รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับประถมศึกษา

จำนวน    14,697  ทุน

ดูต่อไป--->      

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

12812 ด.ช. เทพพร  คำภูนิจ เตชะไพบูลย์ 6 กิ่ง อ.รัตนวาปี หนองคาย
12813 ด.ญ. วรัญญา  แดงรัตน์ เตชะไพบูลย์ 11 กิ่ง อ.รัตนวาปี หนองคาย
12814 ด.ญ. วิภาพร  โคตรแสนเมือง หนองบัวเงิน กิ่งเฝ่าไร หนองคาย
12815 ด.ญ. วราพร  หมื่นสาย หนองบัวเงิน กิ่งเฝ่าไร หนองคาย
12816 ด.ญ. สายธาร  โบ้เปิด หนองบัวเงิน กิ่งเฝ่าไร หนองคาย
12817 ด.ญ. หญิง  จงแจ่ม หนองบัวเงิน กิ่งเฝ่าไร หนองคาย
12818 ด.ญ. สุภัสษร  รักชีพ บ้านหนองบัวเงิน กิ่งเฝ้าไร่ หนองคาย
12819 ด.ช. มานพ  แดงบุดดี บ้านหนองบัวเงิน กิ่งเฝ้าไร่ หนองคาย
12820 ด.ญ. มลสิการ  สุกรา บ้านหนองบัวเงิน กิ่งเฝ้าไร่ หนองคาย
12821 ด.ญ. พัชนี  ไพรวงษ์ บ้านหนองบัวเงิน กิ่งเฝ้าไร่ หนองคาย
12822 ด.ช. แสนชัย  ชุมอภัย บ้านหนองบัวเงิน กิ่งเฝ้าไร่ หนองคาย
12823 ด.ญ. ประกายแก้ว  จันทาทอง บ้านหนองบัวเงิน กิ่งเฝ้าไร่ หนองคาย
12824 ด.ช. ศราวุฒิ  มีหาฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน กิ่งเฝ้าไร่ หนองคาย
12825 ด.ช. ศุภฤกษ์  เทียบคำ บ้านหนองบัวเงิน กิ่งเฝ้าไร่ หนองคาย
12826 ด.ช. พงษ์พัฒน์  วารีพัฒน์ บ้านโปร่งสำราญ กิ่งอ.รัตวาปี หนองคาย
12827 ด.ช. ศักดิ์ศรี  วารีพัฒน์ บ้านโปร่งสำราญ กิ่งอ.รัตวาปี หนองคาย
12828 ด.ญ. ดวงเดือน วงษ์คำ บ้านหนองแก่งทราย เซกา หนองคาย
12829 ด.ช. เฉลิมเดช  ผิวชัย บ้านหัวแฮต เซกา หนองคาย
12830 ด.ญ. ชุติมา  ยะตะโตคร บ้านหัวแฮต เซกา หนองคาย
12831 ด.ญ. ฐิติมา มิตตัสสะ บ้านโนนสวาง โซ่พิลัย หนองคาย
12832 ด.ช. ภมร  ปัสสาศักดิ์ บ้านถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย
12833 ด.ญ. วิมาดา  ด้วงหว้า บ้านหนองโดดอนเสียด โซ่พิสัย หนองคาย
12834 ด.ญ. ละอองทิพย์  มังศรี บ้านห้วยทราย โซ่พิสัย หนองคาย
12835 ด.ญ. เสาวนีย์  จิตลำพันธ์ บ้านห้วยทราย โซ่พิสัย หนองคาย
12836 ด.ช. เกียรติศักดิ์   บัวแดง บ้านถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย
12837 ด.ญ. วิภาดา  ทองตาเต็ม บ้านโนนสว่าง โซ่พิสัย หนองคาย
12838 ด.ญ. สุภาดา  คำตะพล วัดสังวาลย์วิทย์ 1 โซ่พิสัย หนองคาย
12839 ด.ช. พงษ์ศักดิ์  พลกุล วัดสังวาลย์วิทย์ 3 โซ่พิสัย หนองคาย
12840 ด.ช. ณัฐพงษ์  ลายทอง วัดสังวาลย์วิทย์ 6 โซ่พิสัย หนองคาย
12841 ด.ช. อณุวัฒน์  เชื้อคำจันทร์ บ้านถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย
12842 ด.ช. ดุษฎี  แก่งสันเทียะ บ้านโคลกกลาง โซ่พิสัย หนองคาย
12843 ด.ช. จิตรทิวัส  กรุงแก้ว บ้านถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย
12844 ด.ญ. อรชร  จันทะวงศ์ บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12845 ด.ญ. กาญจนา   เมธาบุตร บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12846 ด.ญ. ศิริวรรณ   ปันบุตร บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12847 ด.ช. ฉริยะ   สุทัศน์ บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12848 ด.ช. สุริยะ    สุทัศน์ บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12849 ด.ช. ศรายุธ  โภคะแสง บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12850 ด.ช. สุทธิรัตน์  สิงสหะ บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12851 ด.ช. ทวีวัฒน์   ธงหาญ บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12852 ด.ญ. วรรณี  ปล้มใจ บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12853 ด.ช. กฤษฎากรณ์  ก้อนวิมล บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12854 ด.ญ. เดือน  นามน้อย หนองตะโก้ โซ่พิสัย หนองคาย
12855 ด.ช. อเนก  วงศ์ทาราช หนองตะโก้ โซ่พิสัย หนองคาย
12856 ด.ญ. เฟื่องฟ้า  ทองทัน บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12857 ด.ช. ธนาทิพย์  อุปแก้ว บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12858 ด.ญ. อรทัย  โสภาศรี บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12859 ด.ญ. ประภาพร   พันพลอย บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12860 ด.ญ. สิริมา  พลโท บ้านโคกสะอาด โซ่พิสัย หนองคาย
12861 ด.ญ. วิลาวัลย์  แสน่พันธ์ บ้านโคกสะอาด โซ่พิสัย หนองคาย
12862 ด.ญ. ลักคณา  สีมะนาว บ้านไทรงามโนนภูดิน โซ่พิสัย หนองคาย
12863 ด.ญ. พรพิมล  เหล่ามะโฮง บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12864 ด.ญ. ขนิษฐา  สมยัญพล บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12865 ด.ช. ธวัชชัย  อุนาสี บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12866 ด.ช. เด่นชัย  สืบเพ็ง บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12867 ด.ช. พงษ์ประสิทธ์  ศรีเมือง บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12868 ด.ช. สถาพร  วงสิงห์หล บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12869 ด.ญ. จิตตรา  ทองเลิศ บ้านห้วยลึก โซ่พิสัย หนองคาย
12870 ด.ญ. วรรณรยา พันศรี บ้านเหล่าทองหลาง โซ่พิสัย หนองคาย
12871 ด.ญ. ศิริพร โล่ลำ บ้านเหล่าทองหลาง โซ่พิสัย หนองคาย
12872 ด.ญ. ขนิษฐา ชุมณี บ้านเหล่าทองหลาง โซ่พิสัย หนองคาย
12873 ด.ญ. นุสรา ดวงเกตุ บ้านเหล่าทองหลาง โซ่พิสัย หนองคาย
12874 ด.ญ. ปิยพร    คุณเอื้ออาวี บ้านสามหนอง โซ่พิสัย หนองคาย
12875 ด.ญ. สุนารี  ดอนหวาย บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย หนองคาย
12876 ด.ญ. ธนิตา  สีปานแก้ว ร.ร.บ้านนาน้ำพาย ท่าบอ หนองคาย
12877 ด.ญ. นัตติยา  พินแก้ว โกมลบวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย
12878 ด.ญ. ณัฏธิดา  บุญรักษา โกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย
12879 ด.ช. บรรจง  ยีคำ โกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย
12880 ด.ญ. พัชริดา  ยาไรส่ง โกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย
12881 ด.ช. จิรายุทธ  เพชรยิ้ม โกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย
12882 ด.ช. มานะชัย  พิมพ์คำ โกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย
12883 ด.ญ. เมวิภา  แว่นแก้ว ชุมชนบ้านโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
12884 ด.ญ. เกษร หลักดิน ชุมชนบ้านโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
12885 ด.ญ. พรสวรรค์  บุญมี ชุมชนบ้านโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
12886 ด.ญ. อาทิตยา  ชาวชายโขง บ้านกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
12887 ด.ช. สหพล  พลตะกัม ชุมชนบ้านโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
12888 ด.ช. สัมพันธ์  วงศ์คำจันท์ ชุมชนบ้านโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
12889 ด.ช. อนุวัฒน์  คำพวง ชุมชนบ้านโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
12890 ด.ญ. มาริษา  ตันทวี บ้านสวยหลง ท่าบ่อ หนองคาย
12891 ด.ญ. ขวัญฤดี  สุวัฒนะ บ้านสวยหลง ท่าบ่อ หนองคาย
12892 ด.ช. สุรศักดิ์  กุลจณี บ้านปากยาง ท่าบ่อ หนองคาย
12893 ด.ญ. ปิยลักษณ์  ราชบุดศรี บ้านนาน้ำพาย ท่าบ่อ หนองคาย
12894 ด.ญ. ปรียาภร  ขอหอมกลาง บ้านหงส์ทองสามขา ท่าพ่อ หนองคาย
12895 ด.ช. สิทธิชัย  ทำนา บ้านพันลำเจริญวิทยา บึงกาฬ หนองคาย
12896 ด.ช. รัฐ   มนตรี บ้านบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
12897 ด.ช. ยุทธพงษ์    ปุระพรม หอคำพิทยาสรรค์ บึงกาฬ หนองคาย
12898 ด.ช. จักรพันธุ์    ชัยยนต์ หอคำพิทยาสรรค์ บึงกาฬ หนองคาย
12899 ด.ช. ทวีศักดิ์    ผลจันทร์ หอคำพิทยาสรรค์ บึงกาฬ หนองคาย
12900 ด.ช. ศราวุธ  พรมอ่อน บ้านคำภู บึงกาฬ หนองคาย
12901 ด.ญ. จิราพร  ตุพิลา เลิดสิน บึงกาฬ หนองคาย
12902 ด.ญ. อรวรรณ  พาอ่อนตา บ้านหนองเข็ง บึงกาฬ หนองคาย
12903 ด.ญ. ปัทมา  พยุงวงค์ บ้านโป่งเปือย บึงกาฬ หนองคาย
12904 ด.ญ. เกศริน  ทองปาน บ้านพันลำ บึงกาฬ หนองคาย
12905 ด.ช. ณัฐวุฒิ  วันตา โรงเรียนบ้านโนนสา บึงกาฬ หนองคาย
12906 ด.ช. ศรายุทธ  เลิศวิไลนริศ บ้านนาสวรรค์ บึงกาฬ หนองคาย
12907 ด.ช. อินทริรัตน์  ดีมี บ้านคำหมื่น  ต.ช.ด อนุสรณ์ บึงกาฬ หนองคาย
12908 ด.ญ. ชิดชนก  โพธิน บ้านคำหมื่น บึงกาฬ หนองคาย
12909 ด.ญ. จิตรดา  มูลใคสี บ้านคำหมื่น บึงกาฬ หนองคาย
12910 ด.ช. คงกฤช  บุญส่ง บ้านบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
12911 ด.ญ. เกษรา  ผะอนสวรรค์ บ้านบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
12912 ด.ญ. อาภาพร   ศรีประทุมวงศ์ บ้านบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
12913 ด.ญ. จินตหรา  โพธิ์แสง บ้านทองสาย บึงกาฬ หนองคาย
12914 ด.ญ. สุกัญญา  พิทักษ์ หนองแสงประชาสรรค์ บึงโขงหลง หนองคาย
12915 ด.ญ. เกามาศ    ศรีสาพันธ์ บ้านนาขาม บึงโขงหลง หนองคาย
12916 ด.ช. ขวัญเรือน  พันธุ์เนื้อ บ้านท่าสีไค บึงโขงหลง หนองคาย
12917 ด.ช. ศักดิ์ณรงค์  อ่อนนวล บ้านท่าสีไค บึงโขงหลง หนองคาย
12918 ด.ญ. ขนิษฐา  สอนนายอ บ้านดงบัง บึงโขงหลง หนองคาย
12919 ด.ญ. พัชราภร   สีสิงห์ บ้านดงบัง บึงโขงหลง หนองคาย
12920 ด.ญ. มัจฉา  วิบูลย์กุล บ้านบัวโคก บึงโขงหลง หนองคาย
12921 ด.ญ. ขัตติยะ  คงงาม บ้านบัวโคก บึงโขงหลง หนองคาย
12922 ด.ช. วันชัย   สมตัว บ้านเหล่าหมากผาง บึงโขงหลง หนองคาย
12923 ด.ญ. ธนัญญา  ไตยพันธ์ บ้านเหล่าหมากผาง บึงโขงหลง หนองคาย
12924 ด.ญ. หนึ่งฤดี  หนูมี อนุบาลสาสนสิทธิอำนวย บึงโคงหลง หนองคาย
12925 ด.ช. นัฐพงษ์  จันทะนาม อนุบาลสาสนสิทธิอำนวย บึงโคงหลง หนองคาย
12926 ด.ช. วิทยา  แพงสุข อนุบาลสาสนสิทธิอำนวย บึงโคงหลง หนองคาย
12927 ด.ญ. มณีดาว  แพงสุข อนุบาลสาสนสิทธิอำนวย บึงโคงหลง หนองคาย
12928 ด.ช. ชัยณรงค์  ยินดี บ้านท่าสีไค บึงโบงหลง หนองคาย
12929 ด.ญ. พัชรียา  ชาแสงบง อนุบาลบุ่งคล้า บุ่งคล้า หนองคาย
12930 ด.ช. ศิริศักดิ์  ไชยขันธ์ บ้านหนองเดิ่นท่า สพท.หนองคาย เขต 3 บุ่งคล้า หนองคาย
12931 ด.ญ. สุวนีย์  พรมบุตร บ้านหนองเดิ่นท่า สพท.หนองคาย เขต 3 บุ่งคล้า หนองคาย
12932 ด.ช. วงศกร  คำเพชร์ อนุบาลปากคาด ปากคาด หนองคาย
12933 ด.ญ. พรพรรณ  ชันสมดี บ้านโนนเสถียร ปากคาด หนองคาย
12934 ด.ญ. อภิญญา  พรมสีหา บ้านโนนเสถียร ปากคาด หนองคาย
12935 ด.ญ. ปฏิมาพร  ประจวบสุข สมาคมสื่อมวลชนฯ ปากคาด หนองคาย
12936 ด.ช. อภิสิทธิ์  บุญไมตรี สมาคมสื่อมวลชนฯ ปากคาด หนองคาย
12937 ด.ช. รัฐพงษ์  สุภดี บ้านต้าย ปากคาด หนองคาย
12938 ด.ญ. สกุณา   แก้วธรรม บ้านต้าย ปากคาด หนองคาย
12939 ด.ญ. สงกรานต์    แก้วตัน บ้านต้าย ปากคาด หนองคาย
12940 ด.ญ. สาธิต   สุขพะสี บ้านต้าย ปากคาด หนองคาย
12941 ด.ญ. อรดี  แจ่มจันทร์ บ้านพระยาราษฏร์นุเคราะห์ ปากคาด หนองคาย
12942 ด.ช. อุเทน  อามาตมูวตรี อนุบาลปากคาด ปากคาด หนองคาย
12943 ด.ช. ทินกร    ศรีวรษา บ้านโสกบง ปากคาด หนองคาย
12944 ด.ช. มนตรี  รูปสม สิริภัทริทยา ปากคาด หนองคาย
12945 ด.ช. วัชระพล  พลึกรุ่งโรจน์ สิริภัทริทยา ปากคาด หนองคาย
12946 ด.ช. วชิรศักดิ์  สวัสดิผล สิริภัทรวิทยา ปากคาด หนองคาย
12947 ด.ญ. จรีรัตน์  นาแถมทอง สิริภัทรวิทยา ปากคาด หนองคาย
12948 ด.ญ. รุ่งทิวา  บุญสงค์ สิริภัทรวิทยา ปากคาด หนองคาย
12949 ด.ช. ชาติชาย  ทรงงาม อนุบาลปากคาดสาขาบ้านโนนชัยศรี ปากคาด หนองคาย
12950 ด.ญ. กัณญาณี  สาคร ชุมชนสมสนุก ปากคาด หนองคาย
12951 ด.ช. สุริยา  หงษ์มา บ้านโนนเสถียร ปากคาด หนองคาย
12952 ด.ช. อภิชาติ  อุตมะยาน บ้านนากั้ง ปากคาด หนองคาย
12953 ด.ช. อภิวัฒน์  อุตมะยาน บ้านนากั้ง ปากคาด หนองคาย
12954 ด.ญ. วารี  ปัคมา บ้านนาดง ปากคาด หนองคาย
12955 ด.ญ. ณัฐยา  ภูมิไทยสงค์ บ้านนากั้ง ปากคาด หนองคาย
12956 ด.ญ. นกแก้ว  เฟื่องสีไหม สมาคมสื่อมวลชนกีฬา ปากคาด หนองคาย
12957 ด.ช. ณัฐพงษ์  นาใจคง สมาคมสื่อมวลชนกีฬา ปากคาด หนองคาย
12958 ด.ญ. ลำใย  สันที สมาคมสื่อมวลชนฯ ปากคาด หนองคาย
12959 ด.ญ. มาราตรี  โนนศรีโคตร บ้านนาดง ปากคาด หนองคาย
12960 ด.ช. นพรัตน์  จิตจารักษ์ อนุบาลปากคาด ปากคาด หนองคาย
12961 ด.ญ. สุรีย์ฉาย  หงษ์มา บ้านโนนเสถียร ปากคาด หนองคาย
12962 ด.ช. นภพล    ผาสุราษฎร์ ชุมชนหนองยองวิทยา ปากคาด หนองคาย
12963 ด.ช. ศรราม  แก้วอุดม อนุบาลปากคาค ปากคาด หนองคาย
12964 ด.ญ. สุนิสา     บุญชู บ้านกุดแคนโนนมันปลา เฝ้าไร่ หนองคาย
12965 ด.ญ. วิไลวรรณ  วงศ์ภาต์ บ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่ หนองคาย
12966 ด.ช. จักราวุธ  ชัยคำปัน บ้านหนองบัวเงิน เฝ้าไร่ หนองคาย
12967 ด.ญ. บุญมี  โคตรชุม บ้านหนองบัวเงิน เฝ้าไร่ หนองคาย
12968 ด.ญ. พิมผกา  แสนงาม บ้านหนองบัวเงิน เฝ้าไร่ หนองคาย
12969 ด.ช. บุญถม  ลุนมาตร บ้านหนองบัวเงิน เฝ้าไร่ หนองคาย
12970 ด.ช. บุญทิน เทพา ประชาบำรุง เฝ้าไร่ หนองคาย
12971 ด.ช. ศศิถา     นิลนามะ บ้านกุดแคนโนนมันปลา เฝ้าไร่ หนองคาย
12972 ด.ญ. จิระวรรณ     โพธิ์รักษ์ บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ หนองคาย
12973 ด.ช. ฐิติกร     ศิริวรรณ บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ หนองคาย
12974 ด.ญ. ฐิติญาภรณ์  ราชมนตรี อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ หนองคาย
12975 ด.ช. พีระวัตร์  แสนพันธ์ อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ หนองคาย
12976 ด.ช. อนุวัฒน์  หนูเป้า อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ หนองคาย
12977 ด.ญ. ขวัญตา  ต้ายไธสง อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ หนองคาย
12978 ด.ญ. อ้อย  บุตรพรม บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ หนองคาย
12979 ด.ญ. จุฑารัตน์   มิสา บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ หนองคาย
12980 ด.ญ. อ้อมดาว   ภูขัดสามารถ บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ หนองคาย
12981 ด.ช. จิราวุธ  สีมาบุตร อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ หนองคาย
12982 ด.ญ. จินตนา  ปะติโก อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ หนองคาย
12983 ด.ญ. มานี ไชยดิษฐ์ อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ หนองคาย
12984 ด.ญ. ยุพาภรณ์     เนียมเพาะ อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ หนองคาย
12985 ด.ช. ปัญญา สุวรักษ์ เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ หนองคาย
12986 ด.ญ. พนิดา สุวรักษ์ เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ หนองคาย
12987 ด.ช. อาทิตย์  ศรีมานน บ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่ หนองคาย
12988 ด.ญ. สุภาภรณ์  สุทธิประภา บ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่ หนองคาย
12989 ด.ญ. ประทุมมา  นาแพง บ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่ หนองคาย
12990 ด.ช. สมพงษ์  ศรีเวียงสา บ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่ หนองคาย
12991 ด.ช. สุเมธ  แซ่จอ บ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่ หนองคาย
12992 ด.ญ. เบญจพร  ครสิงห์ บ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่ หนองคาย
12993 ด.ช. นัตธิพงษ์ ลาวเดิม เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ หนองคาย
12994 ด.ญ. ทักษิณ  บุญละคร บ้านท่าคำบง เฝ้าไร่ หนองคาย
12995 ด.ญ. อภิรักษ์  อุเหล็ก บ้านท่าคำบง เฝ้าไร่ หนองคาย
12996 ด.ญ. ไอลดา  บานชน เวทีราษฎร์บำรุง เฝ้าไร่ หนองคาย
12997 ด.ช. อักษร  ละครอนันต์ บ้านหนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
12998 ด.ญ. ดวงดาว  เข็มทอง บ้านหนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
12999 ด.ญ. กิราพร    บุญศร บ้านหนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
13000 ด.ญ. ทัชพร    ยาวะโร อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ หนองคาย
13001 ด.ญ. สุพัตรา  สาบ้านบัว บ้านโคกนิยม พรเจริญ หนองคาย
13002 ด.ช. สมพร  คนตรง อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
13003 ด.ญ. อุบลรัตน์  สมนัส บ้านปรารถนาดี พรเจริญ หนองคาย
13004 ด.ญ. สตรีรัตน์  จิตจำปี บ้านปรารถนาดี พรเจริญ หนองคาย
13005 ด.ญ. สุธิมา  ถาหล้า อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
13006 ด.ญ. สุกัลยา  เทพตีเหล็ก บ้านศูนย์กลาง โพธิ์ตาก หนองคาย
13007 ด.ญ. ปริมประภา  ชัยราชา บ้านศูนย์กลาง โพธิ์ตาก หนองคาย
13008 ด.ญ. พรรณกาญจน์  พันศรี บ้านศูนย์กลาง โพธิ์ตาก หนองคาย
13009 ด.ช. ดนัย  วันสุกใน อนุบาลดอนไผ่ โพธิ์ตาก หนองคาย
13010 ด.ญ. ชุติมา  จันทาคีรี อนุบาลดอนไผ่ โพธิ์ตาก หนองคาย
13011 ด.ช. ฉัตรญา  แซ่ลิ่ม ร.ร.อาโอยาม่า 2 โพธิ์ตาก หนองคาย
13012 ด.ช. สุจินดา  วงนวนตา บ้านนาเบียงใหม่ โพนนิสัย หนองคาย
13013 ด.ญ. วิชุดา  สมวงษ์ บ้านวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
13014 ด.ญ. ทิพวรรณ  ชัยชนะ บ้านวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
13015 ด.ช. สาย ลีละบุตร บ้านเพียงใหญ่ โพนพิสัย หนองคาย
13016 ด.ช. กุลธร พ่อวงศ์ บ้านเพียงใหญ่ โพนพิสัย หนองคาย
13017 ด.ญ. บัวฤทัย  ดาวยัญ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ โพนพิสัย หนองคาย
13018 ด.ญ. เกษรา  พรมคำซาว ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี โพนพิสัย หนองคาย
13019 ด.ญ. นิลดา  บัวมี ราชประชานุเคราะห์  27 โพนพิสัย หนองคาย
13020 ด.ช. คมสันต์  บุญสาลี หมู่บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย หนองคาย
13021 ด.ช. อำพล  ไตรทิพย์ หมู่บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย หนองคาย
13022 ด.ญ. นุศรา  เปรมประชา บ้านกลุ่มพัฒนา โพนพิสัย หนองคาย
13023 ด.ญ. ธิดาทิพย์  แข็งฤทธิ์ บ้านกลุ่มพัฒนา โพนพิสัย หนองคาย
13024 ด.ช. สุรศักดิ์  ผาทอง บ้านเหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
13025 ด.ช. นิพนธ์  พลทะรักษา บ้านใหม่ โพนพิสัย หนองคาย
13026 ด.ช. ธานี  นาชัย บ้านใหม่ โพนพิสัย หนองคาย
13027 ด.ช. สิริวัฒน์  จันทะสุวรรณ บ้านโคกถ่อนวิทยา โพนพิสัย หนองคาย
13028 ด.ญ. สมหญิง  สรรพวิเสษ บ้านวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
13029 ด.ญ. อังคณา  แวดล้อม โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ โพนพิสัย หนองคาย
13030 ด.ญ. พุทธวรรณ  สีใส บ้านสร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
13031 ด.ญ. จันสุดา ชาวยศ ร่องโนร่องแกมคำนวน โพนพิสัย หนองคาย
13032 ด.ญ. ลักษมี ตรีช่วย บ้านร่องในร่องแกมคำบอน โพนพิสัย หนองคาย
13033 ด.ญ. พรรณนิชา  สิงหาราม บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
13034 ด.ญ. รัตนาภรณ์ นาเสถียร ชุมชนบ้านโนน โพนพิสัย หนองคาย
13035 ด.ญ. ธัญญารัตน์ ศรีภูมิ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
13036 ด.ช. นรินทร์  อินตะระวะ บ้านหนองหอย โพนพิสัย หนองคาย
13037 ด.ช. วีระศักดิ์ พูดเพราะ หมู่บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย หนองคาย
13038 ด.ช. เจตริน อินคา หมู่บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย หนองคาย
13039 ด.ช. ปรีชา ศิริแสง หมู่บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย หนองคาย
13040 ด.ช. มนัสชัย ศรีษะกร หมู่บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย หนองคาย
13041 ด.ญ. พุทธิดา  โคนตะ ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี โพนพิสัย หนองคาย
13042 ด.ญ. อรอนงค์  มะณีวรรณ์ ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี โพนพิสัย หนองคาย
13043 ด.ช. พีรพงษ์  ปราณีศรี ราชประชานุเคราะห์  27 โพนพิสัย หนองคาย
13044 ด.ช. ณัฐพล  งามยิง บ้านโพนทัน โพนพิสัย หนองคาย
13045 ด.ช. ธีรยุทธ  สุขขี บ้านโพนทัน โพนพิสัย หนองคาย
13046 ด.ช. วีระชัย  เพราะดี บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย หนองคาย
13047 ด.ญ. กุหลาบ  แสนลด หมู่บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย หนองคาย
13048 ด.ช. พันธ์ยุทธ  จันทร์คำ บ้านนาตาล โพนพิสัย หนองคาย
13049 ด.ญ. จันทร์จิรา  สาหร่าย บ้านกลุ่มพัฒนา โพนพิสัย หนองคาย
13050 ด.ช. สุรเกียรติ  มะลิลา บ้านกลุ่มพัฒนา โพนพิสัย หนองคาย
13051 ด.ช. ณัฐพร  ศิริบุตร บ้านกลุ่มพัฒนา โพนพิสัย หนองคาย
13052 ด.ญ. จิวัฒน์ญา  เรือนเงิน บ้านกลุ่มพัฒนา โพนพิสัย หนองคาย
13053 ด.ญ. อภิญญา  เหล่าเวียงเกตุ บ้านกลุ่มพัฒนา โพนพิสัย หนองคาย
13054 ด.ช. คิมหันต์  นัทธี บ้านกลุ่มพัฒนา โพนพิสัย หนองคาย
13055 ด.ช. วรวุฒิ  สะวิสัย บ้านนาตาล โพนพิสัย หนองคาย
13056 ด.ญ. จิราพร  นามอญ บ้านสร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
13057 ด.ญ. รุ่งฤดี  ศรีบุญ บ้านห้วยเปลวเงือก โพนพิสัย หนองคาย
13058 ด.ช. วีระยุทธ  มะลุนยา บ้านใหม่ โพนพิสัย หนองคาย
13059 ด.ญ. กัลป์ยา  สาครเจริญ บ้านใหม่ โพนพิสัย หนองคาย
13060 ด.ญ. ศิริยา  วังสิงห์คำ บ้านเซิม โพนพิสัย หนองคาย
13061 ด.ญ. พิชญาภรณ์  เปี้ยคำภา บ้านเซิม โพนพิสัย หนองคาย
13062 ด.ช. อุกกฤษ  สุคต บ้านเซิม โพนพิสัย หนองคาย
13063 ด.ญ. รัชนก  โพธิ์กิ่ง บ้านเซิม โพนพิสัย หนองคาย
13064 ด.ญ. สกาวเพชร  ศรีคำนวน บ้านเซิม โพนพิสัย หนองคาย
13065 ด.ญ. สุขุมาลย์  เด็ชนรสิงห์ บ้านปักหมู โพนพิสัย หนองคาย
13066 ด.ช. อานนท์  กับบุญ ร.ร.ก่องขันธ์ โพนพิสัย หนองคาย
13067 ด.ญ. กนกกาญ    จิตเจริญ ร.ร.บ้านนาตาลเหนือ โพนพิสัย หนองคาย
13068 ด.ญ. จิระภา  เนื่องมัจฉา บ้านดงสระพัง โพนพิสัย หนองคาย
13069 ด.ช. ภานุวัฒน์  เนื่องมัจฉา บ้านดงสระพัง โพนพิสัย หนองคาย
13070 ด.ช. อานนท์  ชมคุณ บ้านดงสระพัง โพนพิสัย หนองคาย
13071 ด.ญ. มะลิวัลย์  รัตนอาษา บ้านดงสระพัง โพนพิสัย หนองคาย
13072 ด.ช. วินัย    คำใจ บ้านกุดแกลบ โพนพิสัย หนองคาย
13073 ด.ญ. ลูกศร    แก้วศรี บ้านกุดแกลบ โพนพิสัย หนองคาย
13074 ด.ญ. วรรณา    ทองหน่อหล้า บ้านกุดแกลบ โพนพิสัย หนองคาย
13075 ด.ช. สุขสันต์          เททอง บ้านคำจำปา โพนพิสัย หนองคาย
13076 ด.ช. ทวีพร ฝ้ายขาว ร่องโนร่องแกมคำนวน โพนพิสัย หนองคาย
13077 ด.ช. สุรสิทธิ์  ภาญจำปา บ้านสร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
13078 ด.ญ. พัชริดา   ขุนทอง หมู่บ้านตัวอย่าง โพพิสัย หนองคาย
13079 ด.ช. อำนาจ   สิทธิมะแสน หมู่บ้านตัวอย่าง โพพิสัย หนองคาย
13080 ด.ช. ธนพล  เห็มพีระ หมู่บ้านตัวอย่าง โพพิสัย หนองคาย
13081 ด.ญ. จริยา ศรีนวลนอก บ้านสร้างนางขาว โพรพิสัย หนองคาย
13082 ด.ช. ศิริวัฒน์  พรหมเนตร มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา เมือง หนองคาย
13083 ด.ญ. ราตรี  ห้วยไทยสงค์ ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา เมือง หนองคาย
13084 ด.ญ. ชฎาพร  วงษ์พรม บ้านเมืองบาง เมือง หนองคาย
13085 ด.ช. ศรชัย  จันทร์สมุทร เซนต์ปอลหนองคาย เมือง หนองคาย
13086 ด.ญ. อรพรรณ  พิมพ์รักษ์ หัวหาดวิทยา เมือง หนองคาย
13087 ด.ญ. ถนอม  โคตระวัน หินโงมวิทยา เมือง หนองคาย
13088 ด.ญ. สุธิษา  ทองย้อย หินโงมวิทยา เมือง หนองคาย
13089 ด.ญ. กิ่งแก้ว  ขันจันทร์แสง หินโงมวิทยา เมือง หนองคาย
13090 ด.ญ. อลิษา  ผิวจันทึก หินโงมวิทยา เมือง หนองคาย
13091 ด.ญ. วรรณวิมล  ด้วงมล เซนต์ปอลหนองคาย เมือง หนองคาย
13092 ด.ญ. วารุณี  นกเผือก เซนต์ปอลหนองคาย เมือง หนองคาย
13093 ด.ญ. วารุณี  สมอนา เซนต์ปอลหนองคาย เมือง หนองคาย
13094 ด.ญ. ประภา   แสนโคตร หัวหาดวิทยา เมือง หนองคาย
13095 ด.ญ. จิรพร  สีหะไตร โรงเรียนเซนปอลหนองคาย เมือง หนองคาย
13096 ด.ญ. วนิดา   สมรินทร์ หัวลาดวิทยา เมือง หนองคาย
13097 ด.ช. อรรถพล   สิทธิธัญญกิจ ชุมชนบ้านพวก เมือง หนองคาย
13098 ด.ญ. ศรัญญา   คำพิฑูรย์ นาฮีนุเคราห์ เมือง หนองคาย
13099 ด.ญ. จุฑามาศ  นาคพันธ์ บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา เมือง หนองคาย
13100 ด.ช. ปริญญา แสงทอง บ้นเมืองบวง เมือง หนองคาย
13101 ด.ญ. อ้อยใจ  ตันนารัตน์ บ้านเบิดวิทยา เมือง หนองคาย
13102 ด.ญ. อรยา   ศิริจันโท อนุบาลหนองคาย เมือง หนองคาย
13103 ด.ช. สมเกียรติ      อินทา มีชัยวิทยา เมือง หนองคาย
13104 ด.ญ. อรพรรณ   ยิ้มละมัย อนุบาลหนองคาย เมือง หนองคาย
13105 ด.ช. อภิชาติ  วงค์สาม เนินพระเนาว์วิทยา เมือง หนองคาย
13106 ด.ช. มนตรี  วรวิรัตน์ มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา เมือง หนองคาย
13107 ด.ช. อรรถพล  ศักดาเดช มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา เมือง หนองคาย
13108 ด.ช. จักรายุทธ  แสงโนราช มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา เมือง หนองคาย
13109 ด.ญ. หฤทัย  พรมเมือง ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา เมือง หนองคาย
13110 ด.ช. วีระศักดิ์  ห้วยไทยสงค์ ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา เมือง หนองคาย
13111 ด.ช. สิทธิพงษ์  พงษ์ประพันธ์ เนินพระเนาว์วิทยา เมือง หนองคาย
13112 ด.ญ. จุฑามาศ   ครึกครื้น เนินพระเนาว์วิทยา เมือง หนองคาย
13113 ด.ช. ตระกาญ  ผิวเหลือง ชุมชนบ้านพวก เมือง หนองคาย
13114 ด.ญ. นุสรา  โยทาทร ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา เมือง หนองคาย
13115 ด.ช. คำปอน สุริวงษ์ บ้านดงดาล รัตนวาปี หนองคาย
13116 ด.ญ. น้ำผึ้ง  ศรอาจ บ้านนายาง รัตนวาปี หนองคาย
13117 ด.ญ. นิภาพร   สระแก้ว บ้านนายาง รัตนวาปี หนองคาย
13118 ด.ช. จุมพล   นบนอบ รุจีจินตกานนท์ รัตนวาปี หนองคาย
13119 ด.ญ. นิตยา  มีบุญ บ้านโปร่งสำราญ รัตนวาปี หนองคาย
13120 ด.ญ. อาทิตยา  แก่นเมือ บ้านโปร่งสำราญ รัตนวาปี หนองคาย
13121 ด.ช. นพพล  บุญเกิด บ้านโปร่งสำราญ รัตนวาปี หนองคาย
13122 ด.ช. ไพศาล   ขอดกิ่ง บ้านสามัคคีชัย รัตนวาปี หนองคาย
13123 ด.ญ. ดารัตน์  โคตรรมงคุณ บ้านโปร่งสำราญ รัตนวาปี หนองคาย
13124 ด.ช. วันชนะ  สายวงศ์ บ้านโปร่งสำราญ รัตนวาปี หนองคาย
13125 ด.ญ. อรุณลักษณ์  แต่งมี บ้านดงดาล รัตนวาปี หนองคาย
13126 ด.ญ. เจนจิรา  แสนหล้า บ้านนาคำมูลชมถูนา รัตนวาปี หนองคาย
13127 ด.ญ. น้องเดือน  สุพร ชมภูทร รัตนวาปี หนองคาย
13128 ด.ช. มนัส  ภูมิพันธ์ ชมภูทร รัตนวาปี หนองคาย
13129 ด.ญ. บุษบา ภาระรักษ์ บ้านดงดาล รัตนวาปี หนองคาย
13130 ด.ญ. พิมพ์อร ท้าวเมืองมา บ้านดงดาล รัตนวาปี หนองคาย
13131 ด.ช. วรพล  อ่อนคำ บ้านนาคำมูลชมภูพร รัตนวาปี หนองคาย
13132 ด.ญ. สุธาทิพย์  คำถา บ้านนาคำมูลชมภูพร รัตนวาปี หนองคาย
13133 ด.ญ. ไพรินทร์  สีดา บ้านนายาง รัตนวาปี หนองคาย
13134 ด.ญ. วรรณภา  คงบุราณ บ้านนายาง รัตนวาปี หนองคาย
13135 ด.ญ. นุชจิรากรณ์  ธัญญาเจริญ บ้านนายาง รัตนวาปี หนองคาย
13136 ด.ญ. ธนาพร  น้อยเล็ก บ้านนายาง รัตนวาปี หนองคาย
13137 ด.ช. ศุภชัย        ทองเกตุ บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี หนองคาย
13138 ด.ช. วิรัช      แสงลภ บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี หนองคาย
13139 ด.ช. อานันท์  พรหมกันทา สุทธสิริโสภา รัตนวาปี หนองคาย
13140 ด.ญ. อัจฉราพรรณ   ผิวโสตร บ้านสามัคคีชัย รัตนวาปี หนองคาย
13141 ด.ญ. วรัญญา  วรรณไชย บ้านหนองเค็ม รัตนวาปี หนองคาย
13142 ด.ช. เทพฤทธิ์  ศรีจันทร์ เตชะไพบูล รัตนวาปี หนองคาย
13143 ด.ช. สุริยัน  สุริสาง พัฒนาดำแก้ว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13144 ด.ญ. บุญรอด  เทวงศา บ้านไทยสามัคคี ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13145 ด.ญ. บุญเรือง  คูนา บ้านไทยสามัคคี ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13146 ด.ญ. รัตนาธิป  คูนา บ้านไทยสามัคคี ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13147 ด.ญ. สุจิตรา   เทพวงษา บ้านวังน้ำมอก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13148 ด.ญ. นภาลัย  นรภัทรวงษ์ บ้านวังน้ำมอก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13149 ด.ช. กุดนันท์  เจริญเกรียรติ์ บ้านนาโพธิ์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13150 ด.ญ. วิยะดา  พิทักษ์พงษ์ บ้านนาโพธิ์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13151 ด.ญ. จีระวัฒน์  วังผืด พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13152 ด.ญ. มะลิวรรณ  คุณศิลป บ้านป่าสัก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13153 ด.ญ. รวิพร  ภูเต้าน้อย ชุมชนบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13154 ด.ญ. อุษา สาสุข ชุมชนบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13155 ด.ญ. วิจิตรา ริดพริ้ง ชุมชนบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13156 ด.ญ. ภาพันธ์  เทียนจำลอง โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13157 ด.ช. ธวัชชัย  แสนสุข อนุบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13158 ด.ญ. พรวิมล  วิสัย อนุบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13159 ด.ญ. สุภาพันธ์  แสวงผล อนุบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13160 ด.ช. ณัฐวุฒ  คำปา อนุบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13161 ด.ญ. จารุวรรณ  ประคำ อนุบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13162 ด.ช. ศราวุธ  ศรีวงรักษา อนุบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13163 ด.ญ. นภาย  นรภัทรวงษ์ บ้านวังน้ำมอก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13164 ด.ช. คัมภีร์  ศรีสุรัตน์ พัฒนาดำแก้ว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13165 ด.ญ. วิภาวรรณ  ม่วงแงว พัฒนาดำแก้ว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13166 ด.ญ. กรองแก้ว  คำไพ บ้านโนนสง่า ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13167 ด.ช. อนนท์  ธะภู หนองปลาปากจำปาทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13168 ด.ช. อาทิตย์  นามบุผา หนองปลาปากจำปาทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13169 ด.ญ. พรมณี  สุวรรณไตร บ้านห้วยลึก ศรีวิไล หนองคาย
13170 ด.ช. จำรัส  ชาชำนาญ บ้านนาคำแคน ศรีวิไล หนองคาย
13171 ด.ญ. สุนิสา  อินทร์ถนอม บ้านห้วยลึก ศรีวิไล หนองคาย
13172 ด.ญ. ศิริพรรณ  อุ่นศิริ กัลป์ยาณิวัฒนา ศรีวิไล หนองคาย
13173 ด.ช. ปิระรัตน์  ภูเลี่ยมคำ อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13174 ด.ญ. ชุติมา  นาสิงทอง อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13175 ด.ญ. วลาลี  เขียวสังข์ อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13176 ด.ญ. อังศุมารินทร์  รำพึงกิจ บ้านนาคำแคน ศรีวิไล หนองคาย
13177 ด.ช. วีระยุทธ เฉยทุม อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13178 ด.ญ. ชมพูนุช ลีนาลาด อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13179 ด.ช. ประยูร ศรีจันทร์ อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13180 ด.ช. นพรัตน์ สุวรรณจันทร์ อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13181 ด.ญ. เบญจมาศ ชัยศิริ อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13182 ด.ญ. นงลักษณ์ สูงสุข อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13183 ด.ช. คมพล แหลมแก้ว อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13184 ด.ช. รถ คิ่นดี อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13185 ด.ญ. อภิสรา โสภาจร อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13186 ด.ญ. มาลัยวรรณ  ขุนพรม อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13187 ด.ช. รัตนพล  อยู่เย็น อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
13188 ด.ญ. ยุวดี  ผิวผ่าน บ้านสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย
13189 ด.ญ. วราภรณ์  กองตัน บ้านสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย
13190 ด.ญ. ประกาย  พิมพ์ศรี บ้านนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย
13191 ด.ช. ทนงศักดิ์  หลักทอง บ้านนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย
13192 ด.ญ. ประคอง  ปะสาวะเท บ้านนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย
13193 ด.ช. ทินกร  ดอนละคร โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย
13194 ด.ญ. พิกุล  ภาษี โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย
13195 ด.ช. สมคิด  สีสุข โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย
13196 ด.ญ. นวลฉวี  สิงห์กาฬ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย
13197 ด.ญ. นุสรา  ถาวร กัลยาณิวัฒนา 2 ศรีวิไล หนองคาย
13198 ด.ญ. นิสิรา  ถาวร กัลยาณิวัฒนา 2 ศรีวิไล หนองคาย
13199 ด.ญ. วรรณภา  ติธาดา อนุบาลคอกช้าง สระใคร่ หนองคาย
13200 ด.ช. ศรีญญู  ทองห่อ อนุบาลคอกช้าง สระใคร่ หนองคาย
13201 ด.ช. สุวัฒน์  ขำสกุล บ้ายเหมือดแอ่ สระใคร่ หนองคาย
13202 ด.ญ. วนิดา     เสือเณร บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่19 สระใคร่ หนองคาย
13203 ด.ญ. สุพัตรา   เสือนา บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่19 สระใคร่ หนองคาย
13204 ด.ญ. จิราภรณ์   นาสตรอง บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่19 สระใคร่ หนองคาย
13205 ด.ช. ทิวา  รัตนศิลา บ้านนางิ้ว สังคม หนองคาย
13206 ด.ญ. อาทิตยา  สุดใจ บ้านนางิ้ว สังคม หนองคาย
13207 ด.ช. จิระวัฒน์  หม่อนสอย บ้านนาโคก สังคม หนองคาย
13208 ด.ญ. สุภาวรณ  จากมา ประถมบ้านม่วง สังคม หนองคาย
13209 ด.ญ. พรรณนิล  รัตนพิทักษ์ ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สังคม หนองคาย
13210 ด.ช. สิทธิพล  กอโพธิ์ศรี ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สังคม หนองคาย
13211 ด.ญ. สุดารัตน์  เชื้อพรหม บ้านม่วง สังคม หนองคาย
13212 ด.ญ. วัชราพร  หลักมั่น อนุบาลสังคม สังคม หนองคาย
13213 ด.ญ. หนูหล่ำ  ทองศรี บ้านแก้งใหม่ สังคม หนองคาย
13214 ด.ญ. รัตนาวดี  ชนอาศรี หนองปลาปากจำปาทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
13215 ด.ญ. อริสรา  ฤาชา กุดจิกวิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13216 ด.ช. สุบิน  แก่นพิทักษ์ ดงสวรรค์วิทยา นากลาง หนองบัวลำภู
13217 ด.ญ. ภาวดี        ภูมิประเสริฐ ดงสวรรค์วิทยา นากลาง หนองบัวลำภู
13218 ด.ญ. วาสนา  ทั่งทอง บ้านก่าน นากลาง หนองบัวลำภู
13219 ด.ญ. ปรัชณี    ทองคลัง นครชัยประชาสรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
13220 ด.ญ. ชนัดดา  ภาริน บ้านหนองเอี่ยน นากลาง หนองบัวลำภู
13221 ด.ช. ชรินทร์  ดวงมนีย์ บ้านหนองเอี่ยน นากลาง หนองบัวลำภู
13222 ด.ญ. นิตยา  ดนตรี บ้านหนองเอี่ยน นากลาง หนองบัวลำภู
13223 ด.ญ. สรัญญา  พิมพ์ศรีโคตร บ้านหนองเอี่ยน นากลาง หนองบัวลำภู
13224 ด.ญ. อภิญญา  ทองบัว บ้านหนองเอี่ยน นากลาง หนองบัวลำภู
13225 ด.ญ. ทิพวรรณ  จาริสุ บ้านหนองเอี่ยน นากลาง หนองบัวลำภู
13226 ด.ญ. พลอยไพลิน  สงวนนาม บ้านหนองเอี่ยน นากลาง หนองบัวลำภู
13227 ด.ญ. พรพรรณ  แซ่ลิ้ม บ้านหนองเอี่ยน นากลาง หนองบัวลำภู
13228 ด.ญ. พนมพร  โสเพ็ง กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
13229 ด.ญ. เกวลิน  ทองเชื้อ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
13230 ด.ช. ธวัชชัย  ผ่านวงค์ บ้านแสงดาวโนนธาตุ นากลาง หนองบัวลำภู
13231 ด.ช. ชัยยะวัฒน์  สุพรม กุดแห่วิทยา นากลาง หนองบัวลำภู
13232 ด.ช. บุญช่วย  พิมพ์แสง บ้านโนนม่วง นากลาง หนองบัวลำภู
13233 ด.ช. บุญฤทธิ์    มะลัย โรงเรียนบ้านชอบเหล็ก นากลาง หนองบัวลำภู
13234 ด.ญ. สุพรรษา    บุญทิน โรงเรียนบ้านชอบเหล็ก นากลาง หนองบัวลำภู
13235 ด.ช. เกรียงไกร    พรหมดาว โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ นากลาง หนองบัวลำภู
13236 ด.ช. ไพศาล        โคตรวงษา บ้านก่าน นากลาง หนองบัวลำภู
13237 ด.ญ. แอนนา    แสนสะอาด หม่านศรีทองวิทยา นากลาง หนองบัวลำภู
13238 ด.ญ. ธิติยา  สิงหา หม่านศรีทองวิทยา นากลาง หนองบัวลำภู
13239 ด.ญ. หนูเตือน  กันยาเถื่อน ดงสวรรค์วิทยา นากลาง หนองบัวลำภู
13240 ด.ญ. อรพรรณ  แสนปราบ ดงสวรรค์วิทยา นากลาง หนองบัวลำภู
13241 ด.ช. ศตวรรษ  หงส์คำ ดงสวรรค์วิทยา นากลาง หนองบัวลำภู
13242 ด.ญ. น้ำฝน  วลัยลาน ดงสวรรค์วิทยา นากลาง หนองบัวลำภู
13243 ด.ญ. ปาริชาติ    ทักษิณ บ้านโนนตาล นากลาง หนองบัวลำภู
13244 ด.ญ. ละอองดาว    นุ่นนาแซง บ้านหนองเอี่ยน นากลาง หนองบัวลำภู
13245 ด.ญ. เสาวลักษณ์  ทานะตา หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
13246 ด.ญ. ปาริชาติ    จะไพร โรงเรียนไทยนิยม นาวัง หนองบัวลำภู
13247 ด.ช. มงคลชัย  เค้าโคน บ้านภูเขาวง นาวัง หนองบัวลำภู
13248 ด.ญ. พัชรี  สีมานอก บ้านนาสุรินทร์ นาวัง หนองบัวลำภู
13249 ด.ญ. น้ำตาล    พรายสันเทียะ โรงเรียนไทยนิยม นาวัง หนองบัวลำภู
13250 ด.ช. คำนึง      เหตุเกษ บ้านไทยนิยม นาวัง หนองบัวลำภู
13251 ด.ญ. ภรณุกา      จับแก้ว บางระกำ นาวัง หนองบัวลำภู
13252 ด.ญ. เมทินี  วรรณทช บ้านหนองบัวเงิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13253 ด.ญ. อธิมา  พุฒฝอย บ้านกุดฉิม โนนสัง หนองบัวลำภู
13254 ด.ญ. สะแกวัลย์ แย้มมา บ้านหนองแวงงิ้วตาก โนนสัง หนองบัวลำภู
13255 ด.ช. วัชระ  หวานเมืองปักษ์ บ้านหนองบัวเงิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13256 ด.ญ. มาริสา  ทัยธานี บ้านกุดฉิม โนนสัง หนองบัวลำภู
13257 ด.ญ. วันวิสา  ใจวิหาร บ้านกุดฉิม โนนสัง หนองบัวลำภู
13258 ด.ญ. ธัญญา  ศรวิเศษ บ้านหนองบัวเงิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13259 ด.ช. พิชิต ศรีภูธร บ้านหนองแวงงิ้วตาก โนนสัง หนองบัวลำภู
13260 ด.ญ. กิติยา สุปัญญา หนองแวงงิ้วตาก โนนสัง หนองบัวลำภู
13261 ด.ญ. อริญญา ทองมณี บ้านหนองนางงิ้วตาก โนนสัง หนองบัวลำภู
13262 ด.ช. วงศวุธ ศิริเลิศ หนองกุงจารย์ผางวิทยา โนนสัง หนองบัวลำภู
13263 ด.ญ. กัญญารัตน์ ใจบุญ บ้านฝายหิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13264 ด.ช. สมพร ทรัพย์สิน บ้านฝายหิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13265 ด.ญ. เอมอร สุวรรณรัตน์ โนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง หนองบัวลำภู
13266 ด.ญ. เสาวนีย์  ดอนมุ้ง บ้านโสกจาน โนนสัง หนองบัวลำภู
13267 ด.ญ. เมริน   ปัดภามา นิคมฯสงเคราะห์ 2 โนนสัง หนองบัวลำภู
13268 ด.ญ. ประภากร  อาจหาญ นิคมสงเคราะห์ 2 โนนสัง หนองบัวลำภู
13269 ด.ญ. สุติยา  ทิพย์เนตร บ้านโคกกลาง โนนสัง หนองบัวลำภู
13270 ด.ช. เทียนสว่าง  ชูปัญญา บ้านโสกจาน โนนสัง หนองบัวลำภู
13271 ด.ช. ธวิทย์ เจ็กภู่ บ้านฝายหิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13272 ด.ช. เปรม ปริชัยยะ บ้านฝายหิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13273 ด.ช. ธีรศักดิ์ สาที บ้านฝายหิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13274 ด.ช. สมบัติ พูลสวัสดิ์ บ้านฝายหิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13275 ด.ญ. อภิญญา พูลสวัสดิ์ บ้านฝายหิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13276 ด.ญ. กนกวรรณ ระว้า บ้านฝายหิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13277 ด.ช. พงษ์ศิริ ภูหงษ์นิล บ้านฝายหิน โนนสัง หนองบัวลำภู
13278 ด.ช. ทัศนา จัลเต บ้านหนองปิง โนนสัง หนองบัวลำภู
13279 ด.ญ. ยุภา  ไกรนอก บ้านอ่างบูรพา เมือง หนองบัวลำภู
13280 ด.ญ. วารุณี  วัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เมือง หนองบัวลำภู
13281 ด.ญ. กาญจนา  หนองโสดา บ้านหนองหว้า เมือง หนองบัวลำภู
13282 ด.ช. วินัย  สอรักษา บ้านหนองหว้า เมือง หนองบัวลำภู
13283 ด.ช. ประไพร นครศรี บ้านภูพานทอง เมือง หนองบัวลำภู
13284 ด.ช. อภิสิทธิ์ จันทร์เขียว บ้านศรีสุขนาล้อม เมือง หนองบัวลำภู
13285 ด.ญ. นฤมล บุตรศรีสิงห์ บ้านศรีสุขนาล้อม เมือง หนองบัวลำภู
13286 ด.ช. เดชา ภูทองเงิน บ้านศรีสุขนาล้อม เมือง หนองบัวลำภู
13287 ด.ช. นิรันดร์   วันทะวงค์ บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู
13288 ด.ญ. ทาริกา  สุโง่น บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู
13289 ด.ช. จิระยุทธ  สัมพันธ์ บ้านโนนสำราญ เมือง หนองบัวลำภู
13290 ด.ญ. เพ็ญศิริ จามะลา บ้านห้วยหามต่าง เมือง หนองบัวลำภู
13291 ด.ญ. สุภาพร ขันขวา บ้านห้วยหามต่าง เมือง หนองบัวลำภู
13292 ด.ญ. พัชรินทร์ ชินบุตร บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ เมือง หนองบัวลำภู
13293 ด.ญ. รุ่งฤดี มหาวงศ์ บ้านโนนอุดม เมือง หนองบัวลำภู
13294 ด.ญ. นงค์นุช เหลาพรม บ้านโนนอุดม เมือง หนองบัวลำภู
13295 ด.ญ. จีรานุช   บุญกว้าง หัวนาศึกษาวิทย์ เมือง หนองบัวลำภู
13296 ด.ช. สุนทร กิ่งเมืองเพชร ป่าไม้งาม เมือง หนองบัวลำภู
13297 ด.ช. วิเชียร  พรขำ บ้านโนนทิน เมือง หนองบัวลำภู
13298 ด.ญ. สุภาพร  กลางตำบล บ้านโนนคูณ เมือง หนองบัวลำภู
13299 ด.ญ. วิภาดา  ภูมิฐาน บ้านเพ้กเฟื้อย เมือง หนองบัวลำภู
13300 ด.ญ. นิตยา  ทอนประจัด บ้านเพ้กเฟื้อย เมือง หนองบัวลำภู
13301 ด.ช. วนิมล  ขันแข็ง บ้านเพ้กเฟื้อย เมือง หนองบัวลำภู
13302 ด.ญ. ศิวาพร  ก้อนเครือ - เมือง หนองบัวลำภู
13303 ด.ญ. พัชรินทร์     มลัยทิพย์ บ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13304 ด.ญ. ประมูล  สีหราช บ้านโนนสว่าง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13305 ด.ญ. นวพร  เปรมประเสริฐ เฉลิมจักรศึกษา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13306 ด.ช. วิทยา  อุทธชัย บ้านโคกสูง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13307 ด.ช. วัชรินทร์   เงินใบอ่อน โนนสะอาดราษฏร์อุปถัมภ์ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13308 ด.ช. เอกพงษ์  เคนปิตา บ้านโคกม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13309 ด.ญ. นันทนา ศรีธรรม บ้านหนองทุ่งมน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13310 ด.ญ. อรอนงค์ ชาติแพงตา โคกม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13311 ด.ช. ไพทูรย์ ประเสริฐไทย โคกม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13312 ด.ญ. ทัศนีย์ หวญโสภา บ้านห้วยหว้าวังทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13313 ด.ช. ก้านณรงค์ สงวนดี บ้านโนนสงวน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13314 ด.ช. อุดมศักดิ์ อัครจันทร์ บ้านหนองแตง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13315 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ อาจวงษ์ เมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13316 ด.ช. นันทิภาคย์ ป้านภูมิ เมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13317 ด.ญ. นุสวี  ศรีสมรักษ์ บ้านโต่งโต้น ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13318 ด.ญ. สุชาดา  ภักดีเวียง บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ19) ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13319 ด.ญ. นิธิศ  ศรีจันทร์ บ้านดอน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13320 ด.ญ. นงลักษณ์  เทพราชา บ้านนาดี ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13321 ด.ญ. จริยา  เลยนอก บ้านนาดี ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13322 ด.ช. อภินันท์  เจ็กรักษ์ บ้านกุดดุกสุขเกษม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13323 ด.ญ. รุ่งนภา  วรรณสุข บ้านกุดดุกสุขเกษม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13324 ด.ญ. อุมาพร  เผ่าบ้านฝาง บ้านกุดดุกสุขเกษม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13325 ด.ช. ปริญญา  ปักษากุล โนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13326 ด.ช. ภูวนัย  โชคบัณฑิต โนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13327 ด.ญ. แก้วกานดา  จันเส โนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13328 ด.ญ. ขนิษฐา    นาใจเย็น บ้านป่าคา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
13329 ด.ช. สันติ  ฝางคำ ห้วยหว้าวังทอง ศรีบุญลือ หนองบัวลำภู
13330 ด.ญ. สุพิษ  ยศมงคล บ้านนาทับควาย ศรีบุณเรือง หนองบัวลำภู
13331 ด.ช. ศตวรรษ  ขจรไชยา บ้านนาทับควาย ศรีบุณเรือง หนองบัวลำภู
13332 ด.ญ. น้ำอ้อย  บุญโยธา บ้านนาทับควาย ศรีบุณเรือง หนองบัวลำภู
13333 ด.ญ. กฤติยา ขวัญหอม บ้านหินตลาดสาขาศรีภูทอง ศรีบุรเรือง หนองบัวลำภู
13334 ด.ช. เจิมศักดิ์ หอมทรัพย์ บ้านหินตลาดสาขาศรีภูทอง ศรีบุรเรือง หนองบัวลำภู
13335 ด.ช. สมเพียร  สุขใจ โรงเรียนบ้านป่าคา ศรีบูญเรือง หนองบัวลำภู
13336 ด.ช. อรุณ  ฆ้องจันทร์ดา ฆ้องจันทร์ดา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13337 ด.ช. สมนึก  โคตรหานาม บ้านโคกทุ่งน้อย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13338 ด.ญ. อัมพร   ภูพวก บ้านผาซ่อนโชคชัย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13339 ด.ช. ธีรวัฒน์  เงินสด บ้านผาซ่อนโชคชัย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13340 ด.ญ. นิราวรรณ์  สาลา บ้านผาซ่อนโชคชัย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13341 ด.ญ. พัณณิษา  หอมพรมมา บ้านผาซ่อนโชคชัย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13342 ด.ญ. พรสุดา  เทียมศักดิ์ บ้านผาซ่อนโชคชัย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13343 ด.ญ. สุพัทร์สร  ยะกุมมา บ้านโคกทุ่งน้อย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13344 ด.ช. พาคิน  น้อยโอชา บ้านโคกทุ่งน้อย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13345 ด.ญ. วาธิณี    อินทร์ตา บ้านผาซ่อนโชคชัย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13346 ด.ญ. กรรณิกา  อัญะโพธิ์ บ้านโคกทุ่งน้อย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13347 ด.ญ. นัฐพล  อุ่มภูธร บ้านโคกทุ่งน้อย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13348 ด.ญ. ทศพล  ศรีอัดฮาด บ้านโคกทุ่งน้อย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13349 ด.ญ. นิภาพร  ชุมชะ บ้านโคกทุ่งน้อย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13350 ด.ช. กิตติศักดิ์  ภูมิฐาน บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13351 ด.ญ. สุจิตรา  พลราช บ้านโนนป่าหว้าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13352 ด.ช. แมน  ชาวงษ์ ดงบังมวลชนรังสรรค์ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13353 ด.ช. ธีรพงษ์  ปัตภัย บ้านโนนสมบูรณ์ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13354 ด.ช. สมจิตร  แพงศรี บ้านนาโมง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13355 ด.ญ. ศิริพร  สาวิสัย บ้านกกต้อง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13356 ด.ญ. เกสดาพร  ตัวสะเกศ บ้านกกต้อง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13357 ด.ช. สุภชัย  บุตรดี บ้านผ่าซ่อนโชคชัย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
13358 ด.ญ. ประภารัตน์  ป้องศิริ บ้านนาไร่ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

ดูต่อไป--->