ผู้บริหารสถานศึกษาวัตถุประสงค์
          1. เพื่อส่งเสริมให้ครูบำเพ็ญตนตามบทบาทและหน้าที่ของครูจนเกิด
ประโยชน์ ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
          2. เพื่อส่งเสริม สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครู ให้เป็นที่
ประจักษ์ แก่สังคม
          3. เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครูที่ได้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น
เป็น ประโยชน์ต่อการศึกษา
          4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา
ให้แก่ ประเทศชาติ
          5. เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการประกาศเกียรติคุณและ
รางวัลคุรุสภามีการมอบ เกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก ในวันครูแห่งชาติ
(วันที่ 16 มกราคม) ของทุกปี

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกมีทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน

ระดับ ชื่อ-สกุล สังกัด

ก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา

นายไพรัช เกษเจริญคุณ

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

มัธยมศึกษา

นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์

กรมสามัญศึกษา

อุดมศึกษา

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นอกระบบ

นายมานิตย์ คำงาม

กรมสามัญศึกษา
นายไพรัช เกษเจริญคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ประจำปี 2542
------------------------------

          นายไพรัช เกษเจริญคุณ     เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศษ.บ. (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 9
โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ประวัติการทำงาน
         
พ.ศ. 2507 ครู โรงเรียนบ้านหนองไหล จ.อุบลราชธานี
              พ.ศ. 2516 ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองไหล จ.อุบลราชธานี
              พ.ศ. 2518 ครูใหญ่โท โรงเรียนบ้านหนองไหล จ.อุบลราชธานี
              พ.ศ. 2522 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองไหล จ.อุบลราชธานี
              พ.ศ. 2525 นิติกร สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
              พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกุดเป่ง จ.อุบลราชธานี
              พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี
              พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ผลงาน
         
-    ด้านความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงาน
โดยการเป็นกรรมการ พัฒนาในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน จัดห้องสมุด
ของโรงเรียนสำหรับบริการความรู้แก่ชุมชน รับเชิญไปเป็นวิทยากรใน
การอบรมบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน สนับสนุนให้บุคลากรใน โรงเรียนเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ
เป็นผู้นำชุมชนในการ ดำเนินงานกิจกรรม เช่น งานประเพณีรณรงค์
การเลือกตั้ง จัดดนตรีไทย สากล ดุริยางค์ นาฏศิลปิ์ ฯลฯ บริการแก่ชุมชน ดำเนินการติดตั้งน้ำประปา ไฟฟ้า ในชุมชน ขอสนับสนุน ที่ดินเพื่อขยาย
พื้นที่ของโรงเรียน ใช้แหล่งวิทยากรในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ ในการ จัดการเรียนการสอน นำความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่เผยแพร่แก่ชุมชนโดยการจัด นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์
ทางเอกสารและสื่อมวลชนท้องถิ่น ดำเนินการจัดสร้างพุทธสถาน
ในโรงเรียนอุบลวิทยาคม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน เป็นผู้ประสานงาน ในตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษา เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียน
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในระดับอำเภอ จังหวัด ในการ
ประเมินข้าราชการครู เพื่อปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น ประเมิน
โรงเรียนดีเด่น ประเมินข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งเป็น ศึกษานิเทศก์
ประเมินความชำนาญการและผลงานทางวิชาการ

         
-    ความสามารถในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ โดย
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ให้มีแนวทางที่ชัดเจน มีระบบการควบคุม ติดตาม ประเมิน เพื่อนำ ผลงานมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ จัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนทั้งด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ใช้หลักทฤษฎี
จิตวิทยาสังคมวิทยา มนุษยสัมพันธ์ และหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการเป็นหลัก โดยการแสวงหานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนางาน
วิชาการ เปิดโอกาศให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยคณะกรรมการ
โรงเรียนเข้ามามีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ พัฒนางาน
วิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และทำให้งานวิชาการ
พัฒนาไปในทางที่พึง ประสงค์ เกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการ
ของทุกฝ่าย จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและ โสตทัศนศึกษา เช่น ห้องสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ในโรงเรียน จัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่ครู จัดให้ มีมุมประสบการณ์ในห้อง
เรียนทุกห้อง เพื่อเสริมแหล่งความรู้แก่นักเรียน

         
-    ใช้หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มาประเมิน
การดำเนินงานทุกด้าน โดยจัด ให้มีห้องวัดผลแต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบัติงานเฉพาะ ควบคุมกำกับและนิเทศให้มีคุณภาพทั้งการออก
ข้อสอบ จัดเก็บ ทดสอบ วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลการทดสอบเพื่อนำ
ผลมาพัฒนานักเรียน พัฒนา กระบวนการจัดและประเมินผลการ
สอนของครู นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ การปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลทางการศึกษา บริการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาและปรับปรุงให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย

          -   ในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการจัดบริการ
การแนะแนวโรงเรียน ข้อมูล เกี่ยวกับนักเรียน บริการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการปรับตัวบุคลิกภาพ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ บริการ ให้คำปรึกษา
แก่นักเรียนทุกด้าน บริการสนเทศทางวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกด้าน
บริการประเมิน ผลการให้บริการแนะแนว     จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการ นักเรียน จัดชุมชนส่งเสริม
วิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ ฯลฯ ชุมชนส่งเสริมกิจกรรม
เช่น ดนตรีการงานและพื้นฐานอาชีพ นาฏศิลป์ จริยศึกษา ฯลฯ ชุมชน
ส่งเสริมการบริการ เช่น สหกรณ์ สหการ อนามัย ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาความสามารถ ของนักเรียน
ให้เต็มศักยภาพ รอบด้านและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผลงานดีเด่น
    
- ชนะเลิศห้องสมุดดีเด่น (ขนาดใหญ่) ประจำปี 2537 ของเขต
การศึกษา 10

       - ชนะเลิศโรงเรียนสอนดนตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2537 จากสำนักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

       - ชนะเลิศกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น (ขนาดใหญ่พิเศษ) ประจำปี 2538
จากสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

       - โล่เกียรติคุณผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2537 จาก
คุรุสภาจังหวัด อุบลราชธานี

        - โล่เกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2538 ของ
สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

       - ชนะเลิศในการประกวดการควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
ประจำปี 2539 ในโครงการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ

        - ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2539 ในฐานะ
ครูผู้ปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณครูของคุรุสภา

       - รางวัลชนะเลิศในการจัดกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2540 เช่นกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ สหกรณ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน และ
นาฏศิลป์ในระดับอำเภอ และจังหวัด

       - รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำปี 2541 จากคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานีและเขตการศึกษา 10

               นายไพรัช เกษเจริญคุณ ได้บริหารงานด้วยความอุตสาหะ
พยายามพัฒนาการเรียน การสอนของโรงเรียนให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่ง
คนดี มีคุณธรรม เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของ สังคม ดำเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งบุคลากร โรงเรียน และชุมชน โดยประสานความ
สัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี จนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ
ให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับก่อน
ประถมศึกษาและประถมศึกษา ประจำปี 2542

 

 


นางสาวสุวรรณา   เอมประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
สังกัดกรมสามัญศึกษา
รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2542

-------------------------

          นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์ เกิดวันที่ 21 ธันวาคม 2483
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ค.ม. จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ระดับ 9 โรงเรียนสตรีวิทยา

ประวัติการทำงาน
         
พ.ศ. 2505 ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
         
พ.ศ. 2518 ครูใหญ่โท โรงเรียนราชดำริ กทม.
         
พ.ศ. 2520 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนราชดำริ กทม.
         
พ.ศ. 2525 ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
         
พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กทม.
         
พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา กทม.

การศึกษาดูงาน
        
มีประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศหลายประเทศ
ทั้งในแถบเอเซีย ยุโรป และอเมริกา เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา

ผลงานดีเด่น
         
  - มีประวัติการบริหารสถานศึกษาที่ดีเยี่ยมหลายแห่ง โดยเริ่ม
จากโรงเรียนราชดำริ พ.ศ. 2518 - 2526 ได้บุกเบิกและพัฒนาจากฐานศูนย์ จนโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าใน ทุกด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน จนได้ รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เมื่อย้ายมา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้พัฒนาการบริหารโรงเรียน
ส่งเสริมความ สามารถพิเศษของนักเรียนด้านดนตรีไทย กีฬา ฯลฯ จนโรงเรียนได้รับรางวัลในเรื่องความ สามารถในหลายด้านโรงเรียน ราชวินิตมัธยมเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งได้ริเริ่มส่งเสริมความ สามารถ
ของนักเรียนในด้านดนตรีไทย และการตั้งวงโยธวาฑิตจนสามารถได้
รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันระดับประเทศ ประเภท ข. สำหรับที่
โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษ มีนักเรียนประมาณ
๔,๐๐๐ คน ได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาห้องสมุด ฯลฯ เพื่อประโยชน์แก่การจัด
การเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน

               - การบริหารสถานศึกษาได้ใช้หลักการ ทฤษฎีและประสบการณ์
มาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา พิจารณาจัด
ทำโครงการ จัดปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดหา นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่ง
อำนวยความสะดวกทุกด้านต่อการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล
เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน

               ทางด้านวิชาการ  
           ได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนตามความถนัด
ความสนใจ จัดศูนย์การเรียนตามหมวดวิชา ห้องสมุดหมวดวิชา สนับสนุน
ให้ครูอาจารย์ไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ ทำผลงาน ทำวิจัย จัดอบรมเชิงวิชาการให้แก่ครูเพื่อประโยชน์ต่อการ จัดการเรียนการสอนและ
สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ

               ในด้านการปกครองสำหรับนักเรียน ใช้หลักการควบคุมโดยกฎ
ระเบียบและหลักการ พัฒนาส่งเสริม คือ จัดสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเลือก จัดกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม โครงการต่อต้านยาเสพติด โครงการยกย่องผู้ประกอบ คุณความดี
และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนโดยประกาศยกย่อง มอบเกียรติบัตร
จัดหาทุน การศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน จัดโครงการบูชาครูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าใหม่ โดยผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียน
พร้อมดอกไม้ธูปเทียน มาสักการะครูก่อนเข้าเป็นนักเรียนของ โรงเรียน
ในส่วนของผู้ร่วมงาน ดำเนินการด้วยความยุติธรรม เน้นการกระจาย
อำนาจพิจารณา ความดีความชอบโดยยึดหลักผลงาน ความเสียสละ
คุณธรรม ฯลฯ จนเป็นที่ยอมรับ

               ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พยายามพัฒนาบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อการศึกษาหา
ความรู้ ด้วยการจัดทำสวนหย่อม การปลูกป่า ฯลฯ ซึ่ง มีผลทำให้นักเรียน
ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ตระหนัก และมีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้นำโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จนได้รับการ
ประเมินจาก UKSA องค์กรอิสระจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้โรงเรียน สตรีวิทยาผ่านการประเมิน ISO 14001 จัดระบบสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน
ในเรื่อง 8 เรื่อง คือ 1. การจัดการน้ำทิ้ง 2. สารพิษ/สารเคมี 3. ขยะและ
ของเสีย 4. ความสะอาด 5. ความเป็นระเบียบ ภูมิทัศน์ 6. การประหยัด
ทรัพยากรและพลังงานความร้อนแสงเสียงและรังสี 7. การปล่อยของเสียสู่
อากาศ และ 8. การป้องกันและรับเหตุฉุกเฉิน
ซึ่งถือเป็นความสำเร็จเพราะ ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการ

               - เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญทางด้านการ
บริหารและด้านวิชาการจนเป็น ที่ยอมรับให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้
ประสบการณ์ ด้านบริหารการศึกษา ในการอบรมผู้บริหาร สถานศึกษา
ระดับสูง เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ และกลั่นกรองความเชี่ยวชาญ
และผลงานทาง วิชาการ ในการเลื่อนระดับผู้บริหารโรงเรียน ระดับ 9
และผู้ช่วยผู้บริหาร ระดับ 8 และการเลื่อนระดับ อาจารย์ 2 ระดับ
7 - 8 2531 - 2538 เป็นกรรมการนิเทศผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ เป็นกรรมการประเมินผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ครูแม่แบบดีเด่น ของมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยม
ศึกษาและกรมสามัญศึกษา เป็นต้น ซึ่งทำให้ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบ การณ์ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และนำมาปรับปรุงการบริหารโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

               - ริเริ่มและเป็นผู้นำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยจะประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียน
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามความสนใจ ความถนัด เมื่ออยู่ โรงเรียน
ราชวินิตบางแก้วได้ ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทย
ให้ได้เรียนตามหลักสูตร แผนการเรียน กิจกรรมเสริมตามความถนัด
เช่น วงปี่พาทย์ไม้นวม วงเครื่องสายผสม วงอังกะลุง จนสามารถไปแข่งขัน
ได้ รับรางวัลมากมาก แม้ในปัจจุบันการพิจารณานักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษ เข้าเรียนในโรงเรียนสตรีวิทยาก็พิจารณานักเรียนที่มี
ความสามารถทางดนตรีไทยด้วย

รางวัลดีเด่น
        
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
               
- รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ส่วนกลาง พ.ศ. 2533
จากกรมสามัญศึกษา

                - รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา
พ.ศ. 2534 จากระทรวงศึกษาธิการ

                - รางวัลชนะเลิศประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม 3 ปี ติดต่อกัน
พ.ศ. 2533 - 2535

                - รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดดนตรีไทยมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 2 ปี 2536

                - รางวัลชนะเลิศวงโยธวาฑิต ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2532 - 2536
         โรงเรียนราชวินิตมัธยม

                - รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2537
                - รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2540
           โรงเรียนสตรีวิทยา

                - รางวัลห้องสมุดดีเด่น พ.ศ. 2541 จากสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย

                - รางวัลการจัดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ตามระบบ ISO 14001
จาก IKAS ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542

           
           
รางวัลเกียรติยศ
               - ครูพัฒนาตัวอย่าง ปี 2537 จากหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
                - ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ส่วนกลาง ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ศึกษาแห่งประเทศไทย

                - สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาส่งเสริมการศึกษาและสถาบัน
ประจำปี พ.ศ. 2541

                  - ผู้ทรงคุณประโยชน์ ประเภทส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธ
ศาสนาในประเทศ ประจำปี 2542

              นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการบริหาร สถานศึกษาจนประสบความสำเร็จ ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นความสามารถของนักเรียน
พัฒนาสถาพแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการศึกษา
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ จนได้รับรางวัลจากผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จมากมาย จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ให้ได้
รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
ประจำปี 2542
 

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สังกัด กรมอาชีวศึกษา
รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2542
---------------------------

               นางทัศนียา รัตนเศรษฐ เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2497
วุฒิการศึกษา สูงสุด ปริญญาโท สาขาพัฒนาบริหารศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ระดับ 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประวัติการทำงาน
          พ.ศ. 2516    ครูจัตวา ระดับ 2       โรงเรียนบ้านตะโก
         
พ.ศ. 2522    อาจารย์ 1 ระดับ 3       วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
         
พ.ศ. 2535    ผช.ผอ.       ระดับ 6        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
         
พ.ศ. 2537    ผู้อำนวยการ ระดับ 7          วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
        
พ.ศ. 2538    ผู้อำนวยการ ระดับ 8          วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
        
พ.ศ. 2541    ผู้อำนวยการ ระดับ 8          วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ผลงาน
         
- พัฒนาหลักสูตรโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในระบบการ
เรียนการสอน ได้จัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ระหว่างเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมต่าง ๆ ตามความสนใจ
ส่งเสริมการฝึกทักษะ ทดสอบฝีมือ และแข่งขันด้านวิชาชีพในสาขา
ต่าง ๆ โดยจัด แหล่งข้อมูลทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

               - ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ได้พัฒนาอาจารย์อย่างมีระบบอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง ด้านวิชาการ และ
จริยธรรม โดยสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมกับชุนชน ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง ร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่าง ๆ

               - จัดการศึกษาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
โดยเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษให้กับบุคคล
ภายนอก จัดโครงการพิเศษโดยประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
กับชุนชน เช่น การศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกต่าง ๆ การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ นักศึกษา การจัดทำและส่งประกวด
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของกรมอาชีวศึกษา ฯลฯ

                - การบริหารงานวิทยาลัย ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ ผิดชอบ จัดระบบงานให้ถูกต้องเป็นระเบียบรวดเร็ว และพัฒนาระบบงานให้เหมาะกับสภาพปัจจุบัน พัฒนาระบบงานห้องสมุด
ไอที จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ด้านวิชาชีพร่วมกับเอกชน

               - จัดสวัสดิการและนันทนาการสำหรับครูอาจารย์ เช่น
จัดทุนการศึกษาต่อ จัดที่พักอาศัย ห้องรับประทานอาหารและ
บริการน้ำดื่ม จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่จอดรถและห้องพยาบาล
ยามเจ็บป่วย และได้จัดกิจกรรมเพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างครู
-อาจารย์
ในวิทยาลัย และกับสถาบันอื่น

               - ได้ประสานงานกับชุนชนในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำวิทยาลัย ให้เป็น "ดวงประทีปทางวิชาชีพ"
มีหน้าที่จัดบริการให้แก่ชุนชน เช่น จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพ คหกรรม
ให้ความรู้ทางวิชาชีพคหกรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
สื่อกลางความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่ชุนชน

                 - สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมปลูกป่า จัดโครงการรีไซเคิล ครุภัณฑ์ นำครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
มาปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี และริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์
อีกมาก เช่น โครงการจัดสถานศึกษาให้น่าอยู่ โครงการเกษตร
สวนครัวในรั้ววิทยาลัย โครงการศูนย์ ผลิตสื่อการศึกษาไทย - เบลเยี่ยม ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลของสองประเทศ เพื่อปรับปรุง
การฝึกวิชาชีพระยะสั้น และผลิตสื่อการสอนสำหรับวิทยาลัยต่าง ๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา

               - จัดให้มีโครงการสร้างงานในสถานศึกษาเพื่อหารายได้
ระว่างเรียน สามารถแบ่งผลกำไร ให้นักเรียนนักศึกษาตามลักษณะงาน
ได้แก่ โครงการร้านอาหาร โครงการอาหารกลางวัน โครงการขนมอบ
"อศน. เบเกอรี่" โครงการอาชีพอิสระคหกรรม โครงการ Direct Sale เป็นต้น

               - รวบรวมและนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาวางแผน ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรและนำไปปฏิบัติ และติดตามผลอย่างทั่วถึง เช่น การปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ การพัฒนา องค์กรด้วยกระบวนการเพิ่มผลผลิตกิจกรรม 5 ส. ความรู้เรื่องกลยุทธการ
ใช้ ISO 9000 การพัฒนา แฟ้มงานครู เป็นต้น

                 - เป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพพิมาย จากเดิมซึ่ง
เป็นที่ดินของราชพัสดุ และ อยู่ในความครอบครองของโรงเรียนพิมายวิทยา โดยใช้งบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาและงบพัฒนา จังหวัดของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จนเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในปัจจุบัน

ผลงานดีเด่น
               
- โล่เกียรติคุณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
พ.ศ. 2541 ในฐานะผู้จัดทำ โครงการเกษตรสวนครัวในสถานศึกษา

                   
- โล่เกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข ใน พ.ศ. 2542
ในฐานะที่จัดสถานศึกษา น่าอยู่ ตัวอย่างของจังหวัดนครราชสีมา

                   
- ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นสตรีตัวอย่างแห่งปี
ประจำปี 2542 สาขานักบริหารฃ พัฒนาทรัพยากรบุคคล จากมูลนิธิ
เพื่อสังคมไทย

                   
  - ได้รับเกียรติคุณสดุดีผลงานพัฒนาจิตระดับยอดเยี่ยม ที่จัดอบรมพัฒนาจิตวิปัสสนา กรรมฐานติดต่อกันเป็นจำนวน 37 ครั้ง จากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

               นางทัศนียา รัตนาเศรษฐ เป็นครูผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม ดำรงตนในฐานะครูอย่างเหมาะสม มีบุคลิกและคุณสมบัติของ
นักบริหารอย่างเด่นชัดยิ่ง จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ในจังหวัดคัดเลือกให้เป็น ประธานคณะกรรมการอาชีว
ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
เป็นผู้ประสาน สัมพันธ์ชุมชนได้ดียิ่ง
จนได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน เป็นผู้สนับสนุนการเผยแพร่
ความรู้ ทางวิชาชีพให้แก่ชุมชน จนได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพคหกรรมของจังหวัด นครราชสีมา และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการต่าง ๆ อีกมาก
จึงสมควรได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2542
      
 

นายมานิตย์ คำงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สังกัดกรมสามัญศึกษา
รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ระดับการศึกษานอกระบบโรงเรียน / การศึกษาพิเศษ ประจำปี 2542
---------------------------

              นายมานิตย์ คำงาม เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ศศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา

ประวัติการทำงาน
          
พ.ศ. 2512   ครูตรี ระดับ 1         โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
           
พ.ศ. 2518   ครู 2 ระดับ 3          โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
           
พ.ศ. 2518   ครู 2 ระดับ 3          โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
           
พ.ศ. 2520   อาจารย์ 1 ระดับ 4     โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
           
พ.ศ. 2530   อาจารย์ 2 ระดับ 6      โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
           
พ.ศ. 2535   ผช.ผอ. ระดับ 7           โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
           
พ.ศ. 2537    ผู้บริหารโรงเรียน ระดับ 7โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร
           
พ.ศ. 2539    ผู้บริหารโรงเรียน ระดับ 8โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
                                                                                    อำนาจเจริญ

           
พ.ศ. 2541   ผู้อำนวยการ ระดับ 8โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผลงาน
         
นายมานิตย์ คำงาม เป็นผู้มีอัธยาศัยดี โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มีความเสียสละสูง รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
สนใจต่อสวัสดิการ สวัสดิภาพและผลประโยชน์ ต่าง ๆ ของผู้ร่วมงาน ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้สวยงามและเกิดความ
สะดวก ต่อการปฏิบัติ กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ
เพื่อสร้างความก้าวหน้า ในด้านการบริหาร งานได้กระจายอำนาจสู่
สายงานต่าง ๆ ในรูปคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้นำใน
การจัดกิจกรรม ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของนักเรียน เช่น จัดให้นักเรียน ได้รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ ตลอดทั้งให้ดื่มนม น้ำไอโอดีน และอาหารเสริมที่
จำเป็นต่อความ เจริญเติบโต

                 ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร ได้เป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างโรงเรียน จากที่ว่างเปล่าจนเป็นสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมแห่งหนึ่ง และเมื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน จนได้รับความช่วยเหลือ จากรัฐบาลเกาหลีตามโครงการ
"คอยก้า" เมื่อครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
โสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมมือกับคณะครูและบุคลากรพัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข สนุกกับ
การเรียน และการทำงาน ปลุกจิตสำนึกของนักเรียนและบุคลากรในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการวางแผนการ ใช้น้ำในแนวอนุรักษ์ โดยนำน้ำเสียภายในโรงเรียนมาบำบัดและปล่อยเข้าสู่แปลงเกษตรใน
ระบบน้ำหยด เมื่อนายมานิตย์กลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน
ศึกษาแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน ก็ได้สานแนวนโยบายนี้ และสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพัฒนางานให้เด่นชัดขึ้น

               นอกจากนี้ ได้จัดสภาพบรรยากาศด้านวิชาการภายในโรงเรียน
เช่น โครงการโสตการแสดง โครงการสอนซ่อมเสริมบนเรือนนอน ห้องสมุด
เคลื่อนที่ โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อเพิ่มรายได้ ระหว่างเรียน (สอร.)
โครงการศิลปะเพื่อชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้เรียน
คอมพิวเตอร์ สนับสนุนคณาจารย์ผลิตสื่อช่วยสอน CAI และนำเสนอ
คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทสรช.) ทำให้โรงเรียน
ได้รับ พระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่น โครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เมื่อ พ.ศ. 2526 ทั้งยังได้นำระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในโรงเรียน

               นายมานิตย์ เป็นผู้มีความเสียสละสูง ได้พยายามประสานงาน
กับหน่วยงานทางการแพทย์ ทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อนำเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์มาฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน และฝึกอบรม ให้ความรู้
แก่บุคลากรในเรื่องเทคนิคการสอนการใช้การซ่อมบำรุงรักษา
เครื่องช่วยฟัง ได้ร่วมมือกับ ศูนย์โสตประสาทการได้ยินกรุงเทพ
ตามโครงการไทย - สวีเดน 51 เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู
สมรรถภาพ การได้ยินฝึกนักเรียนและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ในการเลี้ยงดูบุตรพิการ

               นายมานิตย์ เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบในการบริหารงาน จนได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติ หน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 9 และได้รับคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์และโรงเรียนศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

ผลงานดีเด่น
             
- โล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ในฐานะครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง เสียสละในการสั่งสอนอบรมเยาวชนด้วยความ
เมตตาและเอาใจใส่

               
- รางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่น ประเภทโรงเรียนมัธยม
ศึกษาขนาดเล็ก พ.ศ. 2526

               
- เกียรติบัตรยกย่องในฐานะครูผู้ปฏิบัติงานมีความดีเด่น
ประจำปี 2540 ประเภท ผู้บริหารระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด อำนาจเจริญ

               
- เกียรติบัตรมาตรฐานแห่งคุณธรรม และความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
อำนาจเจริญ

          นายมานิตย์ คำงาม เป็นครูผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
มีความจริงใจที่จะบริหาร การศึกษาสำหรับผู้พิการด้วยความเสียสละ
อย่างสูง และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น ได้อุทิศตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์
ยิ่งต่อนักเรียน สังคม และประเทศชาติ ส่วนรวม จึง
สมควรได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถาน
ศึกษา ดีเด่น การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาพิเศษ
ประจำปี พ.ศ. 2542
                   

 

Copyright & copy ; 1999 MOENet Thailand Service
ข้อมูลโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภ กองวิชาชีพครู ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณครู
พัฒนาระบบโดยกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (มกราคม 2543)
ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร.281-9809,628-5643,628-5644 Fax. 281-8218

website@emisc.moe.go.th