รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับมัธยมศึกษา

จำนวน    7,674  ทุน

ดูต่อไป ---> 

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

2051 นาย ณรงค์ศักดิ์ บำรุงพาทย์ บ้านนานายกวิทยากร บ้านนา นครนายก
2052 ด.ช. สิทธิชัย บำรุงจิตร บ้านนา บ้านนา นครนายก
2053 ด.ช. อำพล  เอี่ยมเจริญ เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม บ้านนา นครนายก
2054 น.ส. สาวิตรี แสงประทีป บ้านนา บ้านนา นครนายก
2055 นาย วันเพ็ญ หน่องพงษ์ บ้านนา บ้านนา นครนายก
2056 น.ส. หัตถยา วิโรจน์ บ้านนา บ้านนา นครนายก
2057 ด.ญ. ปิยะธิดา สุขสมบูรณ์ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม บ้านนา นครนายก
2058 นาย ดนัย แสงศิริ บ้านนานายกวิทยากร บ้านนา นครนายก
2059 นาย อาทิตย์ เปรมปรี บ้านนานายกวิทยากร บ้านนา นครนายก
2060 ด.ญ. รัชนี  คำศิริ บ้านเขาไม้ไผ่ บ้านนา นครนายก
2061 น.ส. วาสนา  อยู่คะเชน เขาเพิ่งนารีผลวิทยา บ้านนา นครนายก
2062 นาย อดิศักดิ์   ซ่อมทอง เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม บ้านนา นครนายก
2063 ด.ช. วรพงษ์     ครุฑพงศ์ บ้านนา "นายกพิทยากร" บ้านนา นครนายก
2064 ด.ช. สิงห์ทัย  กลิ่นหอม เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม บ้านนา นครนายก
2065 นาย ประยงค์ ขวัญสุข บ้านนา บ้านนา นครนายก
2066 น.ส. จีรวรรณ  เก็ดเกลี้ยง ปากพลีวิทยาคาร ปากพลี นครนายก
2067 ด.ญ. ขวัญตา  มั่งคั่ง วัดพรหมเพชร ปากพลี นครนายก
2068 ด.ญ. อัญชลี  ชื่นชม วัดพรหมเพชร ปากพลี นครนายก
2069 ด.ญ. อมรรัตน์  มาลา วัดพรหมเพชร ปากพลี นครนายก
2070 ด.ญ. ชุติมา  บุญมา วัดพรหมเพชร ปากพลี นครนายก
2071 ด.ญ. วรรณิพา  รุ่งเรือง ปากพลีวิทยาคาร ปากพลี นครนายก
2072 นาย เลอศักดิ์  แซ่ลิ้ม ปากพลีวิทยาคาร ปากพลี นครนายก
2073 นาย นฤพล  แสวงนิล ปากพลีวิทยาคาร ปากพลี นครนายก
2074 ด.ญ. ดารุณี   อ่อนน้อม วัดโพธิ์ ปากพลี นครนายก
2075 น.ส. โศรยา   อยู่พร้อม วัดโพธิ์ ปากพลี นครนายก
2076 ด.ญ. กมลทิพย์     ดีเสียง บ้านโคกสว่าง ปากพลี นครนายก
2077 นาย จิรวัฒน์ ประทีป นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2078 น.ส. วรรณนิดา ภู่โต๊ะยา นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2079 ด.ญ. กาญจนา  อโนภาษ นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2080 น.ส. รุ่งอรุณ  เสมี นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2081 ด.ญ. สกุณา  พูลทะวงษ์ วัดท่าด่าน เมือง นครนายก
2082 ด.ช. อาทิตย์  เตือนศรี วัดท่าด่าน เมือง นครนายก
2083 ด.ญ. สุพรรษา  ศรีสุธรรม ปิยชาติพัฒนาฯ เมือง นครนายก
2084 ด.ช. จักรพันธ์  ศรีตะปัญญา หนองทองทราย เมือง นครนายก
2085 ด.ญ. ยุพา  ทองอร่ามเรือง หนองทองทราย เมือง นครนายก
2086 ด.ญ. สุลัยรัตน์ ดัชกร โรงเรียนวัดสมบูรสามัคคี เมือง นครนายก
2087 ด.ช. สาคร ทองดีเรียน โรงเรียนวัดสมบูรสามัคคี เมือง นครนายก
2088 ด.ญ. อ้น  จำปา นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2089 ด.ญ. ศศิสร  วรารักษ์ นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2090 ด.ญ. วิยะดา โสวันเทา นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2091 ด.ช. ประเสริฐ แสงทรัพย์ นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2092 ด.ญ. ศิรินภา แพทย์ประเสริฐ นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2093 ด.ช. สุรศักดิ์ กุมภัณทอง นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2094 ด.ญ. หทัยชนก แสงเจือ ปิยชาติพัฒนา เมือง นครนายก
2095 ด.ญ. จิตวารี บุญภา นายกวัฒนากรวัดอัดมธานี เมือง นครนายก
2096 น.ส. ประภาศรี   ชุ่มชูจันทร์ นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
2097 น.ส. อุทุมพร  ใจทัศ นครนายกวิทยาคม เมือง นครนายก
2098 ด.ญ. วาสนา  บุญเชื้อ บ้านดงวิทยาคาร เมือง นครนายก
2099 ด.ช. จตุรงค์  ภูสีโสม บ้านดงวิทยาคาร เมือง นครนายก
2100 ด.ช. ปาณัสม์  เรือนอินทร์ ภัทรพิทยาจารย์ องค์รักษ์ นครนายก
2101 นาย ไพโรจน์  หลุงมา ภัทรพิทยาจารย์ องครักษ์ นครนายก
2102 ด.ญ. ดวงใจ  บังเกิด วัดประสิทธิเวช องครักษ์ นครนายก
2103 น.ส. มนัสชนก   สีใส ภัทรพิทยาจารย์ องครักษ์ นครนายก
2104 น.ส. สุนทรี   หอมละออ ภัทรพิทยาจารย์ องครักษ์ นครนายก
2105 น.ส. มาณี แซ่ซิง องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
2106 ด.ญ. วรรณวิสา พวงมาลัย ภัทรพิทยาจารย์ องครักษ์ นครนายก
2107 ด.ญ. สุภาภรณ์ ยิ่งประเสริฐ ภัทรพิทยาจารย์ องครักษ์ นครนายก
2108 ด.ญ. น้ำค้าง  เจ๊ะเต๊ะ บ้านคลอง14 องครักษ์ นครนายก
2109 น.ส. นภาพรรณ  ลำยวน กำแพงแสนวิทยา กำแพงแสน นครปฐม
2110 ด.ช. จักรกฤษ  ดีเนียม วัดหนองศาลา กำแพงแสน นครปฐม
2111 ด.ญ. พัชรินทร์  ทำนองนาค วัดหนองศาลา กำแพงแสน นครปฐม
2112 น.ส. อภิสรา  วัฒนะพันธ์ศักดิ์ วัดวังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
2113 นาย ไพฑูรย์    ดาวเรือง ศาลาตึกวิทยา กำแพงแสน นครปฐม
2114 น.ส. พัทยา   คุ้มภัย ศาลาตึกวิทยา กำแพงแสน นครปฐม
2115 นาย ณัฐวุฒิ  กลั่นแอม โรงเรียนศาลาตึกวิทยา กำแพงแสน นครปฐม
2116 ด.ญ. สุภลักษณ์ สุดประดิษฐ์ กำแพงแสนวิทยา กำแพงแสน นครปฐม
2117 ด.ญ. สมาพรณ์  เพชนคอน คงทองวิทยา ดอนตูม นครปฐม
2118 ด.ญ. สุทิตา  ฮ้งคำ วัดห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
2119 น.ส. โนรี  พรเจริญพงศ์ สถาพรวิทยา บางเลน นครปฐม
2120 ด.ญ. สุกัญญา   สุวรรณศิริศิลป์ วัดมะเกลือ พุทธมณฑล นครปฐม
2121 ด.ช. นพดล   ตรีแก้ว ฟ้าใสวิทยา พุทธมณฑล นครปฐม
2122 ด.ช. ขวัญ   คำแถลง ฟ้าใสวิทยา พุทธมณฑล นครปฐม
2123 นาย เทพดำรงค์   ปานศรี ฟ้าใสวิทยา พุทธมณฑล นครปฐม
2124 นาย ยุทธนา   พูนทวี ฟ้าใสวิทยา พุทธมณฑล นครปฐม
2125 นาย สุริยา  บุญมาประเสริฐ ศูนย์ฝึกฯสิริธร พุทธมณฑล นครปฐม
2126 นาย มานะ  ดวงกระโทก ศูนย์พุทธมณฑล พุทธมณฑล นครปฐม
2127 นาย เศวต  อินทะจักร์ ก.ศ.น. พุทธมณฑล นครปฐม
2128 นาย ไพทูรย์  ตาลอัมพร ก.ศ.น. พุทธมณฑล นครปฐม
2129 น.ส. เสาวนีย์  แซ่ลิ้ม พระปฐมวิทยาลัย เมือง นครปฐม
2130 ด.ญ. ปนัดดา  จูมวรรณา โพรงมะเดื่อวิทยาคม เมือง นครปฐม
2131 ด.ญ. วิภาวรรณ  แดงมี โพรงมะเดื่อวิทยาคม เมือง นครปฐม
2132 น.ส. อาจรีย์  ปรีชานนท์ โพรงมะเดื่อวิทยาคม เมือง นครปฐม
2133 ด.ญ. รุ่งทิวา  โพคำ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมือง นครปฐม
2134 ด.ญ. จันทิมา  ผาวันดี สระกะเทียมวิทยาคม เมือง นครปฐม
2135 น.ส. วีรวรรณ   กสิกิจวิวัฒน์ ราชินีบูรณะ เมือง นครปฐม
2136 น.ส. วันวิสาข์  พงษ์บังทอง ราชินีบูรณะ เมือง นครปฐม
2137 ด.ญ. ขวัญใจ  มาน้อย เทศบาล 2 เมือง นครปฐม
2138 ด.ญ. ปาจารีย์  โคกาอินทร์ วัดห้วยจระเข้ เมือง นครปฐม
2139 น.ส. พรสุดา   มั่งมูล พระปฐมวิทยาลัย เมือง นครปฐม
2140 ด.ญ. กนกวรรณ     สะอาดแก้ว สิรินธรราชวิทยาลัย เมือง นครปฐม
2141 น.ส. ปัทมา     แก้วขาว สิรินธรราชวิทยาลัย เมือง นครปฐม
2142 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ     พิมพ์ศรีกล่ำ สิรินธรราชวิทยาลัย เมือง นครปฐม
2143 ด.ญ. กรแก้ว     แตงจุ้ย สิรินธรราชวิทยาลัย เมือง นครปฐม
2144 ด.ญ. นฤมล  เกิดเจริญ วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2145 ด.ญ. วันเพ็ญ  พยุงผล วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2146 ด.ญ. นุชนาถ  จูยืนยง วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2147 ด.ญ. อนุศรา  โพธิ์แดง วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2148 ด.ญ. ปราณี  พ่อค้า วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2149 น.ส. ผกากรอง  มาประชา วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2150 ด.ช. สุราเดช   ถ้ำวัด วัดวังน้ำขาว สามพราน นครปฐม
2151 ด.ช. สุรัติ  พรห์มเกษร วัดวังน้ำขาว สามพราน นครปฐม
2152 ด.ญ. วิศิณี   เสนาะพิน วัดหอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
2153 ด.ญ. สุชาวดี  สิงห์คำ วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2154 ด.ญ. จีรนันท์  ทัศสันชัย วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2155 ด.ญ. ถั๋น  กล้างหลวง วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2156 น.ส. กิ่งกาญจน์  สงวนเชื้อ วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม
2157 น.ส. ภาวิณี  เชื้อสาทุน บ้านหนองผักแว่น กิ่ง อ.วังยาง นครพนม
2158 นาย พงษ์ศักดิ์  วังทะพันธ์ บ้านหนองผักแว่น กิ่ง อ.วังยาง นครพนม
2159 ด.ญ. อรนุช  พรมลัง บ้านหนองผักแว่น กิ่ง อ.วังยาง นครพนม
2160 น.ส. ประจบ  คำเบา รามราชพิทยาคม ท่าอุเทน นครพนม
2161 น.ส. พรพิทย์  แสงตา บ้านหนองเทา ท่าอุเทน นครพนม
2162 น.ส. โสภาวรรณ หรหมแสง บ้านหาดกวน ท่าอุเทน นครพนม
2163 ด.ญ. วิมลจันทร์ วันดี บ้านหาดกวน ท่าอุเทน นครพนม
2164 น.ส. รัตนา  สาเส็ง บ้านห้วยพระ ท่าอุเทน นครพนม
2165 น.ส. ธาราลักษณ์  ดุณษพรหม อุเทนพัฒนา ท่าอุเทน นครพนม
2166 นาย สิริชัย  แจ้งชัยศรี เชียงยืนวิทยา ท่าอุเทน นครพนม
2167 น.ส. วลัยลักษ์ขณา   รัตนวงค์ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ธาตพนม นครพนม
2168 ด.ช. คงทวี  โสมี นาถ่อยพัฒนา ธาตุพนม นครพนม
2169 ด.ญ. ดุจนภา  คำสว่าง อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ธาตุพนม นครพนม
2170 ด.ญ. ขวัญตา วอยภูธร ชุมชนบ้านพุ่มแก นาแก นครพนม
2171 ด.ญ. เกสร วงศ์คะสุ่น ชุมชนบ้านพุ่มแก นาแก นครพนม
2172 ด.ญ. ดาลิณี  ยตะโคตร บ้านนาคู่ นาแก นครพนม
2173 ด.ญ. บัวตอง  ดวงไทย พระชองสามัคคิวิทยา นาแก นครพนม
2174 ด.ช. วุฒิกร  สุวะรีย์ บ้านนาเลียง นาแก นครพนม
2175 ด.ญ. จรัญญา สังชาดี ศรีโพนทองวิทยา นาแก นครพนม
2176 ด.ญ. อรพิน  ศูนย์คูณ ศรีโพนทองวิทยา นาแก นครพนม
2177 ด.ช. เลิศพงษ์     มนต์คาถา นาแกสามัคคีวิทยา นาแก นครพนม
2178 นาย ยุทธนา วงศ์คะสุ่ม ชุมชนบ้านพุ่มแก นาแก นครพนม
2179 นาย อนุกร พรมกัณฑ์ หนองชนพิทยาคม นาทม นครพนม
2180 น.ส. ธิติมา  ศรีลาคำ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม นาทม นครพนม
2181 นาย ประยูร  วิชัย โรงเรียนหนองซนพิทยาคม นาทม นครพนม
2182 น.ส. อุไรวรรณ  เหล่าชัย โรงเรียนหนองซนพิทยาคม นาทม นครพนม
2183 น.ส. ศิริพร โมธรรม หนองซนพิทยาคม นาทม นครพนม
2184 น.ส. บุญศรี วงศ์เดช หนองซนพิทยาคม นาทม นครพนม
2185 น.ส. หฤทัย สิมนา หนองซนพิทยาคม นาทม นครพนม
2186 ด.ญ. ไพรินทร์ เมืองคำ หนองซนพิทยาคม นาทม นครพนม
2187 นาย นราธิป สิงห์โพธ์ หนองซนพิทยาคม นาทม นครพนม
2188 นาย ยรรยง เกิดชาวนา หนองซนพิทยาคม นาทม นครพนม
2189 น.ส. อินทิรา  เดชโฮม นาหว้าพิทยาคม นาหว้า นครพนม
2190 ด.ญ. ยวนใจ  ประเสริฐ บ้านนาคอย นาหว้า นครพนม
2191 ด.ช. ภานุพงศ์     ทิเขียว บ้านดอนปอหนองโอง นาหว้า นครพนม
2192 น.ส. ศุภวรรณ  บุตรลอน บ้านป่าหว้าน บ้านแพง นครพนม
2193 ด.ญ. สมปอง  วงศ์เสน ธรรมโฆษิตวิทยา ปลาปาก นครพนม
2194 ด.ญ. นิด  ดวงใจ มหาชัยวิทยาคม ปลาปาก นครพนม
2195 ด.ญ. อรพรรณ ขุนศักดิ์ทอง ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลาปาก ปลาปาก นครพนม
2196 น.ส. ยุพารัตน์ หนึ่งคำมี ธรรมโฆษิตวิทยา ปลาปาก นครพนม
2197 นาย บังเอิญ  นวนคำวงค์ ธรรมโฆษิตวิทยา ปลาปาก นครพนม
2198 น.ส. เอราวัณ  อุทรมาศ ค้อวิทยาคม โพนสวรรค์ นครพนม
2199 น.ส. ศิริภัทร์  โอ้น บ้านโพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
2200 ด.ญ. มณี  โพติยะ บ้านโพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
2201 นาย จำลอง โพนดาแคบ บ้านนาเต่า โพนสวรรค์ นครพนม
2202 น.ส. บังอร มัยดีนาจ บ้านนาเต่า โพนสวรรค์ นครพนม
2203 ด.ญ. ปัญหา โพนดวงภรณ์ บ้านนาเต่า โพนสวรรค์ นครพนม
2204 น.ส. สุธิภรณ์     นนทะศรี โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ โพนสวรรค์ นครพนม
2205 ด.ญ. นวลใย  มงคลเกตุ บ้านนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
2206 น.ส. พรชิตา  เหล่าพัดมา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โพนสวรรค์ นครพนม
2207 ด.ช. มนตรี     ยาปัญ บ้านวังตามัว เมือง นครพนม
2208 ด.ช. สาคร     ธุมาโย บ้านหนองปลาดุก เมือง นครพนม
2209 ด.ญ. ดาวใจ     วงศิลา คำเตยอุปถัมภ์ เมือง นครพนม
2210 น.ส. สุกานดา  ขุมทอง นครพนมวิทยาคม เมือง นครพนม
2211 ด.ช. วสันต์     เหงียนวัน นครพนมวิทยาคม เมือง นครพนม
2212 ด.ญ. สุภัสสร     พุ่มแก้ว บ้านวังตามัว เมือง นครพนม
2213 ด.ญ. พัชรา       วงษ์ไชย ศรีบัวบาน เมือง นครพนม
2214 ด.ญ. สุภาพร     หัสดี ศรีบัวบานวิทยาคม เมือง นครพนม
2215 น.ส. พิสมัย     คงวัน ศรีบัวบานวิทยาคม เมือง นครพนม
2216 นาย วัฒนา     ขยัน ศรีบัวบานวิทยาคม เมือง นครพนม
2217 ด.ญ. สุชาดา  โกพลรัตน์ ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา เรณูนคร นครพนม
2218 ด.ญ. กิตติยา  เพ็งเวลุณ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม
2219 ด.ช. วีระพล  อินติยะ เรณูวิทยานุกูล เรณูนคร นครพนม
2220 ด.ช. พีระพงษ์   เตโช ดงดาวแจ้งพัฒนาศึกษา เรณูนคร นครพนม
2221 นาย ชาตรี   ชาศรี ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา เรณูนคร นครพนม
2222 น.ส. กานิกาญน์    แก่นจันทร์ ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา เรณูนคร นครพนม
2223 ด.ญ. มุ่ย  สนั่นเอื้อ ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา เรณูนคร นครพนม
2224 ด.ช. ศุภพัชร   คำหาญ นางามวิทยาคาร เรณูนคร นครพนม
2225 ด.ช. อนุพงษ์  จันเส สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม นครพนม
2226 น.ส. กิติยารัตน์  โพธิ์สุ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม นครพนม
2227 ด.ญ. จุรีรัตน์   โพธิ์สุ สหราษฏรรังสฤษดิ์ ศรีสงคราม นครพนม
2228 น.ส. วิมล ฝ่ายทะแสง สามผงวิทยา ศรีสงคราม นครพนม
2229 ด.ญ. อาทิตยา  คำปินโน สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม นครพนม
2230 นาย พัสพร อินทร์แพง สามผงวิทยา ศรีสาคราม นครพนม
2231 น.ส. มาลี  นามขุนทด การศึกษานอกโรงเรียน กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา
2232 น.ส. สุวิชา  ชอบมาก บุญเหลือวิทยานุสรณ์2 กิ่งพระทองคำ นครราชสีมา
2233 ด.ญ. จิรวรรณ  หมวดสันเทียะ บุญเหลือวิทยานุสรณ์2 กิ่งพระทองคำ นครราชสีมา
2234 ด.ญ. สุกัญญา  ศรีจันทร์ บุญเหลือวิทยานุสรณ์2 กิ่งพระทองคำ นครราชสีมา
2235 ด.ช. หนึ่ง  กวดนอก บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
2236 ด.ช. สมมาตร  รัตะวะลาหะ บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
2237 ด.ญ. จามจุรี  ศรีแนน บ้านหนองเต่า แก้วสนามนาว นครราชสีมา
2238 ด.ช. ณัฐวุฒิ  วันสา บ้านหนองเต่า แก้วสนามนาว นครราชสีมา
2239 ด.ญ. สุภาพร  ช่วยงาน บ้านโนนตาล ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2240 น.ส. เกวรินทร์  สายจันทร์ ขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2241 ด.ช. สัญญา  กลิ่นขตร บ้านโนนตาล ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2242 ด.ช. จีระศักดิ์  โนนตาล บ้านโนนตาล ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2243 นาย สุทธิศักดิ์  วุกขชาติ ขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2244 ด.ญ. วิจิตรา   ช่อมะล้ง ขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2245 ด.ช. สกล  หะขุนทด ขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2246 ด.ญ. นุจรี  งามพลกรัง บ้านโนนตาล ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2247 ด.ช. สัญญา  กลิ่นขจร บ้านโนนตาล ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2248 น.ส. วรินทร์ ยังมะหลัง การศึกษานอกโรงเรียน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
2249 ด.ช. สุรศิษย์   หวังล้อมกลาง บ้านโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
2250 นาย วุฒิชัย     จับสันเทียะ บ้านเสมา ขามสะแกแสง นครราชสีมา
2251 นาย จีรวัฒน์  กิ่งนอก ปรางค์ทองวิทยา คง นครราชสีมา
2252 ด.ช. อนุภาพ  โพธิ์นอก ปรางค์ทองวิทยา คง นครราชสีมา
2253 นาย สุรศักดิ์   ศรีเพชร บ้านหนองม่วง คง นครราชสีมา
2254 ด.ญ. วัลยา   เนาสันเทียะ ปรางค์ทองวิทยา คง นครราชสีมา
2255 ด.ช. กิตติพงษ์  บำรุงนา ปรางค์ทองวิทยา คง นครราชสีมา
2256 ด.ช. ไชยชนะ   แก้ววัง ปรางค์ทองวิทยา คง นครราชสีมา
2257 น.ส. มูกดา   น้อมกลาง เมืองคง คง นครราชสีมา
2258 น.ส. จันทร์ เพ็ญ   เชื่อมโคกสุ. เมืองคง คง นครราชสีมา
2259 ด.ญ. มาลัย  เป้าหัวดง เทพาลัย คง นครราชสีมา
2260 ด.ช. ชนะทัย  คมขุนทด เทพาลัย คง นครราชสีมา
2261 ด.ญ. ฐิตา  ไหวพริบ เทพาลัย คง นครราชสีมา
2262 ด.ญ. มน  เหลืองจันทึก เทพาลัย คง นครราชสีมา
2263 ด.ญ. ธัญจิรา  ล้ำกลาง เทพาลัย คง นครราชสีมา
2264 ด.ญ. จันริษา   ไชยนอก บ้านเก่าค้อ คง นครราชสีมา
2265 น.ส. สายสุดา  ชูนอก บ้านปอบิด คง นครราชสีมา
2266 ด.ญ. นิ่มนวล  ภักดี บ้านปอบิด คง นครราชสีมา
2267 ด.ญ. ภรณ์ทิพย์  ทิวตะขบ โรงเรียนครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
2268 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจียมผักแว่น บ้านซับก้านเหลือง ครบุรี นครราชสีมา
2269 ด.ญ. นารินทร์  มุกาย บ้านบุหว้าสามัคคี ครบุรี นครราชสีมา
2270 ด.ญ. น้ำค้าง  ฤทธิ์รัมย์ บ้านบุหว้าสามัคคี ครบุรี นครราชสีมา
2271 ด.ญ. ปทุมมา  แคร่กระโทก บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม ครบุรี นครราชสีมา
2272 นาย เสนอ  ม่วงไม้ หินดาดวิทยา จักรราช นครราชสีมา
2273 น.ส. ประนอม  ทองใบ จักรราชวิทยา จักราช นครราชสีมา
2274 น.ส. จันทร์จิรา     ขุ้นคิ้ม คลองเมืองพิทยาคม จักราช นครราชสีมา
2275 น.ส. พิมพา     พรมพิงศ์ คลองเมืองพิทยาคม จักราช นครราชสีมา
2276 น.ส. จันทร์จิรา     ขาวเขี้ยว คลองเมืองพิทยาคม จักราช นครราชสีมา
2277 น.ส. วราภรณ์     ชมพูสมษา คลองเมืองพิทยาคม จักราช นครราชสีมา
2278 นาย พิรุต  พีกระโทก หนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
2279 ด.ญ. สุนิษา  ค้อมกลาง หนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
2280 น.ส. บัว  ภิษาภิรมย์ ท่าช้างราษฏร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
2281 ด.ญ. วาสนา    ซาไธสง ก.ศ.น.โรงเรียนอำเภอชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
2282 ด.ช. บรรเจิด  นบน้อม วัดสองพี่น้อง ชุมพวง นครราชสีมา
2283 ด.ญ. เรไร  เปสัยเทียะ บ้านโนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
2284 ด.ช. อนุชา  เพียงไธสง ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
2285 ด.ช. เรวัต  อาศัยนา บ้านประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
2286 ด.ญ. หทัยชนก  อุตส่าห์การ บ้านประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
2287 น.ส. เสาวลักษณ์  ธนาวร บ้านประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
2288 น.ส. อุบล กะการดี สาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง นครราชสีมา
2289 ด.ญ. กมลารัช อ่วมคุ้ม สาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง นครราชสีมา
2290 ด.ญ. จักรี ผลาทิพย์ ชุมชนวงค์ศึกษา ชุมพวง นครราชสีมา
2291 นาย นัฐชัย   อินทร์นอก วัดสองพี่น้อง ชุมพวง นครราชสีมา
2292 ด.ช. โอภาส  อินทร์นอก วัดสองพี่น้อง ชุมพวง นครราชสีมา
2293 ด.ญ. อังสุฌาลิน  ฌาบานาว์ สาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง นครราชสีมา
2294 ด.ช. บุญชิด  สุดขำ ชุมพวงศึกษา ชุมพวง นครราชสีมา
2295 น.ส. จิรัฐติกาล   เผือกเดช วัดโพธิ์ศรีบรรจง ชุมพวง นครราชสีมา
2296 น.ส. เดือนเพ็ญ   ค้ากระบือ อนุบาลชุมพวงวิทยา ชุมพวง นครราชสีมา
2297 น.ส. พัชรี  ขามกะโทก โชคชัยสามัคคี โชคชัย นครราชสีมา
2298 ด.ช. กรวิทย์   นุ่มกิ่ง ชลประทานนาตลิ่งชัน โชคชัย นครราชสีมา
2299 น.ส. วีราพร  ช้อยกระโทก ดอนไพลพิทยาคม โชคชัย นครราชสีมา
2300 ด.ญ. สุดารัตน์        ปิ๊บกระโทก บ้านท่าเยี่ยมวิทยา โชคชัย นครราชสีมา
2301 ด.ญ. อรสา     แปะกระโทก บ้านหนองกก โชคชัย นครราชสีมา
2302 ด.ญ. ศศิธร  เจริญผล โชคชัยสามัคคี โชคชัย นครราชสีมา
2303 น.ส. ศรีวรรณ  งานกระโทก โชคชัยสามัคคี โชคชัย นครราชสีมา
2304 น.ส. ชลิตา  ปร๋อกระโทก โชคชัยสามัคคี โชคชัย นครราชสีมา
2305 น.ส. รพีพร  เบือนขุนทด โชคชัยสามัคคี โชคชัย นครราชสีมา
2306 ด.ญ. สุกัญญา   การบรรจง บ้านหนองพรานปาน ดง นครราชสีมา
2307 ด.ญ. ราตรี  ทรบกลาง บ้านหนองพรานปาน ดง นครราชสีมา
2308 ด.ญ. กฤษฎา   กุลีสูงเนิน บ้านหนองพรานปาน ดง นครราชสีมา
2309 ด.ญ. สมฤทัย  การบรรจง บ้านศาลเจ้าพ่อ ดอยเต่า นครราชสีมา
2310 น.ส. สุชาดา     ปิดจัตุรัส หนองกราดวัฒนา ด่านขุขทด นครราชสีมา
2311 ด.ญ. เพ็ญประภา  ชาญสูงเนิน มัธยม ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2312 นาย พจน์  เพ็งขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2313 น.ส. ไพริน  ทั่งทองมะดัน หนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา
2314 น.ส. กนกเรขา  ชิดขุนทด โรงเรียนพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
2315 ด.ญ. มินตรา ศรีคำไพ วัดบ้านด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
2316 ด.ช. ฤทัยชัย  จำนงจิตต์ มัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2317 ด.ช. ทศพล  รอดวงษ์ บ้านห้วยจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
2318 ด.ช. จีรพงษ์  กองขุนทด บ้านห้วยจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
2319 ด.ญ. ทิวา  นุขุนทด บ้านไร่ ด่านขุนทด นครราชสีมา
2320 ด.ญ. ชลธิชา  ด่านสูงเน้น บ้านหนองปรือ ด่านขุนทด นครราชสีมา
2321 ด.ช. ธวัชชัย  บัวเข็ม บ้านหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2322 ด.ญ. ลูกน้ำ  สุระทศ บ้านหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2323 ด.ญ. วิระวรรณ  บำรุงแคล้น ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2324 นาย บรรจง  โดยชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2325 น.ส. ธนาพร  มีขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2326 นาย ไพศาล  ทินขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2327 น.ส. จารุวรรณ  กี่พิมาย ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2328 น.ส. สุนารี  ทับขุนทด มัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2329 ด.ช. อนุสรณ์  ทับขุนทด มัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
2330 ด.ช. อานนท์     แมมขุนทด ปราสาทวิทยาคม ด่านขุนทด นครราชสีมา
2331 น.ส. วรรณดี  วงศ์วานิช บ้านบางตะเภา ทุ่งใหญ่ นครราชสีมา
2332 ด.ญ. ขนิษฐา  หูกขุนทด บ้านกุดสระแก้ว เทพารักษ์ นครราชสีมา
2333 ด.ญ. ปิยธิดา  เกนขุนทด บ้านวังสมบูรณ์ เทพารักษ์ นครราชสีมา
2334 ด.ญ. ไกรรัตน์  เชิงใหม่ บ้านกุดสระแก้ว เทพารักษ์ นครราชสีมา
2335 ด.ญ. ลัดดาวรรณ  เชียมขุนทด บ้านกุดสระแก้ว เทพารักษ์ นครราชสีมา
2336 ด.ช. กิตติพงษ์  มุ่งกลาง บ้านสะพาน เนินสูง นครราชสีมา
2337 ด.ช. สุวัฒน์  พิมพ์ธาตุ บ้านป่าตะแยง โนนแดง นครราชสีมา
2338 ด.ญ. รัษฎาภรณ์  พะธะนะ บ้านโคกหนองแวง โนนแดง นครราชสีมา
2339 ด.ช. เจษฎา  บุ่งเกยกลาง บ้านป่าตะแขง โนนทอง นครราชสีมา
2340 น.ส. ปาริฉัตร  กอสันเทียะ โนนไทยครูอุปถัมภ์ โนนไทย นครราชสีมา
2341 ด.ญ. วิกานดา  ชานาง บึงคำคู โนนไทย นครราชสีมา
2342 ด.ญ. นริศรา  มิตรขุนทด บึงคำคู โนนไทย นครราชสีมา
2343 ด.ญ. ดวงพร  บุญทอง บึงคำคู โนนไทย นครราชสีมา
2344 ด.ญ. สุดารัตน์  รัศมี บ้านถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
2345 นาย สมศักดิ์  ชมโคกสูง โนนไทยครูอุปถัมภ์ โนนไทย นครราชสีมา
2346 น.ส. มาลี  เนียนพุดชา โนนไทยครูอุปถัมภ์ โนนไทย นครราชสีมา
2347 ด.ญ. วราลักษณ์  กลิ่นทอง บ้านตะคร้อ โนนไทย นครราชสีมา
2348 น.ส. อำพร  จอนหนองหวง โนนไทยคุรุอุปถัมป์ 2 โนนไทย นครราชสีมา
2349 น.ส. เรไร  หมายถิ่นกลาง โนนสูงศรีธานี โนนสูง นครราชสีมา
2350 ด.ญ. ณิชารีย์  พวงมาลัย ธารปราสาทเพชรวิทยา โนนสูง นครราชสีมา
2351 ด.ญ. จุรีพร     กลั่นสีนวล โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง นครราชสีมา
2352 ด.ญ. สำรวย  บุญเอียม บ้านใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
2353 ด.ช. นิกร  โชติกลาง บ้านใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
2354 ด.ช. กุ๊ก  จันทร์แดง บ้านใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
2355 ด.ญ. ดวงตา  บอนกลาง บ้านใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
2356 ด.ช. ธนพล  นันกลาง บ้านใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
2357 น.ส. สุภาวดี  สิงห์ศิริ โนนสูงศรีธานี โนนสูง นครราชสีมา
2358 น.ส. ลาวัลย์   สุดกลาง โนนสูงศรีธานี โนนสูง นครราชสีมา
2359 ด.ญ. จริยาวัตร  ระพล บ้านแดงน้อย บัวลาย นครราชสีมา
2360 ด.ญ. พัชราพร  พร้อมจิตร แดงน้อย บัวลาย นครราชสีมา
2361 ด.ญ. ศิริวรรณ  หนูแก้ว บ้านแดงน้อย บัวลาย นครราชสีมา
2362 ด.ช. ณัฐพล  วังหนองเสียว บ้านแดงน้อย บัวลาย นครราชสีมา
2363 ด.ญ. นงนุช      พรมบุตร เกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ นครราชสีมา
2364 ด.ญ. เสาวคนธ์      ประทีปทน เกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ นครราชสีมา
2365 น.ส. น้อง      มีลือนาม เกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ นครราชสีมา
2366 น.ส. เยาวภา  บุดดา วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ นครราชสีมา
2367 น.ส. น้ำผึ้ง  แก้วฝ่ายนอก วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ นครราชสีมา
2368 นาย อานนท์  ช่างโคกสูง วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ นครราชสีมา
2369 น.ส. สรารัตน์  ทองภูบาล วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ นครราชสีมา
2370 น.ส. ขนิษฐา  ครุฑจันทร์ วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ นครราชสีมา
2371 ด.ช. พงษ์พันธ์  ชาลีฉาย บ้านหนองเม็ก บัวใหญ่ นครราชสีมา
2372 ด.ญ. แวววิไล  ไพเราะ เทศบาล 3 บัวใหญ่ นครราชสีมา
2373 ด.ญ. อัญชลี  แซ่ตนี บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่ นครราชสีมา
2374 ด.ญ. ประทุมทิพย์  พูนพัฒนาพันธุ์ ชุมชนบ้านช่อระกา บ้านเหลี่ยม นครราชสีมา
2375 นาย ดำเนิน  คชรินทร์ บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลือม นครราชสีมา
2376 ด.ญ. อรทัย ธรรมธุระ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
2377 ด.ญ. นงลักษณ์ แจ้งไพร บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
2378 น.ส. นุชจรี อุดนอก บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
2379 นาย สุริยา    ดวงบุญชู บ้านหนองบัวนาค ประทาย นครราชสีมา
2380 ด.ช. ธิวา     จาดนอก บ้านหนองบัวนาค ประทาย นครราชสีมา
2381 น.ส. ธิดารัตน์     ป่าดวน วังไม้แดงพิทยาคม ประทาย นครราชสีมา
2382 ด.ญ. วัชราภรณ์   เวียงสีมา ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
2383 นาย ประชา  สิทธิเทศ วัดบ้านทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
2384 ด.ญ. ภัสราภรณ์  พร้อมสุข ประทาย ประทาย นครราชสีมา
2385 น.ส. ธีรรัตน์  อัศวธีรากุล ประทาย ประทาย นครราชสีมา
2386 ด.ญ. ดาหวัน  สุรักษา ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
2387 ด.ญ. จรูญรัตน์    พลเยี่ยม บ้านหนองบัวนาค ประทาย นครราชสีมา
2388 ด.ญ. วีรพัชร   ทรงเดช บ้านหนองบัวนาค ประทาย นครราชสีมา
2389 น.ส. สุกัลยา   น้อยพัด บ้านหนองบัวนาค ประทาย นครราชสีมา
2390 ด.ญ. ศรัญญา     เผือดนอก เมืองโดนสำโรง ประทาย นครราชสีมา
2391 ด.ญ. กมลวรรณ     จุลกลาง เมืองโดนสำโรง ประทาย นครราชสีมา
2392 น.ส. พรรณราย  อินติ๊ป ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย นครราชสีมา
2393 ด.ช. วรรณทวี   วิทยาลัย สมเด็จพระธีระญาณ ปักธงชัย นครราชสีมา
2394 นาย มนัส  บุญศรี วัดใหม่สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
2395 น.ส. พุ่มพวง  ฝายสำโรง วัดใหม่สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
2396 ด.ช. ชัยสิทธิ์  สีเธาว์ สมเด็จพระธีรญาณมนี ปักธงชัย นครราชสีมา
2397 น.ส. วิมลมาศ  มังกร ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย นครราชสีมา
2398 น.ส. นนทกา  บัวขม ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย นครราชสีมา
2399 นาย ปราโมทย์  ศิลปสิทธ์ ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย นครราชสีมา
2400 น.ส. สุภาพ  กายจะโป๊ะ ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย นครราชสีมา
2401 ด.ญ. รินดา  กลั่นสระน้อย ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย นครราชสีมา
2402 น.ส. สำเริง   ศิลจำนงค์ บ้านปลายดาบ ปักธงชัย นครราชสีมา
2403 ด.ช. ทศพล  พลจันทึก เติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา
2404 น.ส. ปริศนา  แสวงสุข พญาเย็นวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา
2405 น.ส. ดวงพร  ทำสันเทียง พญาเย็นวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา
2406 น.ส. ภาวดี  เวียนไธสง บ้านคลองยาง ปากช่อง นครราชสีมา
2407 ด.ญ. สมฤดี  บุญมี วัดกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
2408 ด.ญ. นุจรี  มูลมณี เติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา
2409 ด.ญ. ดวงฤดี  มูลมณี เติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา
2410 นาย มงคล  ทองสุข เติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา
2411 ด.ญ. เพ็ญผกา  วัดงาม นิคม 4 ปากช่อง นครราชสีมา
2412 ด.ญ. นงลักษณ์  กล้าสูงเนิน นิคม 4 ปากช่อง นครราชสีมา
2413 น.ส. สุพรรณี  สิงห์แก้ว ไตรรัตน์วิทยาคาร ปากช่อง นครราชสีมา
2414 ด.ญ. อรวรรณ  แซ่โง้ว บ้านปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
2415 ด.ญ. ปัทมวรรณ  ลังภูรี บ้านปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
2416 ด.ญ. วราภรณ์  เกิดขุนทด โรงเรียนบ้านท่าช้าง ปากช่อง นครราชสีมา
2417 ด.ช. สมลักษณ์  ปรพทุมวิลาศ บ้านหนองมะค่า ปากช่อง นครราชสีมา
2418 ด.ญ. จุพาพร  เกี้ยวสันเทียะ ปากช่องพิทยาคม ปากช่อง นครราชสีมา
2419 นาย จำเนียร  คำลือชา มารดาดรุณีรักษ์ ปากช่อง นครราชสีมา
2420 น.ส. พัชติยาภรณ์  คุณขุนทด ปากช่องพิทยาคม ปากช่อง นครราชสีมา
2421 ด.ญ. ราตรี  สอนธรรม ปากช่องพิทยาคม ปากช่อง นครราชสีมา
2422 น.ส. สมหญิง     โพธิ์แดง เบทาโกรวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา
2423 นาย ศักดิ์นรินทร์   พลัดกลาง ทัพรั้งพิทยาคม พระทองคำ นครราชสีมา
2424 ด.ญ. อุไรรัตน์  กาจกลางดอน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พระทองคำ นครราชสีมา
2425 ด.ญ. อาทิตยา  สมวงศ์ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พระทองคำ นครราชสีมา
2426 น.ส. สุมาลี                ทองคำ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พระทองคำ นครราชสีมา
2427 น.ส. สมพร  เกษตร บ้านหนองยาง พระทองคำ นครราชสีมา
2428 น.ส. ไพลิน  เหล่าพรประเสริฐ บ้านหนองยาง พระทองคำ นครราชสีมา
2429 ด.ญ. ดวงใจ  ศรีจันทร์ บุญเหลือวิทยานุสรณ์2 พระทองคำ นครราชสีมา
2430 ด.ญ. ลัดดา  เกษมณี บุญเหลือวิทยานุสรณ์2 พระทองคำ นครราชสีมา
2431 น.ส. จารุวรรณ  หมวดสันเทียะ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พระทองคำ นครราชสีมา
2432 ด.ญ. สุนทรี  จันทวี บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พระทองคำ นครราชสีมา
2433 ด.ญ. อนุสรณ์    เพลงศรี กุดตาดำ พระทองคำ นครราชสีมา
2434 ด.ญ. สมบูรณ์    ผังดี กุดตาดำ พระทองคำ นครราชสีมา
2435 น.ส. ติ๊ก     ชุมทอง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ พระทองคำ นครราชสีมา
2436 ด.ญ. เครือวัลย์       พรมเสนา พระทองคำวิทยา พระทองคำ นครราชสีมา
2437 ด.ญ. โสรยา    ศรีภูวงษ์ บ้านใหม่ฉมวก พิมาย นครราชสีมา
2438 น.ส. ขนิษฐา  ชำมะรี นิคมพิมายศึกษา พิมาย นครราชสีมา
2439 น.ส. รัชดากรณ์ ยอดนอก บ้านซึม พิมาย นครราชสีมา
2440 น.ส. ปิยะฉัตร  ถนอมกลาง พิมายวิทยา พิมาย นครราชสีมา
2441 ด.ญ. สกุลตุลา  ใบพิมาย จารย์ตำรา พิมาย นครราชสีมา
2442 นาย ณรงค์  ภู้ละออ จารย์ตำรา พิมาย นครราชสีมา
2443 ด.ช. จักรพงษ์  หงษ์ศิริ บ้านตะบอง "เจริญราษฏร์อุทิศ" พิมาย นครราชสีมา
2444 ด.ญ. เจษฎา  ขอบพิมาย บ้านตะบองฯ พิมาย นครราชสีมา
2445 นาย นริศพงษ์  เชียงใหม่ พิมายวิทยา พิมาย นครราชสีมา
2446 ด.ญ. อรนุช  เพราะยิ่ง พิมายวิทยา พิมาย นครราชสีมา
2447 น.ส. สาวิตรี  บุญคลี รร.พิมายวิทยา พิมาย นครราชสีมา
2448 ด.ช. น้ำฝน     อัครพงษ์ บ้านตะบอง พิมาย นครราชสีมา
2449 ด.ญ. อัญชลี     บุญกำเนิด บ้านตะบอง พิมาย นครราชสีมา
2450 น.ส. ญนันทพร  ภูศิลา รร.โคราชพิทยาคม เมือง นครราชสีมา
2451 น.ส. อมรรัตน์  จันทรประทักษ์ โรงเรียนมหิศราธิบดี เมือง นครราชสีมา
2452 ด.ช. อนุรักษ์  เกตุมะเริง บุญวัฒนา เมือง นครราชสีมา
2453 ด.ช. สุภัทรชัย  มานะลัย บ้านหนองตะลุมปุ๊ก เมือง นครราชสีมา
2454 ด.ญ. สุธาทิพย์  บานสันเทียะ บ้านหนองหลวง เมือง นครราชสีมา
2455 น.ส. มะยุรี มวยดี เทศบาล 3 เมือง นครราชสีมา
2456 น.ส. รัติยาภรณ์   แพพุดซา บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เมือง นครราชสีมา
2457 น.ส. สายสิริ  งาสระน้อย ราชสีมาวิทยาลัย 2 เมือง นครราชสีมา
2458 ด.ญ. รัชนี  งาสระน้อย ราชสีมาวิทยาลัย 2 เมือง นครราชสีมา
2459 ด.ญ. ปรียาพร  แซ่ตั้ง อ่างห้วยยาง เมือง นครราชสีมา
2460 ด.ญ. ศิริลักษณ์  จำปาวงศ์ สุรนารีวิทยา 2 เมือง นครราชสีมา
2461 ด.ช. กฤษฎา  มาสุทธิ์ โคราชพิทยาคม เมือง นครราชสีมา
2462 น.ส. พัชรินทร์  เจริญสุข โคราชพิทยาคม เมือง นครราชสีมา
2463 นาย บิณฑ์   ประกอบชาติ อัสสัมชัญนครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
2464 นาย พจพันธุ์   จีระสมบัติ อัสสัมชัญนครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
2465 ด.ญ. ทิราพร     ปัญญา บ้านหนองหล่ม เมือง นครราชสีมา
2466 ด.ญ. กัลยา  สิริ เมืองยางศึกษา เมืองยาง นครราชสีมา
2467 นาย อิทธิพล  ลือโสภา บ้านละหาน เมืองยาง นครราชสีมา
2468 น.ส. ศศิประภา  แสงทอง เมืองยางคุรุราษฎร์อุทิศ เมืองยาง นครราชสีมา
2469 นาย วิทวัส  สุไธสง ลำทะเมนไชยพิทยาคม ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
2470 ด.ญ. วิไลลักษ์  ศรีวงศ์ ช่องแมววิทยาคม ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
2471 น.ส. นัทญากร  ที่รักษ์ บ้านดงหลบ ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
2472 น.ส. สุมาลี  อ่อนชื่น ช่องแมววิทยาคม ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
2473 ด.ญ. สุดารัตน์  เที่ยงเล ลำทะเมนไชยพิทยาคม ลำทะเมนไชย นครราชสีมา
2474 ด.ช. ปราโมทย์  สิริ ลำทะเมินไชยศึกษา ลำทะเมินไชย นครราชสีมา
2475 ด.ญ. สุปราณี          ปล้องมณี วังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว นครราชสีมา
2476 ด.ช. สุวรรณ     จันทร์แสง บ้านบุตะโก วังน้ำเขียว นครราชสีมา
2477 น.ส. สุชาทิพย์   ไวยจินดา สีคิ้วสวัสดิ์วิทยา สีคิ้ว นครราชสีมา
2478 ด.ญ. สายพิน  พื้นห้าสระ สีคิ้ววิทยาคาร สีคิ้ว นครราชสีมา
2479 ด.ญ. ทิวานันท์  มั่งจันทึก ห้วยลึกผดุงวิทยา สีคิ้ว นครราชสีมา
2480 ด.ญ. อภิญญา  จันทร์กฤษ์ บ้านเลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว นครราชสีมา
2481 ด.ญ. อาริษา  ฝายจะโป๊ะ นิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว นครราชสีมา
2482 ด.ช. วรวุฒิ  สมขุนทด กฤษณาวิทยา สีคิ้ว นครราชสีมา
2483 น.ส. ศิริรัตน์  จงสดับกลาง นิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว นครราชสีมา
2484 ด.ญ. เพ็ญนภา  บุญเชิญ หนองน้ำขุ่น สีคิ้ว นครราชสีมา
2485 ด.ช. สมพงศ์ พันธ์แสง สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา สีคิ้ว นครราชสีมา
2486 น.ส. สมคิด เทพโพธิ์ทา สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา สีคิ้ว นครราชสีมา
2487 ด.ญ. พจนี  รั้งจันทึก สีคิ้ววิทยาคาร สีคิ้ว นครราชสีมา
2488 น.ส. ปราณี  จินดาสุทธิกุล บ้านมะค่างาม สีคิ้ว นครราชสีมา
2489 ด.ญ. หนึ่งฤทัย   เกิดจันทึก บ้านโนนสง่า สีคิ้ว นครราชสีมา
2490 ด.ญ. สนอง     ลิ้มกลาง สีคิ้วหนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
2491 ด.ญ. สุดารัตน์  ไพรเบียว บ้านโพนทอง สีดา นครราชสีมา
2492 ด.ช. พงษ์พัฒน์  ประจง บ้านโพนทอง สีดา นครราชสีมา
2493 ด.ช. พงษ์พัฒพ์  ประจง บ้านโพนทอง สีดา นครราชสีมา
2494 น.ส. วัลลี  จิตซ้าย สีดาวิทยา สีดา นครราชสีมา
2495 ด.ช. กิตติศักดิ์  มาเจริญ สีดาวิทยา สีดา นครราชสีมา
2496 ด.ญ. วิไลวรรณ  หวังกุลกลาง วังรางพิทยาคม สูงเนิน นครราชสีมา
2497 ด.ญ. วัลนิศา  เผือจันทึก สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
2498 ด.ญ. อรทัย เหล็กสูงเนิน โรงเรียนโนนค่าวิทยา สูงเนิน นครราชสีมา
2499 น.ส. ยูนิเก เพียงไธสง สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
2500 นาย วีรศักดิ์ อ่อนสา สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
2501 ด.ญ. ธิดารัตน์  สินปรุ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
2502 ด.ญ. ลลิตา  น้อยพุก ก.ศ.น อ.สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
2503 น.ส. รสรินทร์  มุงซ่อนกลาง บ้านสุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
2504 น.ส. หทัยรัตน์  สมภักดี บ้านสุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
2505 ด.ญ. ปราณี  คลองผัดแว่น สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
2506 ด.ญ. พิมพิลัย ปิงปอง บ้านสุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
2507 ด.ญ. ดวงตา  เลือดกระโทก บ้านสระประทีป เสิงสาง นครราชสีมา
2508 ด.ช. พรชัย ตาลประดับ บ้านสระประทีป เสิงสาง นครราชสีมา
2509 ด.ช. อานนท์ ฤทธิ์กำลัง บ้านสระประทีป เสิงสาง นครราชสีมา
2510 น.ส. ขวัญแก้ว  หมื่นศรีพรม สุขไพบูลย์วิริยาวิทยา เสิงสาง นครราชสีมา
2511 ด.ญ. กัลยา  มีศรี บ้านราษฎ์พัฒนา เสิงสาง นครราชสีมา
2512 ด.ญ. บุหงา  สอนนอก บ้านราษฎ์พัฒนา เสิงสาง นครราชสีมา
2513 น.ส. นภาพร   ป้อมทะเล บ้านลุงเขว้า หนองบุนนาก นครราชสีมา
2514 น.ส. นุสรา  ชิดสวน เทียมนครวิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2515 น.ส. มลิวัลย์  ปิ่นกลาง เทียมนครวิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2516 นาย ยอดมนู  แพทย์กระโทก เทียมนครวิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2517 น.ส. กนกกาจญน์  โสมกุล เทียมนครวิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2518 น.ส. วราภรณ์  แสนรัมย์ เทียมนครวิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2519 ด.ญ. ยุพา  ดำกระโทก เทียมนครวิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2520 น.ส. รัตนาพร  ยอดจิ้งหรีด เทียมนครวิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2521 ด.ญ. จิราภรณ์  แก่นเพชร บ้านใหม่ไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
2522 ด.ช. นริศ  วงศ์ทองลอย บ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
2523 ด.ญ. ขนิษฐา   พันกระโทก บ้านบุกระโทก หนองบุนนาก นครราชสีมา
2524 น.ส. เกษร     บุญสม หนองบุญนากประสงค์วิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2525 ด.ญ. พิมพ์ใจ  กรายสวัสดิ์ หนองบุนนากประสงค์วิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2526 น.ส. นิรมล  จันหัวนา หนองบุนนากประสงค์วิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2527 ด.ญ. วาสนา   ท่วมกระโทก หนองบุนนากประสงค์วิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2528 น.ส. เบญจมาพร   ตมกลาง หนองบุนนากประสงค์วิทยา หนองบุนนาก นครราชสีมา
2529 ด.ญ. วาสนา     กลิ่นสุมาลย์ หนองบุนนากพิทยาคม หนองบุนนาก นครราชสีมา
2530 นาย อภิวัฒน์  ศรีเมือง บ้านหนองกระทุ่ม หนองบุนนาก นครราชสีมา
2531 นาย บุญชู  นามภัย บ้านหนองม่วงใหญ่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
2532 ด.ญ. จิตรอนงค์     หอมเหย ห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง นครราชสีมา
2533 น.ส. บุษยา        หลำโตะแหละ พิศิฬฐ์อุนสรณ์ กิ่งอ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
2534 นาย ศักติพันธ์        คาร์า พิศิฬฐ์อุนสรณ์ กิ่งอ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
2535 ด.ญ. อรวรรณ  พรหมพัด บ้านคลองวัง ขนอม นครศรีธรรมราช
2536 น.ส. สุดารัตน์  มีเดช บ้านคลองวัง ขนอม นครศรีธรรมราช
2537 ด.ช. กรวิทย์  กำเนิดว้ำ บ้านคลองวัง ขนอม นครศรีธรรมราช
2538 น.ส. มลิวัลย์  รู้สิ้น บ้านคลองวัง ขนอม นครศรีธรรมราช
2539 ด.ญ. ชฎารัตน์  สมภูเวช บ้านคลองวัง ขนอม นครศรีธรรมราช
2540 นาย เปรมมนัส  บรรจง ท้องเนียนคณาภิบาล ขนอม นครศรีธรรมราช
2541 ด.ญ. บัณรสี  ลิจ้วน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
2542 ด.ช. สุธีร์  จารีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
2543 น.ส. พะวงทิพย์  คล้ายดวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
2544 น.ส. ศราลักษณ์  หั้นจิ้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
2545 น.ส. วาสินี     จันทร์วันเพ็ชร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช
2546 ด.ญ. สุวรรณี     ชูแจ้ว บ้านบางน้อย ชะอวด นครศรีธรรมราช
2547 ด.ช. เกรียงไกร     สุวรรณรัตน์ บ้านบางน้อย ชะอวด นครศรีธรรมราช
2548 ด.ช. สุริยา     หนูด้วง บ้านบางน้อย ชะอวด นครศรีธรรมราช
2549 น.ส. ราตรี  สงเคราะห์ ชุมชนควนดินแดง ชะอวด นครศรีธรรมราช
2550 ด.ญ. ปฤษณา  พรหมเงิน ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 ชะอวด นครศรีธรรมราช
2551 น.ส. พรทิพย์     ชังชาสิทธิ์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช
2552 น.ส. ทัศนีย์     สุขโข โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช
2553 น.ส. ศิริพร     ขวัญแก้ว โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช
2554 น.ส. จินดา     สงศิริ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช
2555 น.ส. จุรีพร     เกษสุด โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช
2556 น.ส. ชบา     สายเพชร โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช
2557 น.ส. ชนิตา     แจ้งจุล โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช
2558 ด.ญ. วาธินี   ไวยภักดิ์ วัดจิกพนม ชะอวด นครศรีธรรมราช
2559 ด.ช. สันติ     นาคเกลี้ยง บ้านบางน้อย ชะอวด นครศรีธรรมราช
2560 ด.ช. ชัยพร     โยมแก้ว บ้านบางน้อย ชะอวด นครศรีธรรมราช
2561 ด.ช. เอกชัย     แก้วเขียว บ้านบางน้อย ชะอวด นครศรีธรรมราช
2562 ด.ญ. พรรณเพ็ญ     วงศ์อุทัย บ้านบางน้อย ชะอวด นครศรีธรรมราช
2563 ด.ช. จิระศักดิ   นาดเกลี้ยง บ้านบางน้อย ชะอวด นครศรีธรรมราช
2564 ด.ญ. ปริฉัตร   ทองคง เกาะขันธ์ประชาภิบาล ชะอวด นครศรีธรรมราช
2565 ด.ญ. ณัฐติยา  มีแสง พิศิษอนุสรณ์ ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
2566 ด.ญ. กิจติญา  ศรีพุฒ พิศิษอนุสรณ์ ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
2567 ด.ญ. เกศกนก  คงรักษ์ บ้านนา ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
2568 ด.ญ. สุตา บัวล้อมแก้ว ธัญญาวดีศึกษา เชียงใหญ่ นครศรีธรรมราช
2569 น.ส. สุพรรณี สีแก้ว ธัญญาวดีศึกษา เชียงใหญ่ นครศรีธรรมราช
2570 นาย ฉัตรชัย  จันทร์คำ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2571 ด.ช. ปรัชญา  บุตรครุธ โรงเรียนวัดดอนรักษา เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2572 ด.ญ. อำพร  รุ่งเรือง รร.วัดดอนรักษา เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2573 น.ส. ศิญามล  ถาวร เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2574 น.ส. ชมพู่    ตังคงเค็ง เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2575 ด.ญ. สุภัทรา       ศรีช่วย เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2576 น.ส. สุวรรณา  โต๊ะจี๊ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2577 นาย ปราโมชย์  สุขจิตต์ เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2578 น.ส. ดรรชนี   แก้วมรกฏ เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2579 น.ส. รัตน์ตนา   นนทอง เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2580 ด.ญ. วิภารัตน์  เขยขุนทด บ้านซับพลู ด่านขุนทด นครศรีธรรมราช
2581 ด.ช. สมคิด  ฝอยทอง วัดดอนใคร ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2582 ด.ญ. วาสนา  พิเกตุ วัดเทวดาราม ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2583 ด.ญ. อาภาพร   รัตนโชติ วัดเทวดาราม ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2584 น.ส. ปราณี  มีศรี โมคลานประชาสรรค์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2585 ด.ช. อนุชิต     สมัยสงค์ บ้านพังปริง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2586 น.ส. เสวาลักษณ์     สุเน บ้านพังปริง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2587 น.ส. จุรีรัตน์     ใบศรีแก้ว บ้านพังปริง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2588 ด.ญ. สวาตรี     ถุมรินทร์ บ้านพังปริง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2589 ด.ญ. วรรณวิษา     ระเหม บ้านพังปริง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2590 น.ส. ชไมพร   หลังหลี บ้านทุ่งเคราะ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2591 ด.ญ. วาสนา แก้วหีด ราชประชานุเคราะห์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2592 ด.ญ. วรรณา  สังข์ทอง วัดกะโสม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2593 ด.ญ. ศมนวรรณ  ชั้นประเสริฐ เทศบาลวัดท่าแพ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2594 ด.ช. ยงยุทธ  กลิ่นพงษ์ เทศบาลวัดท่าแพ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2595 ด.ญ. เยาวดี  กุมารจันทร์ เทศบาลวัดท่าแพ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2596 ด.ญ. เกศิณี  สุริโย เทศบาลวัดท่าแพ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2597 ด.ช. มนตรี  สำอางศรี เทศบาลวัดท่าแพ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2598 ด.ช. อภิเชษฐ์  รอดแก้ว เทศบาลวัดท่าแพ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2599 ด.ญ. จุรีรัตน์  จริตงาม เทศบาลวัดท่าแพ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2600 ด.ญ. ไหมทิพย์     เสนดำ บ้านวัวยวน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2601 น.ส. นุชนารถ    ชนูดหอม ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2602 ด.ญ. ละออ     สุขพงศ์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
2603 ด.ช. สำราญ   แย้มกลิ่น บ้านลำยวน ทุวสา นครศรีธรรมราช
2604 ด.ญ. สุนันทา  เครือยศ ประชาอุทิศมูลนิธิ นาบอน นครศรีธรรมราช
2605 ด.ญ. เพ็ญนภา  พรหมสังข์ ประชาอุทิศมูลนิธิ นาบอน นครศรีธรรมราช
2606 ด.ช. พลศักดิ์         แพรกทอง บ้านนำทรัพย์ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
2607 ด.ญ. อัจฉราพรรณ พักแดงธรรม โศภณคณาภรณ์ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
2608 ด.ช. สุเทพ   สุขมาก บ้านนำทรัพย์ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
2609 ด.ญ. ขวัญชนก  นวลบังสอ วัดพรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
2610 น.ส. กาญจนา  ทองอร่าม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม นครศรีธรรมราช
2611 นาย ประเสริฐ  ปานทอง วัดท่าช้าง พระพรหม นครศรีธรรมราช
2612 น.ส. สุนันทา  สิงสม เตรียมอุดมศึกษา พระพรหม นครศรีธรรมราช
2613 น.ส. บุลิน  คชศิลา เฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม นครศรีธรรมราช
2614 น.ส. กุลสุรางค์  อุ่ยสกุล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม นครศรีธรรมราช
2615 น.ส. ปราณี  กระบิน เตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ พระพรหม นครศรีธรรมราช
2616 ด.ญ. อรุณ  โต๊ะมุดอ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เมือง นครศรีธรรมราช
2617 ด.ญ. ภัทราภรณ์  กาญจนคลอด ชุมชนวัดหมน เมือง นครศรีธรรมราช
2618 น.ส. วันวิสา   จงจิตร เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เมือง นครศรีธรรมราช
2619 น.ส. เมตตา   อินทองคำ ตรีนิมิตรวิทยา เมือง นครศรีธรรมราช
2620 ด.ญ. จินดา    ชูเอียด ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เมือง นครศรีธรรมราช
2621 น.ส. วัลยาภรณ์     คุ่ยยกสุย การศึกษานอกโรงเรียน เมือง นครศรีธรรมราช
2622 น.ส. วนิดา   ดาราสูรย์ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เมือง นครศรีธรรมราช
2623 น.ส. นันทิยา   ริยาพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เมือง นครศรีธรรมราช
2624 น.ส. กิจจาพร สุดทองคง โครกครามพิชากร ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2625 น.ส. ภัททิยา  บุญมี ร่อนพิบูลย์เกียรติ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2626 ด.ช. ปริวัฒน์  เกื้อกูล ร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2627 น.ส. กัลยา สุขบางนบ โครกครามพิชากร ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2628 ด.ช. ศราวุธ   สุขย้อย ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2629 ด.ญ. สุขฤทัย  มูณี ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2630 น.ส. สุธาทิพย์  โสดา ร่อนพิบูลย์วิทยา ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2631 นาย ยุระนันท์  เบ้าวิเชียรดวง ร่อนพิบูลย์วิทยา ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2632 ด.ญ. กาญจนา  อินทร์นุ่น วัดสามัคยาราม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2633 ด.ช. ธีรพงษ์  ทองปาน ตระพังพิทยาคม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2634 ด.ญ. สร้อยสุดา   ทองรอด วัดปลายสระ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2635 น.ส. วิลาวรรณ     อุ่นเรือน โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2636 ด.ช. ลิขิต   ทุมรัตน์ วัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2637 ด.ญ. อาภาวรรณ   แพรกม่วง วัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2638 ด.ญ. สุภรัตน์     ชูสิงห์แค เสาธงวิทยา ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
2639 น.ส. สุกัญญา     นิลชัย บ้านสันยูง ลานสกา นครศรีธรรมราช
2640 ด.ญ. โสพิศ  ไทรสุวรรณ์ บ้านสันยูง ลานสกา นครศรีธรรมราช
2641 ด.ญ. ชุติมา   โชติพันธ์ บ้านสำนักใหม่ ลานสกา นครศรีธรรมราช
2642 น.ส. อาภรณ์   จำนองวุฒิ ลานสถาประชาสวรรค์ ลานสภา นครศรีธรรมราช
2643 ด.ญ. พรทิพย์     ชลสินธุ์ บ้านช่องเขาหมาก ลิชล นครศรีธรรมราช
2644 นาย ปิยะพงษ์  นวลปาน สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2645 น.ส. ธิรกาญจน์  แสงไกร สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2646 นาย สุขสวัสดิ์  ชัยขนอม สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2647 น.ส. โสภา   สุขโต สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2648 น.ส. จารุณี  สุกใส สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2649 นาย สุรเชษฐ  สุขเจริญ สิชลคุณาราม สิชล นครศรีธรรมราช
2650 นาย ฉัตรชัย  ขนานขาว สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2651 น.ส. อรอุมา  สกุณา สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2652 น.ส. กนิษฐา  พรหมแก้ว สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2653 น.ส. สดุดี  ทองพรม สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2654 ด.ญ. กฤตยา  ยามแก้ว สิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช
2655 น.ส. ชฎาพร  เกิดสุวรรณ ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ สิชล นครศรีธรรมราช
2656 ด.ช. ธนา     แสนภักดี วัดขรัวช่วย สิชล นครศรีธรรมราช
2657 น.ส. พิมพา  ช่วยนวล ชุมชนพิบูลย์สงคราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
2658 ด.ญ. ดลยา  ยิ้มอิ่ม วัดโคกพิกุล หัวไทร นครศรีธรรมราช
2659 ด.ญ. ปรียานุช กลัดบุบผา หัวดงราชพรหมาภรณ์ เก้าเกี้ยว นครสวรรค์
2660 ด.ญ. รวิวรรณ  เจริญสุข เก้าเลี้ยววิทยา เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
2661 ด.ช. โกวิทย์  ปานนิล เก้าเลี้ยววิทยา เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
2662 น.ส. จันทรา  แสงทอง หัวดงราชพรหมาภรณ์ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
2663 นาย กู้เกียรติ  ชำนาญเวช หัวดงราชพรหมาภรณ์ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
2664 ด.ญ. โสฬวรรณ  ต่วนเทศ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
2665 ด.ญ. น้ำผึ้ง  กะทา บ้านปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
2666 น.ส. นุชจรี  อุ่นสิริ บ้านปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
2667 ด.ญ. ปัทมา  แก้วกาหนัน บ้านปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
2668 น.ส. เมธารัตน์   พลสมบัติ ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง นครสวรรค์
2669 น.ส. บุญนำ  เคลือบสูงเนิน อุดมสัญญาประชานุเคราะห์ ตากฟ้า นครสวรรค์
2670 นาย ปัญญา  จันปุย อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ตากฟ้า นครสวรรค์
2671 ด.ญ. น้ำฝน  ภูกรแก้ว อุดมธัญญาประธานุเคราะห์ ตากฟ้า นครสวรรค์
2672 นาย มนูญ  บุญเติม บ้านโคกสว่าง ตาคลี นครสวรรค์
2673 น.ส. พัชรี  ฉ่ำวัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง ตาคลี นครสวรรค์
2674 นาย ณัฐพล  ยอดบุญยืน โรงเรียนบ้านโคกกร่าง ตาคลี นครสวรรค์
2675 นาย มนูญ   บุญเติม ช่องแคพิทยาคม ตาคลี นครสวรรค์
2676 ด.ญ. ศิริพร   กิจพงษ์ ช่องแคพิทยาคม ตาคลี นครสวรรค์
2677 น.ส. วริศรา  ปักเงิน หนองโพพิทยา ตาคลี นครสวรรค์
2678 ด.ญ. สุกานดา  ชูจันทร์ หนองโพพิทยา ตาคลี นครสวรรค์
2679 ด.ช. ปริพนธ์  บางประเสริฐ หนองโพพิทยา ตาคลี นครสวรรค์
2680 ด.ช. เสกสิทธิ์  มากบุญ ตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี นครสวรรค์
2681 น.ส. สมจินตนา  ศรีพร ตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี นครสวรรค์
2682 นาย เทวินทร์  แดงประเสริฐ ตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี นครสวรรค์
2683 นาย ปรัชญา  โค้วสุวรรณ ตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี นครสวรรค์
2684 น.ส. รังสิมา  เชื้อวงศ์ ตาคลีประชาสัรรค์ ตาคลี นครสวรรค์
2685 ด.ญ. ศศิประภา     วงษ์สาย วัดสว่างวงษ์ ตาคลี นครสวรรค์
2686 ด.ญ. กรรณิการ์     แซ่โง้ย วัดสว่างวงษ์ ตาคลี นครสวรรค์
2687 ด.ช. วิทวัช    วงษ์วัฒนะ วังวิทยา ท่าตะโก นครสวรรค์
2688 นาย โสพล    กังขุนทด วังวิทยา ท่าตะโก นครสวรรค์
2689 ด.ญ. พัชรี  นุ่นมีศรี โรงเรียนพนมรอกวิทยา ท่าตะโก นครสวรรค์
2690 น.ส. พรพรรณ  อ่อนเมือง วัดบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
2691 นาย ชรเอม  เกษสุวรรณ์ วัดประสาทวิถี บรรพตพิสัย นครสวรรค์
2692 ด.ญ. กัญญารัตน์  พวงศรี หนองกรดพิทยาคม บรรพตพิสัย นครสวรรค์
2693 ด.ญ. ธัญญรัตน์  วราโภค สลกบาตรวิทยา บรรพตพิสัย นครสวรรค์
2694 น.ส. ศศิภา  เพชรพลอย วัดบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
2695 ด.ช. เมธา  ร่มฉัตรรัตนแก้ว บรรพตพิสัยพิทยาคม บรรพตพิสัย นครสวรรค์
2696 ด.ญ. วัลลี  ด้วงนวม วัดบ้านไผ่ บรรพพิสัย นครสวรรค์
2697 ด.ญ. รุจิรา  หิรัญหลวง วัดบ้านไผ่ บรรพพิสัย นครสวรรค์
2698 น.ส. วนิดา  วรรณทวี พยุหะวิทยา พยุหะวิทยา นครสวรรค์
2699 น.ส. กาญจนา  ปัญจา พยุหะวิทยา พยุหะวิทยา นครสวรรค์
2700 น.ส. นิตยา  อนันเทพา พยุหะวิทยา พยุหะวิทยา นครสวรรค์
2701 น.ส. สวีนา  พิสดาร พยุหะวิทยา พยุหะวิทยา นครสวรรค์
2702 ด.ญ. สุธิดา  อินทรศักดิ์ บ้านห้วยบง พะยุหะคำ นครสวรรค์
2703 น.ส. แพร  อัใศรี กิจจานุศาสตร์ ไพศาลี นครสวรรค์
2704 นาย วุฒิชัย  ทองสิน บ้านนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
2705 ด.ช. จักรกฤษณ์  เกียรติ์ขุนทด บ้านนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
2706 ด.ช. พิพัฒน์  บุญเกตุ บ้านนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
2707 นาย ศิริชัย  เชาว์กล่อง ไพศาลีพิทยา ไพศาลี นครสวรรค์
2708 ด.ญ. คมขำ  อุบลโพธิ์ บ้านร่องหอย ไพศาลี นครสวรรค์
2709 นาย พรศักดิ์  พิลาโสภา ไพศาลีพิทยา ไพศาลี นครสวรรค์
2710 ด.ญ. น้ำทิพย์   สว่างยิ่ง วัดสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
2711 ด.ช. อเนก  สีเพชร์ วัดสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
2712 น.ส. อาจรีย์  เหมือนสุทธิวงศ์ วัดสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
2713 ด.ญ. ปิยนุช  ภิระคำ ไพศาลีพิทยา ไพศาลี นครสวรรค์
2714 ด.ญ. ชุดารัตน์  ด้วงอ่ำ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม เมือง นครสวรรค์
2715 นาย อุกฤษณ์ เด่นดวง เทศบาลวัดจอมคีรีนาคผาด เมือง นครสวรรค์
2716 ด.ญ. อาภรณ์  บัวขาว โรงรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เมือง นครสวรรค์
2717 ด.ญ. มนต์ตรา  โห้ใจ โรงรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เมือง นครสวรรค์
2718 ด.ญ. น้ำฝน  เตมา โรงรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เมือง นครสวรรค์
2719 ด.ญ. ไพลิน  เกตุเทียน โรงรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เมือง นครสวรรค์
2720 ด.ญ. วัฒนภรณ์  สว่างแสง บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา เมือง นครสวรรค์
2721 ด.ญ. พัชรี     จันทร์พรม โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา เมือง นครสวรรค์
2722 ด.ช. อัจฉริยะ     บ้านแก่ง โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา เมือง นครสวรรค์
2723 ด.ช. ธเนตร     อาจมิ่ง โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา เมือง นครสวรรค์
2724 ด.ญ. จิตรัชดา     ท้าววิเศษ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา เมือง นครสวรรค์
2725 น.ส. สตรีรัตน์  โพธิ์ศรี นวมินทราชูทิศ มัชฌิม เมือง นครสวรรค์
2726 ด.ญ. รัศมี  ฉัตรโพธิ์ นวมินทราชูทิศมัชฉิม เมือง นครสวรรค์
2727 ด.ญ. กนกรัตน์    เกษชนก เทศบาลวัดวรนารถบรรพต เมือง นครสวรรค์
2728 ด.ช. มนตรี     ปองสุวรรณ เทศบาลวัดวรนาถบรรพต เมือง นครสวรรค์
2729 ด.ญ. อาภรณ์     บัวขาว เทศบาลวัดวรนาถบรรพต เมือง นครสวรรค์
2730 ด.ญ. เต็มศิริ  ถึงกลิ่น โพฒิสารศึกษา เมือง นครสวรรค์
2731 ด.ญ. สริญญา  แป้นตระกูล บึงบอระเพ็ดวิทยา เมือง นครสวรรค์
2732 ด.ญ. สำรวย     พุทรา วัดหัวถนน เมือง นครสวรรค์
2733 ด.ญ. กันยา ลอแอ พนาสวรรรค์ แม่เปิ่น นครสวรรค์
2734 นาย ไชชาติ  หอมวงษ์ แม่วงก์พิทยาคม แม่วงก์ นครสวรรค์
2735 ด.ญ. นริศรา  สุวรรณโสภา บ้านตะแบกงาม แม่วงก์ นครสวรรค์
2736 นาย ไพศาล  สุขโข บ้านปางสุด แม่วงก์ นครสวรรค์
2737 ด.ญ. ศรีแพร  บุตรอ่วม บ้านปางสุด แม่วงก์ นครสวรรค์
2738 ด.ช. สุรัตน์  ศรีสวัสดิ์ บ้านหินดาด แม่วงค์ นครสวรรค์
2739 ด.ช. สมควร  ทองแท้ บ้านหินดาด แม่วงค์ นครสวรรค์
2740 ด.ญ. ก้าวแก้ว  แสงสมลาด บ้านหินดาด แม่วงค์ นครสวรรค์
2741 ด.ช. ต้น  ก้อนจันทร์เทศ บ้านหินดาด แม่วงค์ นครสวรรค์
2742 ด.ช. อนุสรณ์  พูลเขตกิจ บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ลาดยาว นครสวรรค์
2743 ด.ญ. ศิรินภา  รักษาบุญ บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ลาดยาว นครสวรรค์
2744 ด.ญ. เบญจพร  รอดโฉม บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ลาดยาว นครสวรรค์
2745 ด.ญ. วนิดา  บุตรโสภา บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ลาดยาว นครสวรรค์
2746 ด.ช. เจนณรงค์  คำเขียว บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ลาดยาว นครสวรรค์
2747 ด.ช. อนันต์  มาลัยมาตร์ วัดบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
2748 ด.ช. อรรคเดช  ยมนา วัดบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
2749 ด.ญ. นุชรี  มาเม่น วัดบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
2750 นาย วินัย  ศักดิ์ศรี บ้านวังทับเกวียน ลาดยาว นครสวรรค์
2751 ด.ญ. แสงเดือน  สุขสกิต บ้านวังทับเกวียน ลาดยาว นครสวรรค์
2752 น.ส. ศิริวรรณา  อนันต์โต บ้านวังทับเกวียน ลาดยาว นครสวรรค์
2753 ด.ญ. ศิรินภา  ผาดี บ้านวังทับเกวียน ลาดยาว นครสวรรค์
2754 ด.ช. วัชระ  มั่นอินทร์ บ้านบึงหล่ม ลาดยาว นครสวรรค์
2755 ด.ช. จตุรงค์  เอี่ยมครอง บ้านบึงหล่ม ลาดยาว นครสวรรค์
2756 ด.ช. สายนที  เพิ่มบุญ บ้านบึงหล่ม ลาดยาว นครสวรรค์
2757 ด.ญ. ประไพพร  อัฒจันทร์ บ้านบึงหล่ม ลาดยาว นครสวรรค์
2758 ด.ช. ปิยะ  เครือศรี บ้านมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
2759 ด.ช. กีรติ  กัลพันธ์ บ้านมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
2760 ด.ญ. ประนอม  คีรีทศ วัดบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
2761 น.ส. ปิยนุช  สุดาเดช เทพศาลาประชาสรรค์ ลาดยาว นครสวรรค์
2762 ด.ช. ฉัตรชัย  สุขเกษม เทพศาลาประชาสรรค์ ลาดยาว นครสวรรค์
2763 ด.ญ. นิดารัตน์  ภูมิ ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) หนองบัว นครสวรรค์
2764 ด.ญ. หทัยรัตน์  ปิ่นสุข อุดมพัฒนา หนองบัว นครสวรรค์
2765 นาย วิเชียร  หิรัญวรรณ ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมป์) หนองบัว นครสวรรค์
2766 นาย สิทธิศักดิ์  ขอมธรรม ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) หนองบัว นครสวรรค์
2767 น.ส. สุดารัตน์  ราชจันทึก อุดมพัฒนา หนองบัว นครสวรรค์
2768 ด.ช. อนุชา   ศรีนาม บ้านคลองกำลัง หนองบัว นครสวรรค์
2769 ด.ช. ปิยวุฒิ   คงพันธ์ บ้านคลองกำลัง หนองบัว นครสวรรค์
2770 ด.ช. ธีรพงษ์     จันทรัง ราษฏร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
2771 นาย มนัส  ทับทาบ ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
2772 ด.ญ. พรธิดา  แสงบุญ วัดพิกุลเงิน บางใหญ่ นนทบุรี
2773 ด.ญ. สมพิศ     แก่นเรือง วัดท่าบันเทิงธรรม บางใหญ่ นนทบุรี
2774 น.ส. ชิดชนก  พิทักษ์เสริมศักดิ์ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
2775 น.ส. บุญพัฒน์     เค้าแคน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เมือง นนทบุรี
2776 นาย พลเอก    มานะศักดิ์ศิริกุล โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เมือง นนทบุรี
2777 ด.ช. วรวุฒิ  จันทร์ประสิทธิ์ อนุราชประสิทธิ์ เมือง นนทบุรี
2778 ด.ญ. สิริกานต์ รอดเดช สตรีนนทบุรี เมือง นนทบุรี
2779 ด.ญ. นราพินธ์     บรรจงแก้ว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เมือง นนทบุรี
2780 ด.ช. ศรัณญู  เย็นสมใจ วัดนครอินทร์ เมือง นนทบุรี
2781 น.ส. พัชรี  รุ่งมลคลรัตน์ นนทบุรีพิทยาคม เมือง นนทบุรี
2782 ด.ช. อุดมศักดิ์  บัวมนัส วัดบางระโหง เมือง นนทบุรี
2783 ด.ญ. ศศิธร   บัวเกิด วัดโชติการาม เมือง นนทบุรี
2784 น.ส. ตูแวนะ  ตูแวสะมะแอ บ้านเจาะไอร้อง เจาะไอร้อง นราธิวาส
2785 น.ส. อาชา  ปาทาน บ้านเจาะไอร้อง เจาะไอร้อง นราธิวาส
2786 ด.ญ. ฮามีดะห์  มะแซมิง ราชประชานุเคราะห์ บาเจาะ นราธิวาส
2787 ด.ช. พิพัฒพล  โพธิสาร ราชประชานุเคราะห์ บาเจาะ นราธิวาส
2788 ด.ญ. นาถอนงค์  อาจนรงค์ ราชประชานุเคราะห์ 9 บาเจาะ นราธิวาส
2789 น.ส. กูนารือมา  ตุแวบือชา อัตตัรกียะห์  อิสลามียะห์ เมือง นราธิวาส
2790 ด.ญ. รอฮานา  มะลี สุกัญศารน์วิทยา เมือง นราธิวาส
2791 น.ส. รอปิยะห์  มะลี สุกัญศารน์วิทยา เมือง นราธิวาส
2792 ด.ช. อับดุลเลาะ  มะแซ ร่มเกล้า ยี่งอ นราธิวาส
2793 นาย อาดือนัน เจ๊ะโดแซ อัครศาสน์วิทยา ยี่งอ นราธิวาส
2794 ด.ญ. นูรีดา  เมาะนูดา ร่มเกล้า ยี่งอ นราธิวาส
2795 นาย มูอำหมัดซัพรี  ปะเกสาแล๊ะ ดารุสสาลาม ระแงะ นราธิวาส
2796 ด.ญ. นูซีลาห์   สาแม ชุมชนบ้านชากอ ศรีสาคร นราธิวาส
2797 น.ส. บัญฑิตา   แย้มน้อย สุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส
2798 น.ส. จิราภรณ์   กวีพันธ์สกุล สุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส
2799 น.ส. จันทร์เพ็ญ     สะเทินรัมย์ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
2800 นาย กานต์  หอนดอก หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ เฉลิมพระเกียรติ น่าน
2801 น.ส. พัชราภรณ์  ดนัยดุริยะ ร.ร.พระธาตุพิทยาคม เชียงกลาง น่าน
2802 ด.ญ. เด้อ  แซ่โซ้ง เชียงกลางประชาพัฒนา เชียงกลาง น่าน
2803 น.ส. สุวนันท์  ศิลป์ท้าว เชียงกลางประชาพัฒนา เชียงกลาง น่าน
2804 นาย ทวีวัฒน์  พึ่งเมือง เชียงกลางประชาวัฒนา เชียงกลาง น่าน
2805 ส.ณ. เน้ง  แซ่ย่าง วัดปรางค์ (สาขาวัดศรีบุญเรือง) เชียงกลาง น่าน
2806 นาย ถนัด       คำเขื่อน บ้านไฮหลวง เชียงกลาง น่าน
2807 ด.ญ. นิด     รางแดง บ้านไฮหลวง เชียงกลาง น่าน
2808 นาย ปรีชา  สุดใจ บ้านแหน ท่าวังผา น่าน
2809 น.ส. จิราพร ผาแก้ว สารธรรมวิทยาคาร ท่าวังผา น่าน
2810 ด.ญ. กรรณิกา  อินเต๊ะ บ้านดอนตัน ท่าวังผา น่าน
2811 นาย สายัณห์  ผาแก้ว สารธรรมวิทยาคาร ท่าวังผา น่าน
2812 น.ส. มุกดา  ยอดหล้า สารธรรมวิทยาคาร ท่าวังผา น่าน
2813 ด.ช. พร้อมพงษ์   เนตรทิพย์ เมืองยมวิทยา ท่าวังผา น่าน
2814 น.ส. พรไพรินทร์    ตาลาว เมืองยมวิทยาคม ท่าวังผา น่าน
2815 ด.ญ. ศศิประภา แสงจันทร์ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
2816 น.ส. ศิริลักษณ์  จิตตรง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
2817 ด.ญ. อารีย์  อนุรัตน์วิชัยกุล นาน้อย นาน้อย น่าน
2818 ด.ญ. เศรณี ยักสม พืชเจริญ นาน้อย น่าน
2819 ด.ญ. ดวงจันทร์ ใจผั้น บ้านชตวัน นาน้อย น่าน
2820 ด.ญ. ชุติมา   มินุทะชัติ นาน้อย นาน้อย น่าน
2821 น.ส. วานิสสา  อินทะพุทธ บ้านปิงใน นาหมื่น น่าน
2822 น.ส. พัชจิรา      สุยะ บ่อเกลือ บ่อเกลือ น่าน
2823 นาย สมพงษ์  บ้านเป้า บ้านหลวง บ้านหลวง น่าน
2824 น.ส. สายสุรีย์    บ้านเป้า บ้านหลวง บ้านหลวง น่าน
2825 นาย วัฒน์  แซ่โซ้ง ปัว ปัว น่าน
2826 ด.ญ. หทัยรัตน์  พรหมรักษ์ บ้านส้าน ปัว น่าน
2827 ด.ญ. อุดมศิลป์  อุดอ้าย บ้านส้าน ปัว น่าน
2828 น.ส. อำผิน  กองกุณะ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ปัว น่าน
2829 น.ส. เพ็ญนภา  นาคอ้าย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ปัว น่าน
2830 นาย ธานี พนะสัน ปางยาง ปัว น่าน
2831 น.ส. พิมลรัตน์  หาญยุทธ ปัว ปัว น่าน
2832 นาย สุทธิศักดิ์  พรหมรัษ์ บ้านส้าน ปัว น่าน
2833 ด.ญ. วิไลพร  ใหม่กันทะ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ปัว น่าน
2834 ด.ญ. กรรณิกา  เมฆกระจาย เมืองแงง ปัว น่าน
2835 ด.ญ. ลักษมี  แปงยะ ศึกษาสงเคราะห์น่าน ปัว น่าน
2836 ด.ญ. รุ่งฟ้า  อุดพรม บ้านไร่ ปัว น่าน
2837 ด.ญ. ศิรินธร  อุดนัน บ้านไร่ ปัว น่าน
2838 นาย ไชโย  พรมเกษา บ้านห้วยไฮ ภูเพียง น่าน
2839 น.ส. ศรีแพร  ดวงใจ บ้านห้วยไฮ ภูเพียง น่าน
2840 ด.ญ. หทัยรัตน์  กันไชย บ้านหาดเค็ด ภูเพียง น่าน
2841 ด.ญ. ศศิธร  เกษทองมา บ้านน้ำเกี้ยน ภูเพียง น่าน
2842 ด.ญ. อัมพิกา  เงินคำมูล บ้านน้ำเกี้ยน ภูเพียง น่าน
2843 นาย กนกศักดิ์  จอมมี บ้านน้ำเกี้ยน ภูเพียง น่าน
2844 น.ส. บุษยารัตน์  บุญมี บ้านน้ำเกี้ยน ภูเพียง น่าน
2845 นาย เทวา  สุภช่าง บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเมียง น่าน
2846 นาย คมสัน  กายาใหญ่ บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเมียง น่าน
2847 นาย นิรุต  สิงสาร บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเมียง น่าน
2848 น.ส. อัญชลี  คำหอม บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเมียง น่าน
2849 น.ส. รัตนาภรณ์  ตันแก้ว น่านประชาอุทิศ เมือง น่าน
2850 ด.ช. นเรนทร์ฤทธิ์ จีนนา สามัคคีวิทยาการ เมือง น่าน
2851 น.ส. เครือวัลย์ คนอยู่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เมือง น่าน
2852 น.ส. พัชราภรณ์  ขัติยศ นันทบุรีวิทยา เมือง น่าน
2853 น.ส. อนงค์  อุนันตา น่านประชาอุทิศ เมือง น่าน
2854 น.ส. วรรณิดา  วิริยะสดสกุล น่านประชาอุทิศ เมือง น่าน
2855 น.ส. พัทชยา  จันทรปิง น่านประชาอุทิศ เมือง น่าน
2856 น.ส. ผกาวรรณ  กุลจันทร์ น่านประชาอุทิศ เมือง น่าน
2857 ส.ณ. ธนาณพ  วงค์พุทธคำ นันทบุรีวิทยา เมือง น่าน
2858 ด.ญ. สุพรรณี  อุทะจันทร์ บ้านนวราษฎร์ เมือง น่าน
2859 นาย สมชัย แซ่เฮ้อ สามัคคีวิทยาการ เมือง น่าน
2860 ด.ช. สถาพร สมภาร สามัคคีวิทยาการ เมือง น่าน
2861 ด.ญ. มณีกาณจน์ หัวฝาย สามัคคีวิทยาการ เมือง น่าน
2862 น.ส. ปิยณัฐ อุปนันท์ สตรีศรีน่าน เมือง น่าน
2863 ด.ช. วัชระ  แซ่ลี บ่อสวกวิทยาคร เมือง น่าน
2864 น.ส. อังคณา  ถามา บ่อสวกวิทยาคาร เมือง น่าน
2865 นาย เลาสาร  แซ่ลี บ่อสวกวิทยาคาร เมือง น่าน
2866 ด.ญ. ศรสวรรค์  ธีระพงษ์ นันทบุรีวิทยาคม เมือง น่าน
2867 น.ส. นวลนภา  อินตาไล นันทบุรีวิทยาคม เมือง น่าน
2868 น.ส. นุชนาฏ  วงษาหมุน นันทบุรีวิทยา เมือง น่าน
2869 นาย พิทักษ์  รัตนพงไพรรักษา นันทบุรีวิทยา เมือง น่าน
2870 น.ส. จินตนา  ชุ่มเกลี้ยง นันทบุรีวิทยา เมือง น่าน
2871 ด.ช. วรัทยา  นาระต๊ะ น่านคริสเตียนศึกษา เมือง น่าน
2872 ด.ญ. วาสนา  แซ่โฟ้ง ศึกษาสงเคราะห์น่าน เมือง น่าน
2873 นาย ธิติกร  ทวีศิลป์ น่านประชาอุทิศ เมือง น่าน
2874 น.ส. สุพรัตน์  นันต๊ะภาพ น่านประชาอุทิศ เมือง น่าน
2875 ด.ช. วรัทยา   นาระต๊ะ น่านคริสเตียนศึกษา เมือง น่าน
2876 นาย สรรชัย    เอกตะ ศรัทธาศิลาเพชร เมือง น่าน
2877 น.ส. สายฝน  ก้ออิสระ แม่จริม แม่จริม น่าน
2878 น.ส. วีรยา  แสงน้อย แม่จริม แม่จริม น่าน
2879 นาย นัฐพงค์  วงค์พุทธคำ แม่จริม แม่จริม น่าน
2880 นาย จักรพันธ์  แคว้งใจ แม่จริม แม่จริม น่าน
2881 นาย วันชัยชนะ  ยินดี โรงเรียนบ้านพรหม แม่จริม น่าน
2882 ด.ช. วิชัย  คีรีกุลไพศาล โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำสาขาบ้านน้ำตวง แม่จริม น่าน
2883 น.ส. จินดา  เขื่อนเพชร แม่จริม แม่จริม น่าน
2884 ด.ช. นนทสิทธิ์    นันหภิวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำพาง แม่จริม น่าน
2885 น.ส. อรวรรณ    คำไหล โรงเรียนบ้านน้ำพาง แม่จริม น่าน
2886 น.ส. นิชดา     แซ่โซ้ง บ้านป่าสัก แม่จริม น่าน
2887 ด.ญ. พิกุล  ทรงศิริวงค์ บ้านพรม แม่จริม น่าน
2888 น.ส. เตือนจิตร  มีบุญ ศึกษาสงเคราะห์น่าน เวียงสา น่าน
2889 ด.ช. ราชนทร์  กันศรีวกุล ยาบหัวนาวิทยา เวียงสา น่าน
2890 นาย สะ  แซ่โซ้ง บ้านแม่ขะนิง เวียงสา น่าน
2891 น.ส. พรพรรณ  เชี่ยวชาญ บ้านแม่ขะนิง เวียงสา น่าน
2892 ด.ญ. อภิชญา  ขจรคำ ศึกษาสงเคราะห์น่าน เวียงสา น่าน
2893 ด.ช. ธวัชชัย  ศรีวิชัย บ้านสาลี่ เวียงสา น่าน
2894 ด.ญ. จิราพร     สุขอยู่ ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2895 น.ส. นิตยา     แก้วดี ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2896 ด.ช. ชาญวิทย์     รอบบุรี ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2897 ด.ช. วีรพงษ์     ตันต่อมแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2898 ด.ญ. เกศศิริ     อ่วมแจง ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2899 ด.ญ. กนกวรรณ     น๊ะติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2900 ด.ญ. วีรนุช     พุฒตรง ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2901 ด.ช. ณัฐพล     จันสม ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2902 ด.ช. อเนก     หมื่นคำสี ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2903 ด.ช. อัศวิน     จันทร์บูรณ์ ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2904 ด.ช. ภาคภูมิ     เชี้ยจักร ตาลชุมพิทยาคม เวียงสา น่าน
2905 ด.ญ. สุนิสา  วงศ์กองแก้ว สา เวียงสา น่าน
2906 น.ส. เพ็ญจิตร  เมาหา ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสา น่าน
2907 ด.ช. ปิยะพงษ์  อิ่นท่า ยาบหัวนาวิทยา เวียงสา น่าน
2908 น.ส. วัชราภรณ์  ปิจดี ยาบหัวนาวิทยา เวียงสา น่าน
2909 น.ส. นงนุช  แซ่พ่าน กศน.สองแคว สองแคว น่าน
2910 ด.ญ. นิรมล ขอดแก้ว บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุข น่าน
2911 น.ส. นริทรืทิพย์  ขัรต๊ะ สันติสุขพิทยาคม สันติสุข น่าน
2912 ด.ช. ซอง  แซ่เฮ้อ บ้านศรีนาม่าน สันติสุข น่าน

ดูต่อไป --->