สพฐ.สมุทรสาครเลือก "วัดนางสาว"ร.ร.ในฝัน

Source - เว็บไซต์มติชน (Th)
Friday, October 13, 2006 09:22


     นายไพศาล สำราญทรัพย์ นายอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 อำเภอในฝัน ปรากฏว่า โรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์และรับรางวัล คือโรงเรียนวัดนางสาว อ.กระทุ่มแบน ทั้งนี้ โรงเรียน 1 อำเภอในฝัน ต้องประกอบด้วย 1.การจัดกิจกรรมกลุ่ม อาทิ ประสบการณ์เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 2. จัดการเรียนรู้และการนำเสนอผลงานกลุ่มด้านอาชีพ 3.มีการดำเนินกิจกรรมด้านพยาบาลผู้ป่วย และ 4.จัดการเรียนรู้ในการนำเสนอผลงานดีเด่นงานศิลปะ นอกจากนี้ โรงเรียนในฝัน ประจำอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งจะต้องรักษาระดับกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่มุ่งเน้นผลปฏิบัติงาน ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์คิดอย่างมีทักษะ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาให้แก่บุคลากร โดยมีระบบการบริหารจัดการ เปิดโอกาสให้ภายนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาโรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon