รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับมัธยมศึกษา

จำนวน    7,674  ทุน

ดูต่อไป --->

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

4295 น.ส. กัลยา  เหล่าชัย ศรีสุขพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม
4296 ด.ญ. มะลัย  ภูพานาพธร นาสีนานพิทยาสรรค์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
4297 ด.ญ. วัลภา  ภูเขม้า มะค่าพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม
4298 ด.ช. ประสิทธิ์  กุลสุวรรณ ชุมชนบ้านลาด กันทรวิชัย มหาสารคาม
4299 น.ส. วิริยา  ทะไกราช ท่าขอนยางพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม
4300 ด.ญ. สุมลรัตน์  คงแสนคำ ท่าขอนยางพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม
4301 ด.ญ. เนตรนภิศ  ดำนิล มะค่าพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม
4302 น.ส. กัลยา    เหล่าชัย ศรีสุขพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม
4303 ด.ญ. วิไลวรรณ   ศรีเสนา มะค่าพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม
4304 น.ส. ปราณี  ศรีเสมอ ชุมชนบ้านกุดปลาดุก กิ่งอำเภอชื่นชม มหาสารคาม
4305 ด.ช. อุ้มพงศ์  แก้วพล เลิงแฝกประชาบำรุง กุดรัง มหาสารคาม
4306 น.ส. วิกานดา  จิตรเขต กู่ทองพิทยาคม กู่ทอง มหาสารคาม
4307 นาย ธนศักดิ์  หาไชยอินทร์ มหาวิชานุกูล แกคำ มหาสารคาม
4308 ด.ช. เศรษฐา  ดุสิต เหล่าจั่นนาภู แกคำ มหาสารคาม
4309 ด.ญ. เสาริน  วิจิตโชต บ้านเหล่าจั่นนาภู แกดำ มหาสารคาม
4310 น.ส. สุคนธา  คนฉลาด บ้านแห่บริหารวิทย์ โกลุมพิสัย มหาสารคาม
4311 ด.ช. จักรพงษ์  แสงชา บ้านทันดู่เหนือ โกสุมพิชัย มหาสารคาม
4312 นาย วรรณชัย  สุทธรัง การศึกษานอกโรงเรียน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4313 น.ส. สมฤดี   ผาบจันดา โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4314 นาย ธงชัย  โคชะตา วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4315 ด.ช. วุฒิชัย   ดวงก้อม บ้านวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4316 ด.ญ. พัชราภรณ์  ยุทธศิลป์เสวี บ้านวังโพน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4317 ด.ญ. อุทัยรัตน์  มาตรสงคราม หนองเหล็กศึกษา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4318 น.ส. สมฤดี  สมีพันธ์ หนองเหล็กศึกษา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4319 น.ส. อรุณณีย์   แสนสมบัติ โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4320 นาย สมภพ     สีลาสม วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4321 น.ส. อรทัย  ศรีพิมพ์ เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
4322 ด.ญ. ปิยะวรรณ อบอุ่น ยามป้อมพิทยาคม จาปีปทุม มหาสารคาม
4323 น.ส. วิจิตรา  ฮาตไชย ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชม มหาสารคาม
4324 ด.ญ. ณัฐดาพร  โพธราม ชุมชนบ้านกุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
4325 น.ส. ปาริชาต  โนนทิง ชุมชนบ้านกุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
4326 น.ส. อรพรรณ  สีพรมอ่อน เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืน มหาสารคาม
4327 ด.ญ. ปนิดา ทิพมาตร บ้านจานโนนสูง เชียงยืน มหาสารคาม
4328 น.ส. พรรณิกา พิณโสดา บ้านจานโนนสูง เชียงยืน มหาสารคาม
4329 ด.ญ. อัมพร จอมทอง บ้านจานโนนสูง เชียงยืน มหาสารคาม
4330 ด.ญ. ลัดดา ศรีโสภา บ้านจานโนนสูง เชียงยืน มหาสารคาม
4331 น.ส. ยุระพร จอมทอง บ้านจานโนนสูง เชียงยืน มหาสารคาม
4332 น.ส. กุลยา  วอทอง เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืน มหาสารคาม
4333 ด.ญ. ยิ่งลักษณ์ บ้านขามเปี้ย เชียงยืน มหาสารคาม
4334 น.ส. อังคุมาลิน   หีบแก้ว บ้านหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
4335 ด.ญ. ศิริพร  สว่างเวช นาสีพานพิทยาสรรค์ ตันทรวิชัย มหาสารคาม
4336 ด.ญ. สาวิตรี  ลันศรี นาสีพานพิทยาสรรค์ ตันทรวิชัย มหาสารคาม
4337 นาย สุริยา  ผลาชิต นาสีพานพิทยาสรรค์ ตันทรวิชัย มหาสารคาม
4338 ด.ญ. พัชรี  ศรีสุข ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาคูน มหาสารคาม
4339 น.ส. ลัดดา  โพธิวงษ์ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาคูน มหาสารคาม
4340 ด.ญ. ปาวิณา  สีหามาศ์ ดงบังพิสัยนาการนุศรณ์ นาคูน มหาสารคาม
4341 ด.ญ. ลำยอง  มาดี บ้านนาฝ้าย นาคูน มหาสารคาม
4342 น.ส. อนุรักษ์  ดีไร่ หนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก มหาสารคาม
4343 น.ส. พันทิวา     พงษ์ศิริ ก.ศ.น นาเชือก มหาสารคาม
4344 นาย ประทุม    สีเหลือง ก.ศ.น นาเชือก มหาสารคาม
4345 ด.ช. ศุภมิตร  ลาเบาะ บ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก มหาสารคาม
4346 ด.ช. อนุสรณ์  ประตังเวสา บ้านหนองสระ นาเชือก มหาสารคาม
4347 ด.ช. กัมปนาท  ติงสะ บ้านหนองสระ นาเชือก มหาสารคาม
4348 น.ส. วารุณี  ปะกำแหง หนองโพธ์วิทยาคม นาเชือก มหาสารคาม
4349 น.ส. ใหม่  บุญโคตร หนองโพธ์วิทยาคม นาเชือก มหาสารคาม
4350 ด.ญ. นิตยา   เพ็ดแก้ว บ้านปลาขาว นาเชือก มหาสารคาม
4351 น.ส. สิวาท     จินทะสาร ปอพานพิทยาคม นาเชือก มหาสารคาม
4352 ด.ญ. จินตนา     ปุราชะทำเม บ้านกุดน้ำใส นาเชือก มหาสารคาม
4353 ด.ญ. สุพัตรา     ฮุยน้อย นาเชื่อกพิทยาสรรค์ นาเชื่อก มหาสารคาม
4354 ด.ญ. สาวิตรี  ทองประดิษฐ์ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูน มหาสารคาม
4355 น.ส. ลำดวน  ยอดมาลี ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูน มหาสารคาม
4356 ด.ญ. มณีรัตน์     จันที มัธยมดงยาง นาดูน มหาสารคาม
4357 นาย วัชรินทร์  แสงศรี บรบือ บรบือ มหาสารคาม
4358 นาย วีระศักดิ์  เบ็ญจศิล บรบือ บรบือ มหาสารคาม
4359 น.ส. อำพร  บึงใหญ่ บรบือ บรบือ มหาสารคาม
4360 ด.ญ. สุนิลเนตร   นะรา บรบือ บรบือ มหาสารคาม
4361 ด.ญ. นิภาวรรณ  ช่างยันต์ โนนราษีวิทยา บรบือ มหาสารคาม
4362 ด.ญ. จเร  เบิกขุนทด โนนราษีวิทยา บรบือ มหาสารคาม
4363 น.ส. ปนัดดา     ปัดดำ โรงเรียนยางวิทยาคม บรบือ มหาสารคาม
4364 ด.ญ. อัจฉราภรณ์  ขันขวา บรบือ บรบือ มหาสารคาม
4365 ด.ช. รณชัย   ใจอินต๊ะ บรบือ บรบือ มหาสารคาม
4366 ด.ญ. รุจิประภา  คำทะเนตร หน่องม่วงวิทยาคาร บรบือ มหาสารคาม
4367 ด.ญ. พิกุล หงสาอ่อน บ้านหนองหว้าโนนทอง บรบือ มหาสารคาม
4368 ด.ญ. อรนุช  สร้างไธสง โนนราษีวิทยา บรบือ มหาสารคาม
4369 ด.ญ. หนูพัด  สายใจ บรบือวิทยาคาร บรบือ มหาสารคาม
4370 น.ส. วิลัยพร   คำสาลี บ้านเหล่าตามา บรบือ มหาสารคาม
4371 น.ส. สุพัสชา   ทิ้งโคตร เหล่ายาวิทยาคม บรบือ มหาสารคาม
4372 น.ส. สุภาวดี   เดชะ เหล่ายาวิทยาคม บรบือ มหาสารคาม
4373 ด.ญ. ดวงฤดี     เทียงโงก โนนแดงวิทยาคม บรบือ มหาสารคาม
4374 ด.ญ. มยุรา วิชาชัย บ้านหนองหว้าโนนทอง บรบือ มหาสารคาม
4375 ด.ช. ภารดร   พรมเสน บรมือ บรมือ มหาสารคาม
4376 ด.ญ. ละมัย  แสงจันทร์ บ้านเม็กดำ พยัคฆกุมิพิสัย มหาสารคาม
4377 ด.ช. วีระพงศ์  ราบอาษา เมืองเตาวิทยาคม พยัคฆภูมิ มหาสารคาม
4378 ด.ช. ธงชัย  สอจันทึก เมืองเตา พยัคฆภูมิ มหาสารคาม
4379 น.ส. กุลีมา   อามาตย์ เมืองเตาวิทยาคม พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4380 น.ส. ฐณัฐชา    มะลิสอน บ้านสระแคน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4381 น.ส. จินตหรา   อินทะ บ้านสระแคน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4382 ด.ญ. ชลณัฎฐา  ดำรงณัฐกุล บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4383 น.ส. จันทร์ทิพย์  สัมฤทธิ์ บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4384 นาย มานะ หวังเจริญ บ้านแม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4385 น.ส. วรรณภา  นังตะลา เมืองเตาวิทยาคม พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4386 นาย ไพรวัลย์  กุไธสง บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4387 ด.ญ. สาวิตรี  คุ้มสุวรรณ บ้านน้ำสร้างหนองบะ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4388 น.ส. นารี  แข็งนาม บ้านน้ำสร้างหนองบะ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4389 ด.ญ. สุภาพร  ปะถานะ บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4390 ด.ช. ชวา  หงษา บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4391 ด.ช. วีระพงษ์  เสไธสง บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4392 ด.ช. ทศพล  ทีงาม บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4393 น.ส. วาสนา         คูคำ พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
4394 ด.ช. ภัทรพล  รินรุด บ้านหนองวูแข้ พยัคฆฯ มหาสารคาม
4395 ด.ช. ดนัย     ใหม่คามิ เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมือง มหาสารคาม
4396 น.ส. สุจิตรา  อาษาภา บ้านหนองคู เมือง มหาสารคาม
4397 น.ส. พัชรี  อาษาภา บ้านหนองคู เมือง มหาสารคาม
4398 ด.ญ. กฤษดา   มิตตัสสา เทศบาลบานส่องนางใย เมือง มหาสารคาม
4399 ด.ญ. พรวิไล   ไชยมาตย์ เทศบาลบานส่องนางใย เมือง มหาสารคาม
4400 ด.ญ. จิตพิมล   สุจันทร์ เทศบาลบานส่องนางใย เมือง มหาสารคาม
4401 ด.ญ. วราลักษณ์   ธาระสืบ เทศบาลบานส่องนางใย เมือง มหาสารคาม
4402 ด.ญ. บังอร   คำวิสิทธิ์ เทศบาลบานส่องนางใย เมือง มหาสารคาม
4403 ด.ช. ธีระศักดิ์  ช่วยเจริญ มหาวิชานุกูล เมือง มหาสารคาม
4404 ด.ญ. ศิริวรรณ  อุทัยแพน ชุมชนบ้านลาด เมือง มหาสารคาม
4405 นาย ธรศักดิ์ หาไชยอินทร์ มหาวิชานุกูล เมือง มหาสารคาม
4406 ด.ญ. นาฎลดา บุญสอน มหาชัยพิทยาคาร เมือง มหาสารคาม
4407 น.ส. บัวเรียว วิชาไชย มหาชัยพิทยาคาร เมือง มหาสารคาม
4408 ด.ญ. จินตนา บานหยู มหาชัยพิทยาคาร เมือง มหาสารคาม
4409 ด.ญ. ปรียานุช พลทำ มหาชัยพิทยาคาร เมือง มหาสารคาม
4410 ด.ช. เมธี เหบ่าทองสาร มหาชัยพิทยาคาร เมือง มหาสารคาม
4411 ด.ญ. จุฑามาศ  ใสแสง บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" เมือง มหาสารคาม
4412 ด.ญ. รัชนี  หอมสมบัติ เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมือง มหาสารคาม
4413 น.ส. ศิรินา  พายแสง สารคามพิทยาคม เมือง มหาสารคาม
4414 ด.ญ. มลฤดี  สันโดษ บ้านหนองคู เมือง มหาสารคาม
4415 ด.ช. วีระบุรุษ  เจริญบุญ บ้านหนองคู เมือง มหาสารคาม
4416 นาย เกษราพร  พลจันทึก เกิ้งวิทยานุกูล เมือง มหาสารคาม
4417 ด.ญ. ศุภลักษณ์      ตั้งจงใจรัก บ้านดอนตูม เมือง มหาสารคาม
4418 ด.ญ. อุไรวรรณ   แพ่งสองคอน บ้านท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
4419 น.ส. ชลดา     ชลสินธ์ บ้านหนองโน เมือง มหาสารคาม
4420 ด.ญ. ปัภสรา     นาดี บ้านหนองโนอีดำ เมือง มหาสารคาม
4421 ด.ช. วัชระ     นาบวิชา บ้านหนองโนอีดำ เมือง มหาสารคาม
4422 น.ส. สถาพร โพธิ์ศรี มหาชัยพิทยาคาร เมือง มหาสารคาม
4423 น.ส. นิภาพร  พลพันธุ์ มหาวิชานุกูล เมือง มหาสารคาม
4424 ด.ช. วิษณุ  ก้อนพิมาย บ้านโดน ยางสีสุราช มหาสารคาม
4425 ด.ช. ฉัตรภูมิ  ปัดถานะ บ้านโดน ยางสีสุราช มหาสารคาม
4426 ด.ญ. ยุภาพร  ทองพูน บ้านโดน ยางสีสุราช มหาสารคาม
4427 ด.ญ. เพ็ญพินิจ  นามภักดี บ้านโดน ยางสีสุราช มหาสารคาม
4428 ด.ญ. วงเดือน  นะเรียนไธสง บ้านโดน ยางสีสุราช มหาสารคาม
4429 นาย ณัฐพงค์     วาตีบุญเรือง บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาบีปทุม มหาสารคาม
4430 นาย คมสัน     ปามะพุดโต บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาบีปทุม มหาสารคาม
4431 นาย ศราวุฒิ     จิตแสง บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาบีปทุม มหาสารคาม
4432 ด.ช. วิทยา  ทองยัง บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
4433 ด.ญ. วิไล  พรมโสภา บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
4434 น.ส. นิภาพรรณ พะยอม ขามป้อมวิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม
4435 ด.ช. นิคม ขุนพรหม บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม
4436 ด.ช. อนุชิต  พันทะวัน หัวเรือพิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม
4437 ด.ช. ประไพร  ประวัดสา เสือโก้กวิทยาสรรค์ วาปีปทุม มหาสารคาม
4438 ด.ญ. กฤษณา  กองโคตร บ้านตำแยประชานุเคราะห์ วาปีปทุม มหาสารคาม
4439 น.ส. สาคร  หงษาวงค์ บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) วาปีปทุม มหาสารคาม
4440 ด.ญ. นุ่น ทองเหมือน บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) วาปีปทุม มหาสารคาม
4441 นาย วีรพล พัดเพ็ง เสือโก้กวิทยาสรรค์ วาปีปทุม มหาสารคาม
4442 น.ส. ทัศนีย์  ไปนา เสือโก้กวิทยาสรรค์ วาปีปทุม มหาสารคาม
4443 ด.ช. ชัยพร  แหชัยภูมิ เสือโก้กวิทยาสรรค์ วาปีปทุม มหาสารคาม
4444 ด.ญ. มาลินี   ปิตตานัง บ้านโคกสูง ฯ วาปีปทุม มหาสารคาม
4445 นาย วินัส   สุระมาศ บ้านโคกสูง ฯ วาปีปทุม มหาสารคาม
4446 ด.ญ. สายชล ปากหวาน ดำบกวิทยาคาร คำชะอี มุกดาหาร
4447 น.ส. ขวัญชนก ศรีเจริญสมศักดิ์ คำชะอีวิทยา คำชะอี มุกดาหาร
4448 น.ส. อุไรวรรณ์  คนหาญ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คำชะอี มุกดาหาร
4449 น.ส. ลัดดาวัน  คนขยัน ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คำชะอี มุกดาหาร
4450 ด.ญ. สาลินี  สุกใส เหล่าประอุทิศ คำชะอี มุกดาหาร
4451 ด.ญ. อุมาพร  สันลักษณ์ เหล่าประอุทิศ คำชะอี มุกดาหาร
4452 ด.ญ. จุรีรัตน์   ผิวขำ คำชะอีวิทยาคาร คำชะอี มุกดาหาร
4453 ด.ช. เฉลิมพล  เหง้าโอสา ร่มเกล้า ดงหลวง มุกดาหาร
4454 น.ส. อัฉรา วงค์กระโซ่ ดงหลวงวิทยา ดงหลวง มุกดาหาร
4455 ด.ญ. คียาพัฒน์  คำมุงคุณ บ้านหนองยาง ดงหลวง มุกดาหาร
4456 ด.ญ. สุพัตรา เชื้อคนแข็ง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
4457 ด.ช. ทัพพ์  โพธิ์ไทร บ้านนาหว้า ดอนตาล มุกดาหาร
4458 ด.ญ. มณีรัตน์ ภูมิลา บ้านบาก 2 ดอนตาล มุกดาหาร
4459 ด.ช. กิตติชัย ใจทัศน์ บ้านหนองเม็ก ดอนตาล มุกดาหาร
4460 นาย วรวัฒน์  คำนึก ดอนตาลวิทยา ดอนตาล มุกดาหาร
4461 ด.ญ. พัชรินทร์  ประกอบศรี บ้านนาทาม ดอนตาล มุกดาหาร
4462 น.ส. สุธาสิณี   คณาเพียร เหล่าประชาอุทิศ ดำชะอี มุกดาหาร
4463 น.ส. เสาวนิตย์  คำมุงคุณ บ้านชะโพด2 ดึงหลวง มุกดาหาร
4464 ด.ญ. สุพรรษา แสนสุข บ้านดำแฮด นิคม มุกดาหาร
4465 น.ส. เปรมใจ ทองคำแผ้ว ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4466 ด.ช. จำรูญ คำนนท์ บ้านห้วยกอก1 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4467 น.ส. อาริษา  ทองปลอด โชคชัยวิทยา นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4468 ด.ช. อัครชัย  จันทร์เหล็ก บ้านคำแฮด นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4469 นาย ประมวล  โคตรวัตร บำรุงพงษ์อุปถัมภ์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4470 ด.ญ. วันเพ็ญ จุ้ยกลาง บ้านห้วยกอก ๑ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4471 ด.ญ. อรววณ มีแวว บ้านห้วยกอก ๑ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4472 ด.ช. อนุวัตร สีมาเมือง ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4473 ด.ญ. สุทธินี ทาคำวงษ์ บ้านห้วยกอก ๑ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4474 ด.ญ. ติ๊ก เวียงนนท์ บ้านห้วยกอก ๑ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4475 ด.ญ. สุนันทา มูลมิล ห้วยกอก ๑ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4476 น.ส. วลิญา เสียงเย็น ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4477 ด.ญ. วรัญญา กรังพานิช คำสร้อยพิทยาสรรค์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4478 น.ส. เมธินี เสียงเย็น ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4479 ด.ญ. อรุณี    อุคำ บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4480 น.ส. ทิพวรรณ  ดวงราษี ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4481 น.ส. สุปราณี  แก้วบุดตา ดงเย็นวิทยาคม เมือง มุกดาหาร
4482 ด.ญ. วิไลวรรณ  คนขยัย บ้านโพนสวาง เมือง มุกดาหาร
4483 ด.ช. เมธี  สุพร บ้านโพนสวาง เมือง มุกดาหาร
4484 ด.ญ. สิริมา  กงนะ บ้านคำฮี เมือง มุกดาหาร
4485 ด.ญ. มยุเรศ  ปาลจิณ มุกดาลัย เมือง มุกดาหาร
4486 ด.ญ. มยุรี  ปาลจิณ มุกดาลัย เมือง มุกดาหาร
4487 ด.ญ. ญัฐธีรา แข็งแรง ดงมอนวิทยาคม เมือง มุกดาหาร
4488 ด.ญ. นริศราภรณ์  สุดดี ผึ่งแดดวิทยาคาร เมือง มุกดาหาร
4489 น.ส. ภาวิณี  ศุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร เมือง มุกดาหาร
4490 น.ส. สุนันทา  สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร เมือง มุกดาหาร
4491 น.ส. โสภาพรรณ  ธงไชย ดงมอนวิทยาคม เมือง มุกดาหาร
4492 ด.ช. อัฐพล  พรหมมา นวมินทราชูทิศอีสาน เมือง มุกดาหาร
4493 น.ส. พัธยา  ปัททุม หนองสูงสามัคคีวิทยา หนองสูง มุกดาหาร
4494 ด.ญ. สุดารัตน์  สุพรรณโมก บ้านบุ้ง หนองสูง มุกดาหาร
4495 น.ส. นันทนา จันทร์ไตร หนองสูงสามัคคีวิทยา หนองสูง มุกดาหาร
4496 น.ส. ประทุมพร  เมืองโคตร หว้านใหญ่วิทยา หว้านใหญ่ มุกดาหาร
4497 ด.ญ. รำไพ สินทวีมงคล บ้านปางตอง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
4498 นาย รัตนพง แซ่จ่าว บ้านปางตอง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
4499 น.ส. วัชนี สัตย์ชัญญากุล บ้านปางตอง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
4500 ด.ญ. นวกอ   สุนทรนาคา บ้านวนาหลวง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
4501 นาย ชูชาติ    สารศิลปาชีพ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
4502 ด.ญ. ธิดา  กาเผือก ปายวิทยาคาร ปาย แม่ฮ่องสอน
4503 นาย วิโรจน์  นาลมา ปายวิทยาคาร ปาย แม่ฮ่องสอน
4504 น.ส. ลัดดาวรรณ  คำวงค์ ปายวิทยาคาร ปาย แม่ฮ่องสอน
4505 ด.ญ. นิภาพร ใจ๋ใจ บ้านทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
4506 น.ส. กัลยา  แก้วฟู ปายวิทยาคาร ปาย แม่ฮ่องสอน
4507 ด.ช. สราวุธ  กรองสุดยอด ห้องสอนศึกษา เมือง แม่ฮ่องสอน
4508 น.ส. รุ่งอรุณ  แก้วมณี ห้องสอนศึกษา เมือง แม่ฮ่องสอน
4509 นาย สุชาติ  ไกรแสงสิทธิ์ ห้องสอนศึกษา เมือง แม่ฮ่องสอน
4510 ด.ช. ชาญณรงค์  แซ่เจ๋า ห้องสอนศึกษา เมือง แม่ฮ่องสอน
4511 น.ส. ชมัยภรณ์  วนวาสี ห้องสอนศึกษา เมือง แม่ฮ่องสอน
4512 น.ส. สังเวียน  คำโอ้ม ห้องสอนศึกษา เมือง แม่ฮ่องสอน
4513 น.ส. มยุรา  แสงเฮ่อ ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮองสอน เมือง แม่ฮ่องสอน
4514 น.ส. สุธีรา  มูลรัง ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮองสอน เมือง แม่ฮ่องสอน
4515 ด.ญ. พรทิพย์ สัมพันธสิงธิ์ เทศบาล เมือง แม่ฮ่องสอน
4516 น.ส. ศรัญญา  ขยันดี บ้านป่าลาน เมือง แม่ฮ่องสอน
4517 ด.ญ. นารีรัตน์  ขัตติยะวงค์ บ้านป่าลาน เมือง แม่ฮ่องสอน
4518 ด.ช. กู้เกียรติ     วิจิตต์ บ้านในสอย เมือง แม่ฮ่องสอน
4519 ด.ช. อภิชัช     คำอ่อน บ้านในสอย เมือง แม่ฮ่องสอน
4520 น.ส. ยุภาพร  มงคล ห้องสอนศึกษา เมือง แม่ฮ่องสอน
4521 น.ส. ยศวดี  ลิขิตรุ่งรัตน์ ห้องสอนศึกษา เมือง แม่ฮ่องสอน
4522 นาย สุริยัณต์  วุฒิอุปถัมภ์ ห้องสอนศึกษา เมือง แม่ฮ่องสอน
4523 ด.ญ. สายทอง  เตจ๊ะ บ้านห้วยโพ แม่ยวม แม่ฮ่องสอน
4524 น.ส. รัตนา  พุทธคีรี ราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
4525 ด.ญ. วิไลวรรณ  ปลื้มเปรมใจ ราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
4526 นาย กลวุฒิ  ดั่งดวงจันทร์ ราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
4527 น.ส. จันทร์นิกา  ทิพาคำ ราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
4528 น.ส. สุวิมล  เลาหาง ราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
4529 ด.ญ. สรินยา  พฤติกานน ราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
4530 ด.ญ. วิชุดา  พิทยธนกิจ ราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
4531 นาย โชคชัย  ผู้รักศึกษา บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
4532 น.ส. ธัญญารัตน์        ปฐมกุลการ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4533 ด.ญ. อ้อ  คำภีระ ไทยรัฐวิทยา 33 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4534 ด.ญ. พัทธยา  เฉลิมชัยอนันต์ ไทยรัฐวิทยา 33 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4535 ด.ช. พีระพันธ์  จันทร์แดง เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  10 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4536 นาย อำนาจ  ภมรดงดอกรัก บริพัตรศึกษา แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4537 น.ส. กนกวรรณ  เจตนาดีจึงจำเริญ บ้านไร่วิทยา แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4538 ด.ช. ควิโย  ดอกไม้ช่อวิไล บ้านไร่วิทยา แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4539 น.ส. พนาไพร  ดอกไม้ช่อวิไล บ้านไร่วิทยา แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4540 ด.ช. ยงยุทธ  จอวกแซ บ้านไร่วิทยา แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4541 ด.ญ. ศิริขันทร์ วัตสุมาลย์ บ้านห้วยทราย แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4542 ด.ญ. สุทธิพร  ธีรเดชยั่งยืน ไทยรัฐวิทยา33 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4543 นาย ภูวดล  ธีรเดชยั่งยืน ไทยรัฐวิทยา33 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4544 น.ส. อังคณาวรรณ     น้อยสกุล สบเมยวิทยาคม สบเมย แม่ฮ่องสอน

ดูต่อไป --->