ครุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา: คุรุสภานำร่องตั้งศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ 20 จังหวัด

Source - เว็บไซต์คมชัดลึก (Th)
Thursday, September 28, 2006 08:09


พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 บัญญัติให้คุรุสภามีหน้าที่ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปัจจุบัน เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพควบคุม ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

เพื่อให้มีหน่วยงานรองรับดำเนินงานเรื่อง การกำกับดูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การให้บริการด้านความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทาการศึกษา รวมถึงการประสานข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา(ศมจ.)ขึ้นทั่วประเทศโดยระยะเริ่มต้น ได้จัดเป็นโครงการนำร่อง 20 จังหวัด ประกอบด้วย

ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ และพิษณุโลก ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และเลย ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรีและจันทบุรี ภาคใต้ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา โดยศูนย์มาตรฐานวิชาชีพฯ จะตั้งอยู่ในเขตการศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด

ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา(ศมจ.)นี้ มีหน้าที่หลักสำคัญ 2 ประการ คือเป็นสื่อกลางระหว่างคุรุสภากับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นศูนย์ประสานงานให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา(อสคบ.)ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา การดำเนินงานของศูนย์มาตรฐานวิชาชีพฯ จะมีคณะกรรมการบริหารศูนย์มาตรฐานวิชาชีพฯ จากสังกัดต่างๆ ศูนย์ละ 7-11 คน โดยมีหน้าที่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนดไว้

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่านใดสนใจ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร. 02282 4862 และที่ http://www.ksp.or.th
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.0-2282-2743 www.ksp.or.th

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก