รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับมัธยมศึกษา

จำนวน    7,674  ทุน

ดูต่อไป --->   

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

936 นาย ประยงค์  ผาสุก เกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ ชลบุรี
937 ด.ญ. สุภาพร  ทองคำ เกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ ชลบุรี
938 น.ส. วนิดา  หาสูง เกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ ชลบุรี
939 น.ส. รจิตร  เขียวกระเสม เกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ ชลบุรี
940 น.ส. สุภาวดี  หาสูง เกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ ชลบุรี
941 น.ส. ดวงกมล  อุมา เกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ ชลบุรี
942 ด.ญ. ปิยะพร     บุญปิยรัตน์ บ้านชุมนุมปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี
943 ด.ญ. ปัทมา     ปาทาน บ้านชุมนุมปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี
944 ด.ช. ตวงสิทธิ์     เรืองศรี บ้านชุมนุมปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี
945 น.ส. ศิริพร     ขันตี บ้านหนองชุมเห็ด เกาะจันทร์ ชลบุรี
946 ด.ญ. เทียมจันทร์   กาละพันธ์ บ้านหนองใหญ่ บ่อทอง ชลบุรี
947 ด.ช. พรชัย   ศุภศิริลักษณ์ บ้านหนองใหญ่ บ่อทอง ชลบุรี
948 ด.ญ. เบล์ล     ทิพย์มณฑา บ้านบึงตะกู บ่อทอง ชลบุรี
949 ด.ช. ทศพล   อิยทรีย์ บ้านหนองเกตุ บ่อทอง ชลบุรี
950 ด.ช. ปริญญา   พริกมาก บ้านหนองเกตุ บ่อทอง ชลบุรี
951 ด.ญ. ประไพรัตน์   แสงกระจ่าง บ้านหนองเกตุ บ่อทอง ชลบุรี
952 ด.ญ. นิภาวรรณ     ลุนทอง บ้านหนองเกตุ บ่อทอง ชลบุรี
953 ด.ญ. จันทิมา     พงษ์กลัด บ้านหนองเกตุ บ่อทอง ชลบุรี
954 นาย สดใส     หอยสิงข์ บ้านธรรมรัตน์ บ่อทอง ชลบุรี
955 ด.ญ. น้ำฝน   ภูธาตุเพชร วัดสุวรรณารัญญิกาวาส บ่อทอง ชลบุรี
956 ด.ญ. สุพรรษา   แซ่ตั๊น บ้านหนองใหญ่ บ่อทอง ชลบุรี
957 ด.ญ. ศรัญญา   ป้อมสถิตย์ บ้านหนองใหญ่ บ่อทอง ชลบุรี
958 ด.ญ. สุภาภรณ์   เหลือบทอง บ้านหนองใหญ่ บ่อทอง ชลบุรี
959 ด.ญ. ยุพิน   ภาคพรม บ้านหนองใหญ่ บ่อทอง ชลบุรี
960 ด.ญ. นภาพร     ลายคราม สุวรรณารัญญิกาวาส บ่อทอง ชลบุรี
961 ด.ญ. เพ็ญศิริ จันทน์เทศ เมืองพัทยา10(บ้านเกาะล้าน) บางละมุง ชลบุรี
962 นาย จำรัส อินทรชู ผู้รู้ญ ส.ส 80 บางละมุง ชลบุรี
963 ด.ช. ฉัตรชัย  แก้วสิงห์ วัดโป่ง บางละมุง ชลบุรี
964 น.ส. สมจิต  โนเรียง วัดโป่ง บางละมุง ชลบุรี
965 ด.ช. อรัญ  วงษ์รื่น วัดสุทธาวาส บางละมุง ชลบุรี
966 ด.ญ. ศิริพร  ดูสิงห์ทอง โรงเรียนวัดหนองยาง บ้านบึง ชลบุรี
967 น.ส. ศิริพร  โปกุล บ้านหนองเขิน บ้านบึง ชลบุรี
968 ด.ญ. ปรางทิพย์  สุวรรณวงษ์ บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ บ้านบึง ชลบุรี
969 ด.ช. ณัฐวุฒิ       น้อยไผ่ล้อม บ้านมาบลำบิด บ้านบึง ชลบุรี
970 ด.ช. เอ็ก ทองเกลียว ร.ร.บ้านมาบลำบิด บ้านบึง ชลบุรี
971 ด.ช. บารมี     อุมา พนัสพิทยาคาร พนัสคม ชลบุรี
972 น.ส. สุนิสา     แซ่ตั้ง พนัสพิทยาคาร พนัสคม ชลบุรี
973 น.ส. ศศิธร  ต้นเถา อุทกวิทยาคม พนัสนิคม ชลบุรี
974 ด.ญ. ศิริพร  มาสุวัฒนา อุทกวิทยาคม พนัสนิคม ชลบุรี
975 ด.ญ. จามจุรี สุขเลิศ วัดนากระรอก พนัสนิคม ชลบุรี
976 น.ส. ฝน เขียววิชัย วัดนากระรอก พนัสนิคม ชลบุรี
977 น.ส. สิริวรรณ  ฮ่องคำ เทศบาล  1 พนัสนิคม ชลบุรี
978 ด.ญ. จิราภรณ์  กันตัก ไทยรัฐวิทยา 42 พนัสนิคม ชลบุรี
979 น.ส. นันทกา  สุขสำราญ หัวถนนวิทยา พนัสนิคม ชลบุรี
980 น.ส. จีรวรรณ  ม่วงหวงแพ่ง หัวถนนวิทยา พนัสนิคม ชลบุรี
981 น.ส. ปัญจมพร  อุทัยศรี หัวถนนวิทยา พนัสนิคม ชลบุรี
982 น.ส. อัญชลี  บัวเข้ม หัวถนนวิทยา พนัสนิคม ชลบุรี
983 น.ส. ประไพ  นาทรัพย์ หัวถนนวิทยา พนัสนิคม ชลบุรี
984 น.ส. สุภาวดี  ดอกไม้คลี่ หัวถนนวิทยา พนัสนิคม ชลบุรี
985 ด.ญ. ทองเพียร     ทองแดง วัดหนองสังข์ พนัสนิคม ชลบุรี
986 ด.ช. วิทยา  ประภาวรางศักดิ์ พนัสพิทยาคาร พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
987 ด.ช. สงกรานต์     เล็กเปลี่ยน โรงเรียนประชาสงเคราะห์ พานทอง ชลบุรี
988 ด.ญ. ลาวัลย์   โพธิราช วัดศรีประชาราม พานทอง ชลบุรี
989 ด.ช. กิติโชค     โพธิ์สง่า โรงเรียนประชาสงเคราะห์ พานทอง ชลบุรี
990 ด.ญ. ธาธิณี   ดารา วัดศรีประชาราม พานทอง ชลบุรี
991 ด.ช. สนั่น   อ่อนหวาน วัดศรีประชาราม พานทอง ชลบุรี
992 ด.ญ. ขนิษฐา   คงศักดิ์ วัดศรีประชาราม พานทอง ชลบุรี
993 ด.ช. ทศพล   ทิมทอง วัดศรีประชาราม พานทอง ชลบุรี
994 ด.ญ. สุฑามาศ   มั่งคั่ง วัดศรีประชาราม พานทอง ชลบุรี
995 นาย วัลลถ  ผาลาศาสตร์ โสตศึกษา เมือง ชลบุรี
996 ด.ช. ทนงศักดิ์  สว่างแจ้ง โสตศึกษา เมือง ชลบุรี
997 ด.ญ. มาสทิพย์  จังพานิช ชลกันยานุกูล เมือง ชลบุรี
998 น.ส. เสาวลักษณ์  ซื่อสัตย์วัฒนากุล ชลกันยานุกูล เมือง ชลบุรี
999 นาย อนันต์  อุบลทิพย์ วัดราษฎร์สโมสร เมือง ชลบุรี
1000 นาย พันธุ์ธัช  บุญถนอม ชลราษฎรอำรุง เมือง ชลบุรี
1001 น.ส. อรพรรณ   สวัสดี ชลบุรี "สุขบท" เมือง ชลบุรี
1002 นาย อรรถพล   สุขสอาด ชลบุรี "สุขบท" เมือง ชลบุรี
1003 น.ส. นันทนา  ละออเอี่ยม สุรศักดิ์วิทยาคม ศรีราชา ชลบุรี
1004 นาย สมชาย  สังข์พาณิชย์ ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ศรีราชา ชลบุรี
1005 ด.ช. มานัส  โมราวรรณ เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีราชา ชลบุรี
1006 น.ส. ทิพวรรณ  หวังประเสริฐ สุรศักดิ์วิทยาคม ศรีราชา ชลบุรี
1007 ด.ญ. วรัญญา  มั่งมี สุรศักดิ์วิทยาคม ศรีราชา ชลบุรี
1008 น.ส. ศิรดา  อ่องศิริ สุรศักดิ์วิทยาคม ศรีราชา ชลบุรี
1009 ด.ญ. เพ็ญพักตร์  บุปผาลุน ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ศรีราชา ชลบุรี
1010 นาย อณุชา  โถน้อย ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ศรีราชา ชลบุรี
1011 ด.ญ. สมหญิง  บุญแน่น บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี
1012 น.ส. จุฑาวดี   เงินแฉ่ง อนุบาลบ้านบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
1013 ด.ช. สมโภชน์   กำจัดภัย อนุบาลบ้านบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
1014 น.ส. อลิสา   โตพัฒน์ อนุบาลบ้านบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
1015 น.ส. อรวรรณ   ศรีเจริญ อนุบาลบ้านบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
1016 ด.ญ. สุภาวรรณ   สวัสดี อนุบาลบ้านบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
1017 ด.ญ. สุนิสา   เปี่ยมสอาด อนุบาลบ้านบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
1018 ด.ญ. ธัญญาลักษณ์   ใบบาง อนุบาลบ้านบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
1019 ด.ช. พรเทพ   บุญรินทร์ อนุบาลบ้านบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
1020 ด.ญ. หัทผา     สวนราชฤดี อนุบาลบ้านบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
1021 น.ส. จันทร์เพ็ญ สารวงษ์ พลูตาหลวงวิทยา สัตหีบ ชลบุรี
1022 ด.ญ. ธนพร  บุญธรรม บ้านขลอด สัตหีบ ชลบุรี
1023 ด.ญ. ธนพัต  บุญธรรม บ้านขลอด สัตหีบ ชลบุรี
1024 ด.ญ. วาราชา  บรรจุปรุ พลตาหลวงวิทยา สัตหีบ ชลบุรี
1025 น.ส. วรารัตน์ รามนุแก้ว พลูตาหลวงวิทยา สัตหีบ ชลบุรี
1026 ด.ช. ประวัติ ประจำการ พลูตาหลวงวิทยา สัตหีบ ชลบุรี
1027 ด.ช. พีรวัฒน์  ชุ่มมงคล สิงห์สมุทร สัตหีบ ชลบุรี
1028 น.ส. ขนิษฐา  แสศระศรี สิงห์สมุทร สัตหีบ ชลบุรี
1029 ด.ช. กันตภณ  สันติชัยกมลกุล สิงห์สมุทร สัตหีบ ชลบุรี
1030 ด.ช. อภิรักษ์  ศรีม่วง ธัมมสิริศึกษา สัตหีบ ชลบุรี
1031 ด.ญ. รัตนา     จันทสุริวงค์ สัตหีบวิทยาคม สัตหีบ ชลบุรี
1032 ด.ญ. น้ำฝน     ตามสีรัมย์ สัตหีบวิทยาคม สัตหีบ ชลบุรี
1033 ด.ญ. ขวัญยืน   คงงาม สัตหีบวิทยาคม สัตหีบ ชลบุรี
1034 น.ส. อาทิตยา   ศรีกุล สัตหีบวิทยาคม สัตหีบ ชลบุรี
1035 น.ส. พัทยา   จินนบุตร สัตหีบวิทยาคม สัตหีบ ชลบุรี
1036 น.ส. วรรณวิษา     รัตนะ สัตหีบวิทยาคม สัตหีบ ชลบุรี
1037 นาย ณัฐวดี  กำลัง วัดหนองยาง หนองใหญ่ ชลบุรี
1038 ด.ช. อรรถพล     ดำนิล เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เนินขาม ชัยนาท
1039 ด.ญ. วนิศา  ยังเฟื่อง ไทยรัฐวิทยา 57 มโนรมย์ ชัยนาท
1040 น.ส. ปิยะธิดา  แป้นพัด ไทยรัฐวิทยา 57 มโนรมย์ ชัยนาท
1041 ด.ญ. พิมพารัตน์ เชิญขวัญมา ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1042 ด.ช. นพดล  บูรณพันธ์ เทศบาลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
1043 ด.ช. บุญประสบ  โตเทศ เทศบาลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
1044 ด.ญ. อังคณา  อ่อนเร่ง เทศบาลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
1045 น.ส. กาญจนา  ขุนราช ศึกษาสงเคราะห์ เมือง ชัยนาท
1046 น.ส. เบญจวรรณ เชื้อหนองปรง ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1047 น.ส. วงษ์จันทร์  ทิพย์ศรีสะอาด ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1048 น.ส. เหมยเม็ง  แซ่ลี ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1049 ด.ญ. อ้อมเดือน สะใบบาง ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1050 ด.ช. อนันธชัย ค่าวิจิต ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1051 ด.ญ. ชื่นกมล ขันทอง ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1052 ด.ญ. วรรณวิษา บุญชู ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1053 ด.ญ. สุภวรรณ เปรมปรง ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1054 ด.ญ. บังกร ท้าวลา ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1055 น.ส. แก้วตา อวยุวงศ์ ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1056 น.ส. ประไพ ขำสุวรรณ์ ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1057 ด.ช. พูนพงษ์ พู่สุวรรณ ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เมือง ชัยนาท
1058 ด.ญ. ศิริพร  อุ่มสนิท ชุมชนวัดวังเคียน เมือง ชัยนาท
1059 น.ส. อรัตยา  มากทรัพย์ ชุมชนวัดดักคะนน เมือง ชัยนาท
1060 น.ส. สุพัตรา  ขลิมปั้น ชัยนาทพิทยาคม เมือง ชัยนาท
1061 ด.ญ. น้ำฝน  นุชรอด ชุมชนวัดวังเคียน เมือง ชัยนาท
1062 นาย จิรพันธ์  ขันทอง คุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี ชัยนาท
1063 นาย ปรัชญา แก้วคง วัดโฆสิตาราม สรรคบุรี ชัยนาท
1064 ด.ญ. วราภรณ์    คงทรัพย์ วัดหนองแขม สรรคบุรี ชัยนาท
1065 ด.ญ. พัชรี  เทพนิมิตร วัดโบสถ์ราษฏร์บำรง สรรคบุรี ชัยนาท
1066 ด.ญ. นิตยา  บัวชื่น วัดหนองแขม สรรคบุรี ชัยนาท
1067 น.ส. น้อง  พักผ่อน วัดโพธิ์งาม สรรคบุรี ชัยนาท
1068 ด.ญ. พรศิริ  เพ็งลุ้ย วัดโพธิ์งาม สรรคบุรี ชัยนาท
1069 ด.ญ. เสาวลักษณ์  โพธิ์ยำ วัดโพธิ์งาม สรรคบุรี ชัยนาท
1070 ด.ญ. ปุณยาพร     แก้วสุข วัดโพธิ์งาม สรรคบุรี ชัยนาท
1071 ด.ญ. กวาง     สีแดง วัดโพธิ์งาม สรรคบุรี ชัยนาท
1072 น.ส. น้ำฝน  จันทร์พวง ชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท
1073 น.ส. ญาณี  อุ่นทอง ชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท
1074 น.ส. สุนิศา   แดงศรี บุญนาคพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท
1075 ด.ญ. ผกามาศ เสือฉิม บางไก่เถื่อน สรรพยา ชัยนาท
1076 น.ส. ชญานี  อำนวยแก้ว บางไก่เถื่อน สรรพยา ชัยนาท
1077 ด.ญ. สมฤดี นวลสนอง บางไก่เถื่อน สรรพยา ชัยนาท
1078 น.ส. ภาวิณี  พลายหมื่นไวย ชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท
1079 นาย สมเกียรติ  ตระกูลจันทร์ เขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท
1080 น.ส. ตรองกานต์   พ่วงอุ่น ชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท
1081 ด.ญ. เพ็ญศิริ   สุขรักษ์ บุญนาคพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท
1082 ด.ญ. กัญญา   ไหล่แท้ บุญนาคพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท
1083 ด.ช. อาทิตย์   ฐานโพธิ์ บุญนาคพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท
1084 ด.ญ. มลฤดี  ยังดี บ้านสะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
1085 น.ส. วาสนา บุญคง บ้านสะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
1086 ด.ช. ดุสิต  บุญอินทร์ บ้านชัฏฝาง หันคา ชัยนาท
1087 ด.ญ. ปัญญาพร  บุญโต บ้านชัฏฝาง หันคา ชัยนาท
1088 นาย วรายุ  จุมเจิม หันคาพิทยาคม หันคา ชัยนาท
1089 ด.ญ. รักษ์สุดา  ขันทองดี วัดวิจิตรรังสรรค์ หันคา ชัยนาท
1090 นาย วรายุ  จุนเจิม หันคาพิทยาคม หันคา ชัยนาท
1091 ด.ญ. ปรีญานุช  นิกิตร บ้านไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
1092 ด.ญ. วิชุดา   แร่เมือง บ้านชัฏฝาง หันคา ชัยนาท
1093 ด.ญ. จิราภรณ์  นันติ เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบุรณ์ ชัยภูมิ
1094 ด.ญ. รจนา  ชาติพหล บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1095 น.ส. นิรันดร  ก้อนเงิน บ้านหันวิทยา เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1096 นาย อนุกุล  เจริญเกิดบุญ บ้านหันวิทยา เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1097 ด.ญ. ภรณ์ทิพย์  อาลัย บ้านเป้าวิทยา เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1098 ด.ญ. อรุณวรรณ  ปลื้มวงษ์ บ้านเป้าวิทยา เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1099 ด.ญ. นวลอนงค์  สู่หญ้านาง บ้านเป้าวิทยา เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1100 ด.ญ. ลัดดาพร  โฮมภิรมย์ บ้านส้มกบฯ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1101 ด.ญ. มะลิ     เฮมเมืองกลาง โนนกอกวิทยา เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1102 น.ส. สุขใจ     จิตว่อง โนนกอกวิทยา เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1103 ด.ญ. สมจืตร     มณีศรี บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
1104 น.ส. ขวัญชีวา  ปรีดี บ้านโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1105 ด.ญ. ทิพย์ประการณ์  เถาอินทร์ปาก ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1106 ด.ญ. ภาลัดดา  เวชสาร ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1107 นาย อนุกร  ลอนทะ หนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1108 ด.ญ. อรธิดา  สาสวุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1109 ด.ช. เจฎษา สมภักดี ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1110 ด.ญ. ศิริ  กองเพ็ง บ้านโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1111 นาย ศรายุทธ  ศรีชัยภูมิ โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1112 ด.ญ. เยาวลักษณ์  เชื้อนาวัง ชุมชนบ้านจอก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1113 ด.ญ. จันจิรา  ทันรังกา โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1114 ด.ช. ทนงศักดิ์  บำรุงหมู่ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1115 ด.ญ. ปิยนุช เหล่าฤทธิ์ โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1116 ด.ช. ธนาวุฒิ  บุญนอก โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1117 ด.ญ. หัสยา  วรรณปัง โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1118 ด.ช. สุทธิพงษ์  แสงคงสุวรรณ สหราษฎร์นุเคราะห์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1119 น.ส. อรดี  เปียนขุนทด จัตุรัสวิทยาคาร จตุจัส ชัยภูมิ
1120 ด.ญ. เดือน  ผาปาน จัตุรัสวิทยาคาร จตุจัส ชัยภูมิ
1121 น.ส. ดวงใจ  สุขสบาย จัตุรัสวิทยาคาร จตุจัส ชัยภูมิ
1122 ด.ญ. เบญจวรรณ  ไววิชา บ้านโนนจาน จัตุรัส ชัยภูมิ
1123 น.ส. รัตนา  โสณะชัย บ้านโนนจาน จัตุรัส ชัยภูมิ
1124 ด.ญ. มัตติกา  ขยันการ บ้านโนนจาน จัตุรัส ชัยภูมิ
1125 ด.ญ. นิภา  โนนใหม่ บ้านโนนจาน จัตุรัส ชัยภูมิ
1126 น.ส. อุมาพร  พรมเมือง บ้านโนนจาน จัตุรัส ชัยภูมิ
1127 น.ส. ยุพา  ศรชัย บ้านโนนจาน จัตุรัส ชัยภูมิ
1128 ด.ช. คุณากร  จำชาติ บ้านส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
1129 ด.ญ. พลอยชมพู        มีจัตุรัส โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
1130 ด.ญ. จุฑาทิพย์     พะวงบุบผา จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส ชัยภูมิ
1131 ด.ช. ราเชนทร์     แจ้งไพร จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส ชัยภูมิ
1132 ด.ช. ชาญณรงค์     มีสุวรรณ จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส ชัยภูมิ
1133 น.ส. ธิดาลักษณ์  วงษ์ชา บ้านบุฉนวน ชัยใหญ่ ชัยภูมิ
1134 ด.ช. สุรศักดิ์  ทรัพย์ชิด ปู่ด่วงวิทยาคม ดอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1135 น.ส. วนิดา  แสงทุย ปู่ค้วงวิทยาคม ดอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1136 น.ส. อ้อมใจ  กงจันทร์ บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา ดอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1137 ด.ญ. พุ่มพวง  บำรุงชัย บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา ดอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1138 ด.ญ. กฤษดาพร  นาไพวัน บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา ดอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1139 นาย พิทักษ์  ถือลาภ โนนสะอาดวิทยา ดอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1140 นาย เอกพงษ์  ชัยจำรัส โนนสะอาดวิทยา ดอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1141 ด.ญ. ธิติญา  สมัตถะ ปู่ด้วงศึกษาลัย ดอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1142 ด.ช. ศาระนนท์    จันทร์เปล่า ดอนสวรรค์ ดอนสวรรค์ ชัยภูมิ
1143 น.ส. นิตยา โคลัย บ้านหนองหล่มคลองเตย ดอนสาร ชัยภูมิ
1144 ด.ญ. สุวรรณษา เศษผักหวาน บ้านหนองหล่มคลองเตย ดอนสาร ชัยภูมิ
1145 น.ส. เพ็ญพิสุทธิ์  สิทธิ บ้านหนองหล่มคลองเตย ดอนสาร ชัยภูมิ
1146 ด.ช. ธนา  เกษานุช บ้านวังตาท้าว เทพสถิต ชัยภูมิ
1147 น.ส. พจมาน  ฟุ้งสวรรค์ โป่งนกประชาสามัคคี เทพสถิต ชัยภูมิ
1148 ด.ญ. น้ำผึ้ง  ทนกระโทก ตรีประชาพัฒนศึกษา เทพสถิต ชัยภูมิ
1149 น.ส. วันนา  ฟุ้งสวรรค์ โป่งนกประชาสามัคคี เทพสถิต ชัยภูมิ
1150 น.ส. พงมาน  ฟุ้งสวรรค์ โป่งนกประชาสามัคคี เทพสถิต ชัยภูมิ
1151 ด.ช. สุระพงษ์  อาบสุวรรณ์ บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต ชัยภูมิ
1152 ด.ญ. ชุติมา  น้อยจันทร์วงศ์ บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต ชัยภูมิ
1153 ด.ญ. มัตติกา  ศิริหมั่น ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
1154 ด.ญ. อมรรัตน์  สุวรรณธร บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต ชัยภูมิ
1155 ด.ญ. ปิยนุช     นิลสมัคร บ้านหนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
1156 ด.ญ. ประถัสสร     ช้างขาว บ้านหนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
1157 น.ส. วรัญญู  ชูใจ ร.ร.บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
1158 ด.ญ. ไพรินทร์  ววิจิตร บ้านแก้งยาว บ้านเขว้า ชัยภูมิ
1159 ด.ญ. นิสา ศริวงสุข บ้านกุดไผ่ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
1160 น.ส. นันทวัน     พรมบุ บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
1161 ด.ญ. สุมลรัตน์ ทองโฮม บ้านกุดไผ่ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
1162 ด.ช. มนัส  คำสีทา สระพังวิทยาคม บ้านแท่น ชัยภูมิ
1163 ด.ญ. มีนา  สนธิสัมพัน สระพังวิทยาคม บ้านแท่น ชัยภูมิ
1164 ด.ญ. ลำพึง  แก้วบัณฑิต บ้านหนองตะไค้ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
1165 ด.ญ. สุวรรณศรี  โสมขุนทด โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
1166 นาย สมศักดิ์ ขอมีกลาง เพชรพิทยาสรรค์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
1167 ด.ญ. วารี กงสำโรง เพชรพิทยาสรรค์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
1168 ด.ญ. พัชราภรณ์  ชินบุตร โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
1169 น.ส. สมพร      กลิ่นศรีสุข บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
1170 ด.ญ. สุลีวัลย์  จันทวงศ์ ภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
1171 ด.ช. สมพร     พงจิตรภักดี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ภัคดีชุมพล ชัยภูมิ
1172 ด.ช. ประเสริฐ    อุดมพงษ์ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ภัคดีชุมพล ชัยภูมิ
1173 นาย ประวัติ  จันทร์สมบูรณ์ ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ
1174 ด.ญ. อลิษา  หล้าเพชร เพชรวิทยาคาร ภูเขียว ชัยภูมิ
1175 ด.ญ. วัชราภา  ศรีนุ หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
1176 ด.ญ. นัฐธินีย์  ขันอาสา หนองดอนไทยวิทยาคม ภูเขียว ชัยภูมิ
1177 ด.ช. นราศักดิ์  บุญด้วง โคกสะอาดวิทยา ภูเขียว ชัยภูมิ
1178 ด.ช. สุมิตร   แก้วเฟื่อง โคกสะอาดวิทยา ภูเขียว ชัยภูมิ
1179 นาย สุริยงค์  คงเซียงซา โคกสะอาดวิทยา ภูเขียว ชัยภูมิ
1180 ด.ญ. ศริมนต์    จันทร์สว่าง หนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว ชัยภูมิ
1181 ด.ญ. สุพรรณี  น้อยวิหค บ้านแดงสว่าง ภูเขียว ชัยภูมิ
1182 ด.ญ. สุลวดี  คาศรี บ้านเพชรวิทยาคาร ภูเขียว ชัยภูมิ
1183 ด.ช. ชัยนิวัฒน์ ยารัมย์ ร.ร.หนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว ชัยภูมิ
1184 ด.ญ. วิภา  ขันสัมฤิทธิ์ ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ
1185 ด.ช. พงษ์พัฒน์  ใจดี คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียว ชัยภูมิ
1186 น.ส. นภา  คชสาร ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ
1187 น.ส. นภาพร หัสดิน ภูพระวิทยาคม เมือง ชัยภูมิ
1188 น.ส. ศุภลักษณ์  แสนโคตร ชัยภูมิภักดีชุมพล เมือง ชัยภูมิ
1189 ด.ช. ก้องเกียรติ  ชมชื่น บ้านค่ายวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1190 ด.ญ. พชรพรรณ  ต่อศรี สตรีชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
1191 ด.ญ. จุฬารัตน์  เชิดชัยภูมิ หนองนาแซงวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1192 ด.ญ. อธิตยา  ฉายเลิศโฉม หนองนาแซงวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1193 ด.ญ. รุ่งอรุณ  มวลชัยภูมิ กุดตุ้มวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1194 ด.ญ. แนน ตีตา เทศบาล 4 เมือง ชัยภูมิ
1195 ด.ญ. อรนุช  เปี่ยมสขะ เทศบาล 4 เมือง ชัยภูมิ
1196 ด.ช. ภัทรชัย โฉมหาญ เทศบาล 4 เมือง ชัยภูมิ
1197 ด.ช. วิชิต  ครองผล บ้านห้วยหว้า เมือง ชัยภูมิ
1198 นาย นิติกรณ์ ธัญรัตนากร ภูพระวิทยาคม เมือง ชัยภูมิ
1199 ด.ญ. จุฑามาศ  มีหมู่ ภูพระวิทยาคม เมือง ชัยภูมิ
1200 ด.ช. อภิชศร  กองครบุรี เมืองพญาแลวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1201 ด.ญ. อังคณา  มโนธรรม เทศบาล 4 เมือง ชัยภูมิ
1202 ด.ญ. ดวงกมล  เปรมปรีดา เทศบาล 4 เมือง ชัยภูมิ
1203 ด.ญ. ศศิธร  ศรสุรินทร์ เทศบาล 4 เมือง ชัยภูมิ
1204 น.ส. เพ็ญภักดิ์  ผาสุก บ้านค่ายวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1205 ด.ญ. สุธิษา  นาคหมิ่นไวย บ้านค่ายวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1206 ด.ญ. สุพรรณ  สาอุตม์ บ้านค่ายวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1207 ด.ช. ชายการ  อนุกูลวรนันต์ หนองนาแซงวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1208 ด.ญ. รุ่งอรุณ  เม้าเวียงแก เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1209 ด.ช. ณัฐวุธ     แก่นสูงเนิน ฉิมพลีวิทยา เมือง ชัยภูมิ
1210 นาย ปราโมทย์   แพนชัยภูมิ ศึกษาพิเศษชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
1211 ด.ญ. หยาดนภา  ไพศาลพงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า เมือง ชัยภูมิ
1212 ด.ช. ชวลิตร เมฆกระโทก หนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
1213 ด.ญ. จันทร์จิรา  นิยมพันธ์ โนนสำราญวิทยา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
1214 ด.ช. มนัส     ชูรี โนนสำราญวิทยา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
1215 ด.ช. จิรนันท์     กุลเมืองน้อย โนนสำราญวิทยา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
1216 ด.ช. ปรีชา     หาญศึก โนนสำราญวิทยา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
1217 ด.ญ. แว่นทิพย์   เริงรัง โนนสำราญวิทยา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
1218 ด.ญ. สุนีย์  ขันแก้ว อูเมืองวิทยา หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1219 ด.ญ. วิภาพร  คำบุตรดี หนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1220 น.ส. อรวรรณ นาโลม นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1221 นาย อาทิตย์  ดาสุขัง นางแดดวังชมภูวิทยา หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1222 นาย อาทิตย์  สีดาบุญมา บ้านโนนสะอาด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1223 ด.ญ. วรรณนิษา  กำลังมาก อูเมืองวิทยา หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1224 ด.ญ. กานดา  ดื่มโชค บ้านห้วยหัน หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1225 ด.ญ. อลิษา  คำแหงพล บ้านหนองปล้อง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1226 น.ส. เกษร  พิชัย บ้านหัวนาคำ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1227 ด.ญ. พรทิพย์  โม้หอชัย ชุมชนบ้านหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1228 น.ส. นงลักษณ์   คลังแสน บ้านโคกกรวดหนองพวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1229 ด.ญ. วิลาวัลย์   คลังแสน บ้านโคกกรวดหนองพวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1230 ด.ช. นิรุต   การผุด บ้านโคกกรวดหนองพวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1231 ด.ญ. หอมอยู่   เพ็งหนองฉิม บ้านโคกกรวดหนองพวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1232 นาย สมพร     ช่วงสำโรง ก ศ น หนองบัวแดง ชัยภูมิ
1233 น.ส. ศรีนยา   เกสรชื่น หนองบัวราเทววิทยาการ หนองบัวระเทว ชัยภูมิ
1234 ด.ช. สมพร การถาง ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
1235 ด.ญ. อรวรรณ  เพิ่มขุนทด บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
1236 ด.ช. ชาติชาย  วรรณชัย บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
1237 ด.ญ. นิภา  เวียนโคกสูง บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
1238 ด.ญ. ชลธิชา  กะการดี ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
1239 ด.ญ. ปรัศนียาภรณ์  โพยนอก บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
1240 ด.ญ. นฤมล    หาญมาก โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
1241 ด.ญ. จันทิมา    แนตรมณี บ้านโนนสะอาด หนองวัวแดง ชัยภูมิ
1242 ด.ญ. ชนิษฐา   มีเนียม บ้านงาช้าง ท่าแซ่ ชุมพร
1243 ด.ช. อานันต์ สุขเสมอ บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ชุมพร
1244 ด.ช. ทองพูน  หาลี ราชประชานุเคราะห์ 20 ท่าแซะ ชุมพร
1245 ด.ช. จักรกฤษดิ์  แก้วน้อย ท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ชุมพร
1246 นาย จักรินทร์  แก้วน้อย ท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ชุมพร
1247 ด.ญ. วชิราภรณ์  ลำดวน ราชประชานุเคราะห์ 20 ท่าแซะ ชุมพร
1248 น.ส. จรรยารัตน์  ลาวน้อย ราชประชานุเคราะห์ 20 ท่าแซะ ชุมพร
1249 น.ส. พรรษา  ไทยดำรงค์ ราชประชานุเคราะห์ 20 ท่าแซะ ชุมพร
1250 นาย กิตติกร  คล่องแคล่ว ราชประชานุเคราะห์ 20 ท่าแซะ ชุมพร
1251 น.ส. ปาวีณา  ชุมวรฐายี ราชประชานุเคราะห์ 20 ท่าแซะ ชุมพร
1252 ด.ช. ณัฐชัย    ไขวารี ราชประชานุเคราะห์ ท่าแซะ ชุมพร
1253 ด.ช. วีระสิทธิ์  สผิล หงส์เจริญวิทยาคม ท่าแซะ ชุมพร
1254 ด.ญ. จันทนี  ศรีชู หงส์เจริญวิทยาคม ท่าแซะ ชุมพร
1255 น.ส. ชนิดา   พรเจริญ ท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ชุมพร
1256 ด.ญ. เกศรา   กลอยสวาท ไทยรัฐวิทยา  77 ท่าแซะ ชุมพร
1257 ด.ญ. ภรทิพย์     เหง่าหลี ชุมชนวัดธรรมถาวร ทุ่งตะโก ชุมพร
1258 ด.ญ. อุสาวดี  แซ่ภู่ ไทยรัฐวิทยา 18 ประทิว ชุมพร
1259 ด.ญ. พรรนิภา  หนูแก้ว ไทยรัฐวิทยา 18 ประทิว ชุมพร
1260 ด.ญ. ปรียา  วาปีเท ไทยรัฐวิทยา 18 ประทิว ชุมพร
1261 ด.ญ. รัชชนันทน์ ปานสุวรรณ มาบอำมฤตวิทยา ปะทิง ชุมพร
1262 ด.ช. พิชัย  ม่วงระย้า โรงเรียนปะทิววิทยา ปะทิว ชุมพร
1263 ด.ญ. มาลีณา  ชูฑาสุต ไทยรัฐวิทยา 78 ปะทิว ชุมพร
1264 น.ส. นุ้ย  เกิดภาษี บ้านท่าแพ พะโต๊ะ ชุมพร
1265 ด.ช. พีระพงศ์ โรจนรัตน์ พะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ ชุมพร
1266 ด.ช. ประจักษ์ ยมสุขขี พะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ ชุมพร
1267 ด.ญ. กาญนา  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ ชุมพร
1268 นาย จตุรงค์ วัดนครใหญ่ วัดดอนเมือง เมือง ชุมพร
1269 น.ส. จำเริญสุข วัดนครใหญ่ วัดดอนเมือง เมือง ชุมพร
1270 ด.ญ. ธนาภรณ์  กิจก้องขจรชัย บ้านดอนไทรงาม เมือง ชุมพร
1271 ด.ช. อิสรา  เดชอำนาจ หัวถนน เมือง ชุมพร
1272 ด.ช. ณัฐพล  พรหมสุวรรณ ชุมชนวัดหาดพันไกร เมือง ชุมพร
1273 ด.ญ. จารุวรรณ  กาลปักษ์ ชุมชนวัดหาดพันไกร เมือง ชุมพร
1274 น.ส. ฉวีวรรณ  ชมบุญ ปากน้ำชุมพรวิทยา เมือง ชุมพร
1275 ด.ช. วสันต์  ขันธ์อุดม ปากน้ำชุมพรวิทยา เมือง ชุมพร
1276 น.ส. ปวีณา  พงษ์ศิริวรรณ์ ปากน้ำชุมพรวิทยา เมือง ชุมพร
1277 ด.ญ. อัญชลี  ขันธ์อุดม ปากน้ำชุมพรวิทยา เมือง ชุมพร
1278 ด.ญ. นริศรา  ศรีงาม ปากน้ำชุมพรวิทยา เมือง ชุมพร
1279 น.ส. กนกวรรณ สุวรณเศษ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมือง ชุมพร
1280 ด.ญ. ทัศนีย์ คงคานิจ วัดพิชัยยาราม เมือง ชุมพร
1281 ด.ญ. สิริไพ ทุ่งโพธิ์ วัดพิชัยยาราม เมือง ชุมพร
1282 ด.ช. อรัญ ขันติ วัดพิชัยยาราม เมือง ชุมพร
1283 ด.ญ. อังสุมา เพชรหนัก วัดหาดพันไกร เมือง ชุมพร
1284 ด.ช. ชนา สิบทิศ วัดดอนรวบ เมือง ชุมพร
1285 ด.ญ. ปิยนุช  ทองดี บ้านดอนไทรงาม เมือง ชุมพร
1286 นาย ไพรัช  เกิดนคร บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร
1287 ด.ช. ชนม์ชนก  คุตชนม์ บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร
1288 ด.ช. อนุลักษณ์  ศรีจันทร์แจ้ง ร.ร.บ้านหัวถนน เมือง ชุมพร
1289 ด.ช. เสกสิน  ขาวสวี บ้านคลองสูบ เมือง ชุมพร
1290 ด.ช. ขวัญ  ทองอยู่ยืน ปัญญาเขาขันโต๊ะ เมือง ชุมพร
1291 ด.ญ. กุศล     เพชรรัตน์ บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร ชุมพร
1292 น.ส. สุนิศา    ม่วงขาว บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร ชุมพร
1293 ด.ญ. เอกลักษณ์  วงค์ศรีวิจิตร ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลวง ละแม ชุมพร
1294 น.ส. ผกาวรรณ     ศรีจันทร์ บ้านทับใหม่ ละแม ชุมพร
1295 ด.ญ. เรวดี  เดชไฝ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลวง ละแม ชุมพร
1296 ด.ช. ประมูล  ฉัตรแก้ว บ้านในหุม สวี ชุมพร
1297 ด.ญ. อรพรรณ  ไทรชู บ้านเขาค่าย สวี ชุมพร
1298 ด.ญ. ศิริพร    ดำพังไกร ครนพิทยาคม สวี ชุมพร
1299 ด.ญ. ฐิติมา   บุษบรรณ์ บ้านไทยพัฒนา สวี ชุมพร
1300 ด.ญ. อรอุมา  เพชรศรีกอง บ้านไทยพัฒนา สวี ชุมพร
1301 ด.ญ. มะลิ  ชนะศึก บ้านเขาล้าน สวี ชุมพร
1302 น.ส. สุนิสา  ไชยฉิม เบาทะลุพิทยาคม สวี ชุมพร
1303 นาย พฤทธิ์ชนินทร์  วงศ์สุวัฒน์ สวีวิทยา สวี ชุมพร
1304 ด.ญ. วาสนา ฤทธิโสม วัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ชุมพร
1305 ด.ช. ชัยรัตน์  แดงตะโก ปากน้ำหลังสาววิทยา หลังสวน ชุมพร
1306 ด.ญ. รัชนา  จำเนียร บ้านบางหยี หลังสวน ชุมพร
1307 น.ส. พรฤดี ผจญจิต วัราษฎร์บำรุง หลังสาน ชุมพร
1308 น.ส. ณัฐสุดา  แท่นคำ ชุมชนบ้านต้วตลาด ขุนตาล เชียงราย
1309 นาย อดิศร  ภู่ประภากร ขุนตาลวิทยาคม ขุนตาล เชียงราย
1310 ด.ญ. สิริมา  มิ่งเชื่อ ชุมชนบ้านตัวตลาด ขุนตาล เชียงราย
1311 ด.ญ. กาญจนา  มีกัน ยางฮอมวิทยาคม ขุนตาล เชียงราย
1312 ด.ช. นิมิต   พันธุ์วิหก ขุนตาลวิทยาคม ขุนตาล เชียงราย
1313 น.ส. วิภารัตน์     ปันทะนันท์ ขุนตาลวิทยาคม ขุนตาล เชียงราย
1314 ด.ญ. ทิพวรรณ  พุทธิสอน อนุบาลสถาน เชียงของ เชียงราย
1315 น.ส. นภาพร  กันทามูล เชียงของวิทยาคม เชียงของ เชียงราย
1316 น.ส. นิตยาภรณ์  ริจนา เชียงของวิทยาคม เชียงของ เชียงราย
1317 น.ส. เสาวรส  บัวเสี้ยว เชียงของวิทยาคม เชียงของ เชียงราย
1318 ด.ญ. เสาวนีย์  โจธานี บ้านหวาย เชียงของ เชียงราย
1319 นาย วิฑุรย์  ยอดใจ บ้านหวาย เชียงของ เชียงราย
1320 ด.ช. ธิติพบ  หมื่นอุดม บ้านหวาย เชียงของ เชียงราย
1321 ด.ญ. สุดารัตน์  ตาคำ อนุบาลสถาน เชียงของ เชียงราย
1322 ด.ญ. พรพรรณ  คำจันแก้ว อนุบาลสถาน เชียงของ เชียงราย
1323 น.ส. นุภาพร  กาวิชัย เชียงของวิทยาคม เชียงของ เชียงราย
1324 ด.ญ. ศรีแพร  ยศทะ เชียงของวิทยาคม เชียงของ เชียงราย
1325 ด.ญ. แอนนา   ปันเปี้ย ห้วยซ้อวิทยารัชมังคลาภิเษก เชียงของ เชียงราย
1326 น.ส. นงคราญ   ยอดใจ ห้วยซ้อวิทยารัชมังคลาภิเษก เชียงของ เชียงราย
1327 ด.ช. สมบูรณ์   แซ่ลี ห้วยซ้อวิทยารัชมังคลาภิเษก เชียงของ เชียงราย
1328 ด.ช. อาแป   กอละ ห้วยซ้อวิทยารัชมังคลาภิเษก เชียงของ เชียงราย
1329 ด.ญ. ลัดดา     ศรีเกษร เชียงของวิทยาคม เชียงของ เชียงราย
1330 ด.ญ. ณัฐพร   กันทรี ชุมชนบ้านศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
1331 ด.ญ. กนกภรณ์  ทะกัน อนุบาลสถาน เชียงของ เชียงราย
1332 ด.ญ. ภัทรศยา  ปันใจ บ้านหวาย เชียงของ เชียงราย
1333 น.ส. นฤมล    จันกิติ บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน เชียงราย
1334 น.ส. สุนีย์   ค้าสม บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน เชียงราย
1335 น.ส. เสาวภา เชียงจำ เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน เชียงราย
1336 ด.ช. อาทิตย์  แซ่วรรณ แม่แอบวิทยา เชียงแสน เชียงราย
1337 ด.ญ. ศรีไพร  แซ่ฟุ้ง แม่แอบวิทยา เชียงแสน เชียงราย
1338 ด.ญ. สุวิมล  กันทะราช ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ดอยหลวง เชียงราย
1339 ด.ญ. วาสินี  แซ่วี ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ดอยหลวง เชียงราย
1340 น.ส. เมวดี  นาคประเสริฐ ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ดอยหลวง เชียงราย
1341 น.ส. มาริสา  มาริ นครวิทยาคม ทาน เชียงราย
1342 ด.ญ. ศรัญญา  นะสาร อนุบาลหนองแรด เทิง เชียงราย
1343 นาย อาจอ  อูลอ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า เทิง เชียงราย
1344 ด.ญ. พนิตนันท์  อุ่นเต็มใจ อนุบาลหนองแรด เทิง เชียงราย
1345 ด.ญ. ชญาณี  คำเงิน บ้านห้วยไคร้ เทิง เชียงราย
1346 ด.ญ. พัชรินทร์  อินต๊ะวงค์ บ้านห้วยไคร้ เทิง เชียงราย
1347 ด.ญ. ปรียานุช  กลมแก้ว ปล้องวิทยาคม เทิง เชียงราย
1348 นาย อนันต์ชัย   ไชยราช ศรีดอนชัยวิทยา เทิง เชียงราย
1349 ด.ญ. ชลธิชา    กัลยาโน ศรีดอนไชยวิทยา เทิง เชียงราย
1350 ด.ญ. ราตรี  มูลชัย บ้านเกี๋ยง เทิง เชียงราย
1351 ด.ญ. พัชรี  ปีหล้า บ้านเกี๋ยง เทิง เชียงราย
1352 ด.ญ. ณัฐสุดา  ค้ากำยาน บ้านเกี๋ยง เทิง เชียงราย
1353 ด.ญ. บุญยานุช  บุญเรือง อนุบาลตับเต่า เทิง เชียงราย
1354 ด.ญ. สุวารี  สีนวล อนุบาลตับเต่า เทิง เชียงราย
1355 ด.ช. ชัยณรงค์  สิมลี ศรีสมบูรณ์วิทยา บ้านสาย เชียงราย
1356 น.ส. จันทร์หอม  เจริญทั้งศิลปชีพ วัดถ้ำปลาวิทยาคม บ้านสาย เชียงราย
1357 น.ส. ณัฐธิดา  ราชคม ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด เชียงราย
1358 ด.ญ. อุไรรัตน์  ขันคำ โรงเรียนบ้านป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
1359 น.ส. ณาตยา  สระพิมาย โรงเรียนบ้านป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
1360 ด.ญ. ณัฐกานต์  ขันติธรรม โรงเรียนบ้านป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
1361 ด.ญ. หัสยาภรณ์  ทะลา ป่าแดดวิทยา ป่าแดด เชียงราย
1362 ด.ช. คมสันต์  คำจอง ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด เชียงราย
1363 นาย นรินทร์ บุตรพรม พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
1364 น.ส. ปพิชญา กาละพวก พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
1365 น.ส. พัชรีพร โตแสนตอ พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
1366 ด.ญ. เพ็ญศรี กาบจอก พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
1367 ด.ช. สุฤทธิ์     บุญรอด ไม้ยาวิทยาคม พญาเม็งราย เชียงราย
1368 ด.ญ. บุษรินทร์     สมยงค์ ไม้ยาวิทยาคม พญาเม็งราย เชียงราย
1369 น.ส. รุ่งนภา   แสนแป็ง ไม้ยาวิทยาคม พญาเม็งราย เชียงราย
1370 ด.ญ. นิลุบล  ไชยประเสริฐ ดอยงามวิทยาคม พาน เชียงราย
1371 นาย สมศักดิ์  ใจยะเหล็ก ดอยงามวิทยาคม พาน เชียงราย
1372 น.ส. สมพร   อินทโมรา แม่อ้อวิทยาคม พาน เชียงราย
1373 ด.ช. ชัชชนก  มั่งมี พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1374 นาย นุกูล    จอกแก้ว บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พาน เชียงราย
1375 ด.ช. จักร  กันเงิน พานพิเศษพิทยา พาน เชียงราย
1376 ด.ญ. มาริสา  เครื่องปัญญา ป่าบง พาน เชียงราย
1377 ด.ญ. เพ็ญพักตร์  พจน์พันธ์ สันกลางวิทยา พาน เชียงราย
1378 น.ส. ชนิดดา  หมื่นสมบัติ พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1379 น.ส. สุนทรีย์  สังข์สุวรรณ ป่าแดงวิทยา พาน เชียงราย
1380 น.ส. กัญญาณี  คำโล้น ป่าแดงวิทยา พาน เชียงราย
1381 น.ส. ศิริรัตน์   คำน้อย แม่อ้อวิทยาคม พาน เชียงราย
1382 น.ส. ชลฤดี จันทร์แจ้ง แม่อ้อวิทยาคม พาน เชียงราย
1383 นาย ตรีภพ  คำแจ้ แม่อ้อวิทยาคม พาน เชียงราย
1384 น.ส. สุพัตร  จันต๊ะภา ดอยงามวิทยาคม พาน เชียงราย
1385 น.ส. ดาริณี  ฤทธิ์เอี่ยม พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1386 ด.ญ. เบญจวรรณ  ทาสี ร่องธารวิทยา พาน เชียงราย
1387 นาย จาตุรงค์   สุทธะ ปูแกง (อินทราราษอุปถัมภ์) พาน เชียงราย
1388 ด.ญ. อรทัย  ใจลำปาง พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1389 ด.ญ. มณีการณ์  กันตา พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1390 ด.ญ. วรีรัตน์  ใจน้อง พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1391 ด.ญ. อรุณี  แซ่ปัน พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1392 นาย ขจรศักดิ์  ขันดา พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1393 น.ส. ธันวาลักษณ์  เวียงเงิน พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1394 น.ส. จุฑามาศ  ใจมูลมั่ง พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1395 น.ส. สมศรี  ชัยชนะ พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1396 น.ส. นพมาศ  สุขแปง พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1397 ด.ญ. รุ่งนภา  ตื้อแก้ว พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1398 น.ส. เนตรนภา    การสุข นครวิทยาคม พาน เชียงราย
1399 ด.ญ. จิตราภรณ์   จันทร์คำยา ดอยงามวิทยาคม พาน เชียงราย
1400 น.ส. ราตรี  เอี่ยมสะอาด พานพิทยาคม พาน เชียงราย
1401 น.ส. อัจฉราภรณ์     ลืวยศ ไม้ยาวิทยาคม เพ็ญเม็งราย เชียงราย
1402 น.ส. นิภาพร     บุตรเสน ไม้ยาวิทยาคม เพ็ญเม็งราย เชียงราย
1403 น.ส. สุวรรณา     แซ่ตั้ง ไม้ยาวิทยาคม เพ็ญเม็งราย เชียงราย
1404 นาย ปกรณ์     อินกาวี ไม้ยาวิทยาคม เพ็ญเม็งราย เชียงราย
1405 นาย รำนาญ     บอแฉ่ ไม้ยาวิทยาคม เพ็ญเม็งราย เชียงราย
1406 นาย จะแจ แสนหลวง บ้านจะคือ เมือง เชียงราย
1407 นาย วรวุฒิ  พลวิชิต บ้านร่องปลาขาว เมือง เชียงราย
1408 ด.ช. นัฐเวศย์  ศรีวิชัย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมือง เชียงราย
1409 น.ส. วรัญญา  ร่วมสูง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมือง เชียงราย
1410 นาย คมเพชร  ศรีเฉลิม ดอยลานพิทยา เมือง เชียงราย
1411 น.ส. กรรณิการ์  ชุ่มมะโน เมืองเชียงราย เมือง เชียงราย
1412 นาย เอกชัย  อารีย์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยา เมือง เชียงราย
1413 ด.ช. บิณฑ์  ปัญญาบุญ แม่ยางวิทยา เมือง เชียงราย
1414 ด.ญ. สิรีธร  ชาลี เทศบาล 2 วัดศรีเกิด เมือง เชียงราย
1415 ด.ญ. นงคราญ  มูลด้อย ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง เมือง เชียงราย
1416 ด.ช. ธีระชาติ  มาคำ เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล เมือง เชียงราย
1417 น.ส. จินตนา  คำจ้อย โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เมือง เชียงราย
1418 น.ส. กนกวรรณ  สุใจ สามัคคีวิทยาคม เมือง เชียงราย
1419 น.ส. ศรัญญา วงษา เทศบาลสลากกินแบ่งรัฐบาล เมือง เชียงราย
1420 ด.ญ. หยาดรุ่ง เขื่อนเพชร บ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) เมือง เชียงราย
1421 ด.ญ. จารุนันท์ ปัสตาวะ บ้านดู่ เมือง เชียงราย
1422 น.ส. วงเดือน  ไชยชมภู ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมือง เชียงราย
1423 ด.ญ. อรพรรณ  เช่อมื่อ ห้วยสิกวิทยาคม เมือง เชียงราย
1424 นาย อายิ่ง    แซ่หยี่ บ้านโป่งน้ำร้อน เมือง เชียงราย
1425 ด.ช. สงกรานต์    แซ่เก๋อว บ้านโป่งน้ำร้อน เมือง เชียงราย
1426 ด.ญ. นิตยา  มีประเสริฐเลิศสุข เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมือง เชียงราย
1427 น.ส. นฤมล   วงศ์เพ็ญ เชียงรายวิทยาคม เมือง เชียงราย
1428 น.ส. จตุพร   พิมพ์เงิน เชียงรายวิทยาคม เมือง เชียงราย
1429 ด.ญ. บูเดอ   หมื่อแล เชียงรายวิทยาคม เมือง เชียงราย
1430 ด.ญ. ปวีณา   ดีใจ เชียงรายวิทยาคม เมือง เชียงราย
1431 นาย ไกรวิชญ์   บ่อคำเขียว เชียงรายวิทยาคม เมือง เชียงราย
1432 ด.ญ. วาสนา    คำภีระ เชียงรายวิทยาคม เมือง เชียงราย
1433 น.ส. วรารัตน์ ขัดสงคราม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร เมือง เชียงราย
1434 ด.ญ. รัชชากร ดุรงคชยานุรักษ์ บ้านสันโค้ง เมือง เชียงราย
1435 ด.ญ. หัสยา  ชัยญาติ สามัคคีวิทยาคม เมือง เชียงราย
1436 น.ส. เลดี้  จะจาง สหศาสคร์ศึกษา เมือง เชียงราย
1437 น.ส. ปิ่นไพร  แบทู สหศาสตร์ศึกษา เมือง เชียงราย
1438 น.ส. โหล่จัน  เจียมจัน สหศาสตร์ศึกษา เมือง เชียงราย
1439 ด.ญ. วราภรณ์  สุยอด บ้านร่องปลาขาว เมือง เชียงราย
1440 น.ส. วัชรา  กันฉาย กศน. เมือง เชียงราย
1441 น.ส. กลิ่นสุคนธ์  อินแต่ง ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ เมือง เชียงราย
1442 น.ส. หมี่ยู้  อาหยิ สหศาสตรีศึกษา เมือง เชียงราย
1443 นาย วิวัฒน์  ภิราษร บ้านร่องปลาขาว เมือง เชียงราย
1444 ด.ญ. รจนา  ศรีพรม บ้านร่องปลาขาว เมือง เชียงราย
1445 น.ส. วิลาวัลย์  มณีจันทร์ บ้านหัวดอย เมือง เชียงราย
1446 ด.ญ. พิจิตรา  แซ่ก๊ก บ้านหัวดอย เมือง เชียงราย
1447 ด.ช. พงษ์พัฒน์  หว่าหล่า บ้านหัวดอย เมือง เชียงราย
1448 นาย วรเชษฐ์  เสวะ บ้านหัวดอย เมือง เชียงราย
1449 ด.ช. เอกสิทธิ  สนจุมพระ ห้วยสักวิทยา เมือง เชียงราย
1450 ด.ช. นิพนธ์  กันธิยะ ห้วยสักวิทยา เมือง เชียงราย
1451 น.ส. เวธิตา  เทพสิงห์ รร.เมืองเชียงราย เมือง เชียงราย
1452 ด.ญ. กนกพร  จันทะวงค์ บ้านสันโค้งฯ เมือง เชียงราย
1453 ด.ช. ประกายเพชร  พันชะสูตร บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมือง เชียงราย
1454 ด.ญ. ณัฐพร  วรรณราช แม่ยาววิทยา เมือง เชียงราย
1455 ด.ช. กิติพงษ์  จันทร์จรัส สหศาสตร์ศึกษา เมือง เชียงราย
1456 ด.ช. พงศ์พัฒน์  ต๊ะวิโล สามัคคีวิทยาคม2 เมือง เชียงราย
1457 ด.ญ. ปริศนา  อินถามาละ เทศบาล 6 สลากกินแบ่งฯ เมือง เชียงราย
1458 นาย เฉลิมชาติ อินชัย แม่ข้าวต้มท่าสุด เมือง เชียงราย
1459 น.ส. พรพิไล ทิศอุ่น สหศาสตร์ศึกษา เมือง เชียงราย
1460 ด.ช. ฐิติกร ผาลาด ร.ร.เทศบาล6 เมือง เชียงราย
1461 น.ส. อาหมี     แลเชอ เมืองเชียงราย เมือง เชียงราย
1462 ด.ญ. จันทร์จิรา    ศรีปัญญา เมืองเชียงราย เมือง เชียงราย
1463 ด.ญ. ปูยา   หมื่อแล บ้านแม่มอญ เมือง เชียงราย
1464 นาย สมชาย   เบเชกู่ บ้านแม่มอญ เมือง เชียงราย
1465 นาย พีโซ   แบแจกู่ บ้านแม่มอญ เมือง เชียงราย
1466 ด.ญ. พิจุง   แบแจกู่ บ้านแม่มอญ เมือง เชียงราย
1467 น.ส. วัลภา     ด่านจับกุม ห้วยสัก เมือง เชียงราย
1468 ด.ญ. จิราพร       ศิริดวงใจ ดอยลานพิทยา เมือง เชียงราย
1469 ส.ณ. ชัยมงคล  แซ่เติ๋น โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา แม่จัน เชียงราย
1470 น.ส. อำพร  ไอ่คำ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1471 น.ส. หมี่ผ่า  แซ่พา ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1472 นาย สมศักดิ์  แซ่เล่า ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1473 ด.ญ. วารุณี  ล้อชัย ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1474 นาย อาเสาะ   เยฉ่อ บ้านห้วยมะหินฝน แม่จัน เชียงราย
1475 นาย อาตา    เมแลกู่ บ้านห้วยมะหินฝน แม่จัน เชียงราย
1476 ด.ญ. มัลลิกา  สัจดา แม่จันวิทยาคม แม่จัน เชียงราย
1477 น.ส. คู  แซ่เฮ่อ แม่จันวิทยาคม แม่จัน เชียงราย
1478 นาย สันติสุข  สุจอ แม่จันวิทยาคม แม่จัน เชียงราย
1479 ด.ญ. กิตติญา  แสนนาม ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แม่จัน เชียงราย
1480 นาย กิตติศักดิ์  แสนนาม แม่จันวิทยาคม แม่จัน เชียงราย
1481 ด.ญ. ศิรินทิพย์  สุยะใหญ่ บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน เชียงราย
1482 ด.ญ. โศรยา  หวังจิตร ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1483 น.ส. แสงจันทร์  หมื่นจาง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1484 นาย ปรีชา  แซ่หวู่ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1485 ด.ช. ว่างเจอร์  แซ่เล่า ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1486 ด.ญ. อัมพร  ชาวลี้แสน ศึกษาสงเคราะแม่จัน แม่จัน เชียงราย
1487 น.ส. ก๋องแก้ว  ดวงติ๊บ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1488 นาย ยาโก   แลเชอ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา แม่จัน เชียงราย
1489 น.ส. จรินญา  อายิ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1490 นาย ลีตัว  แซ่เฮ้อ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1491 น.ส. นงครวญ  เสาร์ฟอง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน เชียงราย
1492 ด.ช. รณชัย  วงค์ปินตา บ้านแม่แพง แม่จัน เชียงราย
1493 ด.ช. ฉัตรชัย  วงค์ปินตา บ้านแม่แพง แม่จัน เชียงราย
1494 ด.ญ. นาเกอ  แซ่เล่า บ้านห้วยมะหินฝน แม่จัน เชียงราย
1495 นาย จาแดงส์   น่วมคำ บ้านห้วยมะหินฝน แม่จัน เชียงราย
1496 น.ส. วราภรณ์  ชุ่มมงคล บ้านแม่แพง แม่จัน เชียงราย
1497 น.ส. เพียนแพง  ใจสุข บ้านแม่แพง แม่จัน เชียงราย
1498 ด.ช. อาชา  แซ่มือ บ้านห้วยมะหินฝน แม่จัน เชียงราย
1499 ด.ญ. มัทนา  ชาวลี้แสน บ้านแม่แพง แม่จัน เชียงราย
1500 นาย อาหลั่ง  มาเยอะ ตชด. ทอท. เฉลิมพระเกียรติฯ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1501 ด.ช. จีระศักดิ์   เยเสาะ สันติคีรีวิทยาคม แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1502 น.ส. มีตอ   มีปะ สันติคีรีวิทยาคม แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1503 นาย เล็ก   ป่าโอ๊ะ สันติคีรีวิทยาคม แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1504 น.ส. แสงนวล  นามติ๊บ บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1505 น.ส. ยุ้น  ซอจุ่ม บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1506 ด.ญ. พรพรรณ  มาเยอะ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1507 นาย อภิชาต  ปอแฉ่ คอยแสนใจ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1508 น.ส. อาด่อ  มาเยอะ ตชด. ทอท เฉลิมพระเกียรติ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1509 นาย ชาตรี  แซ่ลี่ ตชด. ทอท เฉลิมพระเกียรติ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1510 นาย จายแก้ว  นายโมง บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1511 นาย หยอชุ  พัฒนพงษ์ธรรม บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1512 น.ส. วราภรณ์     ยะใจมั่น แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว เชียงราย
1513 ด.ช. อธิวัฒน์  ทรายมูล แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว เชียงราย
1514 ด.ญ. จริยา     โพธิยะ แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย เชียงราย
1515 น.ส. มาริสา     มอโป๊ะกู่ วารีวิทยาคม แม่สรวย เชียงราย
1516 น.ส. วราพร   ขุนจำนง ชุมชนบ้านโป่ง แม่สลวย เชียงราย
1517 น.ส. ศิรินยา  จงตรอง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย เชียงราย
1518 ด.ญ. เกศิรินทร์  ภิระบรรณ์ บ้านด้ายเทพการอุปถัมภ์ แม่สาย เชียงราย
1519 ด.ญ. ศศิธร  นาใจ บ้านด้ายเทพการอุปถัมภ์ แม่สาย เชียงราย
1520 น.ส. อ้อย   แสนยี่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย เชียงราย
1521 น.ส. ซือปี๋  แซ่จาง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย เชียงราย
1522 น.ส. ศริญญา  อินชัย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย เชียงราย
1523 นาย อายู  ชือหมื่อ บ้านป่าเหมือด แม่สาย เชียงราย
1524 ด.ญ. นงนุช  นมัสธีรภาพ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย เชียงราย
1525 ด.ญ. โศรยา  เดี่ยวตระกูล บ้านปางห้า แม่สาย เชียงราย
1526 ด.ญ. พรรณทอง  แซ่เหลียว บ้านห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
1527 น.ส. สุพรรษา     แซ่ลิ่ว วัดถ้ำปลาวิทยาคม แม่สาย เชียงราย
1528 ด.ญ. สายทอง   แสงทอง บ้านป่าเหมือด แม่สาย เชียงราย
1529 ด.ญ. สิริกันยา     สุนันตา บ้านป่าเหมือน แม่สาย เชียงราย
1530 ด.ช. กิตติศักดิ์  จิตประไพ บ้านดอน เรืองชัย เชียงราย
1531 น.ส. จันทร์เพ็ญ  อาสนะ นิยมศิลป์อนุสรณ์ วิเชียรบุรี เชียงราย
1532 ด.ช. สุเมธ     สดีคำ เวียงป่าเป้าวิทยาคม เววียงป่าเป้า เชียงราย
1533 ด.ญ. นิตยา  แซ่ฟุ้ง อนุบาลท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
1534 น.ส. มี๋  แซ่เห้อ อนุบาลท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
1535 ด.ญ. พิมพ์ใจ  สุขศรีแดง บ้านห้วยลึก เวียงแก่น เชียงราย
1536 ด.ญ. ปาริชาติ   บุดดี บ้านห้วยลึก เวียงแก่น เชียงราย
1537 ด.ญ. มาลัย     แซ่ลี ปอวิทยา เวียงแก่น เชียงราย
1538 ด.ช. เสกสรร   ผาแก้ว ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย เชียงราย
1539 ด.ช. คมกฤษ  กันธิยะ บ้านดอน เวียงชัย เชียงราย
1540 ด.ช. สมศักดิ์     แก้วบรรดาล โรงเรียนบ้านดอน เวียงชัย เชียงราย
1541 ด.ญ. วรรณนิกา     ดูสมัย โรงเรียนบ้านดอน เวียงชัย เชียงราย
1542 นาย จักรวุฒิ  แซ่เต็น เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย เชียงราย
1543 น.ส. วัชรินทร์  ทิปละ เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย เชียงราย
1544 น.ส. พรสุดา อันนันใจ ห้วยหมากเอียก เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
1545 ด.ญ. วาสนา คุณมี ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
1546 น.ส. นันทิดา  มิ่งชัย เวียงเชียงรุ่งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
1547 ด.ญ. จิตนาถ    สายคำวงษ์ เวียงเชียงรุ้งวิทยา เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
1548 น.ส. ณัฐธิชา จันต๊ะเครือ แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1549 ด.ญ. ผกาวรรณ  วิชาคำ บ้านโปร่เทวี เวียงป่าเป้า เชียงราย
1550 ด.ญ. ทิวาพร   รัศมี ป่างี้วิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย
1551 ด.ญ. อัมรา  บุญศรี เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย
1552 น.ส. สุดารัตน์   โซงเขียว ป่างิ้ววิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย
1553 นาย ทศพล  ขันตัน แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1554 น.ส. ปราณี แก้วโนกาศ แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1555 ด.ญ. ทัศนียา คูณเศรษฐ แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1556 น.ส. พนิดา ก้อนยาละ แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1557 น.ส. ปิยะมาศ ธาตุอินจันทร์ แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1558 ด.ช. กันตพงศ์ อุดตัน แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1559 น.ส. วรรษมน เลิศคำฟู แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1560 ด.ญ. สุภัค  สุใจเลิศ ป่างิ้ววิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย
1561 ด.ญ. ปิยะธิดา   สิทธิ อนุบาลเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
1562 ด.ช. มินฑ์นุรัตน์  ยาวุฒิ ป่างิ้ววิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย
1563 ด.ญ. เพ็ญนภา  เมืองยวด บ้านโปร่เทวี เวียงป่าเป้า เชียงราย
1564 น.ส. บุปผา  อภัยกาวี อำเภอเวียงผ่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย
1565 ด.ญ. เกณฑ์รุ่ง   พันธุ์พฤกษ์ โป่งน้ำร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย
1566 ด.ญ. พัชราพร   คะเต่ย โป่งน้ำร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย
1567 ด.ญ. พัชราภรณ์   วงศ์คำตื้อ โป่งน้ำร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย
1568 ด.ญ. พัชรียา  คะเต่ย โป่งน้ำร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย
1569 ด.ญ. ณัฐพร  จันต๊ะเครือ ไทยรัฐวิทยา 32 เวียงป่าเป้า เชียงราย
1570 น.ส. เสาวาณี     สุรินทร์ เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1571 น.ส. ปทุมทิพย์ มณีจักร์ แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1572 น.ส. รุ่งนภา แสนซื่อ แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1573 น.ส. รุ่งนภา จอมธรรม แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
1574 ด.ช. พงษ์เทพ    มาศจันทร์ ดอยสะเก็ตวิทยาคม คอยสะเกิด เชียงใหม่
1575 ด.ญ. วิยะดา  ศรีติ๊บ ไทยรัฐวิทยา จอมทอง เชียงใหม่
1576 น.ส. นุชจรีย์  เด่นนภาคุณากร จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
1577 น.ส. ขวัญตา  ไชยยา จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
1578 น.ส. มณีรัตน์  อุ่นใจจีน จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
1579 ด.ช. อุทัย  เพิ่มวงวาฬ จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
1580 นาย พูนทรัพย์  ธรรมใจ จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
1581 ด.ญ. ธัญญาลักษณ์  ปันทา ไทยรัฐวิทยา (บ้านหนองอาบช้าง) จอมทอง เชียงใหม่
1582 น.ส. สุมาลี   หร่ายมณี บ้านห้วยทราย จอมทอง เชียงใหม่
1583 น.ส. สิริพร  แก้วชม จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
1584 ด.ช. ศตวรรษ  อุปรีย์ จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
1585 ด.ช. โอภาส  ตันจันทร์ จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
1586 ด.ช. ปฐมพงษ์  ต๊ะมัง ไทยรัฐวิทยาคม จอมทอง เชียงใหม่
1587 ด.ญ. อัมพรพรรณ  คูตระกูล จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
1588 นาย บัณฑิฒ  โฉมวิชา บ้านนา ช้างกลาง เชียงใหม่
1589 นาย อติเทพ   ไชยคำ บ้านเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
1590 น.ส. อรทัย  สมใจมาก เชียงดาววิทยาคม เชียงดาว เชียงใหม่
1591 ด.ช. มงคล  สิแน่ อรุโณทัยวิทยาคม เชียงดาว เชียงใหม่
1592 ด.ญ. ซงดวา  ศุภอภิรดีเพชร อรุโณทัยวิทยาคม เชียงดาว เชียงใหม่
1593 น.ส. วรพันธ์  แซ่ซื่อ อรุโณทัยวิทยาคม เชียงดาว เชียงใหม่
1594 นาย เล็ก  นายคำ ศึกษาสังเคราะห์เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
1595 ด.ช. สุมคำ  รู้ดี ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
1596 นาย นาวิล  แซ่หว่าง ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
1597 ด.ญ. สุภาภรณ์ เดชะบุญ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว เชียงใหม่
1598 น.ส. ศิริรัตน์  ไทยใหญ่ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว เชียงใหม่
1599 น.ส. สุภาภรณ์  สิทธฺวงศ์ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว เชียงใหม่
1600 ด.ช. วีรชัย  สมาธิ เชียงดาววิทยาคม เชียงดาว เชียงใหม่
1601 น.ส. สุดา  ตาเปียะ อรุโณทัยวิทยาคม เชียงดาว เชียงใหม่
1602 ด.ช. พงษ์ศักดิ์  จันทร์แสง บ้านแม่นะ เชียงราย เชียงใหม่
1603 น.ส. รุ่งอรุณ  ก้อนใจ ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่
1604 นาย อภิสิทธิ์ รุ่งสิทธิเศรษฐ์ บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
1605 ด.ญ. ซุนตี้  ศุภอภิรดีเพชร อรุโณทัยวิทยาคม ไชยปราการ เชียงใหม่
1606 ด.ญ. ศศิธร  อินต๊ะคำ ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่
1607 ด.ญ. นินลญา  ศรีสุรินทร์ ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่
1608 น.ส. จตุพร บุญถ้ำ ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่
1609 น.ส. วิรัญดา  ตาระก๋า ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่
1610 ด.ญ. วาสนา   คำมูล วัดป่าแดง ไชยปราการ เชียงใหม่
1611 ด.ช. มงคล   ขำเขว้า วัดป่าแดง ไชยปราการ เชียงใหม่
1612 นาย วรินยา กิตสุภา ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอกสะเก็ด เชียงใหม่
1613 ด.ช. นพรัตน์  ต๊ะใจ ดอยเต่าวิทยาคม ดอยเต่า เชียงใหม่
1614 ด.ช. ปฏิวัติ  ธรรมมา บ้านแอ่นจัดสรร ดอยเต่า เชียงใหม่
1615 ด.ญ. ปราณี  ศรีสุข บ้านแอ่นจัดสรร ดอยเต่า เชียงใหม่
1616 ด.ช. ณัฐพล       คำแก้ว ดอยเต่าวิทยาคม ดอยเต่า เชียงใหม่
1617 ด.ญ. ศรัญญา  บาลใจ ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1618 ด.ญ. วิลาวัลย์  ดาวเวียงกัน โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1619 ด.ช. วุฒิชัย  บุญจันต๊ะ บ้านแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1620 น.ส. ณัฐิกานต์  มะโน ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1621 ด.ญ. เพลินพิศ    สิทธิสาตร์ ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1622 ด.ญ. ผกาวรรณ  จริงใจ บ้านป่าเสร้า ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1623 น.ส. ประกายทิพย์  พงศ์จันทร์ ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1624 นาย วรศักดิ์  ปวงจักร์ทา การศึกษานอกโรงเรียน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1625 น.ส. มันทนา  กันธิยะ ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1626 น.ส. วราภรณ์  อาจหาญ บ้านเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1627 ด.ญ. พรพิมล   ต้อนรับ บ้านป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1628 ด.ญ. ศิริวรรณ   พานคำดาว บ้านป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1629 ด.ญ. สายชล  ใจขวด ดอยสะเก็ตวิทยาคม ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1630 ด.ช. ฉัตรชัย  ชัยสาร บ้านแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1631 นาย จิตรกร  ไชยประเสริฐ บ้านแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1632 ด.ญ. สมร    สายปัญญา บ้านตลาดขี้เหล็ก ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1633 ด.ญ. ธัญลักษณ์   คิดอ่าน บ้านตลาดขี้เหล็ก ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1634 น.ส. สุวรีย์  ยอดศรีวรรณ ดอยสะเก็ตวิทยาคม ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1635 ด.ช. ชัยณรงค์  ปาริชาติบริรักษ์ ดอยสะเกิดวิทยาคม ดอยสะเกิด เชียงใหม่
1636 ด.ช. วิทวัส  ศรีวิชัย บ้านเหล่าเป้า ดอยหล่อ เชียงใหม่
1637 น.ส. แสงเดือน  โพธิ์สอน บ้านม่วงชุม ฝาง เชียงใหม่
1638 ด.ญ. มณีรัตน์  ศรีอินทวรรวงค์ บ้านสันป่าแดง ฝาง เชียงใหม่
1639 ด.ญ. วัชรา  ทองอ่อน บ้านแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
1640 น.ส. นิตยา  อิ่นแก้ว ฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่
1641 ด.ช. จักพันธ์  จิระพงษ์ปรีดา เจ้าแม่หลวงอุปภัมถ์ 1 ฝาง เชียงใหม่
1642 น.ส. นันทิณี    ศรีคำ บ้านแม่คะ ฝาง เชียงใหม่
1643 น.ส. สุพัตรา    ขวัญเรือน บ้านแม่คะ ฝาง เชียงใหม่
1644 นาย อรรถพล  ปิ่นคำ ฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่
1645 น.ส. วราลักษณ์  บุญชู บ้านสันทรายคองน้อย ฝาง เชียงใหม่
1646 ด.ญ. ศรีวรรณ  แซ่หลี ฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่
1647 ด.ช. อภิชาติ  ศรีอุจันทร์ ฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่
1648 น.ส. อังสุณี  ตาจินะ บ้านห้วยเฮี่ยน ฝาง เชียงใหม่
1649 น.ส. ทัศนีย์   คำเทพ บ้านห้วยงูกลาง ฝาง เชียงใหม่
1650 น.ส. อู้    แซ่หลี ฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่
1651 นาย ยุทธนา  จะโล เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่
1652 นาย เอกชัย  เทพารักษ์ บ้านต้นผึ้ง ฝาง เชียงใหม่
1653 น.ส. วิทยา   กุ่ยแก้ว รังสีวิทยา ฝาง เชียงใหม่
1654 นาย วราวุฒิ  ศรีวิชัย พร้าววิทยาคม พร้าว เชียงใหม่
1655 ด.ช. นิยม  มะโน บ้านแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
1656 น.ส. สาวิตรี ทองแพง มหาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ พร้าว เชียงใหม่
1657 นาย สถิต  สิมมา พร้าววิทยาคม พร้าว เชียงใหม่
1658 ด.ญ. ขวัญเนตร   นันตา พร้าววิทยาคม พร้าว เชียงใหม่
1659 น.ส. ประทุม   แซ่จุ สหกรณ์ดำริ พร้าว เชียงใหม่
1660 นาย ศราวุฒิ    บุญแปง พร้าววิทยาคม พร้าว เชียงใหม่
1661 ด.ช. ฤชานนท์  ศรีนวล บ้านสันปง พร้าว เชียงใหม่
1662 ด.ช. เองเฮา  ลิม บ้านสันปง พร้าว เชียงใหม่
1663 ด.ช. บุญธรรม  อุ่นเรือน บ้านสันปง พร้าว เชียงใหม่
1664 ด.ญ. นิชนันท์  นำเวียง บ้านหลวง พร้าว เชียงใหม่
1665 ด.ญ. ทิพวรรณ  อุ่นใจ หนองปิด พร้าว เชียงใหม่
1666 ด.ญ. จิตรา  นะรินทร์ บ้านแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
1667 ด.ญ. จิราพรรณ์  แก้วมูล ร่องธารวิทยา พาน เชียงใหม่
1668 น.ส. กรุณา  กิจการยืนยง กาวิละวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
1669 นาย อัษฎายุธ  อินทะยนต์ โรงเรียนวิชัยวิทยา เมือง เชียงใหม่
1670 น.ส. อุมาพร  ผงใจ กาวิละวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
1671 น.ส. จุฑามาศ  บุญมาเมือง นาฎศิลป์เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
1672 ด.ญ. ธิดารินทร์  มงคล หอพระ เมือง เชียงใหม่
1673 ด.ช. อมร    ส่งแสง ธรรมราชศึกษา เมือง เชียงใหม่
1674 นาย ชัยวัฒน์    คุณยศยิ่ง ยุพราชวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
1675 น.ส. วรรณภา  ทะปิน ก.ศ.น. เมือง เชียงใหม่
1676 ด.ญ. ทิพย์สุดา  ปํญญา ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เมือง เชียงใหม่
1677 ด.ญ. อรุณี    โสมณวัตน์ ดาราวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
1678 น.ส. กาดี  แก้วกังวาลชัย มูลนิธิพุทธเกษตร เมือง เชียงใหม่
1679 น.ส. คชาภรณ์ ทะนุชิต วชิรวิทย์ เมือง เชียงใหม่
1680 นาย ณรงค์ศักดิ์  ฤกษ์อภิวาท ธรรมราชศึกษา เมือง เชียงใหม่
1681 นาย คมสันต์  อิงเอนุ ธรรมราชศึกษา เมือง เชียงใหม่
1682 นาย วสันต์  ในมงคล ธรรมราชศึกษา เมือง เชียงใหม่
1683 ด.ญ. เมธาวี     จันทึก กาวิละวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
1684 น.ส. ศศิวิมล  ธนันชัย กีฬาจังหวัดลำปาง เมือง เชียงใหม่
1685 น.ส. เข็มดาว บุญหล้า บ้านดอนปิน เมือง เชียงใหม่
1686 ด.ญ. กาญจนา คำฮอง บ้านดอนปิน เมือง เชียงใหม่
1687 ด.ช. อนุสรณ์  หมอนา บ้านดอนปิน เมือง เชียงใหม่
1688 ด.ญ. สุภาภรณ์  คำยอดใจ กาวิละวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
1689 น.ส. จันทร์เพ็ญ  ขันจันทร์ รร.สันป่ายางวิทยาคม เมือง เชียงใหม่
1690 น.ส. พัชญาณี  บุญศรี ยุพราชวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
1691 ด.ญ. กรนิกา  พายัพ เทพบดินทร์วิทยา เมือง เชียงใหม่
1692 ด.ญ. วิชุดา  เบ๊ะกี่ เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เมือง เชียงใหม่
1693 ด.ญ. เพชรรัตน์  พงษมณี ไชยโรจน์วิทยา เมือง เชียงใหม่
1694 น.ส. พรศรี  อุระเลิศปัญญา ศูนย์การศึกษาลูกผู้หญิง เมือง เชียงใหม่
1695 นาย ประสงค์  แซ่ว่าง ธรรมราชศึกษา เมือง เชียงใหม่
1696 น.ส. เล็ก  แซ่เฒ่า ราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม เชียงใหม่
1697 นาย ตะบูติ  พนาใสจันทร์แจ่ม ราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม เชียงใหม่
1698 นาย สมรักษ์   ถนอมสินธุมาศ บ้านปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
1699 ด.ช. ศราวุธ   วุฒิกรกำเนิด บ้านปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
1700 ด.ช. บัณฑูรย์  ดำรงกาญจนกุล บ้านปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
1701 ด.ญ. รุ่งทิวา  ชูวงศ์ประทาน บ้านปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
1702 ด.ญ. ธิทู  ถนอมศักดิ์ศรี บ้านห้วยยา แม่แจ่ม เชียงใหม่
1703 น.ส. ปราณี  แซ่เห่อ บ้านปางอุ๋ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
1704 นาย สมชาย  ศรัทธาบริบูรณ์ แม่แจ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่
1705 น.ส. บานเย็น  รุกขวัฒนาชน มัธยมแม่แจ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่
1706 นาย วิเศษ  ฟองตา ราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม เชียงใหม่
1707 ด.ญ. สาวิกา   ฐานันท์ชน บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่
1708 น.ส. อุษา  สหอภิปราชญ์ บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่
1709 น.ส. อำไพ  พรวิทยารัตน์ บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่
1710 นาย ณรงค์   สมโภชน์ปรีดา บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่
1711 ด.ญ. อำไพวรรณ  ยอดยี่งชมชีพ บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่
1712 น.ส. นิตยา   เรืองกิตติเศรษฐ์ บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่
1713 ด.ญ. บัว  กิตติธีรญาณ บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่
1714 น.ส. สุพรรณี  อัจฉรารักษ์วารี บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่
1715 น.ส. พรรณี   ฉลวยประดิษฐ์ บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่
1716 นาย ศรีเงิน  สนวิเศษณ์ บ้านห้วยยา แม่แจ่ม เชียงใหม่
1717 นาย วิทยา    ภาวทอง แม่ใจวิทยาคม แม่ใจ เชียงใหม่
1718 ด.ช. ศักดิ์ชัย  ถามูล รำเป่งวิทยา แม่แตง เชียงใหม่
1719 ด.ญ. อรุณกมล  ทิมทด แม่หอพระวิทยาคม แม่แตง เชียงใหม่
1720 ด.ญ. อัจฉราภรณ์  ปลิดตา แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
1721 น.ส. ราตรี ปินตาสม บ้านเป้าวิทยาคาร แม่แตง เชียงใหม่
1722 น.ส. ราตรี  คำมา กศน  อำเภอแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
1723 ด.ญ. รุ่งทิวา  ปาละดี แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
1724 ด.ญ. ดาริกา  คุณยศยิ่ง ป่าจี้วังแดงวิทยา แม่แตง เชียงใหม่
1725 ด.ญ. ศศิธร  ไชยายอง ป่าจี้วังแดงวิทยา แม่แตง เชียงใหม่
1726 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์  อินสวรรค์ ป่าจี้วังแดงวิทยา แม่แตง เชียงใหม่
1727 ด.ญ. ณัฐกานต์  ตะลิ ป่าแป๋วิทยา แม่แตง เชียงใหม่
1728 ด.ญ. นิตยา     ไชยวงศ์ บ้านปง แม่แตง เชียงใหม่
1729 ด.ช. อภินันท์     ชื่นชูวิทย์ บ้านปง แม่แตง เชียงใหม่
1730 ด.ญ. น้ำค้าง     สุทเงิน บ้านปง แม่แตง เชียงใหม่
1731 ด.ญ. ประไพ     บัวธิ บ้านปง แม่แตง เชียงใหม่
1732 ด.ช. มนัส     มาศิริ บ้านปง แม่แตง เชียงใหม่
1733 ด.ญ. ปัตวดี     บัวใจ บ้านปง แม่แตง เชียงใหม่
1734 ด.ช. ผดุงศักดิ์  ภูเขา แม่ริมพิทยาคม แม่ริม เชียงใหม่
1735 ด.ญ. อัญชลี  ศรีคำปัน แม่ริมวิทยาคม แม่ริม เชียงใหม่
1736 น.ส. ตะวัน  ถนอมรุ่งเรือง แม่รินวิทยาคม แม่ริม เชียงใหม่
1737 น.ส. เกษ  ชิดทอง บ้านต้นผึ้ง แม่ริม เชียงใหม่
1738 นาย นพพร  ศรีสมรูป บ้านแม่สา แม่ริม เชียงใหม่
1739 ด.ช. สุกฤช  จันธง บ้านแม่สา แม่ริม เชียงใหม่
1740 นาย รุ่งเรือง  สิทธิฤกษ์ บ้านป่าติ้ว แม่ริม เชียงใหม่
1741 น.ส. นันทภรณ์  มูลมอญ บ้านป่าติ้ว แม่ริม เชียงใหม่
1742 นาย นัฐพล  หัวคำ บ้านป่าติ้ว แม่ริม เชียงใหม่
1743 น.ส. บุหลัน  พันธ์เสนา ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ แม่ริม เชียงใหม่
1744 น.ส. กรรณิการ์  สว่างโคกกวด ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ แม่ริม เชียงใหม่
1745 น.ส. รัชนี  รุ่งมานะกิจ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ แม่ริม เชียงใหม่
1746 น.ส. ลำละ  ลุงสุ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ แม่ริม เชียงใหม่
1747 น.ส. ธิตินันท์  อารัณย์รักษ์ นวมินทราชูทิศพายัพ แม่ริม เชียงใหม่
1748 ด.ญ. พริ้มเพรา  ใจดี บ้านสะลวงนอก แม่ริม เชียงใหม่
1749 น.ส. ศรี   แซ่ย่าง บ้านกาดวิทยาคม แม่วาง เชียงใหม่
1750 ด.ญ. ผกามาศ  ปันใส บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
1751 ด.ญ. เพ็ญศิริ  จันทร์เทศ บ้านกาดวิทยาคม แม่วาง เชียงใหม่
1752 น.ส. สุมาลี  สิทธิวาสนากำเนิด บ้านแม่ศึก แม่ศึก เชียงใหม่
1753 ด.ช. สุซุย  แจกธรรนคีรี บ้านแม่ศึก แม่ศึก เชียงใหม่
1754 ด.ช. เจริญพงช์  คุณาวัชระกุล บ้านแม่ศึก แม่ศึก เชียงใหม่
1755 น.ส. พัชราภรณ์  ทุนร้องช้าง บ้านห้วยไคร้ แม่สาย เชียงใหม่
1756 ด.ญ. นิภาพร  ลางเจริญ รวมศูนย์วัดห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
1757 ด.ญ. ปรางทิพย์  โปธาปั๋น ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
1758 น.ส. ชนินทร  ตียวรุณกรณ์ ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
1759 ด.ช. ฤทธิไกร  สุขศรี โรงเรียนออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
1760 ด.ญ. อรอนงค์  ขัติมะโน โรงเรียนออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
1761 ด.ช. โสภณ   เปรมคุณธรรม แม่ทาวิทยาคม แม่ออน เชียงใหม่
1762 นาย วิธิต     อินไชยกุล ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
1763 ด.ช. สุวิทย์     อาสิณกิจ ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
1764 ด.ญ. อมรรัตน์      ทองจำรัส ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
1765 ด.ญ. พรพิมล     สมศักดิ์ ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
1766 น.ส. จิราพร  แก้วหน่อ แม่อายวิทยาคม แม่อาย เชียงใหม่
1767 นาย อุดม  จันแสง ราชประชานุเคราะห์  30 แม่อาย เชียงใหม่
1768 ด.ญ. กำไร  ศรียาหล้า ไทยรัฐวิทยา 12 แม่อาย เชียงใหม่
1769 น.ส. ศิริรัตน์  พรนเหลือง ไทยรัฐวิทยา 12 แม่อาย เชียงใหม่
1770 นาย ฉัตรชัย  หารพงดงร์ ไทยรัฐวิทยา 12 แม่อาย เชียงใหม่
1771 ด.ญ. พิกุลทอง  ดวงศรีทอง บ้านท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
1772 น.ส. ประภากรณ์   สุขโข บ้านสันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
1773 นาย สมชาย  เอกโอฬารสกุล บ้านแม่โต๋ สะเมิง เชียงใหม่
1774 ด.ช. ปริญญารัตน์  ช่างเรือน สะเมิงพิทยาคม สะเมิง เชียงใหม่
1775 ด.ช. กุศล  แสงดาว สะเมิงพิทยาคม สะเมิง เชียงใหม่
1776 นาย กว่า  เลาย่าง บ้านแม่โต๋ สะเมิง เชียงใหม่
1777 น.ส. ประกายทิพย์  หมูเขียว บ้านแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
1778 ด.ช. เฉลิมเกียรติ   ไชยศรี บ้านบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
1779 ด.ญ. เฟื่องฟ้า   สินธุยี่ บ้านบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
1780 ด.ญ. วาสนา  ยิ่งรักชัย บ้านแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
1781 ด.ญ. ชะอำ  วงค์คำมูล สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1782 นาย วันชัย  วงค์คำมูล บ้านสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1783 ด.ช. ณัฐพงษ์  โปธิมา สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1784 ด.ญ. กาญจนา  รามพาหนะ บ้านหนองโค้ง สันกำแพง เชียงใหม่
1785 ด.ญ. กาญจนา อุบลแย้ม โรงเรียนหนองโค้ง สันกำแพง เชียงใหม่
1786 ด.ญ. ศรัญญา ใจด้วง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1787 น.ส. มณฑิรา หยกลาภโพศาลโชค บ้านห้วยกุ้ง สันกำแพง เชียงใหม่
1788 ด.ช. ธนาวุฒิ  มหายศดี วัยพัฒนาวิทยา สันกำแพง เชียงใหม่
1789 ด.ญ. นิภาวรรณ    ใยบัว สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1790 น.ส. รุ่งทิวาพร  จอมขัน สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1791 ด.ญ. สุดาลักษ์ณ  สระทองเดช สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1792 ด.ช. องกรณ์   ศรีโสภณ มัธยมสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1793 ด.ญ. สุจินดา  พรหมนุชานนท์ บ้านบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
1794 ด.ญ. ธนิพร     ชวยบุญชุม สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1795 ด.ญ. สุภาวดี  นันตา สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1796 น.ส. มาลิษา  ทิพย์ยอม มัธยมศึกษาสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1797 ด.ญ. วาสนา  แสงกาบแก้ว บ้านบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
1798 ด.ญ. มนวดี แก้วหน้อย สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1799 ด.ญ. ทิพวรรณ     กันคำ บ้านบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
1800 ด.ช. จักรกริช   เจตนาวิน มัธยมสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1801 ด.ญ. จิตตรา   ไชยวงค์ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1802 ด.ญ. กาญจนา   พุทธษา สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1803 ด.ช. สมศักดิ์   มาก๋า มัธยมสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1804 ด.ญ. ริลันดา   มะลาศรี สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1805 ด.ญ. อาทิตยา       ธรรมจะ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1806 ด.ญ. ทิวาภรณ์         สุรินติ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1807 ด.ช. สุรชัย     แซ่มู มัธยมสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1808 ด.ญ. ทิพยวรรณ       คำมา สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1809 ด.ญ. กมลพรรณ    รัตนะกรองทอง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1810 ด.ช. วัชรา      ตาก๋องแก้ว สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1811 ด.ช. สุวิทย์        วังใจ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1812 ด.ช. อรรถพล    จันทร์ล่าม สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1813 ด.ญ. นันทวรรณ   ตั๋นแก้ว มัธยมสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1814 น.ส. ผกายดาว     วรรณแดงงาม สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1815 น.ส. พิมผกา     ใจยอด สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1816 น.ส. อรัญญา     งามลว สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1817 ด.ช. ณัฐกุล     วังป่าตาล สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1818 ด.ญ. ลักษณา     เสนานาญ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1819 ด.ช. ธวัชชัย     แซ่ตั้ง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1820 ด.ญ. ศรัญญา     ใจด้วง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1821 ด.ญ. ศิริวรรณ     จักรคำปัน สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1822 ด.ญ. ชะอำ     วงค์คำมูล สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1823 ด.ญ. ณีรนุช     ธิเอ้ย สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
1824 น.ส. นิภาพรรณ  เบิกบาน บ้านเจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่
1825 ด.ญ. ขวัญกล้า  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สันทราย เชียงใหม่
1826 น.ส. วาริณี  สะโสม โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สันทราย เชียงใหม่
1827 ด.ช. นพดล  ชัยดก โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สันทราย เชียงใหม่
1828 นาย วุฒิชัย  บุญตอม สันทรายวิทยาคม สันทราย เชียงใหม่
1829 นาย นเรนทร์ฤทธิ์     แผ่วสูงเนิน บ้านร่มหลวง สันทราย เชียงใหม่
1830 ด.ช. พรนนท์     บุญเติม บ้านร่มหลวง สันทราย เชียงใหม่
1831 ด.ช. วัฒนา  วงค้าหมึก วัดแม่แก็ดน้อย สันทราย เชียงใหม่
1832 ด.ญ. วิลาสินี  วิชัยศรี สันทรายวิทยาคม สันทราย เชียงใหม่
1833 ด.ญ. เจนจิรา  ศิริ บ้านบวกเปา สันทราย เชียงใหม่
1834 น.ส. รัชนี  อุปาลี สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1835 ด.ช. วิรุฬห์     ยนันต์ สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1836 ด.ช. วรรณพล   นิลบุตร สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1837 น.ส. ผ่องพรรณ  ใจตา สันปาตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1838 ด.ญ. วชิราภรณ์  สมคำหล้า สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1839 น.ส. สุพรรษา  เต็มป๊ก สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1840 น.ส. ช่อทิพย์  จันทร์คำ น้ำบ่อหลวงวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1841 ด.ญ. ปณตพร  ปันมิละ น้ำบ่อหลวงวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1842 น.ส. วาสนา  คำมูล วัดศรีอุดม สันป่าตอง เชียงใหม่
1843 ด.ช. ขจรศักดิ์  กิติทรัพย์ สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1844 ด.ช. กิตติพงศ์  สมเก็ต สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1845 ด.ญ. พิสมัย  ราชานาค สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่
1846 ด.ช. อาทิตย์     แซ่เจ๊อะ บ้านหัวริน สันป่าตอง เชียงใหม่
1847 ด.ช. สุทัศน์     แซ่ย่าง บ้านหัวริน สันป่าตอง เชียงใหม่
1848 ด.ญ. หนึ่งฤทัย  อัศวเมธี สารภีพิทยาคม สารภี เชียงใหม่
1849 น.ส. หยาดรุ้ง  ปากองวัน สารภีพิทยาคม สารภี เชียงใหม่
1850 ด.ช. ภานุเพ    รุ่งหล้า บ้านปากเหมือง สารภี เชียงใหม่
1851 ด.ญ. จริยา  หงษ์ทอง บ้านปากเหมือง สารภี เชียงใหม่
1852 ด.ญ. กรกฎ  อุ่นแก้ว วชิราลัย สารภี เชียงใหม่
1853 น.ส. ทิพย์วรรณ  ปัยเจริญ สารภีพิทยาคม สารภี เชียงใหม่
1854 น.ส. ณัฐธิดา  พาจันดี วัดบากครกเหนือ สารภี เชียงใหม่
1855 ด.ญ. พัชรินทร์ อินต๊ะวงค์ ชุมชนวัดศรีคำชมภู สารภี เชียงใหม่
1856 ด.ญ. กัลญารัตน์ พึ่งสุรินทร์ บ้านปากเหมือง สารภี เชียงใหม่
1857 ด.ญ. วิลาสินี  อินติ บ้านปง หางดง เชียงใหม่
1858 ด.ญ. จตุพร  เทพวรรณ สหศึกษา หางดง เชียงใหม่
1859 ด.ญ. รัตติกาล  ศรีบุญมี หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ หางดง เชียงใหม่
1860 ด.ช. พงษ์พัฒน์  เบ็ญจวรรณ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง เชียงใหม่
1861 ด.ช. ศักดา วงค์ดาว บ้านหนองตอง หางดง เชียงใหม่
1862 ด.ญ. พรทิพย์  อุดมชัญญกิจ อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย เชียงใหม่
1863 ด.ญ. มะลิวรรณ  งือแฮ อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย เชียงใหม่
1864 ด.ญ. อรวรรณ  บุญมาปะ อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย เชียงใหม่
1865 นาย ศักดาวุฒิ  จำปาผยุง อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย เชียงใหม่
1866 น.ส. ภัสสร  ศรีตากุล อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย เชียงใหม่
1867 นาย ชัยพร  เงินสุขใจ อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย เชียงใหม่
1868 น.ส. ศรีจันทร์  ชอบหัตถกรรม อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย เชียงใหม่
1869 ด.ช. สมคิด  เด่ภูเขา อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย เชียงใหม่
1870 นาย ขจร  พะโบล้ะ อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย เชียงใหม่
1871 ด.ญ. อำไพ     ภัทรกษมา ฮอดพิทยาคม ฮอด เชียงใหม่

ดูต่อไป --->