รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ระดับประถมศึกษา

จำนวน    14,697  ทุน

ดูต่อไป--->      

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ -นามสกุล

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

8740 ด.ญ. พัชราภรณ์  พลศิริ บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น กันทรชัย มหาสารคาม
8741 ด.ช. สุกฤษฎ์  นุตยางกูล บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น กันทรชัย มหาสารคาม
8742 ด.ญ. เนตรชนก  บัวหลง บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น กันทรชัย มหาสารคาม
8743 ด.ช. ทวีศิลป์  โผภูเขียว บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น กันทรชัย มหาสารคาม
8744 ด.ญ. วรรณภรณ์ ไชยภักดี บ้านตำแยหนองคู กันทรวิชัย มหาสารคาม
8745 ด.ช. เจตนรินทร์  มะปัญญา บ้านวังบัวสามัคคี กันทรวิชัย มหาสารคาม
8746 ด.ญ. ศศิธร  หารมาก บ้านวังบัวสามัคคี กันทรวิชัย มหาสารคาม
8747 ด.ญ. จุฑาพร  ฤทธิโคตร วังบัวสามัคคี กันทรวิชัย มหาสารคาม
8748 ด.ญ. กฤติกา  กองทอง อนุบาลกันทรวิชัย กันทรวิชัย มหาสารคาม
8749 ด.ญ. ปาริชาติ  ปัททุม อนุบาลกันทรวิชัย กันทรวิชัย มหาสารคาม
8750 ด.ญ. พัชราภรณ์  เนื่องโพธิ์ บ้านตำแยหนองภู กันทรวิชัย มหาสารคาม
8751 ด.ญ. อรทัย สีนวน บ้านตำแยหนองคู กันทรวิชัย มหาสารคาม
8752 ด.ญ. อัญชุลี เล็กใสซื่อ บ้านดอนเวียงจันทน์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
8753 ด.ญ. นพรัตน์  เล่ห์กล บ้านไส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
8754 ด.ญ. ก้อย  ศรีม่วง ชุมชนบ้านลาด กันทรวิชัย มหาสารคาม
8755 ด.ญ. วาสนา    เหล่าทอง โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น กันทรวิชัย มหาสารคาม
8756 ด.ญ. จริยา  สีสังข์ บ้านนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
8757 ด.ช. สรันยู  บุญเลิศ บ้านนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
8758 ด.ช. ขวัญ  เกตุศิริ บ้านนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
8759 ด.ช. กฤษฎา  โนนคำเฮือง บ้านโขงใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
8760 ด.ช. ไพฑูรย์  ภูวาดเขียน บ้านโขงใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
8761 ด.ญ. อลิสา  วรคง บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
8762 ด.ช. เต้  พละศักดิ์ บ้านหนองขุ่น แกดำ มหาสารคาม
8763 ด.ญ. จันทร์จิรา  ตะวัน บ้านวังแสง แกดำ มหาสารคาม
8764 ด.ช. อภิสิทธ์  พัฒเพ็ง บ้านวังแสง แกดำ มหาสารคาม
8765 ด.ช. วัชรพล  เพียการุณ บ้านวังแสง แกดำ มหาสารคาม
8766 ด.ญ. นฤมล  ลดาวัลย์ บ้านวังแสง แกดำ มหาสารคาม
8767 ด.ช. วีระกร  ศรีขะจร บ้านโนนสูง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8768 ด.ญ. พรมลิขิต  สีลาโหล่น บ้านโนนเมือง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8769 ด.ช. วีรพล      ทันขวา โรงเรียนบ้านแห่เหนือ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8770 ด.ญ. พรทิวา มุงคุณมณี โรงเรียนบ้านแห่เหนือ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8771 ด.ญ. ภัสราภรณ์  ภาวิชัย บ้านหนองแวงสวนกล้วย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8772 ด.ญ. อมร  พร้าวหอม บ้านหนองแวงสวนกล้วย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8773 ด.ช. นิรุตน์  แสนไชย บ้านหนองแวงสวนกล้วย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8774 ด.ญ. วิภา  วุฒิอิ่น บ้านหนองแวงสวนกล้วย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8775 ด.ญ. อริศรา  คลองโคน บ้านหนองบัวเรียน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8776 ด.ญ. วรรณภา  ปิ่นสุข บ้านหนองบัวเรียน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8777 ด.ญ. ปิยนุช  วิชัยศรี บ้านโนนเมือง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8778 ด.ญ. หนี่งตะวัน  แสงเศวตร์ บ้านนาล้อมโคกสว่าง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8779 ด.ญ. วราภรณ์    คู่ครองตา โรงเรียนบ้านยางใหญ่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8780 ด.ช. อำพล    สีจันโคตร โรงเรียนบ้านยางใหญ่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8781 ด.ญ. แน๊ต  สีสามทอง บ้านโนนเมืองรุ่งเรืองวิทย์ โกสุ่มพิสัย มหาสารคาม
8782 ด.ญ. ศิริลักษณ์  พลธรรม บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี คันทรวิชัย มหาสารคาม
8783 ด.ญ. อุไรวรรณ    พันสวะนัด บ้านโนนงิ้ว เชียงยืน มหาสารคาม
8784 ด.ญ. อรุณี  อุปนันท์ บ้านหนองไห เชียงยืน มหาสารคาม
8785 ด.ญ. พนิดา  พุรารักษ์ บ้านเมืองเพิง เชียงยืน มหาสารคาม
8786 ด.ญ. วันชนะพร  ภูนาเหลา บ้านค้อ เชียงยืน มหาสารคาม
8787 ด.ช. วีระศักดิ์  มะธิปิไข บ้านหนองแต้น้อย นาคูน มหาสารคาม
8788 ด.ญ. ชรินรัตน์   คำพันธ์ บ้านหนองป้าน นาคูน มหาสารคาม
8789 ด.ญ. เดือนเพ็ญ  โนมายา บ้านหนองแต้น้อย นาคูน มหาสารคาม
8790 ด.ญ. จุฑามาศ    ยงไธสง บ้านป่าแดง นาเชือก มหาสารคาม
8791 ด.ช. ธีระพงษ์    ประธิเก บ้านป่าแดง นาเชือก มหาสารคาม
8792 ด.ญ. ยุพิน    ญาติโสม บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ นาเชือก มหาสารคาม
8793 ด.ช. ศุภโชค  สุวรรณคาม บ้านโคกก่อง นาเชือก มหาสารคาม
8794 ด.ช. สุวรรณ  เทียงดี บ้านดงม่วงฯ นาเชือก มหาสารคาม
8795 ด.ญ. วรรณภรณ์ ปุยละเทิม บ้านหนองสระ นาเชือก มหาสารคาม
8796 ด.ญ. เขียม  ปะตังเวสา บ้านหนองสระ นาเชือก มหาสารคาม
8797 ด.ญ. สุพรรณี  โสดาทุม ชุมชนบ้านหนองเลา นาเชือก มหาสารคาม
8798 ด.ช. วิทวัส  พงษ์ขันธ์ ชุมชนบ้านหนองเลา นาเชือก มหาสารคาม
8799 ด.ญ. ชื่นกมล  สุวรรณคาม บ้านโคกก่อง นาเชือก มหาสารคาม
8800 ด.ช. ณัฐพล  เกียะเต๊ะ บ้านโคกก่อง นาเชือก มหาสารคาม
8801 ด.ช. วุฒิชัย  ชินวรรณะ บ้านโคกก่อง นาเชือก มหาสารคาม
8802 ด.ญ. ขนิษฐา  แทนนา บ้านโคกก่อง นาเชือก มหาสารคาม
8803 ด.ญ. สุดา  ธรรมภักดี บ้านโคกก่อง นาเชือก มหาสารคาม
8804 ด.ญ. พิรยา  สามูล บ้านหมากหม้อโนนเกษตร นาเชือก มหาสารคาม
8805 ด.ญ. กมลทิพย์  เทียบสิงห์ ชุมชนบ้านสำโรง นาเชือก มหาสารคาม
8806 ด.ญ. อินทุอร      บุญทะระ บ้านห้วยหิน นาเชือก มหาสารคาม
8807 ด.ช. ชาตรี    ไชยโคตร บ้านหนองแฮ นาเชือก มหาสารคาม
8808 ด.ญ. โสรญา  มะโรง บ้านหัวหนองคู นาเชือก มหาสารคาม
8809 ด.ช. อนุวัตร  ทับทิมพลาย บ้านปลาขาว นาเชือก มหาสารคาม
8810 ด.ญ. ไวรดา  จันโทสี บ้านปลาขาว นาเชือก มหาสารคาม
8811 ด.ญ. พันธ์ลดา  จุมาพันธ์ บ้านปลาขาว นาเชือก มหาสารคาม
8812 ด.ช. ณรงค์วุฒิ    ระเวลี บ้านป่าแดง นาเชือก มหาสารคาม
8813 ด.ญ. รสสุคนธ์   สามิน บ้านปอพานหนองโน นาเชือก มหาสารคาม
8814 ด.ช. เสถียร  เพชรจิตร บ้านนาฝาย นาดูน มหาสารคาม
8815 ด.ญ. กฤษณา   รุ่งสว่าง ชุมชนบ้านหนองเลา นำเชือก มหาสารคาม
8816 ด.ญ. แก้วบุษรา  ด่านโธสง บ้านเหล่าตามา บรบือ มหาสารคาม
8817 ด.ญ. กรรณิสา  หลักคำ บ้านดงเค็ง บรบือ มหาสารคาม
8818 ด.ช. กฤษฎา    ชินสีห์ บ้านโนนเกษตร บรบือ มหาสารคาม
8819 ด.ช. ธนบูรณ์    สียา บ้านโนนเกษตร บรบือ มหาสารคาม
8820 ด.ญ. อัญชุลี    เช้าวันดี บ้านเหล่าผักหวาน บรบือ มหาสารคาม
8821 ด.ช. เดชา    ศรีสกุล บ้านดอนพยอม บรบือ มหาสารคาม
8822 ด.ช. อาทิตย์    สงมีอยู่ บ้านดอนพยอม บรบือ มหาสารคาม
8823 ด.ช. อภิศักดิ์  รวมทอง บ้านบรบือ บรบือ มหาสารคาม
8824 ด.ช. สิทธิชัย  ดียศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บรบือ มหาสารคาม
8825 ด.ช. ภาณุ  โลกวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บรบือ มหาสารคาม
8826 ด.ญ. ปิยะมาศ  อุทัยประดิษฐ์ บ้านดอนก่อ บรบือ มหาสารคาม
8827 ด.ช. ประทีป  แก้วดอนรี บ้านโนนทอง บรบือ มหาสารคาม
8828 ด.ญ. อรัญญา   เทียมทิศ บ้านไพรวัลย์ปอแดง บรบือ มหาสารคาม
8829 ด.ญ. จิราภรณ์   สีลาน บ้านบรบือ บรบือ มหาสารคาม
8830 ด.ช. มนตรี   จันทร์คำ บ้านบรบือ บรบือ มหาสารคาม
8831 ด.ญ. พัชรีภรณ์   รัดหนองชี บ้านบรบือ บรบือ มหาสารคาม
8832 ด.ช. ฤทธิเดช    โคตรชาดา บ้านโสกภารา บรบือ มหาสารคาม
8833 ด.ช. ชายธง    บรรเทา บ้านโสกภารา บรบือ มหาสารคาม
8834 ด.ญ. เบญจวรรณ  วิไลพันธ์ บ้านบรบือ บรบือ มหาสารคาม
8835 ด.ญ. วรรณา  ทองศิริ บ้านหนองคูขาด บรบื่อ มหาสารคาม
8836 ด.ช. สมมาตร มังคละ บ้านหนองแคน พยัคฆ์ภูมิพิสัย มหาสารคาม
8837 ด.ญ. ภิศยานันท์ ยุภา บ้านหนองแคน พยัคฆ์ภูมิพิสัย มหาสารคาม
8838 ด.ญ. วรรณภา  เล็กอรินทร์ ชุมชนนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8839 ด.ช. วุฒินันต์  บุตรวัตร บ้านดงบากหนองตาเต็น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8840 ด.ช. กฤษณะ  แรมคัว บ้านเต่าบ่า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8841 ด.ช. อานนท์    ภักดีนันท์ บ้านเตาบ่า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8842 ด.ญ. อบทอง  บุญหลาย บ้านตาลอก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8843 ด.ญ. บัว  พาขุนทด บ้านแก่นท้าว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8844 ด.ญ. จณิสตา บุตรเจริญ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8845 ด.ช. สมพงษ์  นรกร บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8846 ด.ญ. สุขสันต์  บึงลา บ้านน้ำสร้างหนองบะ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8847 ด.ช. สิทธิพล  แป่มจำนัก ชุมชนนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8848 ด.ช. ชาญวิทย์  ลาหนองแคน ชุมชนนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8849 ด.ช. อัมรินทร์  กรองแก้ม บ้านเหล่าน้อย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8850 ด.ช. ปิยะ      เจิมชัยภูมิ วัดหนองบัวกาเหรียญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8851 ด.ญ. จิภาพร มาฆะสวัสดิ์ บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
8852 ด.ช. ศุภชัย สนไธสง บ้านเม็กดำ พยัคฆภูมิสัย มหาสารคาม
8853 ด.ช. เสกสรร  คำพอง บ้านหนองกก พยัคฆฯ มหาสารคาม
8854 ด.ญ. สุกัญญา  อินสุวัณ บ้านน้ำสร้างหนองบะ พยัคฒภูมิพิสีย มหาสารคาม
8855 ด.ช. วีระพล  คุ้มสุวรรณ บ้านเหล่าน้อย พยัคมภูมิพิสัย มหาสารคาม
8856 ด.ญ. สุจิตรา    ทารส บ้านสองห้องฮ่องน้อย บรบือ มหาสารคาม
8857 ด.ช. อนุรักษ์ สุขรมย์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย มหาสารคาม
8858 ด.ช. ศุภฤกษ์  สีวันคำ บ้านห้วยทราย บรบือ มหาสารคาม
8859 ด.ญ. พรรัตน์  ทรัพย์ขำ บ้านสมศรี เมือง มหาสารคาม
8860 ด.ญ. อรอุมา      แก้วสิงห์ บ้านหนองในอีดำ เมือง มหาสารคาม
8861 ด.ช. วสันต  ใบบัง บ้านหนองในอีดำ เมือง มหาสารคาม
8862 ด.ช. วิญญู  นามโยธา บ้านหนองในอีดำ เมือง มหาสารคาม
8863 ด.ญ. ชลดา  คำสิงห์ บ้านหนองในอีดำ เมือง มหาสารคาม
8864 ด.ช. อานนท์  พรหมกวันทา หลักเมืองมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
8865 ด.ญ. ดารุณี  ศรีพลมาตย์ เทศบาลบ้านค้อ เมือง มหาสารคาม
8866 ด.ญ. สุวรรณา   อาวษาสิงห์ เทศบาลบ้านค้อ เมือง มหาสารคาม
8867 ด.ญ. สายชล  จริงสันเทียะ โรงเรียนบ้านโครกศรี เมือง มหาสารคาม
8868 ด.ญ. อารียา ราชนาวงศ์ บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ เมือง มหาสารคาม
8869 ด.ญ. นิตยา  ดวงศรี บ้านอุปราช เมือง มหาสารคาม
8870 ด.ญ. ภาสกร  นามบุตร บ้านอุปราช เมือง มหาสารคาม
8871 ด.ญ. พนิตพิชา  แสนวา บ้านอุปราช เมือง มหาสารคาม
8872 ด.ญ. วรินธร  ทินจันทร์ บ้านอุปราช เมือง มหาสารคาม
8873 ด.ช. เฉลิมชัย  อินจันทร์สอน บ้านอุปราช เมือง มหาสารคาม
8874 ด.ญ. ทินมณี  บัวบูรณะ บ้านอุปราช เมือง มหาสารคาม
8875 ด.ญ. กรรณิกา  นาชัยเวส บ้านหนองข่าโปโล เมือง มหาสารคาม
8876 ด.ญ. นับเดือน  เหมรา บ้านโดท่างาม เมือง มหาสารคาม
8877 ด.ช. ศิวะ  กาญจนคช เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมือง มหาสารคาม
8878 ด.ญ. สุคนทิพย์ วิเวกวินย์ บ้านวงไผ่ เมือง มหาสารคาม
8879 ด.ญ. อุมาพร สิงห์สถิตย์ บ้านวงไผ่ เมือง มหาสารคาม
8880 ด.ญ. กมลทิพย์ วิเวกวินย์ บ้านวงไผ่ เมือง มหาสารคาม
8881 ด.ญ. อำนวย  พุทไสงค์ บ้านหนองคู เมือง มหาสารคาม
8882 ด.ญ. ศรัญญา  พร้อมประเสริฐ บ้านจำนัก เมือง มหาสารคาม
8883 ด.ช. จิตรกร  บ่อไทย บ้านนานกเขียน เมือง มหาสารคาม
8884 ด.ญ. วาสนา  อุทัยนิล บ้านดอนดู่ เมือง มหาสารคาม
8885 ด.ญ. สุพัฒน์   บรรเทาพิศ บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ เมือง มหาสารคาม
8886 ด.ช. ธีรพงศ์  ไชยมะโรง หลักเมือง เมือง มหาสารคาม
8887 ด.ช. อนุชา  วงศ์สนิท หลักเมืองมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
8888 ด.ญ. สุวนันท์  มะธิโต บ้านท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
8889 ด.ช. ประจักษ์  พุทธกลั่น บ้านท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
8890 ด.ญ. อริศรา  รักษาพล บ้านหนองแวง เมือง มหาสารคาม
8891 ด.ช. ศราวุธ  แก้วเกตุ โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด เมือง มหาสารคาม
8892 ด.ช. จงสุระ    ลำเหลือ บ้านหนองโนนอีดำ เมือง มหาสารคาม
8893 ด.ญ. อังคณา ลิตุ โรงเรียนบ้านบบ่อน้อย เมือง มหาสารคาม
8894 ด.ญ. วิชุดา  สมหา บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ เมือง มหาสารคาม
8895 ด.ญ. นาตยา  พลทำ บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ เมือง มหาสารคาม
8896 ด.ญ. ประนัดดา  สมศรี บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ เมือง มหาสารคาม
8897 ด.ญ. ผกากอง  บุญภักดี บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ เมือง มหาสารคาม
8898 ด.ญ. กนกวรรณ  บุญจันทร์ บ้านหนองรูแย้ ยางสีสุราช มหาสารคาม
8899 ด.ช. สามารถ  บือขุนทด บ้านหนองกุง ลาปีปทุม มหาสารคาม
8900 ด.ช. อรรถสิทธิ์    มะเสมา บ้านหนองจ่า วาปีปทุม มหาสารคาม
8901 ด.ญ. ลลิษา  พันธ์พา ชุมชนบ้านหนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
8902 ด.ญ. สุรดา  สุดศรี บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
8903 ด.ญ. พรพิมล  สุจิตร บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
8904 ด.ญ. พวงชมพู  ปาสานำ บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
8905 ด.ญ. ชมพู่  ปาปะโข บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
8906 ด.ช. ธวิชชัย  ใหม่ศรี บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
8907 ด.ญ. ศศิธร  วงษาไฮ บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
8908 ด.ญ. จุฑามณี  แสงไกร บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
8909 ด.ญ. สุภาดา  ทิพวันนา เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม
8910 ด.ช. ธวัชชัย  มีอนันต์ เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม
8911 ด.ญ. สกาวเดือน  กอคูณกลาง เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม
8912 ด.ญ. อรพรรณ คำภา บ้านไก่นา วาปีปทุม มหาสารคาม
8913 ด.ญ. อนงรัตน์ ทองมี บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม
8914 ด.ช. ธีรศักดิ์  ธีธรรมมา บ้านหนองข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
8915 ด.ช. สราวุฒิ  นพวัตร์ บ้านหนองข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
8916 ด.ญ. พัทธิยา  ชินภักดี ราชประชานุเคราะห์17 วาปีปทุม มหาสารคาม
8917 ด.ช. ฤทธิเกียรติ  ปะระทัง บ้านตลาดโนนโพธิ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
8918 ด.ช. ประเสริฐ  ปะวะขัง บ้านไก่นา วาปีปทุม มหาสารคาม
8919 ด.ช. ณัฐนุช  ไปบน บ้านหนองดุง วาปีปทุม มหาสารคาม
8920 ด.ญ. ลลิตา เพชรรักษา บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
8921 ด.ช. ภานุรุจ คงวงษ์ บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
8922 ด.ช. ขวัญชัย มะปะเท บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
8923 ด.ญ. ลริตา  ไปบน บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม
8924 ด.ช. อัคเดช  ไวมงคุณ บ้านโนนเขวาหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
8925 ด.ช. เลิศนภา  เสระดร บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม
8926 ด.ช. ลิขิต  หาวงาม บ้านหนองคลอง วาปีปทุม มหาสารคาม
8927 ด.ญ. พรทิภา เสมแย้ม บ้านหนองคลอง วาปีปทุม มหาสารคาม
8928 ด.ญ. เกศดาพร  ปะวะเสนัง บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม
8929 ด.ช. วีระวุฒิ   ปะวะเสนัง บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม
8930 ด.ช. พงษ์พัฒน์   สิงหาคุณ บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม
8931 ด.ช. วัชรพงษ์  วงษ์ชารี บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม
8932 ด.ญ. กนกวรรณ  โพธิจักร บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม
8933 ด.ญ. สุธิดา    นามวงศ์ บ้านหนองข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
8934 ด.ญ. สุภาพร    ปักกังเวสัง บ้านโนน วาปีปทุม มหาสารคาม
8935 ด.ช. ชินกร    ปะวะเสนัง บ้านโนน วาปีปทุม มหาสารคาม
8936 ด.ช. ปัญญา    ภู่ดาษ บ้านโนน วาปีปทุม มหาสารคาม
8937 ด.ช. วรวุฒิ    ปักกังเวสัง บ้านโนน วาปีปทุม มหาสารคาม
8938 ด.ญ. พัชริน    อนุอัน บ้านหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
8939 ด.ญ. สุพรรณี      ฐานวิเศษ บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม
8940 ด.ญ. ชลธิชา      แสงลา บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม
8941 ด.ช. ภานุวัฒน์    ไชยประทุม บ้านโคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
8942 ด.ญ. อรวรรณ    สารภี บ้านโสกยาง วาปีปทุม มหาสารคาม
8943 ด.ช. กิตติพงศ์  ไชโยลา เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม
8944 ด.ญ. กาญจนา  ปะไพทิง บ้านไก่นากลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
8945 ด.ญ. อรอุมา  นักธรรม ไก่นา วาปีปทุม มหาสารคาม
8946 ด.ญ. รัชนก  อาจหาญ บ้านโนนสว่าง คำชะดี มุกดาหาร
8947 ด.ญ. สุรีรัตน์  น้อยชิน บ้านแมด คำชะอี มุกดาหาร
8948 ด.ช. เอกเพชร    ขับพาน บ้านห้วยลำโมง คำชะอี มุกดาหาร
8949 ด.ญ. นิตยา      สุพร บ้านน้ำเที้ยง คำชะอี มุกดาหาร
8950 ด.ช. ณรงค์ศักดิ์  นาโสด คำปกราษฎร์นุกูล คำชะอี มุกดาหาร
8951 ด.ญ. อลิษา  ยืนยั่ง บ้านแมด คำชะอี มุกดาหาร
8952 ด.ญ. จิรภา  พลสิทธิ์ บ้านแมด คำชะอี มุกดาหาร
8953 ด.ญ. ศุภลักษณ์  เจียชาลี ชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
8954 ด.ญ. อตินาพร  เสียงล้ำ ชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
8955 ด.ญ. ดวงตะวัน สุวรรณไตรย์ บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี มุกดาหาร
8956 ด.ช. วิชาญ  รัตนวงศ์ บ้านเจียนพุ่ง คำชะอี มุกดาหาร
8957 ด.ญ. หนึ่งฤทัย  หวังวาณิช โรงเรียนบ้านบาก1 คำชะอี มุกดาหาร
8958 ด.ญ. ลัดดา  ตรงดี ไทยรัฐวิทยา  ๑๑ คำชะอี มุกดาหาร
8959 ด.ช. พิชิตชัย  สุวรรณมงคล บ้านห้วยทราย คำชะอี มุกดาหาร
8960 ด.ช. พานิชย์  ผิวขำ บ้านห้วยทราย คำชะอี มุกดาหาร
8961 ด.ญ. สุพัฒตา  บับพาน บ้านห้อยทราย คำชะอี มุกดาหาร
8962 ด.ช. ณัฐพงษ์  ไกรษร บ้านห้วยทราย 1 คำชะอี มุกดาหาร
8963 ด.ญ. สุพรรณิการ์  เสียงล้ำ บ้านห้วยทราย 1 คำชะอี มุกดาหาร
8964 ด.ญ. อรอนงค์  ยืนยง บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
8965 ด.ช. เฉลิมชัย  ภู่ชัยภูมิ บ้านหนองสระพังทอง คำชะอี มุกดาหาร
8966 ด.ญ. วิชุดา  คล่องดี บ้านหนองสระพังทอง คำชะอี มุกดาหาร
8967 ด.ญ. อิ๋ว  พาพันธ์ บ้านห้วยลำโมง คำชะอี มุกดาหาร
8968 ด.ญ. จริยา     นุรัตน์ ร.ร.บ้านน้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
8969 ด.ญ. วราภรณ์  เจียงคำ บ้านตูมหวาน คำชะอี มุกดาหาร
8970 ด.ญ. จันทร์ธิมา  คนเพียร บ้านหนองไฮ คำชะอี มุกดาหาร
8971 ด.ญ. มินตรา    โม้สีทา บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
8972 ด.ช. รณชัย    ชะเวียตะคุ บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
8973 ด.ช. ภูมินทร์  ปากหวาน บ้านกลาง คำชะอี มุกดาหาร
8974 ด.ช. เกียรติคุณ  ปากหวาน บ้านกลาง คำชะอี มุกดาหาร
8975 ด.ญ. จันทร์จิรา  ปากหวาน บ้านกลาง คำชะอี มุกดาหาร
8976 ด.ช. ทิวานนท์  คนซื่อ บ้านนาปุ่ง คำระอี มุกดาหาร
8977 ด.ญ. จุฑามาศ  กุตระแสง บ้านนาหลัก ดงหลวง มุกดาหาร
8978 ด.ญ. นุช    คำมุงคุณ ชะโนด  2 ดงหลวง มุกดาหาร
8979 ด.ญ. วัชรกุล  รูปแข็ง บ้านแก้งนาง ดงหลวง มุกดาหาร
8980 ด.ช. มิตรประชา  จำมงคุณ บ้านเหล่าดง ดงหลวง มุกดาหาร
8981 ด.ญ. วาสนา  คำมุงคุณ บ้านหนองยาง ดงหลวง มุกดาหาร
8982 ด.ญ. นิน  คำมุงคุณ บ้านหนองยาง ดงหลวง มุกดาหาร
8983 ด.ญ. แซว เมืองโคตร บ้านหนองยาง ดงหลวง มุกดาหาร
8984 ด.ญ. เสาร์วรส    ใจเที่ยง บ้านเปียด ดงหลวง มุกดาหาร
8985 ด.ญ. สุกันยา คำมุงคุณ บ้านหนองยาง ดงหลาง มุกดาหาร
8986 ด.ช. ณัฐภูมิ    เคนคำ บ้านท่าห้วยคำ ดอนตาล มุกดาหาร
8987 ด.ญ. รัชนี  อุปคุณ บ้านภูผาหอม ดอนตาล มุกดาหาร
8988 ด.ญ. กรรณิการ์ อินธิบุตร บ้านนามน ดอนตาล มุกดาหาร
8989 ด.ญ. ภิรมยา ยะใจ บ้านนามน ดอนตาล มุกดาหาร
8990 ด.ญ. นฤมล  สิงห์พิลา บ้านนาโพธิ์ ดอนตาล มุกดาหาร
8991 ด.ญ. ดอกจันทร์ บุญโฮม บ้านนาป่ง ดอนตาล มุกดาหาร
8992 ด.ญ. รัตน์ติยากรณ์  บุตรเวียงพัน โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ดอนตาล มุกดาหาร
8993 ด.ญ. สุนิสา  ป่าจันทร์ บ้านป่าเตย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
8994 ด.ช. ธนา  ชาภูบาล บ้านหนองนกเขียน นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
8995 ด.ญ. สายชล พงษ์สิงห์ บ้านนาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
8996 ด.ญ. ถนอมพรรณ ภูวงษ์ บ้านนาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
8997 ด.ญ. ปวีณา  ดาหอม โรงเรียนบ้านโนนเกษม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
8998 ด.ช. จตุพงษ์  ก๊กพิพัฒน์ นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
8999 ด.ญ. ศิริรัตน์  สุพรรณ บ้านคำโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9000 ด.ญ. กัณณิการ์  ปากหวาน บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9001 ด.ญ. วราวุธ  จันดาวงษ์ บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9002 ด.ญ. นาตยา  แสนสุข บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9003 ด.ญ. สุมิตา  ลุสุข บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9004 ด.ญ. กรรภิรมย์  จันดาวงษ์ บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9005 ด.ญ. พัชรี  ศรีวิชัย บ้านห้วยกอก 1 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9006 ด.ญ. ปิยฉัตร พุทธรักษา บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9007 ด.ญ. ปิยนุช พุทธรักษา บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9008 ด.ช. อดิศักดิ์ ยืนนาน บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9009 ด.ญ. สุมลรัตน์ ทาดาวุธ บ้านห้วยกอก1 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9010 ด.ช. วิทยา  กาละเนตร บ้านน้ำเที่ยง 2 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9011 ด.ช. ธนวัฒน์   ภูมิสถาน บ้านหนองแวงใหญ่ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9012 ด.ญ. สุอาภา  คนตรง บ้านป่าแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9013 ด.ญ. ระเบียบ      ทิพย์มะณี บ้านคำไหล นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9014 ด.ญ. ทิพย์สุดา  ป้องสีดา บ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9015 ด.ญ. ปาริฉัตร  คำภูเขา บ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9016 ด.ญ. โบว์  พูลคล้ายวงษ์ บ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9017 ด.ช. อธิวัฒน์  รักสะอาด บ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9018 ด.ญ. สุพัตรา      จำปา บ้านอุ้มไผ่ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
9019 ด.ญ. มุกดา    พรมวิชา ชุมชนโพนทราย เมือง มุกดาหาร
9020 ด.ญ. วนิดา  พันธุกาง บ้านแก้ง 1 เมือง มุกดาหาร
9021 ด.ญ. เหมยฟ้า  เหมกุล บ้านแก้ง 1 เมือง มุกดาหาร
9022 ด.ญ. พิมลดา    สมนึก บ้านเหมืองบ่า เมือง มุกดาหาร
9023 ด.ญ. นพรัตน์    สุทธิอาคาร บ้านเหมืองบ่า เมือง มุกดาหาร
9024 ด.ช. วิษณุ     สายสุริยา บ้านเหมืองบ่า เมือง มุกดาหาร
9025 ด.ช. ศุภสิน   อินทมนต์ บ้านดงมัน เมือง มุกดาหาร
9026 ด.ช. พลศักดิ์  บำรุงตา บ้านสงเปือยเหนือ เมือง มุกดาหาร
9027 ด.ญ. นภาศิริ  ทองใหม่ บ้านพังคอง เมือง มุกดาหาร
9028 ด.ช. นันทวัฒน์  สีวงษ์ บ้านพังคอง เมือง มุกดาหาร
9029 ด.ญ. รัตนา  เชื้อคำฮด บ้านสงเปือยเหนือ เมือง มุกดาหาร
9030 ด.ญ. ศิริลักษณ์  บวชสันเที๊ยะ บ้านคำอาฮวน เมือง มุกดาหาร
9031 ด.ญ. อังคนา สุพร ร.ร. บ้านนาคำหนองแล้ง เมือง มุกดาหาร
9032 นาย วันเฉลิม      ไชยตา ศึกษาพิเศษมุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
9033 ด.ญ. ศรัญญา อุดำ บ้านโคกกลาง หนองสูง มุกดาหาร
9034 ด.ญ. อรอุมา  สุขส่ง บ้านคำพี้ หนองสูง มุกดาหาร
9035 ด.ญ. กมลชนก  อุทรักษ์ บ้านโคกหินกอง หนองสูง มุกดาหาร
9036 ด.ช. เปี่ยมศาสตร์  หงคำมี บ้านโคกหินกอง หนองสูง มุกดาหาร
9037 ด.ญ. น้ำฝน   สุพรรณโมกข์ บ้านวังไฮ หนองสูง มุกดาหาร
9038 ด.ช. วัชรพงษ์    สาวัง บ้านวังไฮ หนองสูง มุกดาหาร
9039 ด.ช. อานนท์  วิเศษศรี บ้านเหล่าน้อย หนองสูง มุกดาหาร
9040 ด.ช. เกรียงไกร  วงศ์ษา บ้านนาขามป้อมวิทยาคม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
9041 ด.ญ. จันทร์จิรา    คำแก้ว บ้านนาดีโคกสวาท หว้านใหญ่ มุกดาหาร
9042 ด.ช. ชัยพร        พินิจธรรมธีร์ บ้านห้วยล้าน ขุนงาม แม่ฮ่องสอน
9043 ด.ญ. ศรีสุดา  แดนเชื้ออภิชน บ้านห้วยนา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9044 ด.ญ. ภาวนา  สว่างธรรมกุล บ้านห้วยส้าบ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9045 ด.ญ. อรดี  แดนเชื้ออภิชน บ้านห้วยนา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9046 ด.ญ. นาฎลดา  เมืองชัย ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9047 ด.ญ. อินทุอร  ดวงแก้ว บ้านแม่สาแน่ใต้ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9048 ด.ญ. เกสริน  กรองบริสุทธิ์ บ้านหัวปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9049 ด.ญ. ประกายภา  จงจิตรไมตรี บำรุงที่ 6 ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9050 ด.ญ. ณัฐฑิชา  แสงจันทร์ พุทธเกษตร ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9051 ด.ญ. ธารารัตน์  สมเพราะ บ้านทุ่งยาว ปวย แม่ฮ่องสอน
9052 ด.ญ. สิริพิณ  เฉลิมรื่นรมย์ บ้านห้วยเฮี๊ยะ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
9053 ด.ญ. วิภาวี  ไพรีเวทย์ บ้านห้วยเฮี๊ยะ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
9054 ด.ญ. สุภัทรา  คีรีประสิทธิ์เวช บ้านห้วยเฮี้ยะ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
9055 ด.ญ. มาลี  ทวีสุขเกษมสันต์ บ้านน้ำริน ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
9056 ด.ญ. มะลิวัลย์  บัณฑิต บ้านเวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
9057 ด.ช. ไชยวัฒน์  แถ้วฝั้น บ้านเวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
9058 ด.ญ. สุธิดา แก้วจงกุล บ้านสบแพม ปาย แม่ฮ่องสอน
9059 ด.ช. เบนลี่ ปัญญาเยาว์ บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่98 เมือง แม่ฮ่องสอน
9060 ด.ช. สุธิชาติ   พนาสมบูรณ์ยล บ้านห้วยปูลิง เมือง แม่ฮ่องสอน
9061 ด.ช. ฉายแสง   ยศกำจาย บ้านห้วยปูลิง เมือง แม่ฮ่องสอน
9062 ด.ช. สมพงษ์   นฤมลนภากร บ้านห้วยปูลิง เมือง แม่ฮ่องสอน
9063 ด.ช. อนุวัฒน์  ไพรปรีชากุล บ้านห้วยช่างดำ เมือง แม่ฮ่องสอน
9064 ด.ญ. เพชรรัตน์ รักดี บ้านกุงไม้สัก เมือง แม่ฮ่องสอน
9065 ด.ญ. บุญงาม    สายพงษ์ไพร บ้านไม้สะเป่ เมือง แม่ฮ่องสอน
9066 ด.ช. วัชระ  เกษียรสาคร บ้านห้วยโป่ง เมือง แม่ฮ่องสอน
9067 ด.ญ. มีนา   สมหวัง บ้านจองคำ เมือง แม่ฮ่องสอน
9068 ด.ญ. อังคณา  สาครศิลป์ บ้านจองคำ เมือง แม่ฮ่องสอน
9069 ด.ญ. กอบแก้ว  สง่าธนอนันต์ ราชประชานุเคราะห์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9070 ด.ญ. สุมินตรา  คำแพงอาจ บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9071 ด.ญ. ธีรนุช  ไผ่แดนไพร บ้านห้วยกองเป๊าะ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9072 ด.ญ. อารีพร  เทิดเกียรติธนกุล บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9073 ด.ญ. ลัดดา  ร่มไม่บจี ราชประชานุเคราะห์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9074 ด.ญ. ยุพิน  ชลพิไลรัตน์ ราชประชานุเคราะห์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9075 ด.ช. เกษม  ร่มไทรงาม ราชประชานุเคราะห์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9076 ด.ญ. สายฝน  ตุ่นกุนา ราชประชานุเคราะห์ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9077 ด.ญ. ศุทธานันท์  สุภาราช ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9078 ด.ญ. ศิริพร ภมรดงดอกรัก บ้านแม่สะกึ้ด แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9079 ด.ช. วิลาศพงศ์  วชิรพงศ์เดช ชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9080 ด.ญ. ฉันทิกา   พรหมเสนา ชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9081 ด.ญ. กมลวรรณ  จตุพรบุญมั่นคง บ้านแม่เตี๋ย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9082 ด.ช. นพกร  พนาดรดิลก บ้านคูลาเปอร แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9083 ด.ญ. สุภาภรณ์  ดวงฟู บ้านห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9084 ด.ช. จักรพันธ์  ขันทะพงษ์ บ้านห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9085 ด.ญ. ณัฐณิชา  ทาทะลักษณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9086 ด.ช. คณิศร  ดอกไม้ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9087 ด.ช. ศุภชัย  ดวงสว่าง ทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9088 ด.ญ. นิพจน์  จันทร์แดง เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  12 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9089 ด.ช. อรรถพร  อินตะคำ ไทยรัฐวิทยา 38 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9090 ด.ช. ทองไชย  เละทู ไทยรัฐวิทยา 40 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9091 ด.ญ. ปรียานุช  คะปะนา ไทยรัฐวิทยา 45 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9092 ด.ญ. ณัฐพร  เพียรฉลาด บ้านแม่หาร แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9093 น.ส. วนิดา  ศรีไสวบุษยา บ้านไร่วิทยา แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9094 ด.ช. ทรงสิทธ์  บุญเจิง บ้านห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9095 ด.ญ. รัตนา  พนาไพร บ้านห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9096 ด.ช. ธงชัย  ลอยนภา บ้านแม่สะลาบ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9097 ด.ช. อนันต์  ปาโจด บ้านห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9098 ด.ช. ภูมินทร์  แสนอินปั๋น บ้านห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9099 ด.ช. อภิวัฒน์  ยอดอิน บ้านสมหาร แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9100 ด.ญ. สภารัตน์  รัตนบุปผา บ้านสมหาร แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9101 ด.ช. วีรวัฒน์  ระวังทรัพย์ บ้านสมหาร แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9102 ด.ช. ชัยมงคล  ณะวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9103 ด.ช. ไกรเพชร  เอื้องมนา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9104 ด.ช. ประกาย  พิกุลแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9105 ด.ช. พงษ์สิริ  พรมแสนใจ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9106 ด.ญ. รัชนี  แก้วต่างสิน โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9107 ด.ช. วริทธิ์  เป็งมา บ้านแม่ต้อบใต้ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9108 ด.ช. ศักดิ์บุรุษ  ศักดิ์ประสพ บ้านขุนแม่ต้อง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9109 ด.ญ. วลีนารก  ภิรมย์ วัดหาดใหญ่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9110 ด.ช. ชาตรี  แนวจำเนียร บ้านห้วยทราย แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9111 ด.ช. ปัญญา  สุมงคลลาภ บ้านห้วยเดื่อ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9112 ด.ช. อินสอน  หนูสา บ้านแม่ละ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9113 ด.ญ. วนาลี  คงสง่างาม บ้านแม่ละ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9114 ด.ช. สมศักดิ์  กรีฑาวัน บ้านแม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
9115 ด.ญ. วจี  แสงทอง บ้านแม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
9116 ด.ช. เรือนเดช  ดีเลิศพร บ้านไหม้ สบเมย แม่ฮ่องสอน
9117 ด.ช. เสกสรร  อรุณพนา บ้านแม่เกาะ สบเมย แม่ฮ่องสอน
9118 ด.ช. ต่อศักดิ์  เงินสุนทรวงศ์ บ้านแม่เกาะ สบเมย แม่ฮ่องสอน
9119 ด.ช. ทศพล  กำแพงทิพย์ ชุมชนบ้านผาผ่า สบเมย แม่ฮ่องสอน
9120 ด.ช. ทิดชัย  กันธวัง บ้านแม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
9121 ด.ญ. พลอย  สมบูรณ์ อนุบาลสมเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
9122 ด.ช. ศรายุทร  จวงที่ อนุบาลสมเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
9123 ด.ญ. จารุณี  แดนนิมิต สาขาบ้านอุมดาใต้ สมเมย แม่ฮ่องสอน
9124 ด.ญ. ไต่เป๊าะ  แดนนิมิต สาขาบ้านอุมดาใต้ สมเมย แม่ฮ่องสอน

ดูต่อไป--->