสัย เทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษา เมือง สุรินทร์
1611 น.ส. นัดดา  รัฐสมบูรณ์ เทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษา เมือง สุรินทร์
1612 น.ส. สิรินุช โมราษฎร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1613 นาย เอกพงษ์  สติพา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1614 น.ส. ศศิกานต์  หอมหวน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1615 น.ส. พรทิพย์  ปราณีต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1616 น.ส. นวลจันทร์  บุญมาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1617 น.ส. อนงค์  เกลียวศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1618 นาย วินัย  ประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1619 นาย วีระศักดิ์  แก้วพิลา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1620 น.ส. สุภาลักษณ์  ถือฉลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1621 นาย กฤษณะ  ชาวสวน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
1622 นาย สุรินทร์  ศิลา สนมวิทยาคาร สนม สุรินทร์
1623 น.ส. สุธารัตน์  หางสลัด สนมวิทยาการ สนม สุรินทร์
1624 น.ส. นิติยา  ศรีลาธรรม สนมวิทยาคาร สนม สุรินทร์
1625 น.ส. ลลิตา  ศรีผลสมอ สนมวิทยาคาร สนม สุรินทร์
1626 น.ส. วันวิสาข์  คลีมานกิจ สนมวิทยาคาร สนม สุรินทร์
1627 น.ส. น้ำฝน  ทองงาม สนมวิทยาคาร สนม สุรินทร์
1628 น.ส. จินตนา  ล้วนงาม สนมวิทยาคาร สนม สุรินทร์
1629 นาย คำสอน   มีแก้ว   สังขละ สุรินทร์

ดูต่อไป--->