รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับประถมศึกษา

จำนวน    14,697  ทุน

ดูต่อไป--->  

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

1000 ด.ญ. สุกัญญา  ปัญญาเรียบ หนองโนวิยาคาร กระนวน ขอนแก่น
1001 ด.ญ. ประภาพรรณ ชูแก้ว หนองโนวิทยาคาร กระนวน ขอนแก่น
1002 ด.ญ. นิภาพร  วันสืบ บ้านห้วยเชือก กระนวน ขอนแก่น
1003 ด.ญ. น้ำฝน  นามจำปา ศรีสมบูรณ์วิทยา กระนวน ขอนแก่น
1004 ด.ช. บุญฤทธิ์    ปัดสี บ้านหนองแสงวิทยา กระนวน ขอนแก่น
1005 ด.ช. กัมปนาท  คงเจริญ บ้านหนองแสงวิทยา กระนวน ขอนแก่น
1006 ด.ช. วรวุฒิ  บุตราช บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข กระนวน ขอนแก่น
1007 ด.ญ. ทิชากร  ขัติยะวงศ์ บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข กระนวน ขอนแก่น
1008 ด.ช. ปิยะนัฐ  วงษ์ชารี บ้านโคกกลาง กระนวน ขอนแก่น
1009 ด.ญ. เพลินพิศ  จันทะมาตย์ บ้านโคกกลาง กระนวน ขอนแก่น
1010 ด.ญ. ศรวณีย์  วิประเสริฐ บ้านโคกกลาง กระนวน ขอนแก่น
1011 ด.ช. อุทัย  เจียระแม บ้านโคกกลาง กระนวน ขอนแก่น
1012 ด.ช. โชคชัย นนเมือง ไทยรัฐวิทยา34 กระนวน ขอนแก่น
1013 ด.ญ. พัชราภรณ์  หมานสกุล บ้านน้ำสามวัง กระนวน ขอนแก่น
1014 ด.ญ. สุทารัตน์  ซื่อสัตย์ หนองโนวิทยาคาร กระนวน ขอนแก่น
1015 ด.ช. กนก บัวใหญ่รักษา หนองโนวิทยาคาร กระนวน ขอนแก่น
1016 ด.ญ. สุภาพร ฝ่ายเพชร บ้านทุ่งใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
1017 ด.ช. ภานุวัฒน์  เงินขาว บ้านเวียงแก้ว กระนวน ขอนแก่น
1018 ด.ญ. สุภาวัน  ลินแก้ว บ้านเวียงแก้ว กระนวน ขอนแก่น
1019 ด.ช. โทมัสมาร์ก  สกินเนอร์ บ้านเวียงแก้ว กระนวน ขอนแก่น
1020 ด.ช. อดินันต์  อันทะโส บ้านห้วยเชือก กระนวน ขอนแก่น
1021 ด.ญ. สุวนันท์  เถื่อนโยธา บ้านน้ำสามวัง กระนวน ขอนแก่น
1022 ด.ญ. สุนิสา  แสงโพธิ์ บ้านนาเลาะ กระนวน ขอนแก่น
1023 ด.ญ. อ้อยใจ  แสงโพธิ์ บ้านนาเลาะ กระนวน ขอนแก่น
1024 ด.ช. สากล  ศรีพุทธา บ้านนาเลาะ กระนวน ขอนแก่น
1025 ด.ญ. กันยารัตน์  เพชรก้อน ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) กระบวน ขอนแก่น
1026 ด.ญ. พรพรรณ  คำแพงศรี ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) กระบวน ขอนแก่น
1027 ด.ญ. ภัทรวดี  ชัยดำรงค์ ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) กระบวน ขอนแก่น
1028 ด.ญ. แก่นจันทร์  คำตัน ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) กระบวน ขอนแก่น
1029 ด.ช. สันติสุข  ดงพงษ์ บ้านดงหนองเกี่ยว กิ่งบ้านแฮด ขอนแก่น
1030 ด.ช. ทฤษฎี  มั่นคง บ้านหนองหญ้าปล้อง กิ่งหนองนาคำ ขอนแก่น
1031 ด.ช. ชาลี  เอี้ยงโธสงค์ บ้านหันศิลางาม กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น
1032 ด.ช. ณัฐวุฒิ  แดนชัย บ้านหันศิลางาม กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น
1033 ด.ญ. วัชราภรณ์  สิงคง บ้านหันศิลางาม กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น
1034 ด.ญ. สุวรรณ์  นาคประเวศ บ้านหันศิลางาม กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น
1035 ด.ญ. ชนิดา  วิเศษนาม บ้านหันศิลางาม กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น
1036 ด.ช. อธิวัฒน์  สมีแจ้ง บ้านหันศิลางาม กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น
1037 ด.ญ. กาญจนาพร  ดินเมืองชน บ้านหันศิลางาม กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น
1038 ด.ช. ปิตินันท์  วิเศษยา เหมือดแอ่หนองบัว ขุมแพ ขอนแก่น
1039 ด.ญ. สุพรรษา        คงไทย บ้านหนองคู เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040 ด.ญ. ศิริกัญญา        เหมุทัย บ้านหนองคู เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1041 ด.ช. วัชรินทร์  ประเสริฐสังข์ บ้านหนองคู เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1042 ด.ญ. นภา        ชาวนา บ้นาหนองคู เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1043 ด.ญ. วิชาดา หลานวงศ์ บ้านทุ่งโพธิ์ชัย เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1044 ด.ช. บุณยศักดิ์ สีต่างคำ บ้านทุ่งโพธิ์ชัย เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1045 ด.ญ. นริศรา  อุตรนคร บ้านคำนางปุ่ม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1046 ด.ญ. ชลิตตา  สิงห์คำ บ้านนาง้อง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1047 ด.ญ. พรภิรมย์  เนตสว่าง บ้านทางพาดเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1048 ด.ช. โชคอนัน  บัวภา ทุ่งบ่อวิทยา เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1049 ด.ญ. วิสุดา  บุตรดี โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาฯ คูเวียง ขอนแก่น
1050 ด.ช. สุทิวัส     ครองปัญญา บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
1051 ด.ญ. อธิตยา     คุ่ยสาหร่าย บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
1052 ด.ญ. ทิพวรรณ  มูลวารี หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
1053 ด.ญ. สุดสวย  แก้วมะลัย โนนทองหลาง แจงน้อย ขอนแก่น
1054 ด.ญ. ปิยวรรณ  บุญมี บ้านท่านางเลื่อน ชนบท ขอนแก่น
1055 ด.ช. โสภณ  ไกรดำ บ้ายปอแดง ชนบท ขอนแก่น
1056 ด.ญ. วารุณี พืชผักหวาน บ้านหันแฮด ชนบท ขอนแก่น
1057 ด.ญ. นงลักษณ์     อ่อนแก้ว สระแก้วโคกกลาง ชนบท ขอนแก่น
1058 ด.ช. ยุทธศักดิ์  โกยตั้ง บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบท ขอนแก่น
1059 ด.ช. จักรินทร์  อินทศร บ้านหญ้าเครือ ชนบท ขอนแก่น
1060 ด.ญ. นภาพร  สีหาอ่อนตา หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1061 ด.ช. พิสิทธิ์  เรียนรัตน์ หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1062 ด.ญ. ลินดา  พิมแหวน หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1063 ด.ญ. สุภาพร  จวบชัย วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพ ขอนแก่น
1064 ด.ญ. นภา  สีหาวัตร วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพ ขอนแก่น
1065 ด.ญ. กำไร  บุดดาซุย หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1066 ด.ญ. พิไลรักษ์  สังข์ปรีชา หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1067 ด.ญ. สุธิตา  งามลี โคกสูงสำราญ ชุมแพ ขอนแก่น
1068 ด.ญ. สาวิณี  พรมดี โคกสูงสำราญ ชุมแพ ขอนแก่น
1069 ด.ญ. นิภาพร  ศรีผาย โคกสูงสำราญ ชุมแพ ขอนแก่น
1070 ด.ญ. รัชฎาพร  ยานประเสริฐ บ้านไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
1071 ด.ญ. อัจฉรียา  ยาบิ่น บ้านไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
1072 ด.ช. กิตติศักดิ์  เสียมภูเขียว บ้านไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
1073 ด.ญ. ผุสดี  มาระศรี บ้านโนนแหลมทอง ชุมแพ ขอนแก่น
1074 ด.ญ. สุดาพร นามจันดี นาหนองทุ่มวิทยา ชุมแพ ขอนแก่น
1075 ด.ช. พงษธร  จันทร์โสม หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1076 ด.ช. รุ่ง  สลักเสือ หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1077 ด.ญ. ธัญยามาส  ภูมิภูเขียว หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1078 ด.ญ. กุสุมา  นครทัพ หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1079 ด.ญ. บุษบา  ทองอด หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1080 ด.ช. วรสิทธิ์  นาเพีย หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1081 ด.ญ. ชไมพร  บุญนาดี หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1082 ด.ญ. ปนัดดา  จันเรียง หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1083 ด.ญ. ปริศนา  ชาโสรส หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1084 ด.ญ. พุธนาฏ  นามนัย หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1085 ด.ช. ภานนท์  ปากแก้ว โคกสูงสำราญ ชุมแพ ขอนแก่น
1086 ด.ช. สุริยา  หนูเวียง โคกสูงสำราญ ชุมแพ ขอนแก่น
1087 ด.ญ. เสาวนุช  นันหน โคกสูงสำราญ ชุมแพ ขอนแก่น
1088 ด.ช. วิทยา  แสนสิมมา โคกสูงสำราญ ชุมแพ ขอนแก่น
1089 ด.ญ. ดวงเดือน  หงส์หาญ ฝายหินหนองทุ่มวิทยาสรรค์ ชุมแพ ขอนแก่น
1090 ด.ช. นัทธพงธ์ มุยสุข บ้านหนองใส ชุมแพ ขอนแก่น
1091 ด.ญ. สสิมา สองรักษ์ บ้านหนองใส ชุมแพ ขอนแก่น
1092 ด.ช. วิชิรา ศรีบุญจันทร์ บ้านหนองใส ชุมแพ ขอนแก่น
1093 ด.ช. รัตนพล พิพัฒน์สัตยา บ้านหนองใส ชุมแพ ขอนแก่น
1094 ด.ญ. นาถตยา  แจ้งน้อย หนองหว้าวิทยา ชุมแพ ขอนแก่น
1095 ด.ญ. สุภัสสร  วงษ์กระนวน หนองหว้าวิทยา ชุมแพ ขอนแก่น
1096 ด.ญ. ปทุมวรรณ  ศรียวนจันทร์ หนองหว้าวิทยา ชุมแพ ขอนแก่น
1097 ด.ญ. พิยาพร  คำเวียง หนองหว้าวิทยา ชุมแพ ขอนแก่น
1098 ด.ช. อำพล  อินทรกำแหง หนองหว้าวิทยา ชุมแพ ขอนแก่น
1099 ด.ญ. อังสุมาริน  สิงห์ทัด บ้านหนองใส ชุมแพ ขอนแก่น
1100 ด.ญ. สนธยา  พุ่มทอง บ้านหนองใส ชุมแพ ขอนแก่น
1101 ด.ญ. อัจฉรา  สองรักษ์ บ้านหนองใส ชุมแพ ขอนแก่น
1102 ด.ญ. ธนาพร  จ้อยภูเขียว บ้านหนองใส ชุมแพ ขอนแก่น
1103 ด.ญ. นาตยา  สร้อยพรม บ้านโป่งแห้ง ชุมแพ ขอนแก่น
1104 ด.ช. ธวัตชัย  สุภารมย์ วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพ ขอนแก่น
1105 ด.ช. สุทรรศน์  ปุริตาเน วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพ ขอนแก่น
1106 ด.ญ. จามจุรี  แซ่แต้ บ้านโนนทองหลาง ชุมแพ ขอนแก่น
1107 ด.ช. ธนาวุฒิ  บุดดาเวียง บ้านโนนทองหลาง ชุมแพ ขอนแก่น
1108 ด.ช. ณัฐดนัย  แผ้วพลสง โนนทองหลาง ชุมแพ ขอนแก่น
1109 ด.ญ. จิราภรณ์  เพียมะณี บ้านโนนแหลมทอง ชุมแพ ขอนแก่น
1110 ด.ญ. สายชล  บุณศรี บ้านโนนแหลมทอง ชุมแพ ขอนแก่น
1111 ด.ญ. พลอยนรินทร์  ผางเวียง บ้านโนนแหลมทอง ชุมแพ ขอนแก่น
1112 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ธงน้อย นาหนองทุ่มวิทยา ชุมแพ ขอนแก่น
1113 ด.ญ. ทิพวรรณ สุดบุญมา นาหนองทุ่มวิทยา ชุมแพ ขอนแก่น
1114 ด.ญ. จุฑามาศ  จันทร์วัน บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่205 ชุมแพ ขอนแก่น
1115 ด.ญ. กมลวรรณ  ยิ่งเสมอ หนองขามวิทยาคาร ชุมแพ ขอนแก่น
1116 ด.ญ. วรรณิศา  สิริสำราญ หนองขามวิทยาคาร ชุมแพ ขอนแก่น
1117 ด.ญ. ละอองดาว  สุวันทา โรงเรียนโคกสูงสว่าง ชุมแพ ขอนแก่น
1118 ด.ญ. ยุพาพร  สยามล หนองขามวิทยาคาร ชุมแพ ขอนแก่น
1119 ด.ช. วรพล      สีเหลืองนอก บ้านวังยาว ชุมแพ ขอนแก่น
1120 ด.ญ. ดวงฤทัย      ชำนาญ วังยาว ชุมแพ ขอนแก่น
1121 ด.ญ. สุนารี  พรมเวียง หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1122 ด.ช. ยงยุทธ  พวพิลา หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ ขอนแก่น
1123 ด.ช. สุริยัน  ชัยชมดู วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพ ขอนแก่น
1124 ด.ช. วันชัย  ผ่อนสงเคราะห์ วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพ ขอนแก่น
1125 ด.ญ. พฤกษา  นกต่อ หนองหว้าวิทยา ชุมแพ ขอนแก่น
1126 ด.ช. บดินทร์  โพธิ์ศรี บ้านกระบวน ซำสูง ขอนแก่น
1127 ด.ช. พีรพล  เปรมศรี บ้านกระนวน ซำสูง ขอนแก่น
1128 ด.ญ. อรณ์  เสนาะสงข์ บ้านกรเนอน ซำสูง ขอนแก่น
1129 ด.ญ. รัตนากร คำมูล บ้านหม้อ ซำสูง ขอนแก่น
1130 ด.ญ. ขนิษฐา  กนกแสงโชติ บ้านคู ซำสูง ขอนแก่น
1131 ด.ญ. ศิริยุคล  เหล่าใหญ่ บ้านหนองใหญ่ ซำสูง ขอนแก่น
1132 ด.ญ. สมฤทัย  หาญหล้า บ้านหนองใหญ่ ซำสูง ขอนแก่น
1133 ด.ญ. จันทร์จิรา  ชะนะมาร บ้านกระนวน ซำสูง ขอนแก่น
1134 ด.ช. คมกริช  หารวิชัย บ้านหนองบัวคำมูล ซำสูง ขอนแก่น
1135 ด.ญ. จันทิมา  สมภาร บ้านหนองบัวคำมูล ซำสูง ขอนแก่น
1136 ด.ช. บารมี  ธรรมกิตติ บ้านกระนวน ซำสูง ขอนแก่น
1137 ด.ช. พีระวัฒน์  สมตา บ้านกระนวน ซำสูง ขอนแก่น
1138 ด.ญ. จุฑามาศ  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกระนวน ซำสูง ขอนแก่น
1139 ด.ญ. ณัฐฑมล  โพธิ์ศรี บ้านกระนวน ซำสูง ขอนแก่น
1140 ด.ช. ทนงศักดิ์  วรรณวงษ์ บ้านแม่ดอกแดง ดอยสะเก็ด ขอนแก่น
1141 ด.ญ. กุล  พิชัย บ้านโคกสูงวิทยา ด่านขุนทด ขอนแก่น
1142 ด.ช. สุวิทย์  บุญรอด สร้างแซ่งวังถั่ว น้ำพอง ขอนแก่น
1143 ด.ช. อธิวัฒน์  กองเกิด โคกสูงกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
1144 ด.ญ. นวลทิพย์  โชติบ้านขาม บ้านหวังเกิ้ง น้ำพอง ขอนแก่น
1145 ด.ญ. น้ำผึ้ง   ฤทธิรุตม์ บ้านห้วยเสือเต้น น้ำพอง ขอนแก่น
1146 ด.ช. วิทวัส  จันทร์พุด โรงบ้านห้วยหินลาด น้ำพอง ขอนแก่น
1147 ด.ญ. กรชนก  ดีเพชร บ้านเสียวโคกกลาง น้ำพอง ขอนแก่น
1148 ด.ญ. ณัฏฐธิดา  สมอุ่มจารย์ บ้านเสียวโคกกลาง น้ำพอง ขอนแก่น
1149 ด.ญ. ยุวดี  มีสุข บ้านหนองกุงขี้ควง น้ำพอง ขอนแก่น
1150 ด.ญ. สุดารัตน์  อุดชาชน บ้านหนองกุงขี้คควง น้ำพอง ขอนแก่น
1151 ด.ญ. ฝน  รัตนแสง บ้านม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
1152 ด.ช. วุฒิฉัย  ประวะโข บ้านหัวดง น้ำพอง ขอนแก่น
1153 ด.ญ. สุกัลยา  ดวงมาลา บ้านหัวดง น้ำพอง ขอนแก่น
1154 ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์  ดอชนะ บ้านวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
1155 ด.ญ. อุมาภรณ์  ทวีวัฒน์ บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว น้ำพอง ขอนแก่น
1156 ด.ญ. ขนิษฐา  พละแสน บ้านกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
1157 ด.ช. ทิวากรณ์  เทพวงษา บ้านกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
1158 ด.ญ. กรรนิการ์    พลโยธา พระธาตุขามแก่น น้ำพอง ขอนแก่น
1159 ด.ช. ด.ช. ศิราชัย   ลาเทิง บ้านนาฝายเหนือ น้ำพอง ขอนแก่น
1160 ด.ญ. จุไรรัตน์    เกนานัน บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ โนนข่า ขอนแก่น
1161 ด.ญ. อมรรัตน์  อามาตย์ บ้านหลุบคา โนนศิลา ขอนแก่น
1162 ด.ญ. ศิริขวัญ  หอมทอง บ้านหนองไฮประชาสรรค์ โนนศิลา ขอนแก่น
1163 ด.ญ. นภาวรรณ  ทองจันทา ไตรมิตรพัฒนศึกษา โนนศิลา ขอนแก่น
1164 ด.ญ. น้ำฝน  นามนาค ไตรมิตรพัฒนศึกษา โนนศิลา ขอนแก่น
1165 ด.ญ. นฤมล   จำปาแก้ว บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่ ขอนแก่น
1166 ด.ญ. ยุวรี  ผิวเหลือง บ้านเกิ้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
1167 ด.ญ. ปิยะพร  สุภศร บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่ ขอนแก่น
1168 ด.ญ. มุกดา  คุ้มเนตร กรุณาศึกษา บ้านไผ่ ขอนแก่น
1169 ด.ญ. เสาวรส พันธ์ประสิทธิ์ บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1170 ด.ช. สมศักดิ์ สำเภา บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1171 ด.ญ. สุจิตรา ปุริมาตร บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
1172 ด.ช. จักรฤษณ์  ศิริมา บ้านหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
1173 ด.ช. ทวีศักดิ์  ชาตะรูปะชีวิน ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1174 ด.ช. กฤษณพงศ์  โพธิ์อ่อน ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1175 ด.ช. สุภพล  มีทองหลาง ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1176 ด.ญ. สมรัตน์  ภัทรโสภาสกุล ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1177 ด.ช. วีรยุทธ  ยงประดิษฐ์ ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1178 ด.ญ. จารุวรรณ  วงษ์แวง บ้านหัวหนองนาวังโนนงิ้ว บ้านไผ่ ขอนแก่น
1179 ด.ช. วีระพงษ์  เกาะกลางก ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1180 ด.ช. ธีระพงษ์  ปัดชา บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่ ขอนแก่น
1181 ด.ช. บุญนาท  จันจิตร์ บ้านเกิ้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
1182 ด.ญ. ธิดารัตน์   เกรียงเดช เทศบาลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1183 ด.ญ. เมธาวี  เกษลา บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
1184 ด.ญ. ชีวานันท์  กลับทับบังค์ กรุณาศึกษา บ้านไผ่ ขอนแก่น
1185 ด.ญ. พิสมัย  แก้วศรี บ้านหินตั้งหนองอีเลิง บ้านฝาง ขอนแก่น
1186 ด.ญ. รัชนีย์  มูลวิชา บ้านหินตั้ง บ้านฝาง ขอนแก่น
1187 ด.ญ. วรรณิภา  เงสันเทียะ ชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
1188 ด.ญ. ชบาไพร  แสงใหม่ ชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
1189 ด.ญ. สุมณฑา  คำบุตร บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮด ขอนแก่น
1190 ด.ช. ศุภรักษ์  โยเหลา บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮด ขอนแก่น
1191 ด.ช. ภัทรพงษ์  ทะนิน โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านแฮด ขอนแก่น
1192 ด.ญ. สกุลรัตน์  บุตรโคตร โรงเรียนหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮด ขอนแก่น
1193 ด.ญ. จิราภรณ์  พันอัน บ้านเหล่ากกทุ่งสว่าง ปัญจาคีรี ขอนแก่น
1194 ด.ช. ธีระพงศ์    ภูศรี บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อย ขอนแก่น
1195 ด.ญ. หัสดี  จันทะโชติ บ้านวังหิน-เก้าค้อ เปือยน้อย ขอนแก่น
1196 ด.ช. วจี  วิเศษชู บ้านวังหิน-เก้าค้อ เปือยน้อย ขอนแก่น
1197 ด.ช. เจนณรงค์   พลทามุล บ้านทุ่งน้อย พล ขอนแก่น
1198 ด.ญ. จุรีรันต์    พาพงษ์ โรงเรียนบ้านพ่อแก่ พระยืน ขอนแก่น
1199 ด.ญ. จิตรลดา พันธ์ก่ำ บ้านโนนบ่อ พระยืน ขอนแก่น
1200 ด.ญ. วิจิตรา วัชโกสินทร์ บ้านโนนบ่อ พระยืน ขอนแก่น
1201 ด.ญ. อังคณา         ใจบุญ ร.ร.บ้านขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
1202 ด.ญ. อารยา    ตุ้ยแป้ โรงเรียนบ้านพ่อแก่ พระยืน ขอนแก่น
1203 ด.ช. จักรกฤษ  หินริเศษ บ้านชาด พระยืน ขอนแก่น
1204 ด.ญ. เนตรนภา  โสมเสน เทศบาล3 พล ขอนแก่น
1205 ด.ญ. อุราพร  ชัยเจริญ ชุมชนบ้านชาด พล ขอนแก่น
1206 ด.ช. ศรนรินทร์  ลิตรกระจาย ชุมชนบ้านชาด พล ขอนแก่น
1207 ด.ญ. ณัชชา   พิมพ์พา บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามมัคคี พล ขอนแก่น
1208 ด.ช. ยุทธนา   มีกลิ่น บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามมัคคี พล ขอนแก่น
1209 ด.ช. ศิวพงษ์   แก้วกันหา บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามมัคคี พล ขอนแก่น
1210 ด.ญ. ดวงใจ    เรืองรัตน์ บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ พล ขอนแก่น
1211 ด.ญ. วาสนา  โยธาวัน บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ พล ขอนแก่น
1212 ด.ญ. บุหลัน  พั่วศรี โคกล่ามกลางตำแย พล ขอนแก่น
1213 ด.ญ. ทิพวรรณ  พั่วศรี โคกล่ามกลางตำแย พล ขอนแก่น
1214 ด.ช. พรหมรินทร์  ชัยศรี บ้านลอมคอม พล ขอนแก่น
1215 ด.ช. กิตติ  พึ่งโพธิ์ ชุมชนบ้านชาด พล ขอนแก่น
1216 ด.ช. อนันต์  เซียงฉิน ผ่านบางอนุสรณ์ พล ขอนแก่น
1217 ด.ช. ณัฐพงษ์  บัวลพบุรี เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1218 ด.ญ. สุภาภรณ์  บุญมาก หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี พล ขอนแก่น
1219 ด.ญ. ศุภลักษณ์  กอนแก้ว หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี พล ขอนแก่น
1220 ด.ญ. ทัษวรรณ  แพงคำแหง บ้านคึมชาตหนองผงนาดี พล ขอนแก่น
1221 ด.ญ. สุจารี  คะเณนอก บ้านเพ็กน้อย พล ขอนแก่น
1222 ด.ช. อิทธิวัฒน์  อุตรา บ้านเพ็กน้อย พล ขอนแก่น
1223 ด.ช. เสฎฐวุฒิ เรืองบุญ โรงเรียนหนองสะแบงสามัคคี พล ขอนแก่น
1224 ด.ช. อนิวัฒน์  บุญช่วย บ้านหนองหว้าสามัคคี พล ขอนแก่น
1225 ด.ญ. วาสนา  สมบูรณ์ เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1226 ด.ช. จักรกฤษณ์  ต่อพวก เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1227 ด.ญ. สุกัญญา  พัตราภักดิ์ เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1228 ด.ญ. ผกามาศ  แสนสี เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1229 ด.ญ. ดวงเดือน  สอนโกษา บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน พล ขอนแก่น
1230 ด.ช. ต้น  ผัดกระโทก บ้านหนองหิน พล ขอนแก่น
1231 ด.ญ. พรธิดา  ยิงกระโทก บ้านหนองหิน พล ขอนแก่น
1232 ด.ญ. อาภากรณ์  มนุษย์ชาติ บ้านหนองหิน พล ขอนแก่น
1233 ด.ญ. กนกพร อัศวพัฒนากูล เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1234 ด.ญ. จันจิรา  เมืองนก ตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น
1235 ด.ญ. มาริสา บัวจันทร์ เทศบาลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1236 ด.ช. ไกลศร  สินธุรักษ์ บ้านโนนเมืองโคกกุง พล ขอนแก่น
1237 ด.ช. พิชัย  จันทคำภา บ้านโนนเมืองโคกกุง พล ขอนแก่น
1238 ด.ช. ธิติวัฒน์  วิชาอาต บ้านโนนเมืองโคกกุง พล ขอนแก่น
1239 ด.ญ. ฐิติพร  ชีราวิทยานนท์ เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1240 ด.ช. เจตณรงค์  มันสาบุญ เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1241 ด.ญ. ธัญญา  บุญมา เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1242 ด.ญ. ชนิดาภา  ยอดบุตรดี เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1243 ด.ช. เสกสรร สอดคง บ้านยานาง พล ขอนแก่น
1244 ด.ช. กนกพล   นามนิยม บ้านโคกกลางประชาสรรค์ พล ขอนแก่น
1245 ด.ช. สุธน   เทพจั้ง บ้านโคกกลางประชาสรรค์ พล ขอนแก่น
1246 ด.ช. ชญานิน   นามนิยม บ้านโคกกลางประชาสรรค์ พล ขอนแก่น
1247 ด.ช. วันเฉลิม  ลายคำ สหราษฎร์อนุกูล พล ขอนแก่น
1248 ด.ช. ฑิฆัมพรุ  เตโพธิ์ เทศบาลพลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1249 ด.ญ. เพ็ญนะภา    แก้วระลึก พลประชานุกูล พล ขอนแก่น
1250 ด.ญ. วัชราภรณ์    ตู้ทอง บ้านเขาวง ภูผาม่าน ขอนแก่น
1251 ด.ญ. จุฑามาศ  พลสาร บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
1252 ด.ญ. สุกัญญา  ขาวหนู โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ภูเวียง ขอนแก่น
1253 ด.ช. จักรายุทธ  แซงบุญเรือง จตุรคามรังสรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น
1254 ด.ญ. รัชนี  ภูมาก บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียง ขอนแก่น
1255 ด.ญ. อนิจตา  ทองดี หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียง ขอนแก่น
1256 ด.ช. ธัญญะ  ศรีตุ้ย หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียง ขอนแก่น
1257 ด.ช. กัลย์การณ์  จำรัสรุ่งเรืองกุล อนุบาลภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
1258 ด.ญ. รุ่งฟ้า  พินิกูล บ้านถ้ำแซ้ ภูเวียง ขอนแก่น
1259 ด.ช. วุฒิชัย  เปลี่ยนผึ้ง หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียง ขอนแก่น
1260 ด.ช. หนึ่งกวี  จำรัสรุ่งเรืองกุล อนุบาลภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
1261 ด.ญ. อรสิริ  เมฆฉาย บ้านถ้ำแข้ ภูเวียง ขอนแก่น
1262 ด.ช. วรฤทัย  อิเพชร สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียง ขอนแก่น
1263 ด.ช. โชคชัย  ชะหล้า บ้านหนองผักแว่น ภูเวียง ขอนแก่น
1264 ด.ช. ติณณโชค  บุญปูสัย บ้านโคกสหกรณ์ ภูเวียง ขอนแก่น
1265 ด.ช. ธงชัย  ทองประกอบ สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียง ขอนแก่น
1266 ด.ช. จารุวัฒน์  คงตางาม บ้านนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
1267 ด.ญ. สุชาวดี  เจิมศักดิ์ อนุบาลภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
1268 ด.ช. อิสรพงษ์  กงมา อนุบาลภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
1269 ด.ญ. กาณจนา    ผาลึกโรจน์ บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
1270 ด.ญ. ทิพวรรณ   เต๊จ๊ะติ้ม จตุรคามรังสรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น
1271 ด.ช. วัฒนา  บุญมาก จตุรคามรังสรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น
1272 ด.ช. คมสัน   สว่างผุย จตุรคามรังสรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น
1273 ด.ช. ทรงเดช  สิงห์ตีบ จตุรคามรังสรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น
1274 ด.ญ. สุพรรณี  พลศักดิ์ขวา จตุรคามรังสรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น
1275 ด.ช. อรุณเดช   ประเสริฐอวยชัย จตุรคามรังสรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น
1276 ด.ญ. ผ่องพรรณ  ใยแก้ว บ้านกุดแคน ภูเวียง ขอนแก่น
1277 ด.ช. วิเชียร  ศรีสะอาด บ้านกุดแคน ภูเวียง ขอนแก่น
1278 ด.ญ. บุญทัน  ชัยสาร บ้านกุดแคน ภูเวียง ขอนแก่น
1279 ด.ญ. น้ำผึ้ง  ศรีปัตถา บ้านกุดแคน ภูเวียง ขอนแก่น
1280 ด.ญ. บุญเทียน  ศรีสะอาด บ้านกุดแคน ภูเวียง ขอนแก่น
1281 ด.ช. เอกลักษณ์  ศรีปัตถา บ้านกุดแคน ภูเวียง ขอนแก่น
1282 ด.ช. สิทธิเดช  นันนิยม บ้านหนองบัว ภูเวียง ขอนแก่น
1283 ด.ญ. สุจิรัตน์  ยิ้มแย้ม จตุรคามรังสรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น
1284 ด.ช. ทิวากร  ตาสุ่ย กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
1285 ด.ญ. ปิยะดา  วันพุดซา บ้านหินร่อง ภูเวียง ขอนแก่น
1286 ด.ช. วาทิศ ขันโย บ้านหินร่อง ภูเวียง ขอนแก่น
1287 ด.ช. ชนากรณ์ หาญปรี อนุบาลภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
1288 ด.ช. พิทักษ์ภูมิ วัฒนวง์คีรี บ้านหินร่อง ภูเวียง ขอนแก่น
1289 ด.ช. ธเรศ  น้อยคูณ อนุบาลภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
1290 ด.ญ. สุภาวดี  คงแก้ว ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียง ขอนแก่น
1291 ด.ญ. อรอุมา  พลพิมพ์ บ้านสงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
1292 ด.ญ. อรณี  สุรินทร์แก้ว บ้านเจดีย์แม่ครัว ภูเวียง ขอนแก่น
1293 ด.ญ. จริยา  ไชยมงคล บ้านห้วยชัน ภูเวียง ขอนแก่น
1294 ด.ญ. สุพัตรา  เหลือนาง บ้านหนองบัว ภูเวียง ขอนแก่น
1295 ด.ช. สุชาติ  เปลี่ยนสี กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
1296 ด.ช. ประจวบ    สุนทร หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
1297 ด.ญ. มัทวิภา  มูลหา หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียง ขอนแก่น
1298 ด.ญ. สุกัญญา  อินทิสา บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
1299 ด.ญ. เกษชฎา  ดิสสิทธิ์อัมพร จตุรคามรังสรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น
1300 ด.ญ. ยุวดี  ภักดี บ้านหนองผักแว่น ภูเวียง ขอนแก่น
1301 ด.ญ. นุชธิดา  ศรีทน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ภูเวียง ขอนแก่น
1302 ด.ญ. ลดาวัลย์  มั่งคง บ้านโจด มัญจาคีรี ขอนแก่น
1303 ด.ญ. สาวิตรี  ชัยมา บ้านโจด มัญจาคีรี ขอนแก่น
1304 ด.ญ. อัญชลีพร  จันพิลา บ้านหนองบัวเย็น มัญจาคีรี ขอนแก่น
1305 ด.ญ. วราณี  รูปขันธ์ บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรี ขอนแก่น
1306 ด.ญ. ขวัญภิรมย์      โสภาเพชร โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรี ขอนแก่น
1307 ด.ญ. ปัทมากร  อินธิแสน บ้านแจ้งทับม้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
1308 ด.ญ. อลิษา  ลีธรรม หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรี ขอนแก่น
1309 ด.ญ. นลินรัตน์  ปุตตุ บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรี ขอนแก่น
1310 ด.ญ. อ้อนจันทร์  สิงสอ เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรี ขอนแก่น
1311 ด.ญ. วาสนา  อุ่นเจือ บ้านป่าดู่ มัญจาคีรี ขอนแก่น
1312 ด.ญ. แสนไกร  ติ๊บมา ห้วยยางมัญจาคีรี มัญจาคีรี ขอนแก่น
1313 ด.ญ. สุดารัตน์  มูลมา บ้านคำโซ่ มัญจาคีรี ขอนแก่น
1314 ด.ญ. ศรสวรรค์  เขื่องถุ่ง บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรี ขอนแก่น
1315 ด.ญ. บัว  ศรีโชติ บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรี ขอนแก่น
1316 ด.ญ. เปรมฤดี  เต็มสมบัติ บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรี ขอนแก่น
1317 ด.ช. ธีรวัฒน์  ชัยปัญญา บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรี ขอนแก่น
1318 ด.ญ. กัชรากรณ์  เขืองดุ่ง บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรี ขอนแก่น
1319 ด.ญ. วิไลลักษณ์  สร้อยกระโทก บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรี ขอนแก่น
1320 ด.ญ. เสาวลักษณ์  จันทร์โท หนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาศีรี ขอนแก่น
1321 ด.ญ. วาสนา  บัวน้ำอ้อม หนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาศีรี ขอนแก่น
1322 ด.ญ. ธัญญาเรศ  พรมวงษาจันทร์ บ้านเพียฟานโนนตุ่น เมือง ขอนแก่น
1323 ด.ช. ศิริพงษ์  แสงร่อก บ้านโนนม่วง เมือง ขอนแก่น
1324 ด.ญ. สุติยา  สุทธิทักษ์ ขอนแก่นคริสเตียน เมือง ขอนแก่น
1325 ด.ญ. อธิรญา  ปรีดารัตน์ บ้านบึงแก เมือง ขอนแก่น
1326 ด.ญ. จุฑามาศ  โสเกตุ บ้านบึงแก เมือง ขอนแก่น
1327 ด.ช. บุญมี  ปาปะโน บ้านหนองหิน เมือง ขอนแก่น
1328 ด.ญ. จิราพรรณ  ตะรุวัน เทศบาลโนนชัย เมือง ขอนแก่น
1329 ด.ช. ธนพล  บรรจงพินิจ เทศบาลโนนชัย เมือง ขอนแก่น
1330 ด.ช. ศักดา  ทัมทุม บ้านโคกพันโปง เมือง ขอนแก่น
1331 ด.ญ. พัขรีภรณ์  จันทนะชาติ ฮั่วเคี่ยววิทยาลัย เมือง ขอนแก่น
1332 ด.ญ. สุวภรณ์  เภาพิชญกุล ฮั่วเคี่ยววิทยาลัย เมือง ขอนแก่น
1333 ด.ช. นครินทร์  สมขันตรี ฮั่วเคี่ยววิทยาลัย เมือง ขอนแก่น
1334 ด.ญ. เสาวลักษณ์  ท่าน้ำเที่ยง ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เมือง ขอนแก่น
1335 ด.ช. วรัญญู  จันทร์เทพย์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เมือง ขอนแก่น
1336 ด.ช. คมกฤษ  มาเบ้า ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เมือง ขอนแก่น
1337 ด.ญ. รัชฎาภรณ์  นาคูณ บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น เมือง ขอนแก่น
1338 ด.ญ. จิราภรณ์  แก้วชัย บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น เมือง ขอนแก่น
1339 ด.ช. นธงฤทธิ์  สูตรสุคนธ์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เมือง ขอนแก่น
1340 ด.ช. ประภาวดี  ภูเดช ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เมือง ขอนแก่น
1341 ด.ญ. จันทร์จิรา  คำโฉม ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เมือง ขอนแก่น
1342 ด.ญ. ดารารัตน์  ศรีสมอ บ้านหนองตาโก้หนองเม็ก เมือง ขอนแก่น
1343 ด.ช. ประเสริฐ  บุรัมย์ หนองกอย เมือง ขอนแก่น
1344 ด.ญ. นิตยา  พรมโสดา บ้านหนองกอย เมือง ขอนแก่น
1345 ด.ญ. มนัสชนก  ไม้หนองกอย บ้านหนองกอย เมือง ขอนแก่น
1346 ด.ญ. พวงพยอม  หลวงวิเศษ เทศบาลศรีฐาน เมือง ขอนแก่น
1347 ด.ญ. ธิดารัตน์  ส่งสุวงศ์ บ้านทองหลาง เมือง ขอนแก่น
1348 ด.ช. สรัล  หอมสมบัติ อานันทนวิทยา เมือง ขอนแก่น
1349 ด.ญ. พรรณี สุภะดี บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง เมือง ขอนแก่น
1350 ด.ญ. เนตรชนก  สีหานาม บ้านดอนช้าง เมือง ขอนแก่น
1351 ด.ช. ไตรรงค์  แสนคำวัง เทศบาลสวนสนุก เมือง ขอนแก่น
1352 ด.ช. บุญมี  ธรรมกัณหา เทศบาลสวนสนุก เมือง ขอนแก่น
1353 ด.ช. ณัฐพล  ยาวรีมย์ การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น
1354 ด.ญ. ปวีณัฐ  ทองตะ บ้านดอนช้าง เมือง ขอนแก่น
1355 ด.ช. โชคชัย คนล่ำ โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา เมือง ขอนแก่น
1356 ด.ช. อนุชิต  โสสีหา บ้านดอนยาง เมือง ขอนแก่น
1357 ด.ช. จักรรฤษณ์  ราชาวงษ์ บ้านโนนท่อนวิทยา เมือง ขอนแก่น
1358 ด.ญ. แพรวพรรณ  กาพบัวสี บ้านโนนท่อนวิทยา เมือง ขอนแก่น
1359 ด.ช. สันติ  พรหมอุ่น บ้านหนองไก้ เมือง ขอนแก่น
1360 ด.ญ. ปฐวีกานต์  มีวีระสม เทศบาลพลประชานุกูล เมืองพล ขอนแก่น
1361 ด.ญ. ทัศมาลี สังคะคำ โรงเรียนบ้านกุครู แวงน้อย ขอนแก่น
1362 ด.ญ. มะลิวัลย์ เชื้อกุดรู โรงเรียนบ้านกุครู แวงน้อย ขอนแก่น
1363 ด.ช. วีระยุทธ  หนุนวงค์ บ้านดอนหันนาจาน แวงน้อย ขอนแก่น
1364 ด.ช. วิทวัส เผือกนอก โรงเรียนบ้านกุครู แวงน้อย ขอนแก่น
1365 ด.ช. อเนก ทนเล โรงเรียนบ้านกุครู แวงน้อย ขอนแก่น
1366 ด.ญ. มาย ศรีทวน โรงเรียนบ้านกุครู แวงน้อย ขอนแก่น
1367 ด.ช. พิสิทธิ์ ดวนสูง โรงเรียนบ้านกุครู แวงน้อย ขอนแก่น
1368 ด.ช. ขวัญชัย หนูนา โรงเรียนบ้านกุครู แวงน้อย ขอนแก่น
1369 ด.ช. บัณฑิต  พุทชสา บ้านห้วยทรายทุ่งมน แวงน้อย ขอนแก่น
1370 ด.ญ. กฤษณา  อารีย์เอื้อ บ้านห้วยทรายทุ่งมน แวงน้อย ขอนแก่น
1371 ด.ญ. วราภรณ์  บุตรกลาง บ้านทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
1372 ด.ช. พิพัฒน์  รุ่งเรืองศรี บ้านทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
1373 ด.ญ. ชาลิสา  ศรีเมือง บ้านทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
1374 ด.ญ. อัญชนา  ดวงรัตน์ บ้านหนองแวงท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
1375 ด.ช. ศุภฤกษ์ ศรีภักดี บ้านท่านางแมว แวงน้อย ขอนแก่น
1376 ด.ญ. พัชรินทร์  นิยะนุช บ้านห้วยลึก แวงน้อย ขอนแก่น
1377 ด.ญ. นิตยา  ศรีวิเศษ บ้านห้วยลึก แวงน้อย ขอนแก่น
1378 ด.ญ. วันเพ็ญ  เพี้ยใหม่ บ้านโนนทองหลางโคกสูง แวงน้อย ขอนแก่น
1379 ด.ญ. จานัญญา  ครุฑธงพันธ์ บ้านรวงโนนไทโนนโจด แวงน้อย ขอนแก่น
1380 ด.ญ. ฤดี บุตรศรีภูมิ หนองแวงท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
1381 ด.ญ. พรรณิภา สุขแป บ้านละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
1382 ด.ญ. สุภาวรรณ  สะหุนันท์ บ้านดอนหันนาจาน แวงน้อย ขอนแก่น
1383 ด.ญ. ภัสราภรณ์  บุดถาพิมพ์ บ้านหนองดู่ประสรรค์ แวงน้อย ขอนแก่น
1384 ด.ญ. สุนารี  สิงมะม่อ บ้านถลุงเหล็ก แวงใหญ่ ขอนแก่น
1385 ด.ญ. สุพัตร์ตรา  จันทาสี บ้านถลุงเหล็ก แวงใหญ่ ขอนแก่น
1386 ด.ญ. กัลยา  แตะยา บ้านโนนจันทึก แวงใหญ่ ขอนแก่น
1387 ด.ช. มนัต  จันทร์พิมพ์ บ้านโนนจันทึก แวงใหญ่ ขอนแก่น
1388 ด.ช. มนัติ  จันทร์พิมพ์ บ้านโนนจันทึก แวงใหญ่ ขอนแก่น
1389 ด.ญ. สุพัตรา  วรไทยสงค์ บ้านดอนโจด แวงใหญ่ ขอนแก่น
1390 ด.ช. อานนท์  ภัคดียา ชุมชนบ้านดอนหัน แวงใหญ่ ขอนแก่น
1391 ด.ช. วิสิทธิ์ ตรีเนตร บ้านรัตนะ แวงใหญ่ ขอนแก่น
1392 ด.ญ. จิรดา ทรัพย์ธำรงค์ บ้านรัตนะ แวงใหญ่ ขอนแก่น
1393 ด.ช. ธีรวุฒิ สีเสน บ้านรัตนะ แวงใหญ่ ขอนแก่น
1394 ด.ช. อาทิตย์  ตุ้ยศักดิ์ดา บ้านโนนจันทึก แวงใหญ่ ขอนแก่น
1395 ด.ญ. สุวะนัน  พันสี บ้านโคกป่ากุง สีชมพู ขอนแก่น
1396 ด.ช. พงษ์หิรัญ  มุ่งเป้า บ้านโสกจานนาดี สีชมพู ขอนแก่น
1397 ด.ช. สุริยาวุธ  คงพรม บ้านวังมน สีชมพู ขอนแก่น
1398 ด.ช. วินัย  ทิพย์สุข บ้านวังมน สีชมพู ขอนแก่น
1399 ด.ช. ณัฐวุฒิ  จันทีนอก บ้านนาอุดม สีชมพู ขอนแก่น
1400 ด.ญ. สุชาดา  แซงราชา ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
1401 ด.ญ. รสสุคนธ์  ขันนอก บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1402 ด.ช. สถาพร  บุญเรือน บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1403 ด.ช. พงศธร  โกศล บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1404 ด.ญ. ตรีรัตน์  พุ่มขจร บ้านนาจานนาเจริญ สีชมพู ขอนแก่น
1405 ด.ญ. วาสนา  พร้อมสมุทร บ้านใหม่โลกส้มกบ สีชมพู ขอนแก่น
1406 ด.ญ. นัทกานต์   ภูมิพัฒน์ บ้านหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
1407 ด.ญ. มลสุดา  เสาร์สำราญ อนุบาลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
1408 ด.ญ. วารุณี  สวัสดี บ้านโสกจานนาดี สีชมพู ขอนแก่น
1409 ด.ช. มงคล  แสนสี บ้านโสกจานนาดี สีชมพู ขอนแก่น
1410 ด.ช. ทวีศักดิ์  นามโท บ้านทุ่งเชือก สีชมพู ขอนแก่น
1411 ด.ช. เสกสรร  แนวสุข บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพู ขอนแก่น
1412 ด.ญ. สุนิสา  คนจริง อนุบาลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
1413 ด.ญ. ปภัสรา  บัวผาย ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
1414 ด.ญ. วรรณิภา  ยังสูงเนิน บ้านหนองขี้ควาย สีชมพู ขอนแก่น
1415 ด.ช. ปริวัฒน์  ถือวุฒิ บ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพู ขอนแก่น
1416 ด.ญ. ปิยะธิดา  แสนภูเวียง บ้านซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
1417 ด.ญ. เมย์  นาร่อง บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1418 ด.ญ. อริสา  มาวาลย์ บ้านนาอุดม สีชมพู ขอนแก่น
1419 ด.ช. อภิสิทธิ์  นาเขียว บ้านนาอุดม สีชมพู ขอนแก่น
1420 ด.ช. ชินกร  เกื้อหนุน บ้านนาอุดม สีชมพู ขอนแก่น
1421 ด.ญ. นฤมล  ประสมเพชร บ้านนาอุดม สีชมพู ขอนแก่น
1422 ด.ช. ชัยรัตน์  ประภัยวงษ์ บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพู ขอนแก่น
1423 ด.ญ. ธนากร  สละวงษ์ บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1424 ด.ญ. ภัสรา  ต้นกันยา บ้านนาอุดม สีชมพู ขอนแก่น
1425 ด.ญ. เบญจมาศ  พรมภักดี บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ สีชมพู ขอนแก่น
1426 ด.ช. สำราญ  ไซรอ่อน บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1427 ด.ญ. ศุภลักษณ์  สิงห์บุตรา บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพู ขอนแก่น
1428 ด.ญ. อภิญญา  ทับหัวหนอง บ้านซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
1429 ด.ช. หวิว  เฉยไธสงค์ บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1430 ด.ช. ธงศิลป์  ทานนท์ บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1431 ด.ช. บัณฑิตย์  แผงไทย บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1432 ด.ช. สมคิด  โพธิ์ศรี บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1433 ด.ช. นรินทร์  ช่วยมุข บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1434 ด.ญ. ชำนาญ  โสภา บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1435 ด.ญ. สุดารัตน์  เลากลาง บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1436 ด.ช. ธีระพงษ์  ครองปัญญา บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพู ขอนแก่น
1437 ด.ญ. พิมพ์วิมล  ภูกองชนะ บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพู ขอนแก่น
1438 ด.ช. เอกรินทร์  กาฬสินธุ์ บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพู ขอนแก่น
1439 ด.ช. สยาม  สายคำ บ้านซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
1440 ด.ญ. ศุภลักษณ์  มั่งญาน บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1441 ด.ญ. เรวดี  ธิตะปัญ บ้านผาขาม สีชมพู ขอนแก่น
1442 ด.ญ. ปัทมา  ชัยคำภา บ้านผาสุข สีชมพู ขอนแก่น
1443 ด.ญ. อลิษา  มีที บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ สีชมพู ขอนแก่น
1444 ด.ช. เชาวลิต  ศีรทอง บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ สีชมพู ขอนแก่น
1445 ด.ญ. พัขรินทร์   ใบราช โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพู ขอนแก่น
1446 ด.ช. ปริวัฒน์   ถือวุฒิ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพู ขอนแก่น
1447 ด.ญ. อรอุมา  เกียนวาปี โรงเรียนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพู ขอนแก่น
1448 ด.ญ. อริสา  อิสโร โรงเรียนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพู ขอนแก่น
1449 ด.ญ. กาญจนา  จันดี อ่างทองวิทยาคม สีชมพู ขอนแก่น
1450 ด.ญ. พัชรา  เขตนารี อ่างทองวิทยาคม สีชมพู ขอนแก่น
1451 ด.ญ. รุ้งรักษณ์  คงสมบัติ อ่างทองวิทยาคม สีชมพู ขอนแก่น
1452 ด.ญ. วรรณยุภา   บุญเรือน บ้านหนองโก สีชมพู ขอนแก่น
1453 ด.ญ. สุพัตรา  นามบุญมา บ้านนาจานนาเจริญ สีชมพู ขอนแก่น
1454 ด.ช. ณัฐพงศ์  โยธาจันทร์ ขมิ้นโนนหัวนา สีชมพู ขอนแก่น
1455 ด.ญ. สุจิตรา วิจารย์ชัยศรี บ้านวังขอนแดงหน้องหญ้าปล้อง สีชมพู ขอนแก่น
1456 ด.ช. นรากร   ทันที บ้านนาตาด สีชมพู ขอนแก่น
1457 ด.ช. กิตติพงษ์  จำปา บ้านนาตาด สีชมพู ขอนแก่น
1458 ด.ญ. เพ็ญนภา    คำโอสีมา บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพู ขอนแก่น
1459 ด.ช. มนัส  ไทยรัฐ บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพู ขอนแก่น
1460 ด.ช. สมนึก  ไล้สมุทร บ้านหนองขี้ควาย สีชมพู ขอนแก่น
1461 ด.ญ. เกษราภรณ์  สุดตา อนุบาลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
1462 ด.ญ. จริยา  กล้าแท้ บ้านปากห้วยฝาง สีชมพู ขอนแก่น
1463 ด.ช. มานิตย์  จุมพล บ้านนาอุดม สีชมพู ขอนแก่น
1464 ด.ช. สุรศักดิ์  บุญยะ บ้านวังมน สีชมพู ขอนแก่น
1465 ด.ญ. เบญจวรรณ  ศรีวิจารณ์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หนองนาคำ ขอนแก่น
1466 ด.ช. ทรงชัย  บุญมาก บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ ขอนแก่น
1467 ด.ญ. มะลิวัลย์  ดำขำ บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ ขอนแก่น
1468 ด.ญ. สุรีภรณ์  ป้องทัพไทย บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำ ขอนแก่น
1469 ด.ช. อำนาจ  สีสุโตย์ บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำ ขอนแก่น
1470 ด.ช. แป็บซี่  พรมมูลศร บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำ ขอนแก่น
1471 ด.ญ. สุธิดา  ศรีดาเพีย บ้านหนองหญ้าปล้อง หนองนาคำ ขอนแก่น
1472 ด.ช. ประยงค์  วงนาหล้า บ้านหนองหญ้าปล้อง หนองนาคำ ขอนแก่น
1473 ด.ญ. นฤมล  ป้องคำสิงห์ บ้านขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น
1474 ด.ญ. พลอยไพลิน   กองเวียง บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ ขอนแก่น
1475 ด.ช. มารุต  อุทธารนิช บ้านขนวนนคร หนองเรือ ขอนแก่น
1476 ด.ญ. วีนัส   ลั่นทม บ้านขนวนนคร หนองเรือ ขอนแก่น
1477 ด.ญ. สุพัตรา   ธิโย บ้านขนวนนคร หนองเรือ ขอนแก่น
1478 ด.ญ. นภาพร  สุศิลป์ บ้านขนวนนคร หนองเรือ ขอนแก่น
1479 ด.ญ. จิราพร  วาสิงหน บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือ ขอนแก่น
1480 ด.ช. อนุพล  เอมอุทัย บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1481 ด.ช. สุคนธ์  เบ้าหล่อ บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1482 ด.ช. วราวุฒิ  มาปัสสา บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1483 ด.ช. ทรงฤทธิ์  พิทักษ์กุล บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1484 ด.ช. สุรเดช  ศรีจันทร์ บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1485 ด.ญ. ดาหวัน  วรรณา บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1486 ด.ญ. สาวิตรี  โทษาวงษ์ บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1487 ด.ช. จตุรวิทย์  อินทร์โสภา บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือ ขอนแก่น
1488 ด.ช. ลิขิต  หมู่สูงเนิน บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือ ขอนแก่น
1489 ด.ญ. พัชรินทร์  อนุโคตร บ้านหนองผือ หนองเรือ ขอนแก่น
1490 ด.ช. สหชัย  พระลับรักษา บ้านหนองแสง(ท่าเรือ) หนองเรือ ขอนแก่น
1491 ด.ญ. สิริมา   เจริญสุข บ้านหนองแสง(ท่าเรือ) หนองเรือ ขอนแก่น
1492 ด.ญ. พัชรี  กีตา บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือ ขอนแก่น
1493 ด.ญ. หัทยา กองหา บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือ ขอนแก่น
1494 ด.ช. อทิโชค  จันทร์แสง บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือ ขอนแก่น
1495 ด.ญ. ชุติมณทน์ คมคาย บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือ ขอนแก่น
1496 ด.ญ. สุจิตรา แวงไทย บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือ ขอนแก่น
1497 ด.ญ. จามินทร์  อาจวงษ์ บ้านกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
1498 ด.ช. ประเสริฐ  แจ้งฉาย ชุมชนหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
1499 ด.ช. ปฎิญญา  สานโคกกรวด ชุมชนหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
1500 ด.ช. วสันต์  แก้วแก่น บ้านขนวนนคร หนองเรือ ขอนแก่น
1501 ด.ช. ศักดิ์สิทธ์   พานจะรุง บ้านขนวนนคร หนองเรือ ขอนแก่น
1502 ด.ญ. ยุภาพร  แซงเกศ บ้านขนวนนคร หนองเรือ ขอนแก่น
1503 ด.ญ. ศุภษร  บัวเกตุ บ้านขนวนนคร หนองเรือ ขอนแก่น
1504 ด.ญ. เวณุกา  สาจะโป๊ะ บ้านขนวนนคร หนองเรือ ขอนแก่น
1505 ด.ช. ณัฐพล  สงครามมา บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1506 ด.ญ. ฉัตรนภา  สินนา บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1507 ด.ช. ธีระพงษ์  ดีพรม บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
1508 ด.ช. รัญจวน  แสนรัตน์ บ้านหันโจดหนองกุง หนองสองท้อง ขอนแก่น
1509 ด.ญ. สายฝน  นาบำรุง บ้าหนองหญ้าขาว หนองสองห้อง ขอนแก่น
1510 ด.ช. สมประสงค์ แหมทอง โนนชาดหนองช้างน้ำ หนองสองห้อง ขอนแก่น
1511 ด.ญ. พัชรีรัตน์  เพสาลี บ้านโนนขามป้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
1512 ด.ญ. สุนิสา  สุระศรี ชุมชนหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
1513 ด.ญ. พิลินี  วิเศษเนตร บ้านท่าหนองว้า หนองสองห้อง ขอนแก่น
1514 ด.ช. จักพันธ์  วงศ์จันทร์ บ้านกุดหอยกาม หนองสองห้อง ขอนแก่น
1515 ด.ช. วสันต์  ห้องสม ชุมชนหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
1516 ด.ช. สันติภาพ  เดชพละ ชุมชนหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
1517 ด.ญ. พรธิรา  นานอก จตุคามวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น
1518 ด.ช. อภิวัฒน์  สาลาด บ้านทางขวาง หนองสองห้อง ขอนแก่น
1519 ด.ญ. วันเพ็ญ ใครจันทร์เศษ ชุมชนหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
1520 ด.ช. ศิริพงษ์ คำไพสี จตุคามวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น
1521 ด.ญ. ญาณัจรา กุดนอก โนนชาดหนองช้างน้ำ หนองสองห้อง ขอนแก่น
1522 ด.ช. ศุภชัย วัฒนวิกรม โนนชาดหนองช้างน้ำ หนองสองห้อง ขอนแก่น
1523 ด.ญ. นิตยา นงนุช โนนชาดหนองช้างน้ำ หนองสองห้อง ขอนแก่น
1524 ด.ญ. กรรณิการ์  ทองโสม หนองพลวงมิตรประชา หนองสองห้อง ขอนแก่น
1525 ด.ญ. ภาวิตรี  สีฟ้า ชุมชนหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
1526 ด.ญ. จิราภรณ์  ศาลางาม บ้านหินลานนาดี หนองสองห้อง ขอนแก่น
1527 ด.ญ. กรชุดา  ใยละออ บ้านขุมปูน หนองสองห้อง ขอนแก่น
1528 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ  แพนไธพง บ้านขุมปูน หนองสองห้อง ขอนแก่น
1529 ด.ญ. ชลันดา      หมื่นแก้ว โคกสูงใหญ่วิทยา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1530 ด.ญ. พุทธลักษณ์     ศิลาลับ บ้านดง(บึงไทรวิยาคาร) อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1531 ด.ญ. มัธนา     วงศ์จันทร์ทา บ้านดง(บึงไทรวิยาคาร) อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1532 ด.ช. ภักรพล  จันสงกา บ้านห้วยทรายศึกษา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1533 ด.ญ. อรชร  คัจฉานุช บ้านห้วยทรายศึกษา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1534 ด.ญ. วิชชุดา  บุษภาค นาคำพิทยาสรรพ์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1535 ด.ช. นครินทร์  หนูวงษ์ บ้านกุดกระหนวน อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1536 ด.ช. ธีระศักดิ์  หานนท์ อนุบาลอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1537 ด.ญ. ทัศพร    พิศล้ำ โคกสูงใหญ่วิทยา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1538 ด.ช. อิทธิพล    แก้วทอง โคกสูงใหญ่วิทยา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1539 ด.ช. พิทักษ์    หาญกล้า โคกสูงใหญ่วิทยา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1540 ด.ญ. เสาวพร    ลีบ้านลาด โคกสูงใหญ่วิทยา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1541 ด.ญ. แคทรียา    ชมพุฒ โคกสูงใหญ่วิทยา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1542 ด.ญ. กัญญารัตน์    อินทร์สอน โคกสูงใหญ่วิทยา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1543 ด.ช. วรุต  นาสมโภชน์ บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง อุบลรัตน์ ขอนแก่น

ดูต่อไป--->