ครูภาษาไทยดีเด่น

ครูภาษาไทยเป็นบุคคลผู้สร้างสรรค์รากฐานเอกลักษณ์ด้านภาษาของชาติและ เป็นผู้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของภาษาประจำชาติ นับได้ ว่าเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ในด้านธำรงรักษาความเป็นชาติให้มั่นคงยั่งยืน สมควรได้รับ การยกย่องสรรเสริญให้เป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น คุรุสภาจึงสรรหาครูภาษาไทยซึ่งปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในปัจจุบันที่มีความสามารถสูงและปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ในสถาบันการศึกษา ระดับต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน เพื่อประกาศเชิดชู เกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น

วัตถุประสงค์ในการสรรหา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ประจำปี 2541


วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย 2. เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครูภาษาไทยที่ได้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูบำเพ็ญตนตามบทบาทและหน้าที่ของครูจนเกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม 4. เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือใน วิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. เป็นผู้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยอยู่เสมอ มีบทบาทหรือเป็นผู้นำในการ การพัฒนาวิชาชีพครู 2. มีความสามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดี แก่ศิษย์ 3. มีผลการปฏิบัติงานค้นคว้าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน 4. มีผลการสอนทำให้ศิษย์มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะสามารถนำไปใช้ประกอบ อาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดียิ่ง 5. มีประวัติการทำงานอย่างดีเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาชีพครู 7. มีความเสียสละอย่างสูงในการปฏิบัติงาน

การประกาศเกียรติคุณ กำหนดประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น และมอบเข็มจารึกอักษรย่อ พระนามาภิไธย สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่ เกียรติคุณในวันภาษาไทย คือวันที่ 14 พฤศจิกายน รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นครูภาษาไทยดีเด่น จำแนกตามเขตการศึกษา ดังต่อไปนี้

เขตการศึกษา 1 - 4

เขตการศึกษา 5 - 8

เขตการศึกษา 9 - 12

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร


จังหวัด

ชื่อ - สกุล

สถานศึกษา

สังกัด

กรุงเทพมหานคร

นางสาววชิราภรณ์ วัชรกาฬ

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางเทพินทร์ มิ่งขวัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน

 

นางสาวรัตนา สถิตานนท์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

กรมสามัญศึกษา

 

นางอุบลศรี อุบลสวัสดิ์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

นายเริงชัย ทองหล่อ

โรงเรียนสวนจิตรลดา

สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน

 

ศาสตราจารย์กุสุมา รักษมณี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทบวงมหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทบวงมหาวิทยาลัยCopyright & copy ; 1999 MOENet Thailand Service ข้อมูลโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พัฒนาระบบโดยกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ. โทร.281-9809,628-5643,628-5644 Fax. 281-8218

website@emisc.moe.go.th