ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ปี 256...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/25...
28 มี.ค. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2560
ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2560...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2560 ...
22 มี.ค. 2560
นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ์ 
เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Dr. Gwang-Jo Kim Director, UNESCO Bangkok และร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การยูเนสโกวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารว...
     นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ก...
9 มี.ค. 2560
นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ์ 
เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท. เรื่องแผนดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ที่ห้องประชุมสพฐ. ๑ ชั้น ๒ อาคารสพฐ. ๔
แผนดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔...
     นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วม...
8 มี.ค. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักโดยมีนพ.ธีระเกียรติ         เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 10/2560...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักโดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าก...
8 มี.ค. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในกลุ่ม วันที่ 6  มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้ารา...
8 มี.ค. 2560