รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับมัธยมศึกษา

จำนวน    7,674  ทุน

ดูต่อไป --->   

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

1872 ด.ญ. โสภาวดี  แก้วยงค์ บ้านบางเป้า กันตัง ตรัง
1873 น.ส. กนกอร  แสงเจริญกุล กันตังรัษฎาศึกษา กันตัง ตรัง
1874 น.ส. รัตติยา  ชำนาญ บ้านบางหมาก กันตัง ตรัง
1875 ด.ญ. วาสิฏฐี  ภักดัโชติ บ้านบางหมาก กันตัง ตรัง
1876 ด.ญ. วราภรณ์   สุเหร็น กันตังพิทยากร กันตัง ตรัง
1877 ด.ญ. นภาลัย   รัตนวงศ์ กันตังรัษฎาศึกษา กันตัง ตรัง
1878 น.ส. จีรภา     อ่อนช่วย สวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยง ตรัง
1879 ด.ญ. เสาวลักษณ์  กลิ่นเพชร สวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยง ตรัง
1880 ด.ญ. เพ็ญนภา   แก้วกูล บ้านควนสวรรค์ นาโยง ตรัง
1881 น.ส. วรวรรณ  ตู้คำ ปะเหลี่ยนผดุงศิษย์ ปะเหลียน ตรัง
1882 น.ส. อุไรวรรณ  ชาเสน ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปะเหลียน ตรัง
1883 ด.ช. ณัฐพล    นวนจันทร์ วิเชียรมาตุ เมือง ตรัง
1884 ด.ช. อดิศักดิ์  ชูกระชั้น สภาราชินี 2 เมือง ตรัง
1885 น.ส. สุไรยา  เสินฤทธิ์ แสงธรรมวิทยาตรัง เมือง ตรัง
1886 น.ส. กันทิมา   ไตรสุรัตน์ วิเชียรมาตุ เมือง ตรัง
1887 น.ส. รุ่งวดี    คงเพ็ง วิเชียรมาตุ เมือง ตรัง
1888 น.ส. เจนจิรา    มุดม่วง วิเชียรมาตุ เมือง ตรัง
1889 น.ส. อนิตตา  คงศรี เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม เมือง ตรัง
1890 ด.ญ. อิสรา  นวมขำ เทศบาล 6 วัดตันยาภิรม เมือง ตรัง
1891 น.ส. เรวดี  ตุ้งติก บ้านควนปริง เมือง ตรัง
1892 น.ส. สุนิสา   โฟฉิว สภาราชินี เมือง ตรัง
1893 ด.ช. นภดล  เพ้งเทพ วิเชียรมาตุ2 ยาตาขาว ตรัง
1894 น.ส. หนึ่งฤทัย     แซ่พู่ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1895 น.ส. นิยะนันท์     สิงห์อินทร์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1896 ด.ช. ไตรรงค์     นวลจันทร์คง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1897 ด.ญ. ผัสสชา     คำสุข ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1898 ด.ช. วิชาติ  แก้วพิทักษ์ ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ย่านตาขาว ตรัง
1899 นาย สุรเชรษฐ  เส้นฤทธิ์ ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ย่านตาขาว ตรัง
1900 น.ส. อัจฉรา  สุวรรณนาคินทร์ ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ย่านตาขาว ตรัง
1901 ด.ช. สรัล  หลงขาว ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ย่านตาขาว ตรัง
1902 ด.ญ. นิดา  ศรีน้อย บ้านไทรงาม ย่านตาขาว ตรัง
1903 นาย เฉลิมวูฒิ     มีดวง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1904 น.ส. รจนา     เอียดเกลี้ยง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1905 น.ส. จุไรรัตน์     ควนวิไล ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1906 น.ส. อรอุมา     ทองฤทธิ์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1907 นาย วิศรุต     รักษ์ทอง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1908 น.ส. ศิรินทิพย์     ขาวคง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1909 น.ส. วรรตนา     ทองดี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1910 นาย ศราวุฒิ     เดชอรัญ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1911 น.ส. จันทร์เพ็ญ   ปราบเสร็จ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1912 น.ส. คนิดาพร   ศรีเทพ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1913 น.ส. วรรณาพร   สิงห์อินทร์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1914 น.ส. เสามิตรตรี   รักไทย ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1915 น.ส. อธิกาญจน์   มาลยารม ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1916 ด.ญ. อมรรัตน์     มากมูล ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1917 ด.ญ. สุทธิจิต     ฤทธิเดช ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1918 ด.ญ. สุดารัตน์     นวลนาค ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1919 ด.ญ. จุรีรัตน์     ลิ่มศิริ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1920 ด.ญ. ธารารัตน์   กังแฮ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์ ย่านตาขาว ตรัง
1921 ด.ญ. กนกวรรณ   ศรีสุด ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์ ย่านตาขาว ตรัง
1922 ด.ญ. อัญริยา   โคกเขา ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์ ย่านตาขาว ตรัง
1923 ด.ญ. สลิมา   รัตนะ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์ ย่านตาขาว ตรัง
1924 ด.ญ. ศิรารัตน์   ศรีไตรรัตน์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์ ย่านตาขาว ตรัง
1925 ด.ญ. พิมกพรรณ   แซ่อึ่ง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์ ย่านตาขาว ตรัง
1926 ด.ช. สรน   กุลเสวกกุล ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์ ย่านตาขาว ตรัง
1927 ด.ญ. บงกช   รัศมีกอบกุล ย่านตาขาวรัฐธนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง
1928 น.ส. ชลธิชา     ทิพย์ศรี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่ายตาขาว ตรัง
1929 น.ส. อรุณี     รองเดช ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่ายตาขาว ตรัง
1930 นาย เขมชาติ     พราพมเภพย์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่ายตาขาว ตรัง
1931 นาย วีระ     แดหวา ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่ายตาขาว ตรัง
1932 น.ส. สมฤทัย     วิชิตะ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่ายตาขาว ตรัง
1933 น.ส. จินดา     หลงขาว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่ายตาขาว ตรัง
1934 น.ส. สุพรพรรณ  แก้วปลื้ม วังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
1935 ด.ญ. นัมนา  ซ่งกิจ วังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
1936 ด.ช. ศักดิ์ชัย  จอมชนะ บางดีวิทยาคม ห้วยยอด ตรัง
1937 ด.ญ. นิลเนตร  หมื่นด้วง บ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด ตรัง
1938 ด.ญ. วิภาวี  แก้วใสย์ บ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด ตรัง
1939 ด.ช. อัมรินทร์  ประมวลศิลป์ บ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด ตรัง
1940 น.ส. อรอุมา  หยงสตาร์ บ้านนาทะเล หาดสำราญ ตรัง
1941 ด.ญ. สร้อยสุดา  ทัฬหะ วัดตาพลาย เขาสมิง ตราด
1942 น.ส. ศิริพร  คชายุทธ ร.ร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิง ตราด
1943 น.ส. ไพลิน  สายัณ ร.ร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิง ตราด
1944 นาย ยงยศ  ดวงลายทอง ร.ร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิง ตราด
1945 ด.ญ. ปนัดดา  สนเถ็ง ร.ร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิง ตราด
1946 ด.ช. นิมิตร  ธาตุทอง ร.ร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิง ตราด
1947 ด.ช. มณฑล  นิยมวงศ์ ร.ร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิง ตราด
1948 ด.ญ. วิจิตรา  พูลสวัสดิ์ บ้านโป่ง เขาสมิง ตราด
1949 ด.ญ. สุนิสา ผลานันทนิท บ้านอ่างกระป่อง เขาสมิง ตราด
1950 ด.ญ. จินตนา  บรรจงกิจ บ้านคลองจาก คลองใหญ่ ตราด
1951 น.ส. ไพริน  กองแก้ว บ้านคลองจาก คลองใหญ่ ตราด
1952 ด.ญ. ใฝ สมนึก บ้านคลองจาก คลองใหญ่ ตราด
1953 น.ส. มลธิรา  ศิริใน ศึกษาสงเคราะห์ตราด บ่อไร ตราด
1954 นาย อาทิตย์  อินทร์ประเสริฐ ศึกษาสงเคราะห์ตราด บ่อไร ตราด
1955 ด.ช. สิทธิชัย รัตนมูล บ้านสระใหญ่ บ่อไร่ ตราด
1956 น.ส. พรนิภา  มีเดช บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่ ตราด
1957 ด.ญ. ญานิณี   อร่ามเรือง หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่ ตราด
1958 ด.ญ. น้ำเพชร  สังข์ทอง เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เมือง ตราด
1959 น.ส. สมฤทัย  กล้าหาญผจญ สตรีประเสริฐศิลป์ เมือง ตราด
1960 ด.ญ. ปาริชาติ  กวางใส สตรีประเสริฐศิลป์ เมือง ตราด
1961 น.ส. วิภาลัย ฉายาเรือง สตรีประเสริฐศิลป์ เมือง ตราด
1962 น.ส. สุภารัตน์  บ้าจีน ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมือง ตราด
1963 ด.ญ. จันรี  ดีวงษ์ ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมือง ตราด
1964 ด.ช. เทพรินทร์  มีสุข ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมือง ตราด
1965 ด.ญ. ธริญา  นามอนุ ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมือง ตราด
1966 ด.ญ. วัชรี  ผ่องวรรณ เทศบาลชุมนุมวิมลวิทยา เมือง ตราด
1967 ด.ญ. จิตราวดี   พ่วงกระสินธ์ สตรีประเสริฐศิลป์2 เมือง ตราด
1968 น.ส. ดวงใจ พันธุมาศ โรงเรียนสตรีประเสริญศิลป์ เมืองตราด ตราด
1969 ด.ญ. นงนุช   อินทมาท แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบ ตราด
1970 นาย บุญเรือง  คำแก้ว ชุมชนบ้านท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
1971 นาย สามารถ ไพศาลประกอบกิจ ชุมชนบ้านท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
1972 นาย สมบูรณ์  ธรรมาภิวาท ศึกษาสงเคราะห์ตาก ท่าสองยาง ตาก
1973 นาย อดุลย์    พนาประสิทธิ์ บ้านแม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
1974 ด.ช. สงกรานต์  พรมเวียง ศึกษาสงเคราะห์ตาก ท่าสองยาง ตาก
1975 นาย ณุกุณ  กาวงศ์ ท่าสองยางวิทยาคม ท่าสองยาง ตาก
1976 นาย เย้  แซ่ย่าง ศึกษาสงเคราะห์ตาก ท่าสองยาง ตาก
1977 นาย แซง  แซ่ย่าง ศึกษาสงเคราะห์ตาก ท่าสองยาง ตาก
1978 น.ส. มานี  แซ่ม้า ศึกษาสงเคราะห์ตาก ท่าสองยาง ตาก
1979 นาย ธงชัย  แซ่วื่อ ศึกษาสงเคราะห์ตาก ท่าสองยาง ตาก
1980 นาย ธนายุต  แซ่ลี ศึกษาสงเคราะห์ตาก ท่าสองยาง ตาก
1981 น.ส. จิราภรณ์  ชัยวรรณ์ โรงเรียนบ้านตากประถม บ้านตาก ตาก
1982 น.ส. มาติกา  สีวงษ์ วัดยางโอง บ้านตาก ตาก
1983 ด.ช. ทัศนันท์  เหล็งเอี่ยม ชุมชนบ้านพบพระ พบพระ ตาก
1984 ด.ช. สุรศักดิ์  แซ่ย่าง รวมไทยพัฒนา4 พบพระ ตาก
1985 ด.ช. อภิชาติ เขื่อนแก้ว บ้านวาเล่ย์ พบพระ ตาก
1986 นาย ฉุ  แซ่เฮ่อ รวมไทยพัฒนา 2 พบพระ ตาก
1987 ด.ญ. พรพรรณ  คำวันนา ชุมชนบ้านพบพระ พบพระ ตาก
1988 น.ส. จารุณี  เบทูษา บ้านร่มเกล้า 2 พบพระ ตาก
1989 น.ส. ปรียานุช  ลี่มู่ บ้านร่มเกล้า 2 พบพระ ตาก
1990 นาย ธนูทอง   ศรีอำรวยโชค รวมไทยพัฒนา6 พบพระ ตาก
1991 นาย ชิดชัย  วิไลบรรเจิดกรม ศึกษาสงเคราะห์ตาก เมือง ตาก
1992 น.ส. อมรรัตน์  ปัญญาน้อง ศึกษาสงเคราะห์ตาก เมือง ตาก
1993 น.ส. ธีราพร  เวรุมาสย์ ตากพิทยาคม เมือง ตาก
1994 น.ส. เข็มทอง  มั่งมี ถนอมราษฎร์บำรุง เมือง ตาก
1995 น.ส. จีรวรรณ  ดิ่งพุทซา ถนอมราษฎร์บำรุง เมือง ตาก
1996 น.ส. อนุสรา  บ่วงรังษี ถนอมราษฎร์บำรุง เมือง ตาก
1997 นาย ประเสริฐ ปอก๋อง ถนอมราษฎร์บำรุง เมือง ตาก
1998 นาย ยศธนกร  ขวัญเมือง ตากพิทยาคม เมือง ตาก
1999 นาย นาวี  จันทร์ไชยพรม ศึกษาสงเคราะห์ตาก เมือง ตาก
2000 น.ส. กาญจนาทิพย์  เพ็ชรกุล ตากพิทยาคม เมือง ตาก
2001 น.ส. จิตติรัตน์ ภาคอัมพร ตากพิทยาคม เมือง ตาก
2002 ด.ช. ต่อศักดิ์  ตื้อล่า โรงเรียนตากพิทยาคม เมือง ตาก
2003 นาย มโนศักดิ์   พ่วงพันธ์ ตากพิทยาคม เมือง ตาก
2004 น.ส. สิริรัตน์  เขตหิรัญกนก กศน. เมือง ตาก
2005 ด.ญ. มยุรฉัตร  สืบสาย ตากสินราชานุสรณ์ เมือง ตาก
2006 ด.ญ. กิติยา     มีหมั่น บ้านหนองบัวเหนือ เมือง ตาก
2007 ด.ญ. วารุณี     บุญช่วย โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ เมือง ตาก
2008 น.ส. พรรณทิวา  วรพันธ์ วังหินกิติวิทยาคม เมือง ตาก
2009 น.ส. จิตนาถ  ประอินทร์ บ้านหนองเสือ เมือง ตาก
2010 น.ส. สาวิตตรี  ติปา แม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด ตาก
2011 ด.ญ. เสาวนีย์  ก๋องปู๋ เซนต์โยเซฟแม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
2012 น.ส. อรปวีณา  วนาตาลกนก บ้านหนองหลวง แม่ระมาด ตาก
2013 นาย สิทธิชัย  อาชาสุคนธ์ บ้านหนองหลวง แม่ระมาด ตาก
2014 น.ส. เพ็ญพรรณ  ศรีวนาตระกูล แม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด ตาก
2015 น.ส. แสงดาว  ล้วนไพรินทร์ แม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด ตาก
2016 นาย อาทิตย์  โอภาสอำนวย แม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด ตาก
2017 ด.ญ. ยุพิน  ปวนคำมา บ้านแม่ระมาดน้อย แม่ระมาด ตาก
2018 ด.ญ. จีรนันทร์  ใจงาม แม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด ตาก
2019 ด.ช. เอกชัย  ผาแสนเถิน แม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด ตาก
2020 ด.ญ. จินตนา  ปวงคำแก้ว แม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด ตาก
2021 น.ส. ลลิตา  ประเสริฐหล้า แม่ระมาดวิมยาคม แม่ระมาด ตาก
2022 ด.ญ. พรทิมา    จำปาขัน บ้านสันป่าไร่ แม่ระมาด ตาก
2023 ด.ญ. สุรางค์   กันทะถ้ำ บ้านสันป่าไร่ แม่ระมาด ตาก
2024 ด.ญ. สนธิญา  ศรีวิลัย เทศบาลวัดชุมพล แม่สอง ตาก
2025 ด.ญ. จริยา  จันสอน เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ แม่สอด ตาก
2026 น.ส. เมวิกา  ประจำเรือ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง แม่สอด ตาก
2027 น.ส. พรทิวา  แสนยะ แม่กุวิทยาคม แม่สอด ตาก
2028 ด.ญ. นุชนาฏ   สุภาพ บ้านแม่โกนากน แม่สอด ตาก
2029 ด.ญ. นวลจันทร์   ใจนางงาม บ้านแม่โกนากน แม่สอด ตาก
2030 ด.ญ. แจ๊ด   ตาคำ แม่โกนเกน แม่สอด ตาก
2031 นาย ภาณุวัฒน์             กันทะทำ สรรพวิทยาคม แม่สอด ตาก
2032 ด.ญ. กนกวรรณ  พับกุล เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ แม่สอด ตาก
2033 ด.ญ. สุภาภรณ์  สุขอ้าย เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ แม่สอด ตาก
2034 ด.ช. ดวง  พลวิชิต แม่กุวิทยาคม แม่สอด ตาก
2035 ด.ญ. ฤทัยทิพย์  พานทอง แม่กุวิทยาคม แม่สอด ตาก
2036 ด.ช. วิสุทธิ์    สุธรรมมา บ้านแม่ภาษา แม่สอด ตาก
2037 ด.ญ. เดือนเพ็ญ  หนานตา ต.ช.ด วังเจ้า ตาก
2038 ด.ญ. จรรยา  สุยะแก้ว ต.ช.ด วังเจ้า ตาก
2039 ด.ญ. วิภาวดี   แสงมณี วังเจ้าวิทยาคม วังเจ้า ตาก
2040 ด.ญ. ณัฐนันท์     ศรีเพ็ญ สามเงาวิทยาคม สามเงา ตาก
2041 นาย พรศักดิ์     สุภาพัฒน์ สามเงาวิทยาคม สามเงา ตาก
2042 น.ส. อธิตา   สุขหล้า สามเงาวิทยาคม สามเงา ตาก
2043 ด.ญ. ปวีณา  เสือสีนาค สามเงาวิทยาคม สามเงา ตาก
2044 น.ส. ศศิธร    คาแก๊ะ สามเงาวิทยาคม สามเงา ตาก
2045 ด.ช. ณัฐกานต์    พึ่งพระเดส สามเงาวิทยาคม สามเงา ตาก
2046 ด.ญ. จีราภรณ์ โหราวรรณ์ บ้านวังโพ สามเงา ตาก
2047 ด.ญ. นก   กรีวิเวก หมู่บ้านตัวอย่าง สามเงา ตาก
2048 นาย สมบัติ  รัตนาคม อุ้มผางวิทยาคม อุ้มผาง ตาก
2049 น.ส. พรรณี  ธิเขียว อุ้มผางวิทยาคม อุ้มผาง ตาก
2050 นาย สมศักดิ์  สรรทอง บ้านเปิงเคลิ่ง(สืบสกุลอนุสรณ์) อุ้มผาง ตาก

ดูต่อไป --->