สรุปผลประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ในแต่ละครั้ง
ครั้งที่ 1-10 ครั้งที่ 11-20
ครั้งที่ 21-30 ครั้งที่ 31-40
ครั้งที่ 41-50 ครั้งที่ 51-60
ครั้งที่ 61-70  
ส่งความคิดเห็นได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ตู้ ปณ. 47 ปณฝ.ศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 282-6840
หรือ E-mail :
website@emisc.moe.go.th


Copyright & copy; 1998 MOENet Thailand Service
LAST UPDATE 12 NOVEMBER 1998
พัฒนาระบบ และนำเสนอข้อมูลโดย กลุ่มงานสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร. 281-9809, 628-5643, 628-5644 Fax. 282-9241

website@emisc.moe.go.th