ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์สายด่วน 1579
โทรศัพท์สายตรง 0-2281-8775 ,   0-2628-5607 ,   0-2628-6184
ติชมให้คำแนะนำ : thantum@hotmail.com