รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับประถมศึกษา

จำนวน    14,697  ทุน

ดูต่อไป--->      

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

11254 ด.ญ. สคสวัสดิ์  การูญ บ้านกลางหนองคันคำ   สกลนคร
11255 ด.ช. อภิศักดิ์ โถชารี หนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ กุดบาก สกลนคร
11256 ด.ช. ณัฐวุฒิ ฤทธิ์สีบุญ หนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ กุดบาก สกลนคร
11257 ด.ช. ณัฐพงษ์ แฝงสีพล โพนงามคุรุราษฎ์วิทยา กุดบาก สกลนคร
11258 ด.ช. สมศักดิ์  ไพคำนาม "บ้านกลาง""ผดุงราษฎร์วิทยา""" กุดบาก สกลนคร
11259 ด.ช. อังคาร  แซ่ลิ้น บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ กุดบาก สกลนคร
11260 ด.ญ. รัตติมา   โถคำนาม บ้านนาม่วงดงนิมิตวิทยา กุดบาก สกลนคร
11261 ด.ช. อภิเชษฐ์   โถปาสอน บ้านนาม่วงดงนิมิตวิทยา กุดบาก สกลนคร
11262 ด.ญ. วัตนา   โพธิ์ศรี บ้านนาม่วงดงนิมิตวิทยา กุดบาก สกลนคร
11263 ด.ช. เรืองชัย   โถปาสวน บ้านนาม่วงดงนิมิตวิทยา กุดบาก สกลนคร
11264 ด.ญ. ทับทิม   ดำชมภู บ้านนาม่วงดงนิมิตวิทยา กุดบาก สกลนคร
11265 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ  สีคำ บ้านม่วง กุสมาลย์ สกลนคร
11266 ด.ญ. สมพร  มานะวัน บ้านม่วง กุสุมาลย์ สกลนคร
11267 ด.ช. ขวัญ  วัดแผนลำ บ้านม่วง กุสุมาลย์ สกลนคร
11268 ด.ช. ประวัติ  แก้ววิไลย บ้านม่วง กุสุมาลย์ สกลนคร
11269 ด.ช. กฤษฎา  ลลผา บ้านม่วง กุสุมาลย์ สกลนคร
11270 ด.ญ. วิไลลักษณ์  ท้าวมา ไพศาลวิทยา กุสุมาลย์ สกลนคร
11271 ด.ญ. พวงผกา  ทาก้อน ไพศาลวิทยา กุสุมาลย์ สกลนคร
11272 ด.ช. ณัตพล ชื่นอารมณ์ บ้านม่วง กุสุมาลย์ สกลนคร
11273 ด.ช. เอกพันธ์  อุดรทักษ์ บ้านม่วง กุสุมาลย์ สกลนคร
11274 ด.ญ. พรศิริ  ขันบรรจง บ้านบอนสหราฎร์อุทิศ กุสุมาลย์ สกลนคร
11275 ด.ญ. สุจิตรา  กาลจักร์ ชุมชนนิรมัย กุสุมาลย์ สกลนคร
11276 ด.ญ. สุลิดา  เพ็ญพิทักษ์ บ้านม่วง กุสุมาลย์ สกลนคร
11277 ด.ญ. นุชพร  สุระพร บ้านกุสศรี กุสุมาลย์ สกลนคร
11278 ด.ญ. รัตนาพร  ไทรงาม บ้านดอนคำ คำตากล้า สกลนคร
11279 ด.ญ. พิมพา  ทาสี บ้านดอนคำ คำตากล้า สกลนคร
11280 ด.ญ. กมลทิพย์  ชื่นตา บ้านดอนคำ คำตากล้า สกลนคร
11281 ด.ญ. ปาวีณา  แก้ววงค์ษา บ้านดอนคำ คำตากล้า สกลนคร
11282 ด.ช. นัฐพล    เนื่องมัจฉา บ้านเพีย คำตากล้า สกลนคร
11283 ด.ช. สฐิรพงษ์    ผังคี บ้านเพีย คำตากล้า สกลนคร
11284 ด.ช. ธีระพงษ์    กล้ายิ่ง บ้านห้วยยาง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
11285 ด.ญ. รัตติยากร จอมรัตน์ บ้านดงบึง เจริญศิลป์ สกลนคร
11286 ด.ช. นฤชัย  อ่วมคุ้ม บ้านคำเม็ก เจริญศิลป์ สกลนคร
11287 ด.ญ. กาญจนา  เที่ยงคืน บ้านคำเม็ก เจริญศิลป์ สกลนคร
11288 ด.ญ. สุวรรณี  โสทะโน บ้านพุทธรักษา บ้านม่วง สกลนคร
11289 ด.ญ. จันภิรมย์  สองจันทร์ บ้านพุทธรักษา บ้านม่วง สกลนคร
11290 ด.ญ. หทัยชนก  ผ่องใส บ้านซ่อมคู่ บ้านม่วง สกลนคร
11291 ด.ญ. ชุลีกร นาคประนิน บ้านซ่อมคู่ บ้านม่วง สกลนคร
11292 ด.ญ. หทัยชนก ผ่องใส บ้านซ่อมคู่ บ้านม่วง สกลนคร
11293 ด.ช. สุริเมท ชะชิกุล บ้านซ่อมคู่ บ้านม่วง สกลนคร
11294 ด.ช. ทินกร  อมยา บ้านหนองท่มท่ากระดัน บ้านม่วง สกลนคร
11295 ด.ญ. อมรรัตน์  ทองสุข ชุมชนบ้านมาย บ้านม่วง สกลนคร
11296 ด.ช. ศุรารัตน์  พรมวาส ชุมชนบ้านมาย บ้านม่วง สกลนคร
11297 ด.ญ. วิภาวรรณ  ชรินทร์ ชุมชนบ้านมาย บ้านม่วง สกลนคร
11298 ด.ช. เกียรติศักดิ์  เคนคำภา บ้านพุทธรักษา บ้านม่วง สกลนคร
11299 ด.ช. ทรรศนะ  มหาวงค์ บ้านพุทธรักษา บ้านม่วง สกลนคร
11300 ด.ญ. สมพร    แสงอุ่นห์ บ้านหนองท่มท่ากระด้าน บ้านม่วง สกลนคร
11301 ด.ช. พงษ์ศักดิ์    เพื่องชมภู บ้านหนองท่มท่ากระด้าน บ้านม่วง สกลนคร
11302 ด.ช. ภานุวัฒน์  ระหาญสิบ บ้านโพธิ์ชัย บ้านม่วง สกลนคร
11303 ด.ญ. นิภาภรณ์  มีชิน บ้านโพธิ์ชัย บ้านม่วง สกลนคร
11304 ด.ญ. จิรภรณ์  กำดา บ้านโพธิ์ชัย บ้านม่วง สกลนคร
11305 ด.ช. อุทิตย์  กาดกลอง ชุมชนบ้านมาย บ้านม่วง สกลนคร
11306 ด.ญ. อภิญญา  พระหับธงชัย บ้านหว้าน บ้านม่วง สกลนคร
11307 ด.ช. พีระพล  ขวัญหวาน จุฬาภรณ์พิชญาคาร บ้านม่วง สกลนคร
11308 ด.ญ. รุ่งนภา  วิเศษการ บ้านหว้าน บ้านม่วง สกลนคร
11309 ด.ช. เสริมศักดิ์  มูลลา บ้านหว้าน บ้านม่วง สกลนคร
11310 ด.ช. นันทิพัฒน์  หน่อท้าว บ้านสุพรรณ บ้านม่วง สกลนคร
11311 ด.ญ. สมฤดี  ชื่นตา บ้านหว้าน บ้านม่วง สกลนคร
11312 ด.ช. อธิวัฒน์      นวลลป โรงเรียนชุมชนบ้านมาย บ้านม่วง สกลนคร
11313 ด.ญ. สุนิสา  ชื่นตา ชุมชนบ้านมาย บ้านม่วง สกลนคร
11314 ด.ช. พงษ์ศักดิ์  บุตรแสง บ้านหนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร
11315 ด.ญ. ศิริพร  รุ้งสวรรค์โพธิ์ บ้านดอนคู่ พงโคน สกลนคร
11316 ด.ญ. อรยา ผายทอง บ้านเปือย พรรณนานิคม สกลนคร
11317 ด.ช. วัชระ จันทรุสอน บ้านไร่บ้านไฮ่ พรรณนานิคม สกลนคร
11318 ด.ช. วัชรินทร์  โพธิกมล บ้านบึง พรรณนานิคม สกลนคร
11319 ด.ญ. นุสรา  วิไล บ้านบึง พรรณนานิคม สกลนคร
11320 ด.ช. จิรายุทธ  ก้อนแพง บ้านบึง พรรณนานิคม สกลนคร
11321 ด.ญ. ทัศนีย์วรรณ  จันทร์เพ็งเพ็ญ บ้านบึง พรรณนานิคม สกลนคร
11322 ด.ช. ปราโมทย์  พลศักดิ์ขวา บ้านบึง พรรณนานิคม สกลนคร
11323 ด.ญ. ศิริพร  จันทรคร อนุบาลพรรณานิคม พรรณนานิคม สกลนคร
11324 ด.ญ. วิภาดา คงดี ศึกษาสงเคราะห์ พรรณนานิคม สกลนคร
11325 ด.ญ. ผกามาศ  บุญเลิศ อนุบาลพรรณานิคม พรรณนานิคม สกลนคร
11326 ด.ญ. ดวงใจ  พุทธรรม บ้านห้วยปุนนาทัน พรรณนานิคม สกลนคร
11327 ด.ช. อดิศักดิ์  สวัสดีลาภา บ้านอูนตง พรรณนานิคม สกลนคร
11328 ด.ญ. อยุรี  บุญศรี บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ พรรณนานิคม สกลนคร
11329 ด.ญ. มุกดา วงศ์สาทอง อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร
11330 ด.ญ. ดาริน วงศ์สาทอง อนุบาลพรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร
11331 ด.ช. วีรยุทธ  กัณสินธ์ บ้านก่อน พรรณานิคม สกลนคร
11332 ด.ช. ฉัตรชัย โคตรวิชัย บ้านวังยาง พรรณานิคม สกลนคร
11333 ด.ญ. สุภาพร  ดาบสีพาย ศึกษาสงเคราะห์ พรรณานิคม สกลนคร
11334 ด.ญ. บูติก  ทนามศรี ศึกษาสงเคราะห์ พรรณานิคม สกลนคร
11335 ด.ญ. ปรียานุช  แป้นไชยวงค์ ศึกษาสงเคราะห์ พรรณานิคม สกลนคร
11336 ด.ญ. แพรวพรรณ  ขินพัฒน์ อนุบาลสกลนครนิคม พรรณานิคม สกลนคร
11337 ด.ญ. อาทิตยา  ประเสริฐสุข อุนบาลพรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร
11338 ด.ช. ธงเพชร  เกษงาม บ้านบะฮี พรรณานิคม สกลนคร
11339 ด.ญ. รุ่งฤทัย  สุราษฏณ์ บ้านก่อน พรรณานิคม สกลนคร
11340 ด.ญ. ยลดา  สัพโส บ้านก่อน พรรณานิคม สกลนคร
11341 ด.ญ. ชฎาพร  รัตธิวัน บ้านผ้าขาวโพนแพง พังโคน สกลนคร
11342 ด.ช. สุมลฑา  ประเสริฐศรี บ้านไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
11343 ด.ช. นพรัตน์  อาษาเสนา บ้านม่วงคำ พังโคน สกลนคร
11344 ด.ช. ชาย  สามแพร บ้านผ้าขาวโพนแพง พังโคน สกลนคร
11345 ด.ญ. อุษณีย์   แก้ววังปา บ้านผ้าขาวโพนแพง พังโคน สกลนคร
11346 ด.ญ. ชาลิดา  เบ้าสุวรรณ์ จำปาวิทยาคม พังโคน สกลนคร
11347 ด.ญ. วีระวรรณ  มายอด บ้านวังน้ำขาวชูนปภัมถ์ พังโคน สกลนคร
11348 ด.ช. วีระ  แสนอุบล บ้านนาหนองบัว พังโคน สกลนคร
11349 ด.ช. จีระวุฒิ  นาใจดี ชุมชนบ้านฝั่งแดง พังโคน สกลนคร
11350 ด.ญ. มินตรา  อุคสุข ชุมชนบ้านฝั่งแดง พังโคน สกลนคร
11351 ด.ญ. วิภาพร  ปั้นกลิ่น บ้านดอนหวาย พังโคน สกลนคร
11352 ด.ญ. จิตรา  สรัสนที บ้านดอนหวาย พังโคน สกลนคร
11353 ด.ญ. วราภรณ์  นามวงศ์ บ้านโพนวัฒนาวิทยา โพนนาแก้ว สกลนคร
11354 ด.ญ. อ้อม  เจริญผล โพนงามโคกวิทยาคาร โพนนาแก้ว สกลนคร
11355 ด.ญ. อังสุมารินทร์    คันธะนาช บ้านปุ่งสหราษบำรุง โพนนาแก้ว สกลนคร
11356 ด.ญ. ฉวีวรรณ  นาตชมสา บ้านโคกภู ภูพาน สกลนคร
11357 ด.ญ. เสาวคนธ์  แพทย์ผล บ้านใหม่พัฒนา ภูพาน สกลนคร
11358 ด.ญ. ทิพวรรณ   ศรีจันทร์แก้ว บ้านนา เมือง สกลนคร
11359 ด.ญ. วาสนา เครือหมื่น ห้วยทรายวิทยา เมือง สกลนคร
11360 ด.ช. ประสิทธิ์ เรียมแสน ห้วยทรายวิทยา เมือง สกลนคร
11361 ด.ญ. กมลชนก  คำพลอย บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ เมือง สกลนคร
11362 ด.ญ. พรพรรณ   อุปพงษ์ บ้านนา เมือง สกลนคร
11363 ด.ช. ธีระวุฒิ  วงศ์เจริญ บ้านโคกสูง เมือง สกลนคร
11364 ด.ญ. สุจิตรา  พะวงสันเทียะ ห้วยทรายวิทยา เมือง สกลนคร
11365 ด.ช. พลายชุมพล สีสูงเนิน ห้วยทรายวิทยา เมือง สกลนคร
11366 ด.ช. วิษณุ หอมสิน ห้วยทรายวิทยา เมือง สกลนคร
11367 ด.ญ. บุญช่วย สิทธิมณี ห้วยทรายวิทยา เมือง สกลนคร
11368 ด.ญ. สุนันทา  ฤทธิดี เทศบาล1(เชิงชุมประชานุกูล) เมือง สกลนคร
11369 ด.ญ. สุชาดา  วรรณโอสถ เทศบาล1(เชิงชุมประชานุกูล) เมือง สกลนคร
11370 ด.ญ. เมนิษา  นนท์ไพวัลย์ เทศบาล1(เชิงชุมประชานุกูล) เมือง สกลนคร
11371 ด.ญ. ระพีพรรณ  ดงภูยาว ร.ร.บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฏร์อุทิศ เมือง สกลนคร
11372 ด.ช. กิตติ  โครตธรรม บ้านหนองสระ เมืองสกลนคร สกลนคร
11373 ด.ช. สมศักดิ์  สิงห์เบน บ้านบะป่าตา วานธนิวาส สกลนคร
11374 ด.ช. ทักษิณ  ศรีสร้อย บ้านบะป่าตา วานธนิวาส สกลนคร
11375 ด.ญ. ราตรี    กำเนิดสิงห์ บ้านโคกแสง วานรนิวาส สกลนคร
11376 ด.ญ. เกตุมณี    ฮาบสุวรรณ์ บ้านเชียงเพ็ง วานรนิวาส สกลนคร
11377 ด.ช. ธนาวินท์    หุนติราช บ้านเชียงเพ็ง วานรนิวาส สกลนคร
11378 ด.ญ. กรรณิกา    เหลาพรม บ้านวังบง วานรนิวาส สกลนคร
11379 ด.ช. อภินันท์ ประทัยเทพ บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง วานรนิวาส สกลนคร
11380 ด.ญ. อุมาพร  ชลภูมิ บ้านโพธิ์ชัยแหมทอง วานรนิวาส สกลนคร
11381 ด.ช. ภาณุพงศ์  เกิดดี บ้านโพธิ์ชัยแหมทอง วานรนิวาส สกลนคร
11382 ด.ญ. เหมยฟ้า  นันทะโย บ้านวังหว้า วานรนิวาส สกลนคร
11383 ด.ช. โชคทวี  เมาบุตรดา บ้านโพนสวาง วานรนิวาส สกลนคร
11384 ด.ญ. วัลภา  นามตาแสง บ้านโพนสวาง วานรนิวาส สกลนคร
11385 ด.ญ. มาลัย  สมจิตร โรงเรียนบ้านแก้ง วานรนิวาส สกลนคร
11386 ด.ญ. วรรณภา  บุญสืบ บ้านนาโพธิ์ วานรนิวาส สกลนคร
11387 ด.ญ. ทัศนีย์        ศรีบุญโฮม ร.ร.บ้านกุดเรือดำ วานรนิวาส สกลนคร
11388 ด.ญ. อิสราภรณ์    นนทภา ร.ร.บ้านกุดเรือดำ วานรนิวาส สกลนคร
11389 ด.ญ. ทิพเนตร    ฮาบสุวรรณ์ บ้านเชียงเพ็ง วานรนิวาส สกลนคร
11390 ด.ญ. สมหญิง    ปรีชา บ้านท่าเยี่ยม วานรนิวาส สกลนคร
11391 ด.ช. สถาพร    แก้วลอดหญ้า บ้านท่าเยี่ยม วานรนิวาส สกลนคร
11392 ด.ช. ศุภชัย  ยอดต้น บ้านโคกก่องคูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
11393 ด.ญ. ยุพา    ทานัง บ้านนายม วานรนิวาส สกลนคร
11394 ด.ช. พลรัตน์  นาหัวนิล บ้านนายม วานรนิวาส สกลนคร
11395 ด.ช. บุญนาค  ทองคำใส บ้านบะป่าคา วานรวิวาส สกลนคร
11396 ด.ช. วิทยา  พงษ์ลา บ้านวานรนิวาส วานรวิวาส สกลนคร
11397 ด.ช. ธีระพงษ์  แก้วคำแสน บ้านไฮ่ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
11398 ด.ญ. นฤมล  พันธ์โภคา บ้านห้วยบาง วาริชภูมิ สกลนคร
11399 ด.ญ. ทวินันท์  ใหญ่ปราม บ้านห้วยบาง วาริชภูมิ สกลนคร
11400 ด.ช. เชาวลิต  ภูมิเรืองศรี บ้านห้วยบาง วาริชภูมิ สกลนคร
11401 ด.ญ. ตติยา  สอนนุชาติ บ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ สกลนคร
11402 ด.ญ. วิชุดา อนุวัตร บ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ สกลนคร
11403 ด.ช. สถาพร  ปาระพิมพ์ บ้านตาดภูวง วาริชภูมิ สกลนคร
11404 ด.ญ. ศิลาพร  คำวิเชียร บ้านไฮ่ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
11405 ด.ช. ไกรวิชญ์ ไกรยะวงค์ บ้านยางงาม สว่างแดนดิน สกลนคร
11406 ด.ญ. วีณา  จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่ สว่างแดนดิน สกลนคร
11407 ด.ญ. วิชุดา  ใกคะลา โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่ สว่างแดนดิน สกลนคร
11408 ด.ญ. ทัยนุชิน  กิ่นทันไทย โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่ สว่างแดนดิน สกลนคร
11409 ด.ญ. ประภัสสร บุญแสง บ้านโคกสีไค สว่างแดนดิน สกลนคร
11410 ด.ช. บวร ไวยโพธิ์ บ้านหนองม่วง สว่างแดนดิน สกลนคร
11411 ด.ญ. นพธีรา    บุญมี บ้านโคกคอนดอนม่วย สว่างแดนดิน สกลนคร
11412 ด.ญ. จรรยาพร  ปานาพรม บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สว่างแดนดิน สกลนคร
11413 ด.ช. ณัฐพล  แสงโยธา ดอนม่วงไข่ สว่างแดนดิน สกลนคร
11414 ด.ญ. อรนุช  นาเมือง บ้านเตาไหสร้างแก้ว สว่างแดนดิน สกลนคร
11415 ด.ช. บุญหลาย  พันล้ำ บ้านเตาไหสร้างแก้ว สว่างแดนดิน สกลนคร
11416 ด.ญ. ภาสินี    เทษาวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สว่างแดนดิน สกลนคร
11417 ด.ช. คำรณ  โต่งจันทร์ บ้านหนองสามขา อากาศอำนวย สกลนคร
11418 ด.ช. นิคม  เป้าปิด บ้านหนองสามขา อากาศอำนวย สกลนคร
11419 ด.ญ. อริสา  ต้นไทร บ้านนาหวาย อากาศอำนวย สกลนคร
11420 ด.ญ. ปาริชาติ  ต้นไทร บ้านนาหวาย อากาศอำนวย สกลนคร
11421 ด.ญ. วิชดา  บุตรบุญ บ้านโคกไม้ล้ม อากาศอำนวย สกลนคร
11422 ด.ญ. สุธิดา  วงศ์วันดี บ้านโคกไม้ล้ม อากาศอำนวย สกลนคร
11423 ด.ญ. ประนิดา  วงค์แดง บ้านท่าควาย อากาศอำนวย สกลนคร
11424 ด.ญ. สุทติมา  ขอบไชยแสง บ้านนาหวาย อากาศอำนวย สกลนคร
11425 ด.ช. ชาญชัย  แสงแก้ว บ้านนาหวาย อากาศอำนวย สกลนคร
11426 ด.ช. ธีระศักดิ์  อุปครราช บ้านนาหวาย อากาศอำนวย สกลนคร
11427 ด.ญ. ปทุมรัตน์  วงศ์ประพันธ์ บ้านคลองขาว   สงขลา
11428 ด.ช. พิทักษ์  ทองสาย บ้านสร้างนางขาว   สงขลา
11429 ด.ญ. จริยา  จันทรวงค์ วัดกาหรำ กระแสสินธุ์ สงขลา
11430 ด.ช. สาธิดา  อินทร์คำ บ้านแหลมหาด กระแสสินธุ์ สงขลา
11431 ด.ญ. อุมาพร  ชูเลขา บ้านกรอบ ควนเนียง สงขลา
11432 ด.ช. สมชาย  ยุสินเสรี บ้านควนเนียง ควนเนียง สงขลา
11433 ด.ญ. ติยาภรณ์  ยมขรร บ้านควนเนียง ควนเนียง สงขลา
11434 ด.ช. นภดล ทองติ่ง บ้านควนเนียง ควนเนียง สงขลา
11435 ด.ญ. ปามาภรณ์ โรจน์เรืองนนท์ บ้านควนนียง ควนเนียง สงขลา
11436 ด.ญ. สุดารัตน์ แสงจันทร์ วัดท่าหยี ควนเนียง สงขลา
11437 ด.ญ. อาลิษา  หนิหล๊ะ บ้านแพร้ว จะนะ สงขลา
11438 ด.ช. อับดุลมูตอเลข  สมาน บ้านโคกม้า จะนะ สงขลา
11439 ด.ญ. อารีนา  ชุมทอง บ้านป่างาม จะนะ สงขลา
11440 ด.ญ. อรดี  บัวตูม บ้านดวนเนียง ดวงเนียง สงขลา
11441 ด.ญ. นุรีย๊ะ  หวันหนิ บ้านนาจวก เทพา สงขลา
11442 ด.ช. บุญสิน   การดี บ้านสวรรค์ เทพา สงขลา
11443 ด.ช. สุมิตรา  ขวดน้ำแก้ว ตชด. เชิญ-ทิศลยบุตร นาทวี สงขลา
11444 ด.ญ. เจนจิรา  พงค์พัน โรงเรียนบ้านนาทวี นาทวี สงขลา
11445 ด.ญ. ขนิษฐา  ทองประสม บ้านนาทวี นาทวี สงขลา
11446 ด.ญ. สุกัญญา  แอหมะ บ้านป่าเร็ด นาทวี สงขลา
11447 ด.ช. นพพล  บุราณ บ้านนาทวี นาทวี สงขลา
11448 ด.ญ. รัตนกร อักษรดี บ้านเคลียง นาทวี สงขลา
11449 ด.ญ. สุรินดา หวังลำ บ้านเคลียง นาทวี สงขลา
11450 ด.ช. อดุลย์  ปลอดแก่นทอง บ้านบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
11451 ด.ญ. ลักษมณ  ตั้งอภิรักษกุล อนุบาลบ้านเนินสำลี ปะทิว สงขลา
11452 ด.ญ. วิภาวรรณ   เกื้อนุ้ย เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) เมือง สงขลา
11453 ด.ญ. คนึงนิตย์  เมฆฉาย สุมิตรา เมือง สงขลา
11454 ด.ญ. รติมา  พงศ์ไพบูลย์ วัดบ้านใหม่ ระโนด สงขลา
11455 ด.ช. สุธรรม  นามวงศ์ วัดจาก ระโนด สงขลา
11456 ด.ญ. เสาวรส  รอดด้วง ท่าบอน ระโนด สงขลา
11457 ด.ญ. พรกนก   สังข์ปิด ท่าบอน ระโนด สงขลา
11458 ด.ญ. อภิญญา  วิฬากาล วัดปากแตระ ระโนด สงขลา
11459 ด.ช. ประสิทธิ์  ราชเมืองขวาง วัดคลองเป็ด ระโนด สงขลา
11460 ด.ญ. เสาวภาค  สงขวัญ วัดบ้านใหม่ ระโนด สงขลา
11461 ด.ญ. ฐานิต  ชาญชิต วัดบ้านใหม่ ระโนด สงขลา
11462 ด.ญ. เสาวลักษณ์ ฉันทวีโรจน์ ราชประชานุเคราะห์11 ระโนด สงขลา
11463 ด.ช. วันเฉลิม  จันทร์เช้า วัดผาสุกาวาด สทิงพระ สงขลา
11464 ด.ญ. สิวลี  กองทองนอก วัดธรรมประดิษฐ์ สทิงพระ สงขลา
11465 ด.ญ. นฤมล แซ่ลิ่ม วัดดีหลวง สทิงพระ สงขลา
11466 ด.ญ. ชิรานุวัตน์ แสงฤดู วัดดีหลวง สทิงพระ สงขลา
11467 ด.ช. วีระพงศ์  นพรัตน์ วัดธรรมประดิษฐ์ สทิงพระ สงขลา
11468 ด.ช. วสันต์  จันทสุริยา บ้านชะแม สทิงพระ สงขลา
11469 ด.ญ. สายสุดา  ลั่นคีรี บ้านชะแม สทิงพระ สงขลา
11470 ด.ญ. สดี      ปิยะไพร วัดยางทอง สะเดา สงขลา
11471 ด.ญ. กนกพร  นาเมือง วงค์โรจน์ สะเดา สงขลา
11472 ด.ญ. ลีลาวัลย์ คชธรรมรงค์ บ้านตะเคียนเภา สะเดา สงขลา
11473 ด.ญ. พวงผกา  ชูจิต วัดตาหลวงคง สิงหนคร สงขลา
11474 ด.ญ. ตวงทิพย์  บัวศรี วัดปะโอ สิงหนคร สงขลา
11475 ด.ช. อนุรักษ์  นามจันทร์ดี วัดดีหลวงนอก สิงหนคร สงขลา
11476 ด.ญ. ฉัตรนภา  เรืองโรจน์ บ้านท่าแคง( เสริมอุทิศ ) สิงหนคร สงขลา
11477 ด.ญ. จามจุรี  หมวกใหม่ บ้านท่าแคง ( เสริมอุทิศ ) สิงหนคร สงขลา
11478 ด.ญ. ฐิตินันท์  คุระจอก วัดประตูไชย สิงหนคร สงขลา
11479 ด.ญ. สวรส  แซ่ฉั่ว ทวีรัตน์ หาดใหญ่ สงขลา
11480 ด.ช. ศราวัฒน์  สมสง สมาคุณวิทยาทาน หาดใหญ่ สงขลา
11481 ด.ช. เทิดศักดิ์          อารีเอื้อ พัฒนศึกษา หาดใหญ่ สงขลา
11482 ด.ช. ประดิษฐ์   เทพหนู พัฒนศึกษา หาดใหญ่ สงขลา
11483 ด.ช. ประเดิม   เทพหนู พัฒนศึกษา หาดใหญ่ สงขลา
11484 ด.ญ. จุฑามาศ  ศรีหากุล วัดท่านางหอม หาดใหญ่ สงขลา
11485 ด.ญ. สะกิตา ละอาหลี บ้านใต้ หาดใหญ่ สงขลา
11486 ด.ญ. พัชรินทร์  ศรีวพันธ์ วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 หาดใหญ่ สงขลา
11487 ด.ญ. ศศิกานต์  ทองแก้ว เทศบาล 5 หาดใหญ่ สงขลา
11488 ด.ช. อภิชาติ  ดิสโร เทศบาล 5 หาดใหญ่ สงขลา
11489 ด.ญ. กมลวรรณ   ชาสุวรรณ เสนาณรงค์วิทยา หาดใหญ่ สงขลา
11490 ด.ญ. วิภาวี  จันทร์ไข่ ทวีรัตน์ หาดใหญ่ สงขลา
11491 ด.ญ. วนิดา ต๊ะปัญญา ทวีรัตน์ หาดใหญ่ สงขลา
11492 ด.ญ. แก้วตา  จันเหลือง วัดควนลังมิตรภาพที่11 หาดใหญ่ สงขลา
11493 ด.ญ. จันธิพร  สุขยะฤกย์ สมานคุณวิทยาทาน หาดใหญ่ สงขลา
11494 ด.ญ. ธมลวรรณ  วงวอน วัดศรีษะคีรี หาดใหญ่ สงขลา
11495 ด.ช. วรเทพ  แก้วมณี ชุมชนบ้านน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
11496 ด.ช. พลวัฒน์  นาคใหญ่ ผังปาล์ม 4 กิ่งมะนัง สตูล
11497 ด.ช. ปารุก  ขุนแผน บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง สตูล
11498 ด.ญ. นววัตน์  ศรีกฤษ นิคมพัฒนาภาคใต้3 ควนกาหลง สตูล
11499 ด.ญ. อังสุมาลิน  มัยทอง บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง สตูล
11500 ด.ญ. ซารีนา  บุญเหม โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ควนกาหลง สตูล
11501 ด.ช. ธีรชัย  ฤทธิชัย บ้านน้ำหรา ควนกาหลง สตูล
11502 ด.ญ. วรรณภา หัดที บ้านหนองคลอง ควนโดน สตูล
11503 ด.ญ. วาสนา  อินทองช่วย บ้านสวนเทศ ท่าแพ สตูล
11504 ด.ช. ยูซุฟ  หลงอาหลี บ้านนาแก้ว ท่าแพ สตูล
11505 ด.ญ. รัตนา  พุทธขาว บ้านสวนเทศ ท่าแพ สตูล
11506 ด.ญ. พีรนัฒน์  พุ่มพิม บ้านสวนเทศ ท่าแพร สตูล
11507 ด.ญ. นิตยา  พุฒทอง วรรธนะสาร ทุ่งหวัง สตูล
11508 ด.ญ. อลิสา  ไกรจันทร์ วรรธนะสาร ทุ่งหวัง สตูล
11509 ด.ญ. ปนัดดา  พริกเบ็ญจะ วรรธนะสาร ทุ่งหวัง สตูล
11510 ด.ช. ณัฐวุฒิ  ทุ่งหว้า บ้านนาทอน ทุ่งหว้า สตูล
11511 ด.ช. ลัดดาวัลย์  มานะกล้า บ้านนาทอน ทุ่งหว้า สตูล
11512 ด.ญ. วนิดา โต๊ะขุนนุ้ย บ้านวังตง ทุ่งหว้า สตูล
11513 ด.ญ. สุธิดา มานะกล้า บ้านวังตง ทุ่งหว้า สตูล
11514 ด.ญ. อธิปนัญ  เกิดรักษ์ อนุบาลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
11515 ด.ช. อธิราช  วงศ์ขะโนง ผังปาล์ม2 มะนัง สตูล
11516 ด.ญ. นัสรียา  นพกะ ผังปาล์ม 2 มะนัง สตูล
11517 ด.ช. อนุกิจ  สากร ผังปาล์ม 2 มะนัง สตูล
11518 ด.ญ. ดรุณี  ยืนยง บ้านนิคมพัฒนา ผัง6 มะนัง สตูล
11519 ด.ช. ทรงยศ  ยงรักษ์ ร.ร บ้านหยงอุมา เมือง สตูล
11520 ด.ญ. รสนีย์  หวันยาหวา บ้านคลองขุด เมือง สตูล
11521 ด.ญ. ฟารีซ๊ะห์    หมานสัน บ้านเกาะยาว เมือง สตูล
11522 ด.ญ. สุพัตรา  เต๊ะปูยู บ้านเกาะสาหร่าย เมือง สตูล
11523 ด.ช. ซนกิบพลี  สง่าบ้านโคก บ้านเกาะสาหร่าย เมือง สตูล
11524 ด.ญ. รัชนีกร  ขจัดภัย บ้านปาเต๊ะ เมือง สตูล
11525 ด.ญ. ชลิดา  บิลหมาด บ้านโคกประดู่ เมือง สตูล
11526 ด.ช. วัชระ  ศิริมุสิกะ บ้านเขาจีน เมือง สตูล
11527 ด.ญ. นิดา  จิรพงศ์วิริยะ เทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) เมือง สตูล
11528 ด.ญ. ปุริมา      พรหมมนตรี เทศบาล  1 เมือง สตูล
11529 ด.ญ. พฤกษา  มาตร์อยู่เย็น บ้านนาพญา ละงู สตูล
11530 ด.ญ. อมิตตา  อัลมาตย์ บ้านตะโละใส ละงู สตูล
11531 ด.ญ. พลธิยากร  ช่างทรัพย์ บ้านลาหงา ละงู สตูล
11532 ด.ญ. พรพรรณ  สันหลี บ้านลาหงา ละงู สตูล
11533 ด.ญ. กัญญารัตน์  แร๊ะโกมินทร์ บ้านลาหวา ละงู สตูล
11534 ด.ญ. เปรมวดี  เส็นสมมาตร บ้านบากันโต๊ะทิด ละงู สตูล
11535 ด.ช. ฉัตรมงคล  ขาวมงคล บ้านบากันโต๊ะทิด ละงู สตูล
11536 ด.ช. โปรดศักดิ์  โต๊ะปลัด ท่าชะม่วง ละงู สตูล
11537 ด.ญ. สุไลลา  รักโอ บ้านทุ่ง ละงู สตูล
11538 ด.ช. สัญรักษ์  เทือกธรรม ร.ร.บ้านตะโละใส ละงู สตูล
11539 ด.ช. ประดิษฐ์  ติงหวัง บ้านลาหงา ละงู สตูล
11540 ด.ญ. ชลาลัย  ทองรุ่งโรจน์ วัดมงคลโคธาวาส บางบ่อ สมุทรปราการ
11541 ด.ช. ธวัชชัย  ขำเชย คลองหลุมลึก บางบ่อ สมุทรปราการ
11542 ด.ญ. รุ่งอรุ่น  ปินมณี วัดบาวพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
11543 ด.ญ. รัตติยา  พุ่มโมรา วัดโคธาราม บางบ่อ สมุทรปราการ
11544 ด.ญ. สุพัตรา  มีมา วัดโคธาราม บางบ่อ สมุทรปราการ
11545 ด.ญ. นุจรี  สายตา วัดโคธาราม บางบ่อ สมุทรปราการ
11546 ด.ช. นพดล  เอี่ยมหร่าย โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ บางบ่อ สมุทรปราการ
11547 ด.ช. พรอนันต์ ชมเชย วัดนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ
11548 ด.ช. กฤษณะ   ดิษฐสอน หนองงูเห่า ศาสตร์ประเสริฐ บางพลี สมุทรปราการ
11549 ด.ญ. รัตนาพร บุญชาติ วัดบางพลีใหญ่ใน บางพลี สมุทรปราการ
11550 ด.ญ. วิกานดา  เหงี่ยมจง พรหมพิกุลทอง บางพลี สมุทรปราการ
11551 ด.ช. เสกสรร  แสงนาค คลองบางกะสี บางพลี สมุทรปราการ
11552 ด.ญ. เรณู  ช่วยฉ่ำ คลองบางกะสี บางพลี สมุทรปราการ
11553 ด.ญ. จินตนา สุเมธานันทพิพัฒน์ วัดหนามแดง บางพลี สมุทรปราการ
11554 ด.ช. วิศรุต  จุ้ยนิยม วัดหนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
11555 ด.ช. อดิศักดิ์  มีบุญรอด วัดหนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
11556 ด.ญ. ภัทราวดี  อุดมผล วัดบางพลีใหม่กลาง บางพลี สมุทรปราการ
11557 ด.ญ. สุรีรัตน์     ท้วมประเสริฐ วัดบางโฉลงใน บางพลี สมุทรปราการ
11558 ด.ญ. วันวิสาข์      ต๊ะตา วัดบางโฉลงใน บางพลี สมุทรปราการ
11559 ด.ช. อภิวัฒน์    เซมมอนต์ วัดบางโฉลงใน บางพลี สมุทรปราการ
11560 ด.ญ. อุมาพร  น้อยนริทนร์ วัดจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
11561 ด.ช. รัฐภูมิ  โสภา วัดจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
11562 ด.ช. วัชระ  มีนานะ วัดจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
11563 ด.ช. ชัดชัย  เหมือนถม วัดมงคลนิมิตร บางเสาธง สมุทรปราการ
11564 ด.ญ. น้ำอ้อย  ภู่เทียน วัดมงคลนิมิตร บางเสาธง สมุทรปราการ
11565 ด.ช. อพิทักษ์  หลวงพรม วัดเสาธงนอก บางเสาธง สมุทรปราการ
11566 ด.ญ. ศุมลพรรณ    ราศรีทรัพย์ สุเหร่าบ้านไร่ บางเสาธง สมุทรปราการ
11567 ด.ญ. จารุวรรณ  กลองสุวรรณ วัดสวนส้ม พระประแดง สมุทรปราการ
11568 ด.ญ. อลิส  พงษ์ผึ้ง เทศบาลวัดทรงธรรม พระประแดง สมุทรปราการ
11569 ด.ญ. นันทนัฐ  บุญอุไร วัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร) พระประแดง สมุทรปราการ
11570 ด.ญ. อนุรักษ์  แซ่เบ๊ เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า พระประแดง สมุทรปราการ
11571 ด.ช. ชัชพล  อ่อนหนองหว้า อนุบาลสุขสวัสดิ์ พระประแดง สมุทรปราการ
11572 ด.ญ. กชกร  โดดเทียน อนุบาลสุขสวัสดิ์ พระประแดง สมุทรปราการ
11573 ด.ญ. เบญจวรรณ   เข็มสันเทียะ วัดแหลม พระประแดง สมุทรปราการ
11574 ด.ญ. มณีรัตน์   สมัยทอง วัดแหลม พระประแดง สมุทรปราการ
11575 ด.ช. อณุรักษ์  พงษ์พานิช วัดชมนิมิตร พระประแดง สมุทรปราการ
11576 ด.ญ. สุจิตรา  อาจธานี วัดแค พระสุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
11577 ด.ญ. พัชรพร  เชื้อศรี วัดไตรสามัคคี เมือง สมุทรปราการ
11578 ด.ญ. ปาณวตรี  อุ่นเจริญ คลองบางปิ้ง เมือง สมุทรปราการ
11579 ด.ญ. ละอองดาว  รุ่งแสง เทศบาล 4 เมือง สมุทรปราการ
11580 ด.ญ. สุกัญญา    พรพุทธิชัย วัดบางด้วน เมือง สมุทรปราการ
11581 ด.ญ. อังศนา    ปู่นุช วัดบางด้วน เมือง สมุทรปราการ
11582 ด.ญ. เสาวลักษณ์    อาจหาญ วัดบางด้วน เมือง สมุทรปราการ
11583 ด.ญ. สาลินี    ปู่นุช วัดบางด้วน เมือง สมุทรปราการ
11584 ด.ญ. ศิรวรรณ    ปู่นุช วัดบางด้วน เมือง สมุทรปราการ
11585 ด.ญ. นาตนภา  คำแน่น อนุบาลวัดพิชัยสงคราม เมือง สมุทรปราการ
11586 ด.ช. พันธกร  แตงอ่อน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม เมือง สมุทรปราการ
11587 ด.ญ. เมษา  เวชประสิทธิ์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม เมือง สมุทรปราการ
11588 ด.ญ. พัชรวี  สีดอกบวบ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม เมือง สมุทรปราการ
11589 ด.ช. มนตรี  ปาลศรี อนุบาลวัดพิชัยสงคราม เมือง สมุทรปราการ
11590 ด.ญ. ระพีพรรณ  ตะเพียนทอง วัดไตรสามัคคี เมือง สมุทรปราการ
11591 ด.ญ. พรวิภา  เทพวีระเทียนชัย อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11592 ด.ช. วศิน  อ่อนสาย อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11593 ด.ญ. มิ่งขวัญ  ปรีชาสุนทรรัตน์ คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11594 ด.ช. ทวีรัตน์  เพชรพรรณ คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11595 ด.ช. อัศนัย  เรืองศิลป์ คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11596 ด.ช. ชัยสิทธิ์  เมืองมูล คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11597 ด.ญ. วิภาวี  แซ่เตีย คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11598 ด.ญ. ชลธิชา  พลเมืองศรี อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11599 ด.ญ. ไอย์ดา  สุวรรณศรี อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11600 ด.ช. นิรันดร์  หวลระลึก วัดสุขกร เมือง สมุทรปราการ
11601 ด.ช. พีรพัฒน์  ฝีมือช่าง คลองสำโรง เมือง สมุทรปราการ
11602 ด.ญ. กวินนา  อุมาลี อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11603 ด.ญ. พัชรี  จันทรโท อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11604 ด.ญ. สุธิดา  ฝีมือช่าง คลองสำโรง เมือง สมุทรปราการ
11605 ด.ช. จิระวัฒน์  เกสร อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11606 ด.ญ. สุภาภรณ์  สาครินทร์ อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11607 ด.ช. สุทธิ  สิงห์ครามเขตร คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11608 ด.ช. นิวัฒน์  ปิ่นตาพรหม คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11609 ด.ญ. อัมพิกา  แพทย์ปรีชา วัดไตรสามัคคี เมือง สมุทรปราการ
11610 ด.ญ. สุทธามาศ  แซ่ฉั่ว เทศบาล 2 วัดใน เมือง สมุทรปราการ
11611 ด.ญ. นิลกาญจน์  แพทย์ปรีชา วัดไตรสามัคคี เมือง สมุทรปราการ
11612 ด.ญ. ศิวพร  เฉิดฉาย วัดไตรสามัคคี เมือง สมุทรปราการ
11613 ด.ช. ทัศน์เทพ  สุขแสวง คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11614 ด.ญ. กาญจนา  เพ็ชรประดิษฐ์ เทศบาล 2 วัดใน เมือง สมุทรปราการ
11615 ด.ช. คเณศ  แซ่ภู เทศบาล 2 วัดใน เมือง สมุทรปราการ
11616 ด.ญ. ชนิดา  รุจิเทศ นพคุณวิทยา เมือง สมุทรปราการ
11617 ด.ญ. ปริศนา  มณีทอง เทศบาล 2 วัดใน เมือง สมุทรปราการ
11618 ด.ญ. เบญจพร  แสนฤทธิ์ คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11619 ด.ญ. วชิราภรณ์  อินทร วัดไตรสามัคคี เมือง สมุทรปราการ
11620 ด.ญ. กชนรรณ  ตูบซอง อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11621 ด.ญ. วิมลวรรณ  อ่ำบุญธรรม อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11622 ด.ช. ปรีชา  พันขุนทด อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11623 ด.ญ. มินตรา  ลี่แตง อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11624 ด.ช. ณัฐพงษ์  ศรีสุข อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11625 ด.ช. อนุรักษ์  กลิ่นสาลี อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11626 ด.ญ. ณัฐฑริญา  หาญประเสริฐ อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11627 ด.ช. สุพรชัย  ชั้นสมบูรณ์ คลองสำโรง เมือง สมุทรปราการ
11628 ด.ญ. สุตาพร  บุญสนอง อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11629 ด.ช. อนุพงษ์  แจ่มจำรัส อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11630 ด.ช. มงคลชัย  รัชตะบุตร ศรีวิทยาปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ
11631 ด.ญ. สุธาสินี  รัชตะบุตร เทศบาล 5 เมือง สมุทรปราการ
11632 ด.ช. ยุวนันท์  น้อยนาคสุข เทศบาล 5 เมือง สมุทรปราการ
11633 ด.ช. ณัฐวุฒิ  น้อยนาคสุข เทศบาล 5 เมือง สมุทรปราการ
11634 ด.ญ. ธิดารัตน์  แสนใจดา คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11635 ด.ญ. วนาลี  พารา วัดด่านสำโรง เมือง สมุทรปราการ
11636 ด.ญ. เบญจมาศ  แก้วสามสี นาคดีอนุสรณ์ เมือง สมุทรปราการ
11637 ด.ช. สุรเดช  มั่นคง อนุสาสน์วิทยา เมือง สมุทรปราการ
11638 ด.ญ. ธัญญรัตน์  อินยิ้ม คลองมหาวงค์ เมือง สมุทรปราการ
11639 ด.ญ. พันธุ์พร  เกิดแก้ว มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เมือง สมุทรปราการ
11640 ด.ช. ประสิทธิเสริฐ  เมืองศรีสุข มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เมือง สมุทรปราการ
11641 ด.ญ. สุภาวดี  สุมรรคา มหากาพกระจาดทอง เมือง สมุทรปราการ
11642 ด.ญ. อรุณ  สุ่นจันทร์ วัดบางโปรง เมือง สมุทรปราการ
11643 ด.ญ. สุวรรณี  แสนจินดา โรงเรียนบ้านคลองหลวง เมือง สมุทรปราการ
11644 ด.ช. ขวัญ  เต็งเติมบุญ โรงเรียนบ้านคลองหลวง เมือง สมุทรปราการ
11645 ด.ญ. สุพรรณี  เจริญสุข โรงเรียนวัดด่านสำโรง เมือง สมุทรปราการ
11646 ด.ช. อิศ  แซ่ซิ้ม วัดบางโปรง เมือง สมุทรปราการ
11647 ด.ญ. สมิตรา  รัศมี บ้านคลองหลวง เมือง สมุทรปราการ
11648 ด.ญ. ชุติมา  พลอยกระโทก บ้านคลองหลวง เมือง สมุทรปราการ
11649 ด.ช. วันดี  เจริญพงษ์ คลองแสนสุข เมือง สมุทรปราการ
11650 ด.ญ. กันฑิมา  เอื้อพินิจกุล วัดไตรสามัคคี เมือง สมุทรปราการ
11651 ด.ญ. สาวิตรี  พรหมสุรินทร์ บ้านรางห้าตำลึง บางคนที สมุทรสงคราม
11652 ด.ญ. ละอองดาว  ด้วงปิ่น วัดเจริญสุยาราม บางคนที สมุทรสงคราม
11653 ด.ญ. ศศิวิมล  โพธิสัตย์ เมืองสมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
11654 ด.ญ. จันจิรา  จีนรัง บ้านตะวันจาก เมือง สมุทรสงคราม
11655 ด.ญ. จุฑามาศ  เสมอจิต บ้านตะวันจาก เมือง สมุทรสงคราม
11656 ด.ญ. อรอุมา  โอชาแก้ว ไทยรัฐวิทยา 70 เมือง สมุทรสงคราม
11657 ด.ช. วุฒิชัย  ภุมรา วัดดาวโด่ง เมือง สมุทรสงคราม
11658 ด.ช. ทรงวุฒิ  รอดแว้ง ร.ร.วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมือง สมุทรสงคราม
11659 ด.ญ. บำรุง    ปานสิทธิ์ วัดจันทร์เจริญสุข เมือง สมุทรสงคราม
11660 ด.ญ. ศิริวรรณ    ทรัพย์พันเเสน วัดจันทร์เจริญสุข เมือง สมุทรสงคราม
11661 ด.ช. ปฐมพร    พื้นทรัพย์ วัดจันทร์เจริญสุข เมือง สมุทรสงคราม
11662 ด.ญ. วรรณพร    จิวเดช วัดจันทร์เจริญสุข เมือง สมุทรสงคราม
11663 ด.ช. สมชาย    เสนาะพอ วัดจันทร์เจริญสุข เมือง สมุทรสงคราม
11664 ด.ช. ฐานันดร    บุญช่วย วัดจันทร์เจริญสุข เมือง สมุทรสงคราม
11665 ด.ช. นราธร    คำใจดี วัดจันทร์เจริญสุข เมือง สมุทรสงคราม
11666 ด.ญ. น้ำทิพย์    ล้ำเลิศ วัดคู้สนามจันทร์ เมือง สมุทรสงคราม
11667 ด.ญ. ฉัตรพร    เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์ วัดคู้สนามจันทร์ เมือง สมุทรสงคราม
11668 ด.ญ. เสาวลักษณ์    บุญมานิตย์ ประกอบวิทยา เมือง สมุทรสงคราม
11669 ด.ช. พริก  วังศิริ วัดอินทาราม อัมพวา สมุทรสงคราม
11670 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ  นุชประเสริฐ วัดอินทาราม อัมพวา สมุทรสงคราม
11671 ด.ญ. นราทิพย์   ชมชื่น บ้านบางนาลี อัมพวา สมุทรสงคราม
11672 ด.ช. วรรธนะ   ปัตตะ บ้านบางนาลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม
11673 ด.ช. ภาศุ  รอดพันหน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวัน ฯ อัมพวา สมุทรสงคราม
11674 ด.ญ. วิชชุดา  แตงล่ำ วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) อัมพวา สมุทรสงคราม
11675 ด.ญ. กนกอร  กลิ่นสักโก วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) อัมพวา สมุทรสงคราม
11676 ด.ญ. ปิยะวรรณ  รสทอง โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม อัมพวา สมุทรสงคราม
11677 ด.ช. รุ่งโรจน์    พวงมณี วัดช่องลมวรรณาราม อัมพวา สมุทรสงคราม
11678 ด.ญ. สุรีย์พร     พ่วงน้อย วัดช่องลมวรรณาราม อัมพวา สมุทรสงคราม
11679 ด.ญ. ดุษฎี    มีถานะ วัดช่องลมวรรณาราม อัมพวา สมุทรสงคราม
11680 ด.ญ. วรรณา  ทองพันธ์ อนุบาลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
11681 ด.ญ. ทรรศนี  บัวแดง ถาวรวิทยา อัมพวา สมุทรสงคราม
11682 ด.ญ. สุธาพร  บุญเจริญ วัดอมรวดี อัมพวา สมุทรสงคราม
11683 ด.ญ. ธิดารัตน์  ปิ่นเนตร เทศบาล3 วัดอัมพวันเจติยาราม อัมพวา สมุทรสงคราม
11684 ด.ญ. สุภาพร  จันทร์ทอง หลวงสินธุ์ราษฎร์รงสฤษฎ์ บ้านเพ้ว สมุทรสาคร
11685 ด.ญ. ดุสิตา  สองอ้อง บ้านโรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
11686 ด.ญ. อังคณา  ทองทวี บ้านวังจรเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
11687 ด.ช. สายชล   มิ่งขวัญ วัดราษฏร์ศรัทธากะยาราม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
11688 ด.ช. ณัฐพงศ์  ครุฑธา วัดชัยมงคล บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
11689 ด.ญ. วรรณภา  น้อยประสิทธิ์ หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
11690 ด.ญ. บัว  ดังก้อง หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
11691 ด.ช. โกมล  จันทร์คลองตัน บ้านชายทะเลบางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร
11692 ด.ช. อภิวัฒน์    องค์ประเสริฐ เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม เมือง สมุทรสาคร
11693 ด.ญ. นาฏยา  เชิดชู อนุบาลสมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
11694 ด.ญ. วันวิสา  ชาวโพงพาง วัดศรีเมือง เมือง สมุทรสาคร
11695 ด.ญ. อังจิรา      กลิ่นเทียน วัดชีผ้าขาว เมือง สมุทรสาคร
11696 ด.ช. สุพัตรา  ตัดกุยาวัตร โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ เมือง สมุทรสาคร
11697 ด.ญ. จรูญจันทร์  กลมไธสงค์ วัดพันธุวงษ์ เมือง สมุทรสาคร
11698 ด.ญ. สุภาพร          โตกราน โสภนาราม เมือง สมุทรสาคร
11699 ด.ญ. ปริศนา  สุโกมล วัดชัยมงคล เมือง สมุทรสาคร
11700 ด.ญ. มะลิวัลย์  จันทมา วัดบางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร
11701 ด.ญ. วศินี  มิตรทอง วัดบางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร
11702 ด.ช. วรวุฒิ รื่นชัยภูมิ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม เมือง สมุทรสาคร
11703 ด.ช. ณัฐสิทธิ์  ปลีงาม วัดชัยมงคล เมือง สมุทรสาคร
11704 ด.ช. จีรพัทธ์      ฉายขุนทศ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม เมือง สมุทรสาคร
11705 ด.ช. เกษริน  บ้านเกาะใต้ บ้านชายทะเลบางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร
11706 ด.ช. สุชาติ  เพ็งปาน วัดราษฎร์รังสรรค์ เมือง สมุทรสาคร
11707 ด.ช. กัณธิชา   สมศรี อนุบาลสมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
11708 ด.ญ. นวนภัส    แก่นกุหลาบ วัดกาหลง เมือง สมุทรสาคร
11709 ด.ญ. นิกยา    เลขนอก คลองครุ เมือง สมุทรสาคร
11710 ด.ช. ณิชากร   แหลมประดิษฐ์ เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม เมือง สมุทรสาคร
11711 ด.ญ. สลาวัลย์    เจริญขาว เมืองสมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
11712 ด.ญ. ลลิตา    สังข์สวาท เมืองสมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
11713 ด.ญ. รุ่งทิพย์    ขิมทัศ เมืองสมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
11714 ด.ช. ทศพร   คำสนาม อนุบาลสมุทรสาคร เมืองสุมทรสาคร สมุทรสาคร
11715 ด.ช. ทฤษฎี  สาครมณีรัตน์ อนุบาลสมุทรสาคร เมืองสุมทรสาคร สมุทรสาคร
11716 ด.ช. วรเดช นาคแคล้ว วัดสี่แยกฯ อัมพวา สมุทรสาคร
11717 ด.ญ. พรพรรณ  ด่ำกระโทก บ้านธารนพเก้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
11718 ด.ช. เสกสรร  ไทสงรุ่งเรืองผล บ้านภูเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
11719 ด.ญ. กุสุมา  ศรีชุมพร บ้านซับมะนาว เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
11720 ด.ญ. นิรมล  กมลวงค์ บ้านธารนพเก้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
11721 ด.ญ. อาภาพร พรานวัตร์ บ้านพรหมนิมิต คลองหาด สระแก้ว
11722 ด.ญ. นิตยา  ประเสริฐสงค์ บ้านคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว
11723 ด.ญ. ณัฐพร  อิ่มวงษ์ บ้านคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว
11724 ด.ญ. ณัฐวดี อ่อนพรมราช บ้านคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว
11725 ด.ญ. นิดชนก  แสงสุริยา โรงเรียนบ้านชัยน้อย คลองหาด สระแก้ว
11726 ด.ญ. ภูมิรินทร์ หอมกองมณี บ้านคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว
11727 ด.ญ. สุนทรี สุดสงวน บ้านคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว
11728 ด.ญ. เอมอร  เฟื่องสังข์ บ้านเขาตาง้อก คลองหาด สระแก้ว
11729 ด.ช. บุญสุข  ดุชิตา บ้านหนองเม็ก โคกสูง สระแก้ว
11730 ด.ญ. อนาวิกา    เย็นพู บ้านเจริญสุข ตาพระยา สระแก้ว
11731 ด.ญ. สุนิสา  อินทร์ประยูร อนุบาลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
11732 ด.ช. พนมศักดิ์  นะราชรัมย์ อนุบาลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
11733 ด.ช. กรรชัย  แสงเย็น อนุบาลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
11734 ด.ญ. จันทรา    ฉ่ำศิริกุล บ้านเจริญสุข ตาพระยา สระแก้ว
11735 ด.ช. พรเทพ เงินตระกูล วัดหนองติม ตาพระยา สระแก้ว
11736 ด.ญ. ดาวรุ่ง  ดีได้ บ้านลัดกระสัง เมือง สระแก้ว
11737 ด.ญ. จันทิมา    พานิชผล บ้านเนินสะอาด เมือง สระแก้ว
11738 ด.ช. ปิยะพล  กองใจ วนาสงเคราะห์ เมือง สระแก้ว
11739 ด.ญ. สิโรรังษี  เวียงคำ โรงเรียนบ้านลัดกะสัง เมือง สระแก้ว
11740 ด.ญ. พรวิมล  เวียงคำ บ้านลัดกะสัง เมือง สระแก้ว
11741 ด.ญ. มันฑณา   แทนหาญ บ้านเขามะกา เมือง สระแก้ว
11742 ด.ญ. วันเพ็ญ  ศรีเทือง บ้านศาลาลำดวน เมือง สระแก้ว
11743 ด.ญ. พัชรินทร์  ศรีวิชัย บ้านศาลาลำดวน เมือง สระแก้ว
11744 ด.ช. ยุรนันท์  กำลังยิ่ง บ้านแก่งสีเสียด เมือง สระแก้ว
11745 ด.ช. ปฎิพรรดิ์  ยิ้มย่อง บ้านแก่งสีเสียด เมือง สระแก้ว
11746 ด.ญ. ภูเวียง  กุดสง หนองกะพ้อ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
11747 ด.ญ. บังอร  ประดับศรี บ้านลัดกะสัง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
11748 ด.ญ. กานติมา  นามวงษ์ บ้านหนองนกกระเรียน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
11749 ด.ช. สุรศักดิ์  สุขประเสริฐ บ้านหนองนกกระเรียน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
11750 ด.ช. วรพล  ช่วยพันธ์ บ้านหนองนกกระเรียน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
11751 ด.ญ. กุสุมา  จอดนอก บ้านหนองนกกระเรียน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
11752 ด.ญ. ลัดดาวัลย์  เจริญหมื่น บ้านหนองนกกระเรียน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
11753 ด.ช. อาทิตย์  พาวงศ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วังน้ำเย็น สระแก้ว
11754 ด.ญ. ขนิษฐา กิจภักดี ชุมชนบ้านตาหล้าใน วังน้ำเย็น สระแก้ว
11755 ด.ญ. จามินทร์  สอนประเทศ วัดคลองตาสูตรสามัคคี วังน้ำเย็น สระแก้ว
11756 ด.ช. พิชิต      อุละเก็ง บ้านด่านชัย วังน้ำเย็น สระแก้ว
11757 ด.ช. พิทยา    วงศ์กล้าหาญ อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 วังน้ำเย็น สระแก้ว
11758 ด.ญ. วาสนา    น้อยนันท์ อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 วังน้ำเย็น สระแก้ว
11759 ด.ช. โชคชัย  ดีจันทร์หอม บ้านคลองตะเคียนชัย วังน้ำเย็น สระแก้ว
11760 ด.ช. สราวุธ  บุตรหนัน บ้านคลองตะเคียนชัย วังน้ำเย็น สระแก้ว
11761 ด.ช. สุริยะ  รัตนคีรี วังศรีทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว
11762 ด.ช. ศักดิ์ชัย ต้นจาน อนุบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
11763 ด.ช. วรายุทธ มโนรมย์ อนุบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
11764 ด.ช. สรุจ เรืองศรี อนุบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
11765 ด.ช. ปัญญา  แก้วสน บ้านบุกะสัง วัฒนานคร สระแก้ว
11766 ด.ช. วานิช  กาวิจิตร บ้านเขาพรมสุวรรณ วัฒนานคร สระแก้ว
11767 ด.ญ. จิราวรรณ  อยู่โรจน์ ประชาเกษตรพัฒนา วัฒนานคร สระแก้ว
11768 ด.ช. อวยชัย  โชติกิตติกุล บ้านท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
11769 ด.ญ. สุกัญญา  ฟองเกิด บ้านพร้าว วัฒนานคร สระแก้ว
11770 ด.ญ. จิตตรา  สิมาลา วัดพุทธิสาร วัฒนานคร สระแก้ว
11771 ด.ญ. กนกวรรณ  เพ็งสุข อนุบาลวัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
11772 ด.ญ. พรประภา  สังเกตุดี อนุบาลวัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
11773 ด.ญ. พัชรีวรรณ  ทองดง บ้านเขาพรมสุวรรณ วัฒนานคร สระแก้ว
11774 ด.ช. ฐากูร  สระทองเย็น อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร สระแก้ว
11775 ด.ญ. มณเฑียร   โชติอุดม บ้านกุดหิน อรัญประเทศ สระแก้ว
11776 ด.ช. ภานุวัฒน์  สุขแป้น พรพงษ์กุล อรัญประเทศ สระแก้ว
11777 ด.ช. วสันต์  นัยแสน บ้านคลองหว้า อรัญประเทศ สระแก้ว
11778 ด.ญ. สนธยา  ใจมั่น บ้านคลองหว้า อรัญประเทศ สระแก้ว
11779 ด.ญ. นิศาชล  ดาษดื่น สำเร็จวิทยา อรัญประเทศ สระแก้ว
11780 ด.ญ. วาสนา  ลำน้ำ สำเร็จวิทยา อรัญประเทศ สระแก้ว
11781 ด.ญ. นิสรา  อินทรโชติ บ้านหนองบัว อรัญประเทศ สระแก้ว
11782 ด.ญ. ชนิดา ฉิมดอนทอง บ้านเหล่าอ้อย อรัญประเทศ สระแก้ว
11783 ด.ญ. ขวัญจิรา เกษจันทร์ บ้านเขาน้อย อรัญประเทศ สระแก้ว
11784 ด.ช. อรรถพล  ปิยวัฒน์ บ้านเขาน้อย อรัญประเทศ สระแก้ว
11785 ด.ช. พงษ์เทพ  พลับสระน้อย สระปทุม อรัญประเทศ สระแก้ว
11786 ด.ญ. อรัญญา    กอบสันเทียะ บ้านโคก อรัญประเทศ สระแก้ว
11787 ด.ช. กิตติพงษ์  สลัมสี บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว
11788 ด.ช. ปกรณ์  สมบูรณ์ บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว
11789 ด.ญ. วรรณภา  เกิดแก่น เทศบาลบ้านกิโลสอง อรัญประเทศ สระแก้ว
11790 ด.ญ. อัมพร  บุตรศร นิคมสงเคราะห์2 อรัญประเทศ สระแก้ว
11791 ด.ญ. ปวีณา  ดำรงค์ธรรม นิคมสงเคราะห์2 อรัญประเทศ สระแก้ว
11792 ด.ญ. อรอนงค์  มิตรชอบ นิคมสงเคราะห์2 อรัญประเทศ สระแก้ว
11793 ด.ญ. ใบเฟิร์น  พละหงษ์ บ้านกุดแต้ อรัญประเทศ สระแก้ว
11794 ด.ญ. ผกาวัลย์  กุหลาบเพ็ชร บ้านกุดแต้ อรัญประเทศ สระแก้ว
11795 ด.ช. จักรกฤษ  จันทร์ผิว บ้านกุดแต้ อรัญประเทศ สระแก้ว
11796 ด.ญ. กัลญา  กุหลาบเพ็ชร บ้านกุดแต้ อรัญประเทศ สระแก้ว
11797 ด.ช. สิทธิชัย  คำพา บ้านหันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว
11798 ด.ญ. สุภาวดี  พูลทวี บ้านคลองหว้า อรัญประเวศ สระแก้ว
11799 ด.ญ. เยาวลักษณ์   ชูทรัพย์ วัดสุนทริกาวาส แก่งคอย สระบุรี
11800 ด.ญ. เกศริน   จำปาทอง วัดสุนทริกาวาส แก่งคอย สระบุรี
11801 ด.ญ. ขวัญหทัย  สุขเกษม วัดศรัทธาเรืองศรี แก่งคอย สระบุรี
11802 ด.ช. พีรพงษ์  สุนทรานนท์ บ้านป่าวังกวาง แก่งคอย สระบุรี
11803 ด.ช. ธงศักดิ์    โพดสูงเนิน วัดท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
11804 ด.ญ. สุภารัตน์    กองเงิน วัดสองคอนกลาง แก่งคอย สระบุรี
11805 ด.ญ. ชนากานต์  พึ่งอินทร์ บ้านหนองจาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
11806 ด.ญ. นิภาภรณ์  สมลักษณ์ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
11807 ด.ช. เจนภพ    เบี้ยสุข วัดป่าคา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
11808 ด.ญ. ภารดี    ภิบาลญาติ วัดป่าคา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
11809 ด.ญ. รัตนา  สุดพล วัดสารภี บ้านหมอ สระบุรี
11810 ด.ช. จักรริน  วรนุช วัดถลุงเหล็ก บ้านหมอ สระบุรี
11811 ด.ญ. ลักขณา  แก้วจรูญ วัดบ่อพระอินทร์ บ้านหมอ สระบุรี
11812 ด.ช. วิรุฬ  มุสิตัง อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์) บ้านหมอ สระบุรี
11813 ด.ญ. เยาวพา  ภูสุวรรณ อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์) บ้านหมอ สระบุรี
11814 ด.ญ. วิภาดา  มาระยะ วัดมะขามเรียง บ้านหมอ สระบุรี
11815 ด.ช. สัมพันธ์  แสงดาว วัดหนองนางปุ๋ย บ้านหมอ สระบุรี
11816 ด.ช. นิพันธ์  ชมชื่น ท้ายพิกุลฯ พระพุทธบาท สระบุรี
11817 ด.ช. อนุวัฒน์  สุวพงษ์ วัดศรีจอมทอง พระพุทธบาท สระบุรี
11818 ด.ญ. พรพรรณ  คลองแสนเมือง วัดศรีจอมทอง พระพุทธบาท สระบุรี
11819 ด.ช. สีหราช  พรหมฝาย วัดศรีจอมทอง พระพุทธบาท สระบุรี
11820 ด.ญ. แสงเดือน  ฤทธิพรม วัดศรีจอมทอง พระพุทธบาท สระบุรี
11821 ด.ญ. ภัทราพร    บุญพร ท้ายพิกุล พระพุทธบาท สระบุรี
11822 ด.ญ. ธนาพร  ศรีสม ท้ายพิกุล พระพุทธบาท สระบุรี
11823 ด.ญ. สายฝน ประสงค์ศรี บ้านเขาพลัด พระพุทธบาท สระบุรี
11824 ด.ญ. กนกวรรณ  ไชยสมบูรณ์ อนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
11825 ด.ญ. รัตนา  ธาราภรณ์ ท้ายพิกุลฯ พระพุทธบาท สระบุรี
11826 ด.ญ. สุพาพร  ประดิษฐ์ บ้านโป่งเกตุ มวกเหล็ก สระบุรี
11827 ด.ญ. รุจิพร  วิภักดี บ้านโป่งเกตุ มวกเหล็ก สระบุรี
11828 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ ดวงแก้ว บ้านคลองม่วงเหนือ มวกเหล็ก สระบุรี
11829 ด.ช. อาทิตย์  เหล่านาคำ บ้านเขานมนาง มวกเหล็ก สระบุรี
11830 ด.ช. ดิเรก  ชาญนอก บ้านเขานมนาง มวกเหล็ก สระบุรี
11831 ด.ญ. มณฑา  หมื่นมี วัดเขาจำปาฯ เมือง สระบุรี
11832 ด.ช. วรวุฒิ  คัมภิรานนท์ วัดโนนสุภารามฯ เมือง สระบุรี
11833 ด.ญ. นัณฐกานต์  สุวรรณศร วัดโนนสภารามฯ เมือง สระบุรี
11834 ด.ญ. อารดา  ประดิษ วัดสุวรรณศรี เมือง สระบุรี
11835 นาย จักรกฤษณ์  ชุนวิชิต วัดหนองยาวใต้ เมือง สระบุรี
11836 ด.ช. นิติชัย  ใหญ่พรบุรี วัดหนองยาวใต้ เมือง สระบุรี
11837 ด.ญ. สุนิสา  สิทธิพรม วัดหนองยาวใต้ เมือง สระบุรี
11838 ด.ญ. เดือนเต็ม  ตามวงค์ วัดหนองยาวใต้ เมือง สระบุรี
11839 ด.ญ. วรรณ์ผกา  เพ็งอ้น เทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) เมือง สระบุรี
11840 ด.ญ. กิ๊ป  แสงทอง วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) เมือง สระบุรี
11841 ด.ช. วิชัย  สาระจิตต์ วัดน้อย วังม่วง สระบุรี
11842 ด.ช. สุทุศน์  ขอนแก่น วัดคลองยาง วิหารแดง สระบุรี
11843 ด.ญ. จิตรา  เวชสุวรรณ วัดเกาะเชิงหวาย วิหารแดง สระบุรี
11844 ด.ญ. บัณฑิตา ฉุ้นประดับ วัดหนองหมู วิหารแดง สระบุรี
11845 ด.ช. สมศักดิ์   เครือวงศ์ปัญญา วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) เสาไห้ สระบุรี
11846 ด.ญ. เอื้อมพร    กลุ่มหอม วัดห้วยหวาย เสาไห้ สระบุรี
11847 ด.ญ. ชาลินี จันทร์ทอง วัดตะเฆ่ เสาไห้ สระบุรี
11848 ด.ญ. สภัทรา มานาม วัดตะเฆ่ เสาไห้ สระบุรี
11849 ด.ช. วิษณุ  ทิพโม บ้านม่วงฝ้าย เสาไห้ สระบุรี
11850 ด.ช. ชาญณรงค์   แก้วกุลนาถ วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) เสาไห้ สระบุรี
11851 ด.ญ. นฤมล  หนูสวัสดิ์ บ้านหนองกะเบา เสาไห้ สระบุรี
11852 ด.ช. นครินทร์    กลิ่นไกล บ้านโคก เสาไห้ สระบุรี
11853 ด.ญ. กนกวรรณ  สุดคำ อนุบาลหนองแค หนองแค สระบุรี
11854 ด.ช. ไพรัช  แดงฉาน วัดราษฏร์เจริญ หนองแค สระบุรี
11855 ด.ช. ศรัญญู  เอี่ยมสมสุข วัดหนองสมัคร หนองแค สระบุรี
11856 ด.ญ. สุนิสา  พรมเพียรศรี วัดหนองสมัคร หนองแค สระบุรี
11857 ด.ญ. พัชราภรณ์  จันทร วัดหนองสมัคร หนองแค สระบุรี
11858 ด.ช. วศิน  อินสระเทศ วัดหนองสมัคร หนองแค สระบุรี
11859 ด.ญ. สาวินี  เบ็ญพาด วัดหนองสมัคร หนองแค สระบุรี
11860 ด.ช. เมษา    ทานะมัย อนุบาลหนองแซงศศีลวุฒาจารย์ หนองแซง สระบุรี
11861 ด.ช. คมสัน   สันติยานนท์ อนุบาลหนองแซงศศีลวุฒาจารย์ หนองแซง สระบุรี
11862 ด.ญ. วราพา   พงษ์สุตรี อนุบาลหนองแซงศศีลวุฒาจารย์ หนองแซง สระบุรี
11863 ด.ญ. ณัฐสิมา คำบุญมา วัดอู่ตะเภา หนองแซง สระบุรี
11864 ด.ญ. จินตหลา  บุฐทรัพย์ วัดหนองสองห้อง หนองแซง สระบุรี
11865 ด.ช. สมศักดิ์  คำแสง วัดหนองสองห้อง หนองแซง สระบุรี
11866 ด.ช. ธีระยุทธ  สุมาลี วัดไก่เส่า หนองแซง สระบุรี
11867 ด.ญ. กมลทิพย์  วิทักขะ อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ หนองแซง สระบุรี
11868 ด.ญ. ฉัตรณรงค์  เทพสุดตา วัดหนองกีบม้า หนองแซง สระบุรี
11869 ด.ช. อมรพงษ์  โฆษิตานนท์ วัดหนองกีบม้า หนองแซง สระบุรี
11870 ด.ญ. อรอุมา  เพ็งศรี อนุบาลหนองแซง หนองแซง สระบุรี
11871 ด.ญ. น้ำผึ้ง  จวรรณะ ชุมชนหนองโดน หนองโดน สระบุรี
11872 ด.ญ. จุฑามาศ  พัลวัตร บ้านหลังสวน หนองโดน สระบุรี
11873 ด.ญ. เนตรดาว  บุญคำพงษ์ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11874 ด.ญ. อัญชลี  ฤทธิ์เดช วัดวังกะจับ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11875 ด.ญ. เพชรลดา  ปานทอง วัดวังกะจับ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11876 ด.ช. โกศล  วงษ์มณี วัดประดับ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11877 ด.ช. อนุวัฒน์  ยืนยง วัดประดับ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11878 ด.ญ. โสภาพร  สีนิล วัดประดับ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11879 ด.ญ. อุมา  ผิวอ่อน วัดประดับ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11880 ด.ญ. วนิดา  เพ็ญด้วง วัดโพธ์ทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11881 ด.ช. ธงชัย  เพ็ญรักษ์ วัดโพธ์ทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11882 ด.ช. อภิสิทธิ์  ใจมั่น วัดโพธ์ทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11883 ด.ญ. ศิริวรรณ  ศรีคง วัดโพธ์ทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11884 ด.ช. มนู ยวงพิน วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11885 ด.ช. บอย มีสอาด วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11886 ด.ช. ณัฐพล  อ่อนนาค ชุมชนวัดม่วง ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11887 ด.ช. สมนึก  ด้วงสง วัดบ้านกลับ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11888 ด.ญ. เกศริน  ทรัพย์พารี วัดบ้านกลับ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11889 ด.ช. ศตวรรษ  นุชอยู่ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11890 ด.ญ. นริศรา  เสือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11891 ด.ช. รักศักดิ์    ฤทธิ์เดช วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11892 ด.ช. เจษฎา    สมันเหมือน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11893 ด.ช. จักรกฤษ    รัตนอำภา วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11894 ด.ญ. รัชนี    ภาชณไทย วัดสาธุการาม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11895 ด.ญ. รัชนุ  ป้นเทียน ชุมชนวัดม่วง ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11896 ด.ญ. ศรีนวล  แสงเรือง ชุมชนวัดม่วง ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11897 ด.ช. พรเทพ  ชอบทำดี วัดโพธ์ทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11898 ด.ญ. สาวิตรี  เอี่ยมสอาด วัดโบสถ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
11899 ด.ญ. ชนาพร  สุทธิยงศ์ วัดวิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี
11900 ด.ญ. รุ้งกาญน์  ชูช่อ วัดวิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี
11901 ด.ช. มนัสชา   พุ่มพันธ์ วัดวิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี
11902 ด.ญ. พัชรี   อินทร์บาง วัดวิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี
11903 ด.ช. พิบูลย์  ขำโพธิ์ทัย วัดโบสถ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
11904 ด.ช. อานนท์   สืบชาติ วัดแหลมคาง บางระจัน สิงห์บุรี
11905 ด.ช. ไพฑูรย์  สอนสวาด โรงเรียนโพธิ์รัตนาราม บางระจัน สิงห์บุรี
11906 ด.ญ. จันทิมา  มาสำราญ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ บางระจัน สิงห์บุรี
11907 ด.ช. สุริยา  โตสำราญ ชุมชนวัดพระปรางค์ บางระจัน สิงห์บุรี
11908 ด.ช. ยอดยศ  เอี่ยมคง ชุมชนวัดพระปรางค์ บางระจัน สิงห์บุรี
11909 ด.ญ. ปิยานุช  ศรีประเสริฐ ชุมชนวัดพระปรางค์ บางระจัน สิงห์บุรี
11910 ด.ญ. สุภาพร  เชื้อจีน ชุมชนวัดพระปรางค์ บางระจัน สิงห์บุรี
11911 ด.ญ. เนตรนภา  เจนประโคน ชุมชนวัดพระปรางค์ บางระจัน สิงห์บุรี
11912 ด.ช. ณัฐพงษ์  เพ็ชร์น้อย วัดชันสูตร บางระจัน สิงห์บุรี
11913 ด.ญ. กอยแก้ว  ละมด วัดวังขรณ์ บางระจัน สิงห์บุรี
11914 ด.ญ. วันทนา  คำชะนาม บ้านทุ่งกลับ บางระจัน สิงห์บุรี
11915 ด.ญ. ณํฐพล  เส็งผล เรืองเดชประชานุเคราะห์ บางระะจัน สิงห์บุรี
11916 ด.ญ. หทัยชนก  อุ่มแสง ชุมชนวัดเทพมงคล พรหมบุรี สิงห์บุรี
11917 ด.ญ. โสภิศ  ชุ่มใจ ชุมชนวัดเทพมงคล พรหมบุรี สิงห์บุรี
11918 ด.ญ. พัชรี  ด่านแพ วัดเก้าชั่ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
11919 ด.ญ. จิรานุช  สามสี วัดเก้าชั่ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
11920 ด.ญ. ศุภลักษณ์ รวดทอง วัดโพธิ์เจน พรหมบุรี สิงห์บุรี
11921 ด.ญ. ประพาฬรัตน์  สุดดีพงษ์ วัดอัมพวัน พรหมบุรี สิงห์บุรี
11922 ด.ช. ทนุ  ชาตรี วัดป่าหวาย พรหมบุรี สิงห์บุรี
11923 ด.ญ. รัศมี  บุญมา วัดอัมพวัน พรหมบุรี สิงห์บุรี
11924 ด.ญ. วันวิสาร์  ม้วนทอง ชุมชนวัดเทพมงคล พรหมบุรี สิงห์บุรี
11925 ด.ญ. จันทรา  คงทวี ชุมชนวัดเทพมงคล พรหมบุรี สิงห์บุรี
11926 ด.ช. วีระเดช  กลิ่นดอกแก้ว วัดกลางพรหมนคร เมือง สิงห์บุรี
11927 ด.ญ. ทิวาพร    หอมมาลัย วัดพระนอนฯ เมือง สิงห์บุรี
11928 ด.ญ. ชาริณี    อินทร์กะวี วัดพระนอนฯ เมือง สิงห์บุรี
11929 ด.ช. โอภาส  สาโสม วัดสังฆราชาวาส เมือง สิงห์บุรี
11930 ด.ช. ปกรณ์  ปราระมี วัดสังฆราชาวาส เมือง สิงห์บุรี
11931 ด.ญ. กนกวรรณ  พงษ์หนู วัดสังฆราชาวาส เมือง สิงห์บุรี
11932 ด.ญ. อรวรรณ  หว่างผา วัดสังฆราชาวาส เมือง สิงห์บุรี
11933 ด.ช. ประสิทธิ์  แก้วพลายงาม วัดสังฆราชาวาส เมือง สิงห์บุรี
11934 ด.ญ. ฐิติวรรณ  สิงห์บูรณ์ วัดสังฆราชาวาส เมือง สิงห์บุรี
11935 ด.ญ. มัทนา   ศรีกระจ่าง วัดเสาธงทอง เมือง สิงห์บุรี
11936 ด.ช. ไพโรจน์  เหมือนทรัพย์ อนุบาลเมืองสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
11937 ด.ญ. บุญธิดา  สมานิตย์ อนุบาลเมืองสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
11938 ด.ช. นิธิพัฒน์  พานทองวัฒนกุล อนุบาลเมืองสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
11939 ด.ญ. ลัดดา  ทองหัวไผ่ อนุบาลเมืองสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
11940 ด.ญ. จุฑามาศ บุญมาศ อนุบาลเทศบาล 3 (พรหมร่วมมิตร) เมือง สิงห์บุรี
11941 ด.ญ. รุ่งวลี  ทองจันทร์ วัดโพธิ์แก้ว เมือง สิงห์บุรี
11942 ด.ช. ประภูกกุต  คงมั่น เทศบาล1 วัดโพธ์แก้วนพคุณ เมือง สิงห์บุรี
11943 ด.ญ. ธรรมศักดิ์  คลังทรัพย์ เทศบาล1 วัดโพธ์แก้วนพคุณ เมือง สิงห์บุรี
11944 ด.ช. อรรถพล  คลังทรัพย์ เทศบาล1 วัดโพธ์แก้วนพคุณ เมือง สิงห์บุรี
11945 ด.ญ. กิ่งกาญจน์  ภู่ชัย บ้านบางสำราญ เมือง สิงห์บุรี
11946 ด.ช. นพดล  สาระวิก บ้านบางสำราญ เมือง สิงห์บุรี
11947 ด.ญ. โสรจ  พงไพล บ้านบางสำราญ เมือง สิงห์บุรี
11948 ด.ช. อนุวัฒน์  มณีศรี วัดกลางพรหมนคร เมือง สิงห์บุรี
11949 ด.ช. จตุรงค์  อินทรสาด วัดกลางพรหมนคร เมือง สิงห์บุรี
11950 ด.ญ. ธิดา  บัวทิน วัดตึกราชา เมือง สิงห์บุรี
11951 ด.ญ. อาภา   พวงเพ็ชร วัดตึกราชา เมือง สิงห์บุรี
11952 ด.ญ. วริษา  กลยนี วัดศรัทธาภิรม เมือง สิงห์บุรี
11953 ด.ช. พงษ์พัฒน์  วิวัฒน์สุกุลรัตน์ วัดพระปรางค์มุนี เมือง สิงห์บุรี
11954 ด.ญ. วนิดา  พูลพังงา วัดพระปรางค์มุนี เมือง สิงห์บุรี
11955 ด.ช. สุพกิจ  คงเพชรศักดิ์ วัดพระปรางค์มุนี เมือง สิงห์บุรี
11956 ด.ช. อัมรัตน์    แก้วเกิด วัดพระปรางค์มุนี เมือง สิงห์บุรี
11957 ด.ญ. เกร็ดแก้ว  จีรัง วัดพระปรางค์มุนี เมือง สิงห์บุรี
11958 ด.ญ. วรัญญา  แสงสะอาด วัดพระปรางค์มุนี เมือง สิงห์บุรี
11959 ด.ช. ฉัตรมงคล    สุขประเสริฐ วัดตึกราชา เมือง สิงห์บุรี
11960 ด.ช. โกวิทย์  นาคสุข เทศบาล1 วัดโพธ์แก้วนพคุณ เมือง สิงห์บุรี
11961 ด.ญ. สุชาวดี  หอมจันทร์ เทศบาล1 วัดโพธ์แก้วนพคุณ เมือง สิงห์บุรี
11962 ด.ญ. กรรณิการ์  ร่วมรักบุญ เทศบาล3พรหมรวมมิตร เมือง สิงห์บุรี
11963 ด.ช. มารุต  พัฒนา วัดหัวว่าว เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
11964 ด.ญ. ศิริวรรณ  วิศาลสุภานนท์ วัดหัวว่าว เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
11965 ด.ญ. ทิพย์วรรณ  สว่างเรือง วัดหัวว่าว เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
11966 ด.ช. เมธี  ไม้แก่น วัดหัวว่าว เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
11967 ด.ช. ภานุกร  ศักดิลาภ วัดหัวว่าว เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
11968 ด.ญ. อามีนะ  พัฒนา วัดหัวว่าว เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
11969 ด.ช. ไกรฤกษ์  ไม้ดัด วัดสะอาดราษฏร์บำรุง เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
11970 ด.ญ. ปราณี ศีลรักษา วัดการ้อง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11971 ด.ญ. ปิยะนุช  แข็งแอ วัดยาง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11972 ด.ญ. สมิตตา  ยอดสุภา วัดยาง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11973 ด.ญ. เกศราภรณ์      พึ่งฉ่ำ วัดบ้านลำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11974 ด.ช. ริมซัน  จะแฮะ โรงเรียนวัดสำโรง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11975 ด.ญ. อุษา    อยู่เย็น วัดน้อย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11976 ด.ญ. วาสนา      เชตุพันธุ์ วัดน้อย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11977 ด.ช. อริย์ธัช    พึ่งพินิจ วัดน้อย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11978 ด.ช. สุกฤษฏิ์  สระน้อย บ้านหัวดง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11979 ด.ช. สุรัช กลิ่นลอง วัดการ้อง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11980 ด.ช. วรทัศน์ เที่ยงพุ่ม วัดการ้อง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11981 ด.ญ. กลิ่นแก้ว กลิ่นเทียน วัดหนองสุ่ม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11982 ด.ช. อมรินทร์  บัวขาว วัดการ้อง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11983 ด.ช. อัฐกร รุ่งโรจน์ วัดโบสถ์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11984 ด.ช. เอกพันธ์  แสนฤิทธิ์ วัดยาง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11985 ด.ญ. ปรียาเนตร  เกษแก้ว วัดยาง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11986 ด.ญ. ทิพวรรณ  วุฒิวรรณ วัดยาง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11987 ด.ญ. ศุภรัตน์  เย็นฉ่ำ วัดโบสถ์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11988 ด.ช. พณปภัส  เกิดแสง วัดโบสถ์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11989 ด.ช. บรรหาร  ปานน่วม วัดสองพี่น้อง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11990 ด.ช. ธวัชชัย  แก้วเหล็ก ชุมชนวัดดงยาง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11991 ด.ช. เฟื่องกิจ  สตะเวทิน ชุมชนวัดดงยาง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11992 ด.ญ. สุภาวดี  ผลถาวร โรงเรียนวัดทอง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11993 ด.ญ. มนัส  ชูศรี วัดกลาง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11994 ด.ญ. พรรณิดา  ขุนแผน วัดคลองโพธิ์ศรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11995 ด.ญ. วนิดา  ศรีเมือง วัดคลองโพธิ์ศรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
11996 ด.ช. อัยวิทย์  สังข์ชุม บ้านเกาะนอกฯ กงไกรลาศ สุโขทัย
11997 ด.ช. ดาณุวัฒน์  วิเศษทรัพย์ บ้านเกาะนอกฯ กงไกรลาศ สุโขทัย
11998 ด.ญ. ธเนตรตรี  สุขสัวสดิ์ บ้านเกาะนอกฯ กงไกรลาศ สุโขทัย
11999 ด.ญ. สุวิสา  สมบูรณ์ วัดดงยาง กงไกรลาศ สุโขทัย
12000 ด.ช. สุเทพ  คงทุ่ง บ้านเกาะนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
12001 ด.ญ. นิรชา    คุ้มขัง วัดปรักรัก กงไกรลาศ สุโขทัย
12002 ด.ญ. ฐิติมา    สืบสายอ่อน วัดปรักรัก กงไกรลาศ สุโขทัย
12003 ด.ญ. รัตนภรณ์    พาณิชสรรค บ้านท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
12004 ด.ญ. รัชนี    แสงถึง วัดโบสถ์ กงไกรลาศ สุโขทัย
12005 ด.ช. ณัฐกมล    ธรรมหรรษา ประชาบาล กงไกรลาศ สุโขทัย
12006 ด.ญ. หญิง    ธรรมหรรษา ประชาบาล กงไกรลาศ สุโขทัย
12007 ด.ญ. แสงฉันทร์  จันทร์อ่อน บ้านเกาะนอกฯ กงไกรลาศ สุโขทัย
12008 ด.ช. เอกภพ  ผัดดี บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา คีรีมาศ สุโขทัย
12009 ด.ช. พัลลภ  อุ่นเมือง บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา คีรีมาศ สุโขทัย
12010 ด.ญ. รัตติยา  เสริฐผล บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา คีรีมาศ สุโขทัย
12011 ด.ญ. ทัชรดา    พรมกลิ่น วัดหนองกก คีรีมาศ สุโขทัย
12012 ด.ญ. นภาภรณ์    พูลประเสริฐ วัดหนองกก คีรีมาศ สุโขทัย
12013 ด.ช. ยุทธนา      รักษาแดน สามัคคีวิทยา คีรีมาศ สุโขทัย
12014 ด.ช. ภูวดล  กันทา บ้านตะเข้ขอนสามัคคี คีรีมาศ สุโขทัย
12015 ด.ช. วุฒิพงษ์  พันธ์โสภา บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา คีรีมาศ สุโขทัย
12016 ด.ญ. รุ่งนภา  สำรวล บ้านแสงสว่าง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12017 ด.ช. สิทธิพงศ์  ยะโพ บ้านบึงบอน ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12018 ด.ช. ปาณวัชร์  ศรีวิไล อนุบาลทุ่งศรีเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12019 ด.ญ. นุชนารถ   เสนาบูรณ์ อนุบาลทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12020 ด.ญ. นฤมล   พรมสง่า อนุบาลทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12021 ด.ญ. พิจิกา  เกษรชื่น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12022 ด.ญ. อาทิตยา  ปันพรม บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12023 ด.ญ. เจนจิรา  เข็มทอง บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12024 ด.ช. ธนวัฒน์  คำฟองเครือ บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12025 ด.ช. พิษณุ  ถิ่นสถาน บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12026 ด.ช. พิทักษ์  อินหมู บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
12027 ด.ช. สมพงษ์  บังใบ บ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12028 ด.ช. ชินกร  แก้วคำ บ้านวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12029 ด.ญ. สุขสิริ  พินิจมนตรี บ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12030 ด.ญ. นที  เทียนพันธุ์ บ้านปากครองร่วม บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12031 ด.ช. ปริญญา สร้างนา บ้านห้วยไคร้ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12032 ด.ญ. อัชรา คุณสุทธิ์ บ้านห้วยไคร้ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12033 ด.ญ. ลลิตา  แสงคำ โรงเรียนบ้านห้วยไคร์ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12034 ด.ญ. อรุณี  บุญธรรม โรงเรียนบ้านห้วยไคร์ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12035 ด.ญ. พิชญา  ไชยมี บ้านหนองสองตอน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12036 ด.ญ. ศิริพร  ครุฑโปร่ง บ้านวังแดด บ้านด้านลานหอย สุโขทัย
12037 ด.ญ. รัชนก  บุญแม่น บ้านวังแดด บ้านด้านลานหอย สุโขทัย
12038 ด.ช. พิชิต หงส์ทอง บ้านวังหิน บ้านด่านลายหอย สุโขทัย
12039 ด.ช. สุรชัย ยันจัตุรัส บ้านวังหิน บ้านด่านลายหอย สุโขทัย
12040 ด.ญ. ธันย์ชนก  ยอดเมือง บ้านราวรังงาม เมือง สุโขทัย
12041 ด.ช. มนัส  อ่อมอินทร์ บ้านราวรังงาม เมือง สุโขทัย
12042 ด.ญ. นันทิดา  บัวเชื่อม บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) เมือง สุโขทัย
12043 ด.ช. ธีระพงษ์    โพธิ์ถนอม บ้านตาลพร้า ศรีนคร สุโขทัย
12044 ด.ญ. ธีรวัฒน์  ชูจันอัด ศึกษาเกษตรศิลป์ ศรีนคร สุโขทัย
12045 ด.ญ. เบญจรัตน์  วรรณพรม ศึกษาเกษตรศิลป์ ศรีนคร สุโขทัย
12046 ด.ญ. รุ่งภพ  ประเสริฐศิลป์ ศึกษาเกษตรศิลป์ ศรีนคร สุโขทัย
12047 ด.ช. กฤษณะ  คงคีรี ศึกษาเกษตรศิลป์ ศรีนคร สุโขทัย
12048 ด.ช. ณัฐวุฒิ  หินแก้ว ศึกษาเกษตรศิลป์ ศรีนคร สุโขทัย
12049 ด.ญ. พัชรี  แพพากเพียร ศึกษาเกษตรศิลป์ ศรีนคร สุโขทัย
12050 ด.ญ. มณีรัตน  แพพากเพียร ศึกษาเกษตรศิลป์ ศรีนคร สุโขทัย
12051 ด.ช. อัฐกร นายหน่อ อนุบาลศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
12052 ด.ญ. ชิดชนก บุญชื่น อนุบาลศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
12053 ด.ช. นิธิกร ศักดีชน อนุบาลศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
12054 ด.ญ. พนิดา ประสิทธสาร โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
12055 ด.ญ. วรัญญา   สุดนิคม บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12056 ด.ญ. สุรีรัตน์   อ่ำเมือง บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12057 ด.ญ. จุฬารัตน์   พุ่มหมัน บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12058 ด.ช. ภูวนัย   ใบบัว บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12059 ด.ญ. สุนิษา   เรืองมั่น บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12060 ด.ญ. จุฑามาศ  เพ็งคำ บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12061 ด.ช. บุณยภู  มาท้ายน้ำ บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12062 ด.ช. สุพจน์  มาท้ายน้ำ บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12063 ด.ญ. มาลิสา  เพื่อนบ้าน บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12064 ด.ช. นิเวศ  อบรองผาด บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12065 ด.ช. ฤทธิ์เกียรติ  พุ่มหมัน บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12066 ด.ช. จิรพันธ์  มาศิริ บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12067 ด.ช. จีรวัฒน์  ชัยชาติ บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12068 ด.ญ. ตวิษา  สิงหาบุตร บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12069 ด.ช. ทินกร  เกตุสุริวงค์ บ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย
12070 ด.ญ. สุกัญญา  ปลาป๊อก บ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
12071 ด.ช. วุฒิชัย  แสงอัมพร บ้านลำโชค ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
12072 ด.ญ. ปวีณา  เกิดลาภ บ้านเมืองเก่า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
12073 ด.ญ. มะลิวัลย์  น้อยกลัด บ้านปากสินฯ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
12074 ด.ญ. ธัญญาดา      อุปนันท์ บ้านห้วยสักตะเบียนทอง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
12075 ด.ญ. พิมพ์ชนก  ทองวิชิต บ้านห้วยติ่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
12076 ด.ช. สุชาติ  คำปวน บ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
12077 ด.ช. อสมา  ชื่นทองคำ โรงเรียนหนองช้าง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
12078 ด.ญ. ตรีมาศ  ขีดขั้น อนุบาลศรีสัชฯ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
12079 ด.ญ. กรรณิการ์  เจริญผล บ้านคลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย
12080 ด.ญ. สุฑามาศ อิ่มขุนทอง บ้านสันติสุข ศรีสำโรง สุโขทัย
12081 ด.ช. มงคล  หมื่นเข็ม บ้านโคกกระทือ ศรีสำโรง สุโขทัย
12082 ด.ญ. คชาพันธ์  พรมสอน บ้านวังไฟใหม้ ศรีสำโรง สุโขทัย
12083 ด.ช. กฤษฏา ยอดเพชร โรงเรียนบ้านคลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย
12084 ด.ญ. อัญมณี  จิตตรฉาย บ้านคลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย
12085 ด.ช. ชัยนคร  ทองมา บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา ศรีสำโรง สุโขทัย
12086 ด.ญ. สายฝน  ฟักโต บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา ศรีสำโรง สุโขทัย
12087 ด.ญ. ศรีกัลยา  โพรูณ บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา ศรีสำโรง สุโขทัย
12088 ด.ช. สถาพร  เคยทำ บ้านป่าครองแดน ศรีสำโรง สุโขทัย
12089 ด.ญ. รุ่งอรุณ  พรมชาติ บ้านป่าครองแดน ศรีสำโรง สุโขทัย
12090 ด.ช. พิชัย  หมื่นหาญ บ้านป่าครองแดน ศรีสำโรง สุโขทัย
12091 ด.ช. พิสุทธิ์  หมั่นหาญ บ้านป่าครองแดน ศรีสำโรง สุโขทัย
12092 ด.ช. พิสิทธิ์  หมื่นหาญ บ้านป่าครองแดน ศรีสำโรง สุโขทัย
12093 ด.ช. โชคชัย  มลิวัลย์ บ้านป่าครองแดน ศรีสำโรง สุโขทัย
12094 ด.ญ. สุชาดา  ปานมั่น บ้านวังสมบูรณ์ ศรีสำโรง สุโขทัย
12095 ด.ญ. สุนันทา  ศรีพงษุ์ บ้านคลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย
12096 ด.ช. วัชรินทร์  คัมภีร์ บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
12097 ด.ญ. รัตติกาล  กลมดี บ้านสันติสุข ศรีสำโรง สุโขทัย
12098 ด.ช. ประพันธ์ ศรีมธุรส เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สวรรค์โลก สุโขทัย
12099 ด.ช. สัมพันธ์  พรพรม มิตรภาพที่ 38 สวรรคโลก สุโขทัย
12100 ด.ช. อาม   แสงเพลิง วัดท่าช้าง สวรรคโลก สุโขทัย
12101 ด.ช. ชาญชิต สวนแก้ว เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สวรรคโลก สุโขทัย
12102 ด.ญ. พรพิมล ยี่โถ สวรรคโลกประชาสรรค์ สวรรคโลก สุโขทัย
12103 ด.ญ. ศิริวรรณ  อิ่มใจ โรงเรียนบ้านกุ่มเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
12104 ด.ญ. ชนิกานต์  ทองนวล บ้านหนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
12105 ด.ญ. นิศากร  บรรลุ ไทยรัฐวิทยา สวรรคโลก สุโขทัย
12106 ด.ช. ศิริพงศ์ เกิดอินทร์ บ้านบึง สวรรคโลก สุโขทัย
12107 ด.ช. ธนารัตน์  อยู่สุข สวรรคโลกประชาสรรค์ สวรรคโลก สุโขทัย
12108 ด.ช. เดชา วชิรสิโรดม วัดสวรรคาราม สวรรคโลก สุโขทัย
12109 ด.ญ. รัตติพร  แย้มมูล เทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคโลก สุโขทัย
12110 ด.ญ. ณัชชา  สุขวัฒน์ เทศบาลเมื่องสวรรคคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
12111 ด.ญ. รุ่งอรุณ    เพชรสุดใจ อนุบาลพระบรม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12112 ด.ช. ศุภขัย    โพธิ์พัก อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12113 ด.ญ. มีนา  มีชนะ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12114 ด.ช. จาตุรนต์    กรุดสุข อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12115 ด.ช. ศิลา  ขันทองหล่อ บ้านทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12116 ด.ช. อดิศักดิ์  ดนตรี บ้านทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12117 ด.ญ. สุจิตรา  แป้นทอง บ้านทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12118 ด.ญ. ขวัญตา  ไพรหาญ บ้านทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12119 ด.ญ. ดารารัตน์  บุญเมือง บ้านทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12120 ด.ญ. หัทยา  ดอกชะเอม บ้านทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12121 ด.ช. ไกรวุฒิ  พึ่งล้อม บ้านยมเบือ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12122 ด.ช. เดชฤทธิ์  จันทร บ้านยมเบือ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12123 ด.ญ. ไพลิน  อิ่มอ่ำ บ้านยมเบือ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12124 ด.ญ. พรพรรณ   บุตรผล โรงเรียนบ้านโคกหหม้อ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12125 ด.ญ. อุไรพร  ฉิมมา บ้านหนองแขม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12126 ด.ญ. สุภาพรณ์  บะลิอ่อง บ้านหนองแขม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12127 ด.ญ. ปัทมา      อุ่นวงษ์ บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12128 ด.ญ. เมธาวี      หวานฉ่ำ บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12129 ด.ญ. สุภาพรรณ      บัวสองสี บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12130 ด.ญ. ศิขริน  สิทธิจินดา วัดกกตาด ด่านช้าง สุพรรณบุรี
12131 ด.ญ. สุพรรษา  ศรีสุวรรณ วัดกกตาด ด่านช้าง สุพรรณบุรี
12132 ด.ญ. ภัชรารณ์  สร้อยสุวรรณ วัดด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
12133 ด.ช. ธีระพงษ์  มาตรศรี วัดด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
12134 ด.ญ. จิราพร โพธี อนุบาลด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
12135 ด.ช. ศุภกร  เสารส วัดดอนตาล เดิมบาง สุพรรณบุรี
12136 ด.ญ. น้ำฝน  เอี่ยมสะอาด บ้านหนองตาแก้ว เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
12137 ด.ญ. ชนิตร์นันท์  พิมล วัดท่าช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
12138 ด.ช. ปรีชา  แจ้งอรุณ วัดดอนตาล เดิมบางฯ สุพรรณบุรี
12139 ด.ญ. เพ็ญนภา   เพ็ญจันทร์ วัดดอนตาล เดิมบ้านนางบวช สุพรรณบุรี
12140 ด.ญ. ธิดารัตน์   ทองคำ วัดดอนตาล เดิมบ้านนางบวช สุพรรณบุรี
12141 ด.ญ. วันเพ็ญ  อยู่ประเสริฐ บางแม่หม้าย บางปลาเค้า สุพรรณบุรี
12142 ด.ช. วีระพงศ์  ฟองกาวี วัดดอนขาด บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12143 ด.ช. วิชิต  คนใหญ่บ้าน วัดดอนขาด บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12144 ด.ช. ดลชัย  แผนสมบูรณ์ วัดดอนไข่เต่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12145 ด.ช. ดลวิทย์  แผนสมบูรณ์ วัดดอนขาด บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12146 ด.ช. ธีรพงษ์  ตุ้มมาก วัดดอนขาด บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12147 ด.ญ. ฐิติพร ยอดดี วัดดอนไข่เต่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12148 ด.ช. ดลชัย  แขนสมบูรณ์ วัดดอนขาด บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12149 ด.ญ. เฟิร์น  ศรีทองสุข วัดชีปขาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12150 ด.ช. อานนท์  พลายวิชิต วัดชีปะขาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12151 ด.ช. ปฏิพล  มีประเสริฐ วัดวังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12152 ด.ญ. อุษา  เอมอิน วัดวังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12153 ด.ช. ธีระยุทธ  อนุศรี วัดวังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12154 ด.ญ. ธนัญชนก  กำลังวุฒิ วัดศาลาท่าทราย บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12155 ด.ญ. กาญจนา  คงทองดี วัดศาลาท่าทราย บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12156 ด.ญ. สุวิตา  ทวีสิงห์ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12157 ด.ญ. พรไพลิน  สาครดี บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12158 ด.ญ. สุปราณี  พันธ์วัฒน์ ชุมชนบ้านตลาดน้อย บ้านหมอ สุพรรณบุรี
12159 ด.ญ. แสงระวี  เกตุรัตน์ บ้านหนองขาม เมือง สุพรรณบุรี
12160 ด.ญ. กัลยาณี  ตะโกนา เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เมือง สุพรรณบุรี
12161 ด.ญ. ศิรัญญา  ชิดมณี บ้านหนองปรือ เมือง สุพรรณบุรี
12162 ด.ญ. นลิน   อินทะ เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เมือง สุพรรณบุรี
12163 ด.ญ. บุญฑริกกา   พลีมาศ เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เมือง สุพรรณบุรี
12164 ด.ช. ไชยสิทธิ์   สังกระหวัด เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เมือง สุพรรณบุรี
12165 ด.ญ. วาสนา   แฟงรักษ์ เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เมือง สุพรรณบุรี
12166 ด.ญ. พันธุ์วิรา  พันธ์แตง วัดนิเวศน์ธรรมาราม เมือง สุพรรณบุรี
12167 ด.ญ. ยุพิน  ทับโชติ วัดสังฆจายเถร เมือง สุพรรณบุรี
12168 ด.ญ. นิตยา  ชาวบ้านสิงห์ วัดสังฆจายเถร เมือง สุพรรณบุรี
12169 ด.ญ. ขนิษฐา  นุชระป้อม วัดสังฆจายเถร เมือง สุพรรณบุรี
12170 ด.ช. คำรณ  คงวงษ์ วัดสังฆจายเถร เมือง สุพรรณบุรี
12171 ด.ญ. สุภาพรณ์  สว่างแสง บ้านหนองปรือ เมือง สุพรรณบุรี
12172 ด.ญ. ภัทริกา  โสภาพันธ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 เมือง สุพรรณบุรี
12173 ด.ญ. อุไร  จันทร์มั่น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 เมือง สุพรรณบุรี
12174 ด.ญ. เกราวรรณ  ทองเป่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 เมือง สุพรรณบุรี
12175 ด.ญ. นารีรัตน์  ไล้ฉิม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 เมือง สุพรรณบุรี
12176 ด.ญ. อรนภา  อินสว่าง เทศบาล 1 วัดประตูสาร เมือง สุพรรณบุรี
12177 ด.ญ. ปารืฉัตร  เพ็งบุญ เทศบาล3 วัดไชนาวาส เมือง สุพรรณบุรี
12178 ด.ญ. ธิดาทิพย์  กาเดิน เทศบาล3 วัดไชนาวาส เมือง สุพรรณบุรี
12179 ด.ญ. ชุนหกาญ  สามสาหร่าย เทศบาล3วัดไชนาวาส เมือง สุพรรณบุรี
12180 ด.ญ. นวรัตน์  เขียวไสว เทศบาล3วัดไชนาวาส เมือง สุพรรณบุรี
12181 ด.ช. สิทธินนท์  ปรนสิงห์ เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เมือง สุพรรณบุรี
12182 ด.ช. ปริญญา  หระบรรณ์ เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี เมือง สุพรรณบุรี
12183 ด.ช. ชลธีร์  ธัญญเจริญ เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี เมือง สุพรรณบุรี
12184 ด.ญ. เกศกนก เฉลิมลักษณ์ เทศบาล3วัดไชนาวาส เมือง สุพรรณบุรี
12185 ด.ช. สมคิด  กาญจันทร์ บ้านหนองตาแก้ว เมือง สุพรรณบุรี
12186 ด.ช. วีระชัย  ขันเงิน บรรหารแจ่มใสวิทยา5 เมือง สุพรรณบุรี
12187 ด.ญ. พรนภา  สะอาดเอี่ยม วัดพิหารแดง เมือง สุพรรณบุรี
12188 ด.ญ. นัฒฐฤิทธิ์ วัดลาดกระจับ เมือง สุพรรณบุรี
12189 ด.ช. อนันตชัย  บุญนิ่ม วัดลาดกระจับ เมือง สุพรรณบุรี
12190 ด.ญ. สุริยาภรณ์  เพชรวงษ์ วัดกุฎิทอง เมือง สุพรรณบุรี
12191 ด.ช. สุรชัย  อ้นโสภา วัดกุฎิทอง เมือง สุพรรณบุรี
12192 ด.ญ. กำไร  เสาพันธรส วัดสระประทุม เมือง สุพรรณบุรี
12193 ด.ช. สุมน  วรรณรัตน์ วัดพิหารแดง เมืองฯ สุพรรณบุรี
12194 ด.ญ. กาญจนา  แจ้งเณร บ้านคลองชะโด ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12195 ด.ญ. อิสราภรณ์  จิตติภรณ์ บ้านตลากวังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12196 ด.ช. กฤษพงษ์  มะลิอ่อน บ้านคลองชะโด ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12197 ด.ช. วิรัตน์  อุบล บ้านคลองชะโด ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12198 ด.ญ. กาญจนา  คันธรัพย์ บ้านตลาดวังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12199 ด.ช. ณัฐพล  ธัญญเจริญ วัดพังม่วง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12200 ด.ช. ธวัชชัย  จอมพงษ์ชื่น โรงเรียนบ้านรางหางม้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12201 ด.ช. ประเสริฐศักดิ์  มากทรัพย์ โรงเรียนบ้านรางหางม้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12202 ด.ญ. กรกนก  หระดี วัดสามจุ่น ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12203 ด.ช. ทวี  เสร็จกิจ วัดสามจุ่น ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12204 ด.ญ. ยุพา  จินดาเมือง วัดสามจุ่น ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12205 ด.ญ. วรรณิตา  จะปิ่น วัดหัวเด่น สรรคบุรี สุพรรณบุรี
12206 ด.ญ. ภัทราพร  อิ่มนรัญ วัดดอนมะนาว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12207 ด.ช. สถาพร  แซ่เล้า วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12208 ด.ช. กฤษฏา  ใจกล้า วัดทุ่งดอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12209 ด.ญ. สุพัตรา  กระต่ายทอง วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12210 ด.ญ. ณัฐชา  ใจเอื้อย วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12211 ด.ช. จตุรงค์  หนูอ้น วัดบางบอน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12212 ด.ญ. วนิดา  น่วมศรีนวล วัดบางสาม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12213 ด.ญ. อัญชลี    ทรงศรี ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12214 ด.ญ. รัตนาวดี  พลอยขาว วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12215 ด.ญ. วัลวิภา  จินดาวัฒนกิจ วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12216 ด.ญ. ชฏาพร  ขำดี วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12217 ด.ญ. น้ำทิพย์  ศรีรุ่งเรือง วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12218 ด.ญ. สุภาพร  สำเนียงหลาน วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12219 ด.ญ. ทรายขวัญ  ใจมั่น วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12220 ด.ช. ศิวกร    ราชพันธ์ วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12221 ด.ญ. รุจิรา  รัตนาเดชาชัย วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12222 ด.ช. ธุวานนท์  แสงเพชรอ่อน วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12223 ด.ช. สุชาติ  ซิมซี โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12224 ด.ช. อนุชา  โพธิ์งาม ร.ร.บ้นหนองวัลย์เปรียง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12225 ด.ญ. วันเพ็ญ    ดิษประเสริฐ วัดทับกระดาน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12226 ด.ญ. สุวิมล    ตามสั่ง วัดทับกระดาน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12227 ด.ญ. ดาวรุ่ง    ใจเกษม วัดหัวกลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12228 ด.ญ. น้ำฝน  มะโลโพ วัดรางบัวทอง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
12229 ด.ช. นัฐวุฒิ  เคนกิ วัดโคกหม้อ สามชุก สุพรรณบุรี
12230 ด.ญ. สุณิสา  แซโซ่ง ประทีปศึกษา สามชุก สุพรรณบุรี
12231 ด.ญ. เนตรนภา  สีทับ บ้านทุ่งใหญ่ สามชุก สุพรรณบุรี
12232 ด.ญ. ศุภฎา   วัฒนะเสรี วัดสามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
12233 ด.ญ. เจนจิรา  สว่างศรี โรงเรียนวัดหนองโรง สามชุก สุพรรณบุรี
12234 ด.ญ. เกตนิกา    พวงมณี อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สามชุก สุพรรณบุรี
12235 ด.ญ. สำเนา ศรีสวัสดิ์ บ้านหนองโก หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
12236 ด.ญ. พิมพชนก  โพธิ์แฉล้ม ดอนสำโรง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
12237 ด.ช. พลกฤษณ์  ศรีพรมงาม วัดดอนสุโข อู่ทอง สุพรรณบุรี
12238 ด.ช. มาโนช  โพธิ์ประสาท บ้านหัวทำนบ อู่ทอง สุพรรณบุรี
12239 ด.ญ. นุ้ย    โสภาพ วัดคลองตัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
12240 ด.ญ. วชิราภรณ์  เติมวิทิตการ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
12241 ด.ญ. ปนัดดา  วงษ์ศรีสังข์ บ้านเขาชานหมาก อู่ทอง สุพรรณบุรี
12242 ด.ญ. หทัยชนก  พนมไชย วัดจันทราวาส อู่ทอง สุพรรณบุรี
12243 ด.ญ. ฐิตาพร  คล้ายจินดา โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
12244 ด.ช. นิพนธ์    ทันโชค วัดคลองตัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
12245 ด.ญ. สุนิสา    อาจคงหาญ อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง สุพรรณบุรี
12246 ด.ญ. มนฑิตา    เพชรรักษ์ อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง สุพรรณบุรี
12247 ด.ญ. ผานิต      ประทุมสูตร์ วัดสระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี
12248 ด.ญ. เนตรนภา      โพธิ์ศรีทอง วัดสระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี
12249 ด.ญ. สุชาดา  หนูไชยา วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12250 ด.ช. นิวัต      โกละกะ บ้านคลองกรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12251 ด.ญ. สุนิษา  ปานเกิด บ้านควนราชา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12252 ด.ญ. สุรีรัตน์  ขาวรัตน์ บ้านควนราชา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12253 ด.ญ. สุรินี  รุ่งแดง วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12254 ด.ช. พัฒน์ภูมิ  จันทร์เกิด วัดปากคู กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12255 ด.ญ. นิตยา  เสือแก้ว วัดปากคู กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12256 ด.ญ. รจนา  หลาหมัน บ้านแม่โมกข์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12257 ด.ช. สัมพันธ์  หนูหลิบ บ้านแม่โมกข์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12258 ด.ช. เอกพงศ์    เพชรอาวุธ วัดประสพ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12259 ด.ญ. สุธารัตน์    ทวยเจริญ วัดประสพ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12260 ด.ญ. สุกัญญา    ทองขาว วัดเขานางเภา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12261 ด.ช. รัฐพงษ์   เวชสุนทร บ้านไสตอ กาญจนดิษฐื สุราษฎร์ธานี
12262 ด.ญ. ศิรดา    ทองสุข วัดคุณาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
12263 ด.ช. ธีรยุทธ  ชูสิทธิ์ บ้านปากโตน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
12264 ด.ญ. ปฎิมาภรณ์  ทองสกุล บ้านไร่ยาว เคียนซา สุราษฎร์ธานี
12265 ด.ญ. เบญจมาศ  ชุมทอง บ้านควนสามัคคี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
12266 ด.ญ. อจิมา  สารโคกสูง บ้านควนสามัคคี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
12267 ด.ช. อดิศักดิ์ มุณีพรม ต.ช.ดบ้านยางโพรง ไชยา สุราษฎร์ธานี
12268 ด.ญ. อัมรา ประทุทมาศ ต.ช.ดบ้านยางโพรง ไชยา สุราษฎร์ธานี
12269 ด.ญ. สิริพร นาคแก้ว ต.ช.ดบ้านยางโพรง ไชยา สุราษฎร์ธานี
12270 ด.ญ. กมลวรรณ   ดำสุข วัดไตรรัตนากร ไชยา สุราษฎร์ธานี
12271 ด.ญ. จุฑาทิพย์    แซ่ด่าน บ้านสามสัก ไชยา สุราษฎร์ธานี
12272 ด.ญ. กัญชลา   จันทร์แจ่ม อนุบาลขวัญยืน ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
12273 ด.ญ. มัลลิยา    นวลศรีทอง วัดคีรีวง ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
12274 ด.ญ. รัตติยาภรณ์  สุขแต้ม วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
12275 ด.ญ. จารุวรรณ  สมวงศ์มใหญ่ บ้านน้ำฉา ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
12276 ด.ช. นิรุช  เอมสะอาด บ้านปากดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
12277 ด.ญ. ชไลพร    คำเอียด บ้านดอนเสาธง ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
12278 ด.ญ. สุนิภา  รักสกุล โรงเรียนวัดท่า ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
12279 ด.ช. ทิวา  บุญชุ่ม บ้านโตนดสูง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
12280 ด.ช. ภูมิวุฒิ  แจ้งอักษร วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
12281 ด.ญ. สุวิมล  ทองจีน ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
12282 ด.ช. สิทธิกร  วรรณกูล บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
12283 ด.ญ. สุนิษา อำมณี บ้านช่องไม่งาม บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
12284 ด.ญ. ศิศธิดา  เศรษฐมาน บ้านทรายทอง บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
12285 ด.ญ. ปริศนา  ศรีทอง บ้านทรายทอง บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
12286 ด.ญ. อนุสรา  จตุมิตร วัดน้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
12287 ด.ญ. ตรีระวี  จินดา บ้านทุ่งในไร่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
12288 ด.ญ. ทิพย์วรรณ หนูภักดี เทศบาล2(บ้านอู่มาด) บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
12289 ด.ญ. อารีวรรณ  นาคประสม บ้านห้วยช้าน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
12290 ด.ญ. ธัญญร  ตั้งธีระสุนันท์ พระอินทร์ศึกษา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
12291 ด.ญ. รัตนาพร  มีแก้ว บ้านควนใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
12292 ด.ช. ณัฐวุฒิ  พันรังษี บ้านถ้ำผึ้ง พนม สุราษฎร์ธานี
12293 ด.ญ. จาริกรรณ  สิทธิอุ่น บ้านเบญจา พนม สุราษฎร์ธานี
12294 ด.ช. วิรัตน์  ปานตู บ้านหมาก พระแสง สุราษฎร์ธานี
12295 ด.ญ. จิราวรรณ  สนธิกลับ นิคม 91 พระแสง สุราษฎร์ธานี
12296 ด.ญ. ศิริวรรณ  เพชรคงทอง นิคม 91 พระแสง สุราษฎร์ธานี
12297 ด.ญ. นัทจนันท์    จรูญพงษ์ บ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12298 ด.ช. คชาภรณ์    ศรีประดิษฐ บ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12299 ด.ช. กฤษณัย    ราชพิบูลย์ บ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12300 ด.ญ. นฤมล  หลวงปลอด ธิราศรมสุราษฏร์ 1 พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12301 ด.ญ. โสมสุดา   อินทวงศ์ วัดประชาวงศาราม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12302 ด.ญ. ศิริพร ทองทิพย์ บ้านท่าตะเภา พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12303 ด.ญ. วิภาไล  ดาวผักชี บ้านทุ่งตำเสา พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12304 ด.ญ. กัณฐิกา  น้อยมา วัดบางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12305 ด.ญ. ชมพูนุช  โพธิ์สะ ดรุโณทัยพุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12306 ด.ญ. วลัยวรรณ  ทองเพชร ดรุโณทัยพุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
12307 ด.ญ. ราตรีกาล  ศิริโส วัดสันติศีรีรมย์ พุนพิม สุราษฎร์ธานี
12308 ด.ญ. วันวิสา  ลายน้อย วัดสันติศีรีรมย์ พุนพิม สุราษฎร์ธานี
12309 ด.ญ. พรพิมล  มานพพงษ์ วัดสันติศีรีรมย์ พุนพิม สุราษฎร์ธานี
12310 ด.ช. จิตตภู  ไหรัญพิจิตร ธีราศรมวิทยา พูนพิน สุราษฎร์ธานี
12311 ด.ญ. ณัฐภรณ์  ไหรัญพิจิตร ธีราศรมวิทยา พูนพิน สุราษฎร์ธานี
12312 ด.ญ. สุนิสา  ผอมถึง บ้านโพหวาย เมือง สุราษฎร์ธานี
12313 ด.ช. ศุภชัย  จันทร์แจ่ม บ้านโพหวาย เมือง สุราษฎร์ธานี
12314 ด.ญ. จีระนัช  ลักขณา บ้านโพหวาย เมือง สุราษฎร์ธานี
12315 ด.ญ. อมรา  มีลาภ บ้านโพหวาย เมือง สุราษฎร์ธานี
12316 ด.ช. ธรรมรักษ์  พุทธิเนตร บ้านโพหวาย เมือง สุราษฎร์ธานี
12317 ด.ช. วิชญ์พล  ตลอดเมฆ บ้านโพหวาย เมือง สุราษฎร์ธานี
12318 ด.ญ. อาภัสรา  พริ้งสกุล เทศบาล  3  (ตลาดล่าง) เมือง สุราษฎร์ธานี
12319 ด.ญ. กรกนก  กาแก้ว โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา เมือง สุราษฎร์ธานี
12320 ด.ญ. มุขระวี   คชรัตน์ โรงเรีรยนเรืองดรุณีวิทยา เมือง สุราษฎร์ธานี
12321 ด.ช. นันตพง  วิเชียร โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา เมือง สุราษฎร์ธานี
12322 ด.ช. วชิรา  บุญทรัพย์ โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา เมือง สุราษฎร์ธานี
12323 ด.ญ. รัตนาภรณ์  สุขศรีเมือง เทศบาล6 เมือง สุราษฎร์ธานี
12324 ด.ญ. ณัฐชยา  ประสงค์สุข เทศบาล8 เมือง สุราษฎร์ธานี
12325 ด.ช. อานนท์  ทรัพย์ประเสริฐ บ้านสุชน เมือง สุราษฎร์ธานี
12326 ด.ญ. ขนิษา   เจี๋ยวก๊ก วัดบางกล้วย เมือง สุราษฎร์ธานี
12327 ด.ช. อมรเทพ  ทองวารี บ้านโพหวาย เมือง สุราษฎร์ธานี
12328 ด.ช. สัตยา  โภคทรัพย์ บ้านทอนหญ้าปล้อง เมือง สุราษฎร์ธานี
12329 ด.ญ. พรทิพย์   แซ่อื้อ บ้านในไร่ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
12330 ด.ช. ธวัช  มากจันทร์ บ้านในไร่ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
12331 ด.ญ. จรัสศรี  บุญชูศรี บ้านในไร่ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
12332 ด.ญ. รัชนีย์  สวนกูล บ้านในไร่ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
12333 ด.ญ. พรพรรณ  แซ่อื้อ บ้านในไร่ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
12334 ด.ญ. สมพร   แซ่อื้อ บ้านไร่ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
12335 ด.ญ. จันทร์สุดา  บุญชูศรี บ้านในไร่ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
12336 ด.ช. วิสิทธ์  ยศฐา บ้านห้วยมะนาว เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
12337 ด.ญ. หทัยชนก  อุปลา บ้านห้วยมะนาว เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
12338 ด.ช. ธนพล  สุรวิทย์ บ้านคล้อมิตรภาพที่  226 กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
12339 ด.ญ. ปิยรัตน์        จำปาทอง ปราสาทเบง กาบเชิง สุรินทร์
12340 ด.ช. ธวัชชัย  ภูพลอย บ้านโคกกลางสามัคคี กาบเชิง สุรินทร์
12341 ด.ช. วันชัย  ลอยเลื่อน ประชาสามัคคี กาบเชิง สุรินทร์
12342 ด.ญ. นัตติยา   สุขถาวร บ้านโคกสะอาด กาบเชิง สุรินทร์
12343 ด.ช. สุริยา  อาสูนย์ บ้านโคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
12344 ด.ช. ธราวุฒิ  งามสง่า บ้านโคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
12345 ด.ญ. สุรารัตน์  ดาทอง บ้านโคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
12346 ด.ช. ดุริยศักดิ์      สันทะเนือง ปราสาทเบง กาบเชิง สุรินทร์
12347 ด.ญ. สุดารัตน์ ไชยสุวรรณ ปราสาทเบง กาบเชิง สุรินทร์
12348 ด.ญ. รำพึง  สุราช บ้านโนนสวรรค์ กาบเชิง สุรินทร์
12349 ด.ญ. คณาวรรณ  ชายเตียม โนนทอง กาบเชิง สุรินทร์
12350 ด.ญ. ขวัญแก้ว  ยุระหาร บ้านจารย์ กาบเชิง สุรินทร์
12351 ด.ญ. กาญจนา  บุญเรือง บ้านโนนสวรรค์ กาบเชิง สุรินทร์
12352 ด.ญ. สมพร  โสใต้ บ้านผักไหม กิ่งโนนนารายณ์ สุรินทร์
12353 ด.ช. สมเจทน์  พอกพูน บ้านฉันเพล เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
12354 ด.ช. ธนานุ  อยู่ครบ บ้านฉันเพล เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
12355 ด.ญ. สุรีย์ฉาย  ทองนำ บ้านสนวนนางแก้ว เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
12356 ด.ญ. อรวรรณ  แสงงาม บ้านแสรออ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
12357 ด.ญ. พรพิมล  สุยานศิษย์ บ้านแสรออ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
12358 ด.ญ. ประภาภรณ์  โพธิ์บำรุง บ้านนาโพธิ์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
12359 ด.ช. ฉัตรชัย สรรพจารย์ บ้านนาโพธิ์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
12360 ด.ญ. ธนารี  เฉลียวศิลป์ บ้านสดอ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
12361 ด.ญ. สุดาวรรณ        ขาวเครือ บ้านเขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
12362 ด.ญ. ศิโรรัตน์ จันทร์โท บ้านขะเนก คีขรภูมิ สุรินทร์
12363 ด.ช. จตุรงค์  ปานทอง บ้านขามเดื่อ จอมพระ สุรินทร์
12364 ด.ญ. อมรศรี  แสนกล้า บ้านขามเดื่อ จอมพระ สุรินทร์
12365 ด.ญ. ภัทรวดี  นวลอ่อน บ้านขามเดื่อ จอมพระ สุรินทร์
12366 ด.ช. ประพันธ์  รัตนพิมพ์ บ้านกระทุ่ม จอมพระ สุรินทร์
12367 ด.ช. วัชรพล  อินทรืงาม ลุมระวีวิทยา จอมพระ สุรินทร์
12368 ด.ช. อมรเทพ  อินทร์เสนา บ้านหนองกับ จอมพระ สุรินทร์
12369 ด.ช. แมนเรวัตร์  พวงศรี บ้านหนองกับ จอมพระ สุรินทร์
12370 ด.ช. ณัฐพล  แก้วคำ บ้านหนองกับ จอมพระ สุรินทร์
12371 ด.ช. มงคล  รินอาภา บ้านหนองกับ จอมพระ สุรินทร์
12372 ด.ญ. ขนิษฐา  ดาบทอง บ้านหนองกับ จอมพระ สุรินทร์
12373 ด.ช. ประเสริฐสุกหลำ สามัคคีวิทยา จอมพระ สุรินทร์
12374 ด.ญ. สกุลตลา  กองฟู บ้านกระทุ่ม จอมพระ สุรินทร์
12375 ด.ญ. พจณิชา  เปลี่ยนน้อย บ้านบุแกรง จอมพระ สุรินทร์
12376 ด.ญ. พนิดา  มณีศรี บ้านบุแกรง จอมพระ สุรินทร์
12377 ด.ญ. วรากร  ว่องไว บ้านเมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
12378 ด.ญ. ชนิดา  ประจวบสุข บ้านเมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
12379 ด.ญ. จุฑาลักษณ์  ทวนกระโทก บ้านจอมพระ จอมพระ สุรินทร์
12380 ด.ช. ปรเมศร์  แพรเงิน บ้านจอมพระ จอมพระ สุรินทร์
12381 ด.ญ. น้ำฝน  พิศิลป์ บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา จอมพระ สุรินทร์
12382 ด.ญ. ณัฐชา    ศาลางาม บ้านขมิ้น จอมพระ สุรินทร์
12383 ด.ญ. ชลิดา    คำดี บ้านขมิ้น จอมพระ สุรินทร์
12384 ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์    เลิศฤทธิ์ บ้านแคนดำ ชุมพลบุรี สุรินทร์
12385 ด.ช. โอภาส    บริสุทธิ์ บ้านแคนดำ ชุมพลบุรี สุรินทร์
12386 ด.ช. ณัฐพงษ์    กรแก้ว โรงเรียนบ้านสายสนอง ชุมพลบุรี สุรินทร์
12387 ด.ช. ธีระวัฒน์    ศรีสุข โรงเรียนบ้านตั้งใจ ชุมพลบุรี สุรินทร์
12388 ด.ช. เลิศชาย    ธาระรัตน์ โรงเรียนบ้านตั้งใจ ชุมพลบุรี สุรินทร์
12389 ด.ญ. น้ำฝน    ปะวาโน บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรี สุรินทร์
12390 ด.ช. ทิวา   จ่าพุลี บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรี สุรินทร์
12391 ด.ญ. บุษปรัชฌ์  กฤติยาวรรณ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
12392 ด.ช. วงชัย  ตระกูลรัมย์ บ้านคู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์
12393 ด.ญ. สุทามาศ  กำลังงาม บ้านโนนตาลหนามแท่ง ชุมพลบุรี สุรินทร์
12394 ด.ญ. นุจรี  ยืนสุข บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรี สุรินทร์
12395 ด.ช. จุมพล  สนแสบ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรี สุรินทร์
12396 ด.ช. สราวุธ  สาละ บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์
12397 ด.ญ. จิตรา  คงคารัตน์ บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมลพบุรี สุรินทร์
12398 ด.ญ. พิศสุภา ดีงาม บ้านด่าน กาบเชิง สุรินทร์
12399 ด.ญ. จารุวรรณ  พันเา บ้านอาคุณ ท่าตุ่ม สุรินทร์
12400 ด.ญ. ธาริกา  ถึงสุข หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
12401 ด.ญ. กรรณิกา  หัดกล้า หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
12402 ด.ช. ทนงศักดิ์   สุขะ ไตรสามัคคี ท่าตูม สุรินทร์
12403 ด.ญ. กัญญา  อินทร์สำราญ หนองอีดำ ท่าตูม สุรินทร์
12404 ด.ญ. ภัททิยา  สุขจิต บ้านหนองอีดำ ท่าตูม สุรินทร์
12405 ด.ช. สุรศักดิ์   ดวงทอง ไตรสามัคคี ท่าตูม สุรินทร์
12406 ด.ช. ธานี  สำรวมสุข บ้านอาคุณ ท่าตูม สุรินทร์
12407 ด.ช. สุพรรณ  นามโสม บ้านโพนทา ท่าตูม สุรินทร์
12408 ด.ญ. ปาริฉัตร  พวงจันทร์ บ้านโนนสูง ท่าตูม สุรินทร์
12409 ด.ญ. กิตติยา  พิศเพ็ง บ้านโนนสูง ท่าตูม สุรินทร์
12410 ด.ญ. กาญจนา  สุขบันเทิง บ้านบะ ท่าตูม สุรินทร์
12411 ด.ญ. มัลลิกา  สัปจาน บ้านปริ่ง ท่าตูม สุรินทร์
12412 ด.ญ. จริญา  แก้วขุนทด บ้านกระโพ ท่าตูม สุรินทร์
12413 ด.ญ. พัชรินทร์  เกษมสุข บ้านกระโพ ท่าตูม สุรินทร์
12414 ด.ญ. พัชราภรณ์  บุญมี บ้านกระโพ ท่าตูม สุรินทร์
12415 ด.ญ. สมจิตต์  แสนดี บ้านกระโพ ท่าตูม สุรินทร์
12416 ด.ญ. สุกัญญา  มาดี บ้านตากลาง ท่าตูม สุรินทร์
12417 ด.ญ. อาทิตยา  บุญมาก บ้านไกลเสนียด ท่าตูม สุรินทร์
12418 ด.ช. จิรายุส  สุวรรณหงษ์ บ้านโนนสูง ท่าตูม สุรินทร์
12419 ด.ช. วีระชัย  แสกล้า บ้านโนนสูง ท่าตูม สุรินทร์
12420 ด.ญ. นิสา  พรมลา บ้านหนองอีคำ ท่าตูม สุรินทร์
12421 ด.ญ. วรรณา  ใจกล้า บ้านโนนสูง ท่าตูม สุรินทร์
12422 ด.ญ. กาญจนา ลือโลก บ้านโนนสูง ท่าตูม สุรินทร์
12423 ด.ญ. ยุวดี   แผ้วจริยวิทยา บ้านเฉนียง ท่าตูม สุรินทร์
12424 ด.ญ. ศิรินันท์  แปงปัญญา บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูม สุรินทร์
12425 ด.ญ. พรสุดา  เทียนน้อย บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูม สุรินทร์
12426 ด.ช. ทะนงศักดิ์  จงใจงาม โรงเรียนบ้านตาทิตย์ ท่าตูม สุรินทร์
12427 ด.ญ. นิตยา  บรรลุดี บ้านลุงปุง ท่าตูม สุรินทร์
12428 ด.ญ. จุฬารัตน์  ตระกูลฤทธิ์ บ้านลุงปุง ท่าตูม สุรินทร์
12429 ด.ญ. วิภาคา  อำไพ บ้านปอหมัน ท่าตูม สุรินทร์
12430 ด.ญ. พนาพรรณ    สกุลเรือง บ้านสาโรช ท่าตูม สุรินทร์
12431 ด.ญ. อภิญญา    ทองมาน บ้านสาโรช ท่าตูม สุรินทร์
12432 ด.ญ. ลัดดาวัลย์    เสติ บ้านหนองคูน้อย ท่าตูม สุรินทร์
12433 ด.ญ. พรพิมล  มะลิงาม บ้านตาทิตย์ ท่าตูม สุรินทร์
12434 ด.ญ. สุวนันนท์  จงใจงาม บ้านตาทิตย์ ท่าตูม สุรินทร์
12435 ด.ญ. ธนาภรณ์  รอดปราณี บ้านระเวียง โนนนานายณ์ สุรินทร์
12436 ด.ญ. นิสา    ไม้เท้าทอง บ้านขุมดิน โนนนานายณ์ สุรินทร์
12437 ด.ญ. จิราพร  ชัยสีดา บ้านขุมดิน โนนนานายณ์ สุรินทร์
12438 ด.ญ. เรวดี   ยิ่งใหญ่ บ้านขุมดิน โนนนานายณ์ สุรินทร์
12439 ด.ช. ธวัชชัย   สุระมุน บ้านขุมดิน โนนนานายณ์ สุรินทร์
12440 ด.ช. วัชระ  สิงหชัย บ้านขุมดิน โนนนานายณ์ สุรินทร์
12441 ด.ช. นันทศักดิ์ เป็นมงคล บ้านโนนนิยมศึกษา โนนนาราช สุรินทร์
12442 ด.ญ. ธุลี    กันนุลา โรงเรียนบ้านอาพืด โนนนารายณ์ สุรินทร์
12443 ด.ญ. อรวรรณ  มีสัตย์ บ้านค้อ โนนนารายณ์ สุรินทร์
12444 ด.ช. เรวัต  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านโนน โนนนารายณ์ สุรินทร์
12445 ด.ญ. กาญจนา  สีทอง บ้านผักไหม โนนนารายณ์ สุรินทร์
12446 ด.ญ. จินตนา  พลโททอง บ้านผักไหม โนนนารายณ์ สุรินทร์
12447 ด.ญ. เนตรนภา   วงจันทร์ บ้านม่วง โนนนารายณ์ สุรินทร์
12448 ด.ช. วันชัย   เจริญไทย "บ้านระเวียง""รัตนกิจวิทยา""" โนนนารายณ์ สุรินทร์
12449 ด.ช. เถลิงศักดิ์    กมุติรา บ้านคำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
12450 ด.ช. จีระศักดิ์    โลนุช บ้านคำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
12451 ด.ญ. สายฝน    ดาดี บ้านคำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
12452 ด.ช. วัชรพงษ์    แก้วประดับ บ้านคำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
12453 ด.ช. อนันธชัย  แสนสี บ้านโนน โนนนารายต์ สุรินทร์
12454 ด.ญ. วิภาดา  พรหมภักดี บ้านโนนนิยมศาสตร์ศึกษา โนนนารายน์ สุรินทร์
12455 ด.ญ. ปาลิตา  สิงห์เพชร บ้านโนนนิยมศาสตร์ศึกษา โนนนารายน์ สุรินทร์
12456 ด.ช. แสงชัย  สิงห์เพชร บ้านโนนนิยมศาสตร์ศึกษา โนนนารายน์ สุรินทร์
12457 ด.ญ. รัตนพร   ไชยมงคล "บ้านระเวียง ""รัตนกิจวิทยา""" โนนารายณ์ สุรินทร์
12458 ด.ญ. อาภาภรณ์  ผักไหม บ้านออดนราษฎ์สามัคคี บัวเชด สุรินทร์
12459 ด.ญ. ชบาไพร  เฉียบแหลม บ้านสะเดา บัวเชด สุรินทร์
12460 ด.ช. วัชระพงศ์  คุมรอบ ต.ช.ด.บ้านรุน บัวเชด สุรินทร์
12461 ด.ญ. พรรณพิสุทธิ์  สืบเพ็ง บ้านนา บัวเชด สุรินทร์
12462 ด.ช. ทองเต็ม  พรหมภักดี บ้านนา บัวเชด สุรินทร์
12463 ด.ญ. จันทร์ทิพย์  วงเวียน บ้านนา บัวเชด สุรินทร์
12464 ด.ช. สุริยา  บุญเกื้อ บ้านออดนราษฎ์สามัคคี บัวเชด สุรินทร์
12465 ด.ญ. ทิพย์ฤดี  บานเย็น บ้านสวาท บัวเชด สุรินทร์
12466 ด.ช. สุรทัย  สาลีโภชน์ บ้านสะเดา บัวเชด สุรินทร์
12467 ด.ญ. สุรัชนี  สุเรรัมย์ บ้านตาเตียว