กางร่างหลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง" ฉบับ"สพฐ." นักเรียนป.1-ม.6 เรียนอะไรกันบ้าง!!

Source - เว็บไซต์มติชน (Th)
Friday, November 10, 2006 08:41


       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ที่โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ มีผู้แทนสถานศึกษาสังกัด ศธ.และกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประมาณ 100 คน

ในที่ประชุมนี้ได้มีการเสนอร่างหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบรรจุเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยถือเป็นธงที่สถานศึกษาต่างๆ จะนำไปจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป ซึ่งเบื้องต้นทาง ศธ.มีแผนจะนำร่องในโรงเรียนต้นแบบใน 175 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เขตพื้นที่ฯละ 1 โรงเรียน

"มติชน" เห็นว่าเป็นสาระสำคัญจึงนำรายละเอียดของร่างหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวมาเสนอดังต่อไปนี้ ร่างหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เป้าหมาย "เกิดความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ"

มาตรฐานหลักสูตรแบ่งตามชั้นปี ดังนี้

ชั้น ป.1 (1) ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเอง (2) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (3) รู้จักการออม (4) รู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับผู้อื่น

ชั้น ป.2 (1) ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและครอบครัว (2) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (3) มีวินัยในการใช้จ่าย (4) รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับผู้อื่น (5) ชื่นชมต่อการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้น ป.3 (1) ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและชุมชนใกล้ตัว (2) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (3) วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของตนเอง (4) รู้จักการแบ่งปันทรัพยากรที่มีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (5) รักและภูมิใจในความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของตนเองและครอบครัว

ชั้น ป.4 (1) เข้าใจความหมายและนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน (ในครอบครัว) (2) เข้าใจสภาพรายรับ-รายจ่ายของตนเองและวางแผนการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (3) สำรวจการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (4) สำรวจ/ตระหนัก อนุรักษ์และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น (5) วิเคราะห์พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย และหิริโอตตัปปะ และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

ชั้น ป.5 (1) เข้าใจความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน (ในครอบครัวและโรงเรียน) (2) นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว (3) สำรวจและวิเคราะห์อย่างง่ายในการนำทรัพยากรของชุมชนมาใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (4) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน (5) วิเคราะห์พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมด้านความเพียรและความซื่อสัตย์สุจริต และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

ชั้น ป.6 (1) เข้าใจสภาพการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านต่างๆ ของชุมชน (2) สำรวจการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนที่ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (3) รู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (4) เข้าใจการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (5) นำตัวอย่างพระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมด้านความสามัคคีและการพึ่งตนเอง และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

ชั้น ม.1 รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย หลักปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้น ม.2 (1) สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง (2) นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้น ม.3 (1) เข้าใจแนวทางพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้น ม.4 (1) เข้าใจและวิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กร วิสาหกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กร วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) นำแนวทางบริหารจัดการองค์กร วิสาหกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ชั้น ม.5 (1) เข้าใจและวิเคราะห์การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) นำแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ชั้น ม.6 (1) เข้าใจและวิเคราะห์การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) นำหลักการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
--จบ--

ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon