รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับอาชีวศึกษา

จำนวน  1,833  ทุน

ดูต่อไป--->

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

1160 น.ส. เย็นจิตร   ปรัชชัยกูล วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
1161 น.ส. กนกพร   บุญบาล   เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
1162 นาย สมชัย  หาสนาม วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
1163 น.ส. สุชาดา  กองกัญญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
1164 นาย สุรศักดิ์  สามงามพุ่ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
1165 น.ส. กฤษณา ไผงาม ปทุมรัตต์พิทยาคม ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
1166 น.ส. พักท์วิภา โสระวงศ์ ก.ศ.น. ปทุมรัตต์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
1167 น.ส. สุจิตราภรณ์   จวงหัวโทน พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1168 น.ส. นิตยา  ทองนอก วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1169 น.ส. ชมภูนุช   ศรีประทุม พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1170 น.ส. ชลธิชา   มนัสสา พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1171 น.ส. วันทนีย์  ดีโก๋ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1172 น.ส. ยุวรีย์  มูลทานัส พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1173 น.ส. พัชรินทร์  สอนเฒ่า พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1174 น.ส. สมบูรณ์  ละบุดดา พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1175 นาย นิมิตร   โอสกประสาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1176 นาย ศักดิ์รินทร์  ไสยศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1177 น.ส. วะริดา   กองวงค์ พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1178 น.ส. ราตรี   นิตุธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1179 น.ส. ลุนนภา  ธารเวท วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1180 น.ส. วรรณิษา  วิเชียรศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1181 น.ส. รุจิรา  สารจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1182 น.ส. จิราพร  พลภูงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1183 น.ส. สมหมาย  ธรรมศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1184 น.ส. วนี  เลิศสงคราม พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1185 น.ส. จรรยารักษ์ แสวงผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1186 น.ส. กรานมณี เยาวขันธ์ พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
1187 นาย วิถี  ไชยหานาม วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1188 นาย มนัส   ศรีบัว วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1189 น.ส. ปรัชญา   แก้วประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1190 นาย นายไพฑูรย์  แสนแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1191 น.ส. จารุณี  ไชยสิน วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมือง ระนอง
1192 น.ส. วารีรัตน์  ขุนทอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมือง ระนอง
1193 นาย วารพงษ์  อุ่นนุช วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมือง ระนอง
1194 น.ส. เชาวนี  คงสุข วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมือง ระนอง
1195 น.ส. กรกฎ  สมสอาด วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมือง ระนอง
1196 นาย สมพร  แซ่หงอ วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมือง ระนอง
1197 น.ส. สุกัญญา  กิ่งแก้ว ระนองเทคโนโลยี เมือง ระนอง
1198 นาย ธกนธ์  เชื้อชะเอม วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมือง ระนอง
1199 นาย วินัย ถวิลรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง แกลง ระยอง
1200 น.ส. ศิริพร  ขำเจริญ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
1201 น.ส. วิชนีย์ พิพัฒน์ธาตดานุกูล วิทยาลัยเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1202 น.ส. ดาว   แสรีสินธ์ โปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1203 น.ส. ภัชฎา   อินแก้วนะเนา โปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1204 น.ส. ชลริดา   สุนทรถนอม โปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1205 น.ส. จุฑารัตน์   ชั่นนาถ โปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1206 น.ส. เนตรนภิส   รักภักดี โปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1207 น.ส. อรพรรณ   ฆ้องเสทือน โปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1208 น.ส. อรพรรณ   แก้วพวง โปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1209 น.ส. ลัดดาวัลย์   ท้าวอิ่ม โปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1210 น.ส. อาริกา   บุญสินธ์ โปลีเทคนิคระยอง เมือง ระยอง
1211 นาย กฤษฎา   แท่นจันทร์ บ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี บ้านโป่ง ราชบุรี
1212 น.ส. สุพรรณี   ชาวสวน บ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี บ้านโป่ง ราชบุรี
1213 นาย ยศพร   ดีพรม บ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี บ้านโป่ง ราชบุรี
1214 น.ส. จรินทร์  ประดิษฐ์ศร วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โพธาราม ราชบุรี
1215 น.ส. ประภาศรี  แก้วกุญชร วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โพธาราม ราชบุรี
1216 น.ส. อนุศาสตร์  แย้มมา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โพธาราม ราชบุรี
1217 น.ส. ปวีณา  แซ่กอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โพธาราม ราชบุรี
1218 น.ส. พรพิรุณ  ศรีจันทร์เฟื้อ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โพธาราม ราชบุรี
1219 น.ส. เชอลี่  ศิริมั่ว วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โพธาราม ราชบุรี
1220 น.ส. วานิช โพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โพธาราม ราชบุรี
1221 น.ส. อุทุมพร  กุมภา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมือง ราชบุรี
1222 น.ส. วันดี   ศรีสิริวิบูลย์ชัย ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1223 น.ส. นิตยา   แร่นิล ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1224 น.ส. กรรณิการ์   คุณฮวย ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1225 น.ส. นาตยา   ชื่นอร่าม ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1226 นาย วันชัย คุณาธิมาพันธ์ ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค เมือง ราชบุรี
1227 น.ส. กวีณา  พุฒเจริญ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมือง ราชบุรี
1228 น.ส. เปรมิกา  ปรีเปรมโอน ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1229 น.ส. จิราพร  เจียมศักดิ์ ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1230 น.ส. จุฑามาศ  สีนวล ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1231 น.ส. เบญจวรรณ  เกิดป้าน ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1232 นาย สุพจน์  แสงอรุณ ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1233 น.ส. จุฑารัตน์ หนูสิงห์ ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1234 น.ส. บุญมาก  เทียนแจ่มวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมือง ราชบุรี
1235 น.ส. ญาณี   อุดมภักดี ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1236 น.ส. อัญชลี คำศรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมือง ราชบุรี
1237 นาย ชัยยุทธ  แต่จิระกุล ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1238 น.ส. เพ็ญวิภา  พรนารถ ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1239 น.ส. นิตยา  ดะรือรักค์ ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1240 น.ส. วัชรา  ตันจีระ ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1241 นาย อนุชา  งุ่ยเจริญ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมือง ราชบุรี
1242 น.ส. พิญาภรณ์   แช่มสะอาด ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี
1243 น.ส. วิมล    นาคอ่อน กศน เมือง ราชบุรี
1244 น.ส. วราภรณ์  แย้มใบนา ดรุณาราชบุรีพณิชยการ เมือง ราชบุรี

ดูต่อไป--->