teacher1.gif (12233 bytes)

"...การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดี แก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะ มีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ ไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด..."

พระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระราชทานแก่
คณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2504

บุคคลดีเด่นด้านการศึกษาที่นำเสนอ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของท่านเหล่านี้จะมีดังนี้

    ครู - อาจารย์     พระภิกษุ
    ผู้บริหารสถานศึกษา     นักเรียน/นักศึกษา
    ข้าราชการพลเรือน     ผู้ทำคุณประโยชน์


ครู - อาจารย์


บุคคลดีเด่นด้านการศึกษา ประเภท ครู - อาจารย์ ที่นำเสนอนี้เป็น ครู - อาจารย์ ที่ได้รับ การคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้เป็น

ครูผู้สอนดีเด่น

ครูภาษาไทยดีเด่น

ผลงานครูดีเด่น     ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือก
ครู - อาจารย์ เหล่านี้เป็นประจำทุกปี การศึกษา ส่วนคุณลักษณะโดย
ทั่วๆไปของผู้ที่ได้รับคัดเลือกนั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ กำหนด
ดังนี้
     1. มีบุคลิกภาพดี
     2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
    3. ปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
    4. สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และปฏิบัติตนตามเกณฑ์มาตรฐาน
        วิชาชีพครู พ.ศ. 2537 จนถือเป็นตัวอย่างได้
    5. มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
    6. สามารถร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
    7. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน

 ครูผู้สอนดีเด่น

คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ได้มีมติให้สรรหาครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในปัจจุบัน ที่มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา
ให้แก่ประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ และรับรางวัลคุรุสภา

วัตถุประสงค์ในการสรรหา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ประจำปี 2542  วัตถุประสงค์
    
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูบำเพ็ญตนตามบทบาทและหน้าที่ของครูจนเกิด
ประโยชน์ ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

        2. เพื่อส่งเสริม สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครู ให้เป็นที่
ประจักษ์ แก่สังคม

        3. เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครูที่ได้ปฏิบัติงานมีผลงาน
ดีเด่นเป็น ประโยชน์ต่อการศึกษา

        4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูที่สร้างคุณประโยชน์ในด้าน
การศึกษาให้แก่ ประเทศชาติ

        5. เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
    
1. เป็นผู้ทำการสอนต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึง
วันที่ได้รับการ เสนอชื่อ
      2. มีผลงานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
การเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีเยี่ยม
ประการการใดประการหนึ่ง ดังนี้
           - ผลงานอันเกิดจากการปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม
ค้นคว้า ประดิษฐ์ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะเป็น
เอกสารทางวิชาการ สื่อและ กระบวนการเรียนการสอน รายงาน
หรือโครงการในการจัดกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์แก่การเรียนการสอน
หรือชุมชนเป็นพิเศษ ซึ่งวงการศึกษาได้ รับรองให้ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าหรือใช้สิ่งประดิษฐ์นั้น
           - ผลงานที่เกี่ยวกับการสอนหรือฝึกอบรมอันก่อให้เกิดวินัย
หรือจริยศึกษา ต่อนักเรียน นักศึกษา จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
           - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่า
1 หรือ 2

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลคุรุสภา มีการมอบ
เกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก ในวันครูแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2543

ระดับ

ชื่อ

สังกัด

ก่อนประถมศึกษา

นางจิตราภรณ์ เตมียกุล

สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ

ประถมศึกษา

นางบริบูรณ์ เกษรา

สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น

มัธยมศึกษา

นายภูมิยศ ศรีอุบล

กรมสามัญศึกษา

อุดมศึกษา

นายณัฐวุฒิ พานิชเจริญ

กรมอาชีวศึกษา

นอกระบบ

ผศ.กฤษณา วงษาสันต์

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏนางจิตราภรณ์ เตมียกุล
อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอนดีเด่น ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2542

------------------------------

          นางจิตราภรณ์ เตมียกุล เกิดวันที่ 3 มิถุนายน 2494 วุฒิการศึกษาสูงสุด
การศึกษามหาบัณฑิต   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ตำแหน่งพิเศษ หัวหน้าสายชั้น
อนุบาลปีที่ 1 หัวหน้าห้องครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และกรรมการให้คำ
ปรึกษาและช่วยเหลือ กิจการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสระบุรี

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2517 - 2526            ครูตรี                            โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
พ.ศ. 2526 - 2532            อาจารย์ 1 ระดับ 4       โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน        อาจารย์ 2 ระดับ 7       โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ผลงาน
          จากประสบการณ์ที่ทำการสอนเด็กระดับปฐมวัยมาเป็นเวลา 25 ปี
นับตั้งแต่บรรจุเข้า รับราชการจนถึงปัจจุบัน ทำให้ นางจิตราภรณ์ เตมียกุล
เป็นผู้ที่มีความคิด มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแลเป็นเด็กที่มีความรู้
ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
           ในการจัดการเรียนการสอน นางจิตราภรณ์ เตมียกุล ได้จัดกิจกรรม
ในรูปแบบ ของการบูรณาการไม่จัดสอนเป็นรายวิชา    โดยยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลางจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจวัตรในการดำรงชีวิตของเด็ก
ความสนใจ วัยและความสามารถของเด็กโดยให้เด็กมี ส่วนร่วมและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองและมุ่งเน้นที่จะให้เด็กเกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เช่น ทางด้านร่างกาย ได้จัด
ให้มีกิจกรรม กลางแจ้ง การเล่นออกกำลังตามกติกาเพื่อฝึกการทำงาน
ประสานกล้ามเนื้อ และการทรงตัวที่ดี
             ผลจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของ
เด็กนั้น นางจิตราภรณ์ เตมียกุล ได้จัดทำแฟ้มสะสมงานของนักเรียนขึ้น
เพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของเด็กในระหว่างการทำกิจกรรม เพื่อนำข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในตัวเด็ก และกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมได้รวบรวมจัดเป็นแฟ้ม
สะสมงานไว้หลายเล่ม เช่น แฟ้มสะสมงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแฟ้มสะสมด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และแฟ้ม
สะสมงานด้านการผลิต การจัดหา การพัฒนา การบำรุงรักษา การใช้สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน   เป็นต้น
              นอกจากการปฏิบัติงานในสายการสอนแล้ว นางจิตราภรณ์
ยังได้ปฏิบัติงานด้านวิชาการด้วย คือ การรับผิดชอบ การจัดทำแผน
การปฏิบัติงานของโรงเรียน การจัดทำคู่มือครู คู่มือสื่อ คู่มือการอบรม
การทำงานร่วมกับกรมเจ้าสังกัด การเป็นวิทยากรในการอบรมครูและ
ผู้ดูแลเด็กก่อนประจำการ ฯลฯ

ผลงานดีเด่น

          -    เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำตัวอย่าง ประจำปี 2541
ของกรมการศาสนา  พ.ศ.    2542
          -    เป็นครูผู้สอนบุคคลดีเด่น งานด้านโครงการบุคคลดีเด่น
ของสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2540
           -    เป็นครูผู้สอนดีเด่น   ระดับก่อนประถมศึกษา ของสำนักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด สระบุรี   และสำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอเมืองสระบุรี ในปี 2540
           -   เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับก่อนประถมศึกษา โครงการเสมา
ทองคำ ของสำนักงานการ ประถมศึกษาอำเภอเมืองสระบุรี ปี 2540
           -   เป็นครูดีเด่น ในระดับครูผู้สอนอนุบาลศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี ปี 2527

            จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการสอน    ที่ได้สะสมมา
เป็นเวลา 25 ปี  อย่างต่อเนื่อง ทำให้ นางจิตราภรณ์ เตมียกุล     เป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล   มีความรู้     ความสามารถในด้านการจัดการศึกษา
รู้จักปรับปรุง    ประยุกต์เทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ทำให้นักเรียน มีศักยภาพ และเป็นคนดีของสังคมในอนาคตจึงสมควรได้รับ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ได้รับรางวัล คุรุสภา  ประเภทผู้สอน    ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประจำปี 2542

 


นางบริบูรณ์ เกษรา
อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง
สังกัด สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น
รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอนดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2542

-------------------------

               นางบริบูรณ์ เกษรา เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2499 วุฒิการศึกษาสูงสุด
ครุศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ 3  ระดับ 8 สอนวิชาคณิตศาสตร์และจริยศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3
ยุวบูรณ์บำรุง จังหวัดหนองคาย    ตำแหน่งพิเศษ ทำหน้าที่ด้านวิชาการโดย
เป็นตัวแทนกลุ่มคณิตศาสตร์ ในระดับเทศบาล    เป็นตัวแทนประสานงาน
กลุ่มวิชาการโรงเรียนและเทศบาล ของวิชา คณิตศาสตร์

ประวัติการทำงาน
      พ.ศ. 2518               ครูจัตวา                โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง
      พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง

ผลงาน
         นางบริบูรณ์ เกษรา ได้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครู โดยการศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อนำมากำหนดแผน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน หลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้กิจกรรมเป็นกระบวนการในการสร้าง
องค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนั้นนักเรียนสามารถแสดงออกทั้ง
ในด้านความคิด รู้จักค้นคว้า รู้จักการทำงานในกลุ่ม การใช้ความร่วมมือ
จนเสร็จสินกระบวนการ   และเด็กเกิดความรู้   ความเข้าใจ มีความสุขกับ
การเรียน
          นอกจากกระบวนในการสร้างองค์ความรู้แล้ว   ส่วนประกอบที่ทำ
ให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การจัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่รุกเร้า
มีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการทำกิจกรรม ซึ่งได้มีการจัดแบ่ง
มุมต่าง ๆ   เช่น    มุมพระพุทธรูป    เพื่อเป็นการฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียน
มุมหนังสือวิชาการ และมุมสื่อต่าง ๆ   ซึ่งมีความจำเป็นในการเรียน
การสอน นางบริบูรณ์  เกษรา จึงได้คิดค้นประดิษฐ์สื่อการสอนวิชา
คณิตศาสตร์   ที่ใช้วัตถุดิบจากสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นหรือจาก
ภูมิปัญญาของชุมชน มาประกอบการเรียนการสอน และยังได้นำสื่อ
เหล่านี้ออกเผยแพร่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ และส่งประกวด จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศในปี 2541 ที่ผ่านมา ทำให้นางบริบูรณ์ ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยาย การจัดทำแผนการสอนและสื่อในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
การจัดทำคู่มือการใช้สื่อซึ่งได้ออกเผยแพร่ จนเป็นที่รู้จักทั่วทั้งภาคอีสาน
          ผลจากการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนแล้ว จะมีการวัดผล
และประเมินผลโดย การทำแฟ้มสะสมงานที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบแฟ้มสะสมงานและรวบรวมชิ้นงาน ซึ่ง ก่อนสอบปลายภาคเรียน
จะมีการประเมินชิ้นงาน โดยการคัดเลือกผลงานดีเด่น ซึ่งจะมีนักเรียน
เพื่อนนักเรียน ครูเป็นผู้คัดเลือก และนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกออก
เผยแพร่ ซึ่งผลที่ได้รับ จากการทำแฟ้มสะสมงาน ครูสามารถติดตาม ดูแล
นักเรียนได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และในด้านตัวนักเรียน จะตื่นตัวมีความสนใจ
เอาใจใส่และพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ

ผลงานดีเด่น
          ในการปฏิบัติงานการสอน   นางบริบูรณ์ เกษรา   เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความขยัน มีมนุษยสัมพันธ์   ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนครู และ
ผู้บังคับบัญชา ทำให้ได้รับแต่งตั้งเป็น นักวิชาการ โรงเรียนในกลุ่มวิชาการ
เทศบาล   กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์เป็นครูแนะแนวประจำโรงเรียน
           ผลจากกระบวนการในการจัดกิจกรรม   การเรียนการสอนที่มีสื่อ
ประกอบในทุกกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
มีความสนุกสนานในการเรียน และสื่อเหล่านั้นยังส่ง เข้าประกวดและ
ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
     -  รางวัลที่ 1 จากการประกวดสื่อของเทศบาล เมืองหนองคาย และ
ร้อยเอ็ด   ในปี พ.ศ. 2540 และ 2541 จากเทศบาลเมืองวารินชำราบ
     -  รางวัลที่ 2 จากการประกวดสื่อจากเทศบาลเมืองชัยภูมิในปี 2536
และ ปี 2538 ของอำเภอเมืองศรีสะเกษ
          นอกจากรางวัลที่ได้รับแล้ว   นางบริบูรณ์ เกษรา  ยังได้รับ
ประกาศนียบัตร ในการประกอบคุณงามความดีและสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่โรงเรียนในด้านการผลิตและใช้สื่อการสอน กลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์)
ของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เมื่อปี 2541 ด้วย ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่า
นอกจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนแล้ว นางบริบูรณ์ เกษรา
ยังทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ทุ่มเท
เสียสละ   ให้กับการงานอย่างเต็ม ความสามารถ มีความปรารถนา มุ่งมั่น
ที่จะให้นักเรียนในความปกครองดูแล เป็นนักคิดที่ดี  มีคุณภาพ   เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ จึงเห็นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ได้
รับรางวัล คุรุสภา ประเภทผู้สอน   ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2542

 นายภูมิยศ ศรีอุบล
อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
สังกัด กรมสามัญศึกษา
รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2542

----------------------------

               นายภูมิยศ ศรีอุบล วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน เมื่อ พ.ศ. 2522 ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 สอนวิชาฟิสิกส์ ที่โรงเรียนปากพลี
วิทยาคาร จังหวัดนครนายก

ประวัติการทำงาน
          พ.ศ. 2512       ครูตรี                                  โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
          พ.ศ. 2518       อาจารย์ 1 ระดับ 3            โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
          พ.ศ. 2529       อาจารย์ 2 ระดับ 5            โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
          พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

ผลงาน
           ในการจัดการเรียนการสอนของกระบวนการเรียนรู้ นายภูมิยศ ศรีอุบล
ได้จัดทำแผน การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
วิชาที่สอนเป็นวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิชาที่ ค่อนข้างเข้าใจยาก และเนื้อหา
ส่วนใหญ่เป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ นายภูมิยศ จึงได้พัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการสอนโดยการสร้างสื่อที่เป็นรูปธรรมขึ้น โดยใช้เงิน
ส่วนตัว ซึ่งสื่อต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น มักจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัสดุเหลือ
ใช้มาประยุกต์ใช้ เช่น ขวดน้ำมันพืช น้ำอัดลม ชิ้นส่วนอะไหล่ รถยนต์ที่
ใช้แล้ว นำมาสอนและให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ทดลองจริง
และบันทึกสรุปผล ได้ด้วยตนเอง และยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเขียน
โครงการวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจ สนใจและสนุกกับ
การเรียน ทำให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน แต่หากนักเรียนคนใดหรือ
กลุ่มใดไม่เข้าใจ นายภูมิยศ ก็จะมีการสอนซ่อมเสริมด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น ให้นักเรียนที่เรียนเก่ง มีผลการเรียนดีเป็น พี่เลี้ยงสอนนักเรียนที่เรียน
อ่อน มีการสอบซ่อมวัดผลและประเมินผลสม่ำเสมอ
          นอกจากการสอนแล้ว นายภูมิยศ มักจะได้รับเชิญจากหน่วยต่าง ๆ
ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในงานด้านฟิสิกส์ มีการผลิตสื่อให้กับหน่วยงาน
ของรัฐบาล เช่น สร้างเขื่อน TUNE TABLE ให้กับ สำนักงานพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ให้ความร่วมมือกับชุนชนในการพัฒนาชุมชนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในการจัดสร้างประปาหมู่บ้าน
งานทั่วไป การต่อท่อ PVC โดยไม่ต้องใช้ข้อต่อ การผสมเทียมปลา เป็นต้น
           จากความรู้ความสามารถของ นายภูมิยศ ศรีอุบล ที่ปฏิบัติหน้าที่
ของความเป็นครูสอนทำให้ได้ รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น
           - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น"
จากมณฑลทหารบกที่ 12 ปี พ.ศ. 2536
           - ปี 2539 - 2540 ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง"
และ ครูฟิสิกส์ดีเด่น" จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม-
ราชูปถัมภ์
          - ปี 2539 ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้สอนดีเด่น" ในระดับมัธยมศึกษา
ของจังหวัดนครนายก
          - ปี 2540 ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้สอนดีเด่น" ของกรมสามัญศึกษา
          - ปี 2541 ได้รับคัดเลือกเป็น "ผู้มีความรู้ ความสามารถและมี
ีความชำนาญในการสอน วิชาฟิสิกส์"
จากกรมสามัญศึกษา
          - ปี 2542 ได้รับคัดเลือกเป็น "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขา
การศึกษาและวิชาการ"
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน
งานเยาวชนแห่งชาติ และเข้ารับประทานโล่ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

ผลงานดีเด่น
         ผลงานที่ทำให้ นายภูมิยศ ศรีอุบล ได้รับรางวัลต่าง ๆ นอกเหนือ
จากการปฏิบัติการสอนนั้น เกิดจากความเป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มีความพยายาม
มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นปรารถนา ให้เยาวชนของชาติมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองในด้านฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในอนาคต จึงเห็นควรให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ
ให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2542
นายณัฐวุฒิ พาณิชเจริญ
อาจารย์ 3 ระดับ 6 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอนดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2542
---------------------------

นายณัฐวุฒิ พานิชเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2508 จังหวัดตาก
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์)   จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 6 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตตาก สอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการทำงาน

          พ.ศ. 2531    อาจารย์ 1 ระดับ 3    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
           พ.ศ. 2534     อาจารย์ 1 ระดับ 4    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
           พ.ศ. 2535     อาจารย์ 1 ระดับ 4    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
                        วิทยาเขตตาก
           พ.ศ. 2538     อาจารย์ 2 ระดับ 5    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
                        วิทยาเขตตาก
           พ.ศ. 2539     อาจารย์ 2 ระดับ 6    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
                        วิทยาเขตตาก
            พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ 3 ระดับ 6 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
                       วิทยาเขตตาก

ผลงาน
         
นายณัฐวุฒิ พานิชเจริญ เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ โดยการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 11 ปี
(พ.ศ. 2531-2542) ส่งผลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์จนเป็นที่ยอมรับของศิษย์และบุคคลทั่วไป
นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่อบรมสั่งสอน และให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างดียิ่งแล้ว
ยังเป็นผู้มีความสามารถในการให้ความร่วมมือ และเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาชุมชนในฐานะ "ครูช่าง" อาทิเช่น

         
1.    เป็นวิทยากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมมาคม
"ระบบดาวเทียมกับการส่งสัญญาณโทรทัศน์" ให้กับช่างใน จังหวัดตาก
และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษา โดยดำเนินการ
ร่วมกับบริษัท ฟิลิปอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลของดำเนิน
กิจกรรมช่วยให้ช่างในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ และมีทักษะในการประกอบอาชีพมากขึ้น

          2.    เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกอุตสาหกรรม สถาบัน
ราชภัฏกำแพงเพชร เกี่ยวกับการทำจานรับสัญญาณดาวเทียม   ให้การต้อนรับ
และตอบข้อซักถามการเข้าดูงานของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ด้านการจัด
การเรียนการสอนวิชาระบบ สื่อสารและโทรคมนาคม ผลของการดำเนินการ
ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการต่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาที่ประกอบอาชีพแล้ว (กลุ่ม กศ.บป)
ซึ่งประกอบอาชีพทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ถือได้ว่ากิจกรรมนี้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง

          3.    ให้คำแนะนำและดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่บ้านชาวเขา ในพื้นที่ห่างไกล หมู่บ้านห้วยขนุน ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง
จังหวัดตาก โดยโครงการนี้ได้รับการประสานงานจากศูนย์พัฒนาและ
สงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ของสำนักงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก    สร้างและติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
จากดาวเทียมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รวมทั้งให้คำแนะนำ
ในการปรับปรุงระบบ โทรศัพท์และโทรสารแก่สำนักงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก

          4.    ได้รับคัดเลือกให้รับทุนฝึกอบรมด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 22 กันยายนถึง 19 ธันวาคม 2539
          5.     ร่วมดำเนินโครงการซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานออสซิลโลส
โคปมัลติมิเตอร์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง โดยเป็น ผู้ประสานงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น สถานที่ในการดำเนินโครงการในแต่ละภูมิภาค การจัด
เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สถานที่พักของผู้เข้า ร่วมโครงการ และงาน
ด้านอื่น ๆ ตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน โครงการนี้เป็นโครงการ
ที่ทำให้ประหยัดงบประมาณ ของทางราชการในการจ้างซ่อมครุภัณฑ์
เป็นมูลค่าครั้งละหลายแสนบาท และที่สำคัญ ทำให้ทุกวิทยาเขตใน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ดี ส่งผลถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่สูงขึ้นด้วย

         
6. ร่วมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รายวิชาเฉพาะสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม ในรายวิชา Principle of
Communication System ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ กว. และได้นำไปใช้
ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งแล้ว

          7. ร่วมกับคณะอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ร่างหลักสูตรสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งรับนักศึกษาจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

           นายณัฐวุฒิ พานิชเจริญ เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้อย่างดียิ่ง ได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
ต่าง ๆ มากมาย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิเช่น การสร้างและหา ประสิทธิภาพจุดรับส่ง
สัญญาณผ่านเส้นใยแสง (Optical Fiber Transceiver Module)
มานิเตอร์สำหรับการวัดระดับสัญญาณ โทรทัศน์และดาวเทียม
(TV-SAT Monitor Level Meter) เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์จาก
ดาวเทียม 5 ช่อง (Five Channel Television Sigual from Sattellite
Receiver) การสร้างและหารประสิทธิภาพชุดส่งสัญญาณเสียงผ่าน
เส้นใยแสง (Optical Fiber Vidio Link Module) อีกทั้งได้เขียนเอกสาร
ประกอบการศึกษารายวิชาโทรคมนาคม 1 (Telecommunication-1)
ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเอกสารประกอบ
การเรียน รายวิชาระบบโทรคมนาคม (Telecommunication System)
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้นำไปเป็นเอกสารประกอบ การเรียนการสอน
ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทุกวิทยาเขตแล้ว ผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
เช่น "เครื่องเพาะถั่วงอก" และ "นาฬิกา แสงอาทิตย์" ซึ่งผลงานทั้งสอง
ได้ถูกเผยแพร่ในรายการสารคดีคนไทยวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 เมื่อ พ.ศ. 2532

ผลงานดีเด่น
         
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ประจำปี 2533

            
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสื่อการเรียน
การสอน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2541 จากคุรุสภา

            
- ได้รับโล่รางวัลสมาชิกคุรุสภาผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2541
จากคุรุสภาอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

              จากผลงานที่ปรากฎของ นายณัฐวุฒิ พานิชเจริญ ถือได้ว่าเป็นผู้มี
ความตั้งใจและมีอุดมการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ครู ด้วยจิตวิญญาณแห่ง
ความเป็นครูอย่างแท้จริง เพื่อวิชาชีพครูและอนาคตของชาติ เป็นครูที่ดี
เป็นข้าราชการที่ดี และเป็นบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่ง
ของหน่วยงาน ถือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป สมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้ได้รับ รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอนดีเด่น ระดับอุดมศึกษา
ประจำปีพุทธศักราช 2542 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา วงษาสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สถาบันราชภัฏสุรินทร์
สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอนดีเด่น
การศึกษานอกระบบโรงเรียน / การศึกษาพิเศษ ประจำปี 2542

-----------------------------

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา วงษาสันต์ เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2493 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบัน ราชภัฎสุรินทร์

ประวัติการทำงาน
         
พ.ศ. 2517 ครูตรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
          พ.ศ. 2523 อาจารย์ 1 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพฯ

         
พ.ศ. 2527 อาจารย์ 1 สถาบันราชภัฏสุรินทร์
         พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ผลงาน
         
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา วงษาสันต์ เป็นผู้มีอุดมการณ์และมี
ความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาชนบท โดยเฉพาะในภูมิภาคอีสานตอนล่าง
จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในภาคอีสาน
ประชากรวัยแรงงานกว่าร้อยละ 80 อพยพย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพใน
จังหวัดอื่นที่เจริญกว่าคงเหลือไว้แต่เด็ก และคนชรา เกิดสภาพเศรษฐกิจ
และชุมชนที่อ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกอบกับเป็นผู้รับผิดชอบสอนโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของสถาบันราชภัฎสุรินทร์
ซึ่งมีขอบข่ายความรับผิดชอบครอบคลุม พื้นที่ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัด
สุรินทร์และศรีสะเกษ จึงตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้และสร้างนักศึกษา
(คนรุ่นใหม่) ให้มีสำนึกและมีบทบาทในงานพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยการส่งเสริมให้นักศึกษารักและสนใจชนบทของตนเอง    จูงใจให้
นักศึกษาออกไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท นำนักศึกษาหา
ข้อมูลผู้นำชุนชมด้านต่าง ๆ ที่ควรแก่การ ยกย่องและสืบสานความรู้
ให้คงอยู่ตลอดไป โดยได้เชิญผู้รู้เหล่านี้เป็นอาจารย์พิเศษในโปรแกรม
วิชาการพัฒนาชุมชน ทำให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างที่ดี เกิดความสนใจ
และตั้งใจร่วมพัฒนาชนบทในฐานะที่เรียนสาขาการพัฒนาชุมชน
อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน ไม่เคย
ปฏิเสธงาน/กิจกรรมของชุมชน ปฏิบัติงานด้วย ความกระตือรือร้นและ
มีความตั้งใจจริง ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยเข้าถึงประชาชนใน
พื้นที่อย่างใกล้ชิด นับว่าเป็นคนของชุมชนอย่างแท้จริง

                     นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา ยังมีความสามารถ
ในการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน โดยศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร ศึกษาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาหมู่บ้าน
ไม่ประสบผลสำเร็จ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน
โดยใช้เทคนิคกระบวนการ "ต้นได้ปัญหา" ยกระดับภูมิปัญญา ชาวบ้าน
ให้เป็นหลักวิชาการที่สามารถเผยแพร่ต่อกันได้ สร้างเครือข่ายในการพัฒนา
ชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ (เกษตรจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมประชาสงเคราะห์) องค์กรความร่วมมือใน
ภูมิภาค องค์กรเอกชน นักวิชาการ และชาวบ้าน เปิดเวที "เบญจภาคี"
ความร่วมมือหลายฝ่าย วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาชุมชนที่ได้จากกระบวนการแก้ปัญหา ระดมผู้รู้จากภาคเอกชน
ชาวบ้าน และผู้มีประสบการณ์ เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาวิชาการ
ประชุมปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาสังคม เพื่อเป็นทางเลือกแก่ชนบท
และชาวบ้าน ทั้งในและนอกสถาบันฯ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนวิทยากร
ระหว่างชุมชนแต่ละชุมชน ทำให้เกิดความรู้ใหม่และสร้างประสบการณ์
ร่วมกันมากยิ่งขึ้น ประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
จริงโดยใช้กระบวนการ ATC (สร้างความฝันร่วมกัน) และ FSC (การค้นหา
อนาคตร่วมกัน) และจัดให้มีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา ซึ่งในกระบวนการ
พัฒนาทั้งหมด ได้เน้นให้ชุมชนต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาและรู้จัก
พึ่งพาตนเอง ให้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากร (คน ดิน น้ำ และสัตว์)
ห้กับชาวบ้านและนักศึกษาวิชาการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ใช้กระบวน
การศึกษาอบรม และใช้โรงเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชนบท เน้น
กิจกรรม 2 ขั้นตอนขั้นที่ 1 ให้ข้อมูลข่าวสารทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่นการศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ และการทดลองปฏิบัติจริงโดยตนเอง
ขั้นที่ 2 การรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  เช่น กลุ่มอาชีพเสริม
กลุ่มกิจกรรมยังชีพ (เลี้ยงปลา ปลูกพืช) และนำความรู้ที่ได้รับกระจาย
สู่ชุมชน/ชนบทของตนเอง
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา   วงษาสันต์   เป็นบุคคลที่มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาชนบท มีความตั้งใจและจริงใจในการแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนในพื้นที่   ใฝ่รู้และเข้าถึงประชาชน   มีความสามารถ
ในการใช้กระบวนการฝึกอบรม   กระตุ้นชักจูง และประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จนสามารถแสวงหาความร่วมมือ
ให้งานพัฒนาชุมชนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เสียสละเวลาและอุทิศตน
เพื่องานพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง   ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร
ระดับสูงทั้งในสถาบันฯและระดับจังหวัด     ปรากฎผลงานด้านพัฒนา
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม   ถือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป สมควรได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลคุรุสภาประเภทผู้สอนดีเด่น  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน/การศึกษาพิเศษ ประจำปีพุทธศักราช 2542

                                                                      

Copyright & copy ; 1999 MOENet Thailand Service
ข้อมูลโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองวิชาชีพครู ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณครู
พัฒนาระบบโดยกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (มกราคม 2543)
ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร.281-9809,628-5643,628-5644 Fax. 281-8218

website@emisc.moe.go.th