กลุ่มพัฒนาระบบความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป

 กลุ่มพัฒนาระบบความร่วมมือกับต่างประเทศ

ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

นโยบายด้านต่างประเทศ

  บทความที่น่าสนใจ 

โครงการ/แผนงานองค์การระหว่างประเทศ

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวด้านต่างประเทศ

กฎบัตร/ธรรมนูญและข้อมติต่างๆ

สถิติที่น่าสนใจ

ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ  2542
คำแถลงนโยบายรัฐบาล แผนแม่บทการพัฒนาระบบราชการ
คำสั่งโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 2545-2559

                                               

ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย