q-edu02.gif (13565 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

q-edu07.gif (18604 bytes)

1. บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ
    จากกระทรวงศึกษาธิการโดยเร่งด่วน   และดำเนินการให้ความช่วยเหลือหรือส่งต่อ
    การช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับการแก้ไข
    ปัญหาอย่างรวดเร็ว

2. บริการให้คำปรึกษา แนะนำทางโทรศัพท์ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ประสบปัญหา
    ทางด้านจิตใจ อารมณ์ และครอบครัว รวมทั้งปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย
    และจิตใจ ตลอดจนปัญหาทางสังคมอื่นๆ       

bdsblu.gif (676 bytes)

q-edu08.gif (19575 bytes)

การให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
          ในเวลาราชการ
                    โทรศัพท์ 1579 ( 5 คู่สาย )
                    โทรสาร (02) 2818775
         นอกเวลาราชการ
                    วิทยุติดตามตัว   152
                     เรียก   318999, 163903

bdsblu.gif (676 bytes)

q-edu09.gif (19477 bytes)

นักเรียน นิสิต นักศึกษา
    4pts06.gif (401 bytes) ผู้มีปัญหาคับข้องใจ วิตกกังวลทางการศึกษา
    4pts06.gif (401 bytes) ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคลากรทางการศึกษา
    4pts06.gif (401 bytes) ผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตอันเนื่องจากการศึกษา
    4pts06.gif (401 bytes) ผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกายและจิตใจในสถานศึกษา
    4pts06.gif (401 bytes) ผู้ที่ถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา

bdsblu.gif (676 bytes)

q-edu10.gif (18965 bytes)

    aaaleaf15.gif (420 bytes) สามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในปัญหาที่เกี่ยวข้อง
          กับการศึกษา หรือในสถานศึกษา เพื่อให้มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น
    aaaleaf15.gif (420 bytes) ผู้ปกครองและนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะให้ความร่วมมือ
          กับสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ไขปัญหา
          ด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
    aaaleaf15.gif (420 bytes) เป็นองค์กรเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือ
          แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
    aaaleaf15.gif (420 bytes) ผู้ใช้บริการสายด่วยการศึกษา 1579 ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์

bdsblu.gif (676 bytes)

ทำเนียบหน่วยงานให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

q-edu11.gif (18391 bytes)

หน่วยงาน โทรศัพท์
วิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน 6446996 ต่อ 1677
จ.ส.100 3839195-8
บก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191

bdsblu.gif (676 bytes)

q-edu12.gif (19352 bytes)

หน่วยงาน โทรศัพท์
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 2456838, 2461457
ฮอตไลน์คลายเครียด นนทบุรี 1667
สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2452733
สมาคมสะมาริตันส์ บางรัก กทม. 2499977, 2497531
ศูนย์สุขวิทยาจิต กทม. 2457798
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ (053) 890245
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น (043) 225103 ต่อ 128

bdsblu.gif (676 bytes)

q-edu13.gif (19236 bytes)

ด้านพิทักษ์สิทธิเด็ก/เด็กด้อยโอกาส โทรศัพท์
กก.สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 1577
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (02) 5740260 5741381, 5746162
มูลนิธิดวงประทีป (02) 6714045-8 2493553, 2494880
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 2454589, 2490953-4
กองแรงงานหญิงและเด็ก 2253333
ศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง 5131001
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 4121196, 4120739
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 5386227, 5394042
มูลนิธิมิตรมวลเด็ก 2526560
สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก 4127126, 4127128
มูลนิธิเด็ก 4380353-4, 4389331-2
สหทัยมูลนิธิ 3929397
ศูนย์เมอร์ซีเซ็นเตอร์ 6717025-6
หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย 3231429
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 5743753, 5741381, 5746162
มูลนิธิชัยพฤกษ์ 4330975

bdsblu.gif (676 bytes)

q-edu14.gif (19756 bytes)

หน่วยงาน โทรศัพท์
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย 2828181 ต่อ 178
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 5392916, 5399958
สภาคนพิการแห่งประเทศไทย 2412841, 2415125

bdsblu.gif (676 bytes)

q-edu15.gif (19195 bytes)

หน่วยงาน โทรศัพท์
มูลนิธิป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด 2470901
มูลนิธิสิกขาเอเชีย 2497567, 2497568
ศูนย์ประสานงานกลางองค์กรเอกชนต่อต้านยาเสพติด 2455522
มูลนิธิป้องกันโรคเอดส์ 2777699

bdsblu.gif (676 bytes)

bdsblu.gif (676 bytes)

Copyright & copy; 1999 MOENet Thailand Service
ข้อมูล โดย ศูนย์พิทักษ์และช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา
อาคารราชวัลลภ   กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์สายด่วน 1579  โทรสาร 2818775
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล    กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
ปรับปรุงข้อมูล :  -
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@emisc.moe.go.th

website@emisc.moe.go.th

bdsblu.gif (676 bytes)