ครูซี 8-9 ได้เงินประจำตำแหน่ง

Source - บ้านเมือง (Th)
Thursday, November 30, 2006 09:16

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงเรื่องค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของบุคลากรและข้าราชการครูระดับ 8 และ 9 (เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ) ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย ครม. มีมติเห็นชอบให้ปรับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้บุคลากรและข้าราชครู ระดับ 8 และ 9 เป็น 2 เท่าโดยชอบธรรม สืบเนื่องจากเดิม ครม.เคยมีมติแต่งตั้งให้บุคลากรและข้าราชการครูมีระดับวุฒิแสดงความสามารถแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัยที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.) ฯลฯ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน หรือเรียกว่า เงินประจำตำแหน่ง และจะได้เป็น 2 เท่า ตามที่ข้าราชการส่วนอื่นได้รับในเดือน มี.ค.48

แต่เนื่องจากเมื่อช่วงเดือน ก.ค.49 กระทรวงการคลังได้พิจารณาและตีความว่า บุคลากรและข้าราชการครู ระดับ 8 และ 9 ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ทำให้คนกลุ่มนี้ในส่วนเดิมที่อยู่ในตำแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่จะได้ 2 เท่า จึงเหลือเพียง 1 เท่า ส่วนกลุ่มใหม่ที่ปรับวุฒิขึ้นก็ได้ 1 เท่าไม่ได้ 2 เท่าอย่างที่แล้วมา ดังนั้น ศธ.จึงนำเรื่องให้ ครม.วินิจฉัยถึงความเป็นธรรม เพราะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากส่วนนี้ถึง 37,000 คน เป็นจำนวนเงินกว่า 2,000 ล้านบาท และเมื่อข้าราชการส่วนอื่นได้ บุคลากรและข้าราชการครูก็ควรจะได้เช่นกัน โดยเดิมระดับ 8 ได้เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ระดับ 9 ได้ 9,000 บาท อย่างไรก็ตาม ถือว่าได้บรรเทาปัญหาของข้าราชการครูได้อีก 1 เรื่อง หลังจากที่ได้เดินเรื่องนำเงินมาชดใช้ค่าวิทยฐานะให้ครูกว่า 19,000 ล้านบาท

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อด้วยว่า นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติในเรื่องงบสนับสนุนเงินทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่เดิมเอาเงินจากการขายสลากบนเดิน 2 ตัว และ 3 ตัว โดย ครม.รับปากจะจัดสรรงบกลางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในปีนี้ (2549) จะให้เงินอุดหนุน 600 ล้านบาท และจะสนับสนุนเงินจนเด็กทั้ง 2 รุ่น จำนวน 1,836 คน จบการศึกษาภายใน 4 ปี เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 9,000 ล้านบาท สำหรับรุ่นที่ 3 จะมีหรือไม่นั้น ครม.ได้มอบให้ ศธ. มาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อตกลง และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการด้วยว่า อยากให้โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เน้นให้ทุนศึกษาต่อในประเทศมากกว่าต่างประเทศในระดับปริญญาตรี และถ้าหากต้องการไปต่างประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น มีการกำหนดสาขาวิชาที่ชัดเจน อีกทั้งควรทำเป็นสัญญาข้อผูกพันเมื่อเรียนจบแล้วต้องมาช่วยเหลือประเทศชาติ

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวอีกว่านอกจากนี้ ครม.ได้เห็นชอบ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอีก 3 แห่ง คือ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ....ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ....และร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.... หลังจากนี้จะนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ส่วนที่มีการคัดค้านจากเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) นั้น ยังไม่เห็นมีใครมายื่นคัดค้านกับตน และที่เป็นประเด็นค้านก็เป็นเรื่องเก่าๆ ทั้งสิ้น ยืนยันว่าจะล้มนโยบายมหาวิทยาลัยออกนอกระบบไม่ได้ เพียงแต่ย้ำว่าการออกนอกระบบให้เป็นการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยโดยสมัครใจ

                                                                                                                                                ที่มา: กรุงเทพ--30 พ.ย.--บ้านเมือง