หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2548

(อ่านดูรายละเอียดบางส่วน)

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ขอเชิญชวนครูน้อมใจถวายพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart Thailand
รณรงค์ส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 

ประกวดลูกทุ่ง ป.ป.ส. เทิดไท้ 80 พรรษา อัครศิลปิน (9 ส.ค. 50)
วิทยุศึกษา F.M.92 เปิดโลกการเรียนรู้สู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (9 ส.ค. 50)
โครงการรินน้ำใจ ให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย (9 ส.ค. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2550 (8 ส.ค. 50)
บทอาศิรวาทถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา12 สิงหาคม 2550 (8 ส.ค. 50)
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2549 (8 ส.ค. 50)
“มหัศจรรยเอกภพ”ชนะเลิศการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ ระดับประเทศ (8 ส.ค. 50)
ศธ.เปิดโครงการรณรงค์ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่าง รธน.เริ่มพร้อมกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศ (7 ส.ค. 50)
สป.ระดมสมองทำยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาวิจัย ปี 2551- 2554 (7 ส.ค. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2550 (7 ส.ค. 50)
การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ (7 ส.ค. 50)
ปฏิทินข่าว วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2550 (7 ส.ค. 50)
ขอเชิญชมรายการสด TV. 11 (6 ส.ค. 50)
ผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิกเปิดใจการชิงชัยระดับโลก (6 ส.ค. 50)
ขอเชิญครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550 (6 ส.ค. 50)
สสวท. ประกาศผลการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระดับประเทศ (6 ส.ค. 50)
มหกรรมพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติด (3 .ค. 50)
เลี้ยงต้อนรับประเทศสมาชิก ซีมีโอ (3 .ค. 50)
ขอเชิญชมรายการถ่ายสดทางสถานีโทรทัศน์ (3 .ค. 50)
ศธ.วาง 6 ระบบพัฒนาตาดีกา ปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (2 .ค. 50)
ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปราชการที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 21 (2 .ค. 50)
คาดหวังพัฒนาคุณภาพ / ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน จากการประชุมประเทศสมาชิกซีมีโอ (1 .ค. 50)
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงโครงการจัดประชุมแนะนำและเผยแพร่การใช้สื่อเรียนรู้ และจัดอบรม/สอนเสริมภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่างๆ (29 ก.ค. 50)
ขอเชิญชม รายการพิเศษหลังข่าวทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (27 ก.ค. 50)
พี่สอนน้อง : นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพประมง (26 ก.ค. 50)
กำหนดการสอบวิชาเฉพาะ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 (27 ก.ค. 50)
ศธ. จัดหลักสูตรเสริมทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย (26 ก.ค. 50)
ภาคการศึกษารวมพลัง : ปลุกประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (26 ก.ค. 50)
ผู้แทนประเทศไทยจำนวน 5 คน คว้าชัยฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ แข่งขันเมื่อวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2550 (26 ก.ค. 50)
สสวท. – SIPA จัดประกวดเว็บไซต์ที่สร้างโดย Opensource (26 ก.ค. 50)
รมว.ศธ. แนะพัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  (25 ก.ค. 50)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (24 ก.ค. 50)
ศธ.ยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับใช้ระบบหน่วยกิต   (24 ก.ค. 50)
เสริมภาพเป็นไทยในแผนยุทธศาสตร์ฯ ภาคใต้   (23 ก.ค. 50)
เปิดศักราชระดมสมองนายกสภามหาวิทยาลัยรัฐ   (23 ก.ค. 50)
ปลัดฯ ศธ แนะศึกษานิเทศก์ใช้ยุทธศาสตร์ในหลวง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา   (23 ก.ค. 50)
ศธ.เร่งจัดระบบการตรวจราชการเสริมความเข้มแข็งสู่การปฏิบัติจริง  (23 ก.ค. 50)
ศธ.ยกการปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็กเป็นวาระแห่งชาต  (23 ก.ค. 50)
เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.  (20 ก.ค. 50)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (20 ก.ค. 50)
นางธัญกมล สีดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สกอ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน Spa School Day by Thai Spa Association   (19 ก.ค. 50)
ปลัด ศธ.ฝากข้อคิดดี/ ปฏิบัติได้จริงแก่ผู้บริหารหญิงต่างองค์กร (18 ก.ค. 50)
องค์กรหลักร่วมสนับสนุน ม.โลก (18 ก.ค. 50)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างกระบวนทัศน์การให้บริการ การประสานงาน ของสำนักอำนวยการ (18 ก.ค. 50)
อยู่ดีมีสุขในสังคมไทย (18 ก.ค. 50)
รมว.ศธ.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเฮลเลนิก ประจำประเทศไทย  (17 ก.ค. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2550   (17 ก.ค. 50)
รมว.ศธ.ประชุมปรับเกณฑ์การคำนวณจำนวนครูให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย   (17 ก.ค. 50)
ในหลวงแบบอย่างการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/ จัดการประเด็นอุบัติใหม่ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (17 ก.ค. 50)
สป. – สพฐ. ทำ School Mapping รองรับ พ.ร.บ.สช.ใหม่  (17 ก.ค. 50)
แสดงศักยภาพโรงเรียนเอกชนนอกระบบและโรงเรียนวิชาชีพ 15 (2)   (17 ก.ค. 50)
ครูอาวุโสรวมน้ำใจช่วยครู – นักเรียนภาคใต้  (13 ก.ค. 50)
อาชีวะร่วมส่งมอบเสื้อเกราะกันกระสุน  (12 ก.ค. 50)
สกอ. จัดทำกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา เน้น ม/ส ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (12 ก.ค. 50)
นักศึกษาหญิง : บางคนแต่งกายไม่โดนใจ ? ตอนที่ 2 (12 ก.ค. 50)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษายุคเปลี่ยนผ่าน ตอนที่1 (12 ก.ค. 50)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุรี แก้วเล็ก) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง ประเทศญี่ปุ่นและการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย (11 ก.ค. 50)
ปฏิทินข่าววันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2550 (11 ก.ค. 50)
รมว.ศธ.ได้รับประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์ (11 ก.ค. 50)
สป.ประสานจัดทำแผนยุทธศาสตร์หลักสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (11 ก.ค. 50)
ศธ.ร่วมตอบแทนสังคมสู่พี่น้องชายแดนใต  (11 ก.ค. 50)
การศึกษาดูงานด้านอิสลามศึกษาที่ประเทศมาเลเซียของคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทย25 – 29 มิถุนายน 2550 (11 ก.ค. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2550 (11 ก.ค. 50)
รมว.ศธ. ใช้ 5 ปัจจัยหลักเป็นโอกาสและความหวังในการพัฒนาการศึกษาไทย (10 ก.ค. 50)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย และประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (10 ก.ค. 50)
ปลัด ศธ. รับมอบหนังสือ “ไอนิสไตน์ หลุมดำและบิกแบง” ให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง (10 ก.ค. 50)
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (10 ก.ค. 50)
สช. สร้างระบบประกันคุณภาพเดินหน้าพัฒนากลุ่มโรงเรียนทุกประเภท (9 ก.ค. 50)
อัตรากำลังใหม่ ศธ.รวมคืนเกษียณ ปี 50 ยังไม่พอ/ ขอเพิ่มอีก 42,053 อัตรา (9 ก.ค. 50)
ศธ. ให้การต้อนรับรมว.ศธ.อินโดนีเซีย (9 ก.ค. 50)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับมูลนิธิ  5  ธันวามหาราช (6 ก.ค. 50)
ศธ. นำยุทธสาสตร์เชิงรุกพัฒนา กศน. ในต่างแดน (6 ก.ค. 50)
จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (6 ก.ค. 50)
ปลัดศธ.ปรับมุมมองใหม่ 9 ประการ สอนเพศศึกษาแก่เยาวชนไทย/ ลดจำนวนผู้ป่วยเอดส์ (6 ก.ค. 50)
โอลิมปิกวิชาการตอบสนองความต้องการของประเทศไทย (5 ก.ค. 50)
ศธ.ระดมทุกหน่วย ถก./ขอรับการสนับสนุนงบฯ สร้างอาคารเรียน (5 ก.ค. 50)
ธนาคารกรุงไทยมอบเงิน 40 ล้านบาท สนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัยโลก (5 ก.ค. 50)
ศธ. ทำแผนพัฒนาโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ฉลองปีมหามงคล (4 ก.ค. 50)
นายศิลปชัย หอมทรัพย์ เข้าสู่ตำแหน่ง ที่ปรึกษา ศธ. ระดับ 10 (4 ก.ค. 50)
รมว.ศธ.มอบทุนพีโทรนาส/ ไปเรียน ณ ประเทศมาเลเซีย (4 ก.ค. 50)
ปลัด ศธ. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สำนักนิติการ สป. (4 ก.ค. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2550 (4 ก.ค. 50)
รมว.ศธ.ขอให้ลูกเสือ ยุวกาชาดตระหนักในวิถีประชาธิปไตย (2 ก.ค. 50)
รมว.ศธ.พุทธาภิเษกกพระพุทธประทานพร ฯ ก่อนประดิษฐาน ณ ประเทศอังกฤษ  (2 ก.ค. 50)
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นองค์ประธานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2550  (2 ก.ค. 50)
การพัฒนาคุณภาพกำลังคนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สู่ความสำเร็จในอนาคต   (2 ก.ค. 50)
การศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นคุณธรรมนำความรู้  (2 ก.ค. 50)
ศธ.จับมือยูนิเซฟจัดการศึกษาแก่เด็กชายขอบทั่วประเทศ (2 ก.ค. 50)
เจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามเข้าศึกษาดูงานอาชีวะ  (2 ก.ค. 50)
อาชีวศึกษาลงนามกับสหภาพพม่า  (29 มิ.ย. 50)
ศธ. และอีก 20 หน่วยงานร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯถวายเป็นพระสดุดีแด่เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย (28 มิ.ย. 50)
ครม. เห็นชอบปรับเงินอุดหนุน สช. 3 เรื่อง (28 มิ.ย. 50)
ปลัด ศธ. ฝาก อ.ก.ค.ศ.ทุกเขตฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่และยึดหลักธรรมาภิบาล (28 มิ.ย. 50)
ศธ.พร้อมเปิดสอบคัดเลือก ผอ.สพท. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่ม ก.ค. นี้ (28 มิ.ย. 50)
ศธ.รุกติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่” พร้อมนำหลักสูตร“โรงเรียนปลอดบุหรี่” สู่สถานศึกษาทั่วประเทศ (28 มิ.ย. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2550 (27 มิ.ย. 50)
การศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก (27 มิ.ย. 50)
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาครูฯ และห้องคอมพิวเตอร์ ที่ จ.เชียงราย (26 มิ.ย. 50)
ชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือ/ พัฒนาหลักคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (26 มิ.ย. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2550 (26 มิ.ย. 50)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา / องค์กรสนับสนุนการศึกษา (25 มิ.ย. 50)
สกอ. เดินหน้าแก้ปัญหาการแต่งกายนักศึกษา   (22 มิ.ย. 50)
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง : มิติใหม่แห่งการบริหารเพื่อความสำเร็จ (22 มิ.ย. 50)
ศธ.ลงนามความร่วมมือกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จัดสถานที่สำรับเยาวชนในโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (21 มิ.ย. 50)
การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สู่การเป็นคนดี และอยู่เย็นเป็นสุข (21 มิ.ย. 50)
ยกระดับไอทีในภาคการศึกษาด้วยมาตรฐานสากล (20 มิ.ย. 50)
กระทรวงศึกษาธิการปลื้มงาน “มหกรรมนักอ่าน” กระแสตอบรับดีเกินคาด (20 มิ.ย. 50)
นายกรัฐมนตรีมอบโอวาทแก่ผู้แทนแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (20 มิ.ย. 50)
ศธ.จัดพิธีปิดค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ ประจำปี 2550 (20 มิ.ย. 50)
อ่านด้วยตา/ อ่านด้วยสัมผัส/ อ่านอย่างไรก็ได้ความรู้ (19 มิ.ย. 50)
ค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ (19 มิ.ย. 50)
รมว.ศธ.พร้อมด้วย เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี (19 มิ.ย. 50)
รองเลขาฯ กพฐ.ร่วมแถลงข่าว "มหกรรมนักอ่าน" (19 มิ.ย. 50)
“นศ.พันธุ์ อา” คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์ ABU ประเทศไทย (19 มิ.ย. 50)
ศธ.ส่งเสริมบุคคลคุณธรรมผ่านรายการคุณพระช่วย “ ช่วงคุณธรรมนำความรู้ ” (18 มิ.ย. 50)
ศธ.จับมือ กกต. ตั้งลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (18 มิ.ย. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 8 มิถุนายน 2550 (18 มิ.ย. 50)
ยอดนักอ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมงานมหกรรมนักอ่าน (16 มิ.ย. 50)
Stang Star Style โดย นุ้ย สุจีรา ในงานมหกรรมนักอ่าน (16 มิ.ย. 50)
ศธ.ให้เขต 500 เมตรจากรั้วสถานศึกษาเป็นเขตควบคุมการขายสุรา 82 สถาบันร่วมลงนามขอแก้ไขกฎกระทรวงการคลัง (15 มิ.ย. 50)
อดีตรมว. ศธ. (ชวน หลีกภัย)ร่วมงานมหกรรมนักอ่าน (15 มิ.ย. 50)
ปลัดศธ.ย้ำ"กศน.จงพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (15 มิ.ย. 50)
ศธ.จัดพิธีมอบเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทานประจำปี 2547 และ 2548 (15 มิ.ย. 50)
เทปรายการเวทีปฏิรูปการศึกษา เรื่อง "ครูดีที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" แพร่ภาพออกอากาศเป็นรายการสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  (14 มิ.ย. 50)
ศธ.เปิดมติใหม่สร้างนักอ่านรุ่นเยาว์ (14 มิ.ย. 50)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับกองทัพบกนำนักศึกษาอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดร่วมกิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (13 มิ.ย. 50)
พันธมิตร : นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายเกรียงไกร เธียรนุกูล นายกสมาคมการพิมพ์ไทย ลงนามความร่วมมือโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์” (13 มิ.ย. 50)
ยกระดับการศึกษาพื้นที่พิเศษภาคใต้ให้ได้ 9 ปี/ขอให้ข้อมูลชัดเจน (12 มิ.ย. 50)
รมว.ศธ.เยี่ยมโรงเรียนดีของพี่น้องชาวปัตตานี (12 มิ.ย. 50)
อาชีวะ จับมือ สสว. และตลาดหลักทรัพย์ สร้างนักธุรกิจรุ่นเยาว์  (12 มิ.ย. 50)
สอศ. จับมือ สมาคมการพิมพ์ไทย พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรวิชาชีพการพิมพ์ (12 มิ.ย. 50)
สรุปผลการประชุมทางวิชาการขององค์การอนามัยโลก เรื่องการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในโรงเรียนเพื่อผลสำเร็จและการพัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษา นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา วันที่ 5-8 มิถุนายน 2550 (11 มิ.ย. 50)
ศธ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ (11 มิ.ย. 50)
สกอ. ร่วมภาคการผลิต พัฒนามาตรฐานหลักสูตรโลจิสติกส์ (11 มิ.ย. 50)
รายการ “เวทีปฏิรูปการศึกษา” (พิเศษ) เรื่อง “ 6 เดือน 6 นโยบายขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถึงเด็ก ครู สถานศึกษา และประชาชน” (8 มิ.ย. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2550 (8 มิ.ย. 50)
เชิญชม"บันทึกการศึกษาไทยในอนาคต"รายการ "จันทร์ชวนคิด" (8 มิ.ย. 50)
เชิญร่วมงานมหกรรมนักอ่าน13 – 17 มิถุนายนนี้ (8 มิ.ย. 50)
รมว.ศธ.รับมอบเงินสร้างอาคารโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย (7 มิ.ย. 50)
กศน. จัดกิจกรรม” มนต์เส้นทาง....ตามหาความเป็นมาและเรียนรู้เรื่องจตุคาม – รามเทพ “ในงานมหกรรมรักการอ่าน (7 มิ.ย. 50)
รมว.ศธ. ให้ข้อคิดผู้ได้รับทุน Fulbright (6 มิ.ย. 50)
มหิดลจับมือบ้านปูฯ จัดค่าย “เพาเวอร์กรีน” รุ่น 2 (6 มิ.ย. 50)
ศธ. จัดมหกรรมนักอ่าน สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน (5 มิ.ย. 50)
อาชีวะ จับมือ สสว. และตลาดหลักทรัพย์ สร้างนักธุรกิจรุ่นเยาว์ (5 มิ.ย. 50)
ปลัด ศธ. เชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมนักอ่าน” ผ่าน TV.5 (5 มิ.ย. 50)
6 นโยบาย ศธ. ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม/ ไม่ไกลเกินรอ (5 มิ.ย. 50)
รมวศธ.ให้โอวาทและต้อนรับนักเรียน 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ (4 มิ.ย. 50)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดกิจกรรม”เด็กไทยใส่ใจการฟอกเงิน” (4 มิ.ย. 50)
ศธ. นำร่องใช้ระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเอกภาพ (4 มิ.ย. 50)
รมว.ศธ.ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในกระทรวง ใช้ระบบบริหารจัดการซอฟต์แวร์ Teamwork ในการติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการระหว่างองค์กร (4 มิ.ย. 50)
รมว.ศธ.ตั้งเป้าบำรุงและพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ (4 มิ.ย. 50)
เปิดโครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส"ค่ายศิลปะ Art for All" (1 มิ.ย. 50)
การลงนามความตกลงว่าด้วยการยอมรับวุฒิการศึกษาไทย-จีน (1 มิ.ย. 50)
ไทย-นิวซีแลนด์ ลงนามความร่วมมือพัฒนาการศึกษาทุกระดับ (1 มิ.ย. 50)
นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ทปษ.ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สอศ. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการคนพันธุ์อา (1 มิ.ย. 50)
รมว.ศธ.มั่นใจความรู้เกิดจากการฟัง การดู  การอ่าน / ไม่ว่าสื่อใดก็ต้องอ่าน  (1 มิ.ย. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2550 (1 มิ.ย. 50)
ประกาศวาระแห่งชาติว่าด้วยการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนร่วมโครงการ 8 ล้านการให้ฯ ถวายในหลวง (30 พ.ค. 50)
เลขาธิการ กกอ. เตือน นศ. ดำรงชีวิตบนหลักความจำเป็น (29 พ.ค. 50)
ปลัด ศธ.ให้ความสำคัญโครงสร้าง สป./ ต้องดูแล (29 พ.ค. 50)
ศธ. ใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลักสกัดสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต (28 พ.ค. 50)
ศธ.จับมือเนสท์เล่ จัดโครงการ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ เด็กไทยพอเพียง” (28 พ.ค. 50)
ค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมพุทธทาส (28 พ.ค. 50)
สกอ. ดันศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยใหม่ (25 พ.ค. 50)
สอศ.ฝึกอบรมด้านสปาและความงาม   (25 พ.ค. 50)
ขอเชิญชมถ่ายทอดสดช่อง 11 การแถลงผลงานตามนโยบาย   (25 พ.ค. 50)
รมว.ศธ. มั่นใจสถานประกอบการตอบรับโครงการสหกิจ   (25 พ.ค. 50)
สอศ. จับมือ สพฐ. สอนอาชีพทำเครื่องประดับอัญมณี ให้คนพิการทางการได้ยิน  (24 พ.ค. 50)
ปลัด ศธ. รับมอบ Wheel Chair จากบริษัทใจดีเพื่อนักเรียนพิการ (24 พ.ค. 50)
การหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนกับ HANBAN (24 พ.ค. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2550 (24 พ.ค. 50)
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมการป้องกันนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในช่วงเปิดภาคเรียน (24 พ.ค. 50)
เลขาธิการสำนักพระราชวัง ลงนามความร่วมมือกับ สอศ. สพฐ. และสมาคมอัญมณีไทย เพื่อให้กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้แก่เยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน (23 พ.ค. 50)
รมว.ศธ.เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบการบริหารจัดการ(Management Support,MS) สำหรับผู้บริหาร (23 พ.ค. 50)
ปฏิทินข่าววันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550 (23 พ.ค. 50)
ศธ.จับมือ กกต.จัดโครงการลูกเสืออาสา/ กกต.สร้างวิถีประชาธิปไตย (23 พ.ค. 50)
ศธ.ตั้งเป้าคัดเด็กหัวกะทิเรียนทุนรุ่น 3 (23 พ.ค. 50)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสารสนเทศ (22 พ.ค. 50)
รมว.ศธ.เน้นการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเป็นเอกภาพ (22 พ.ค. 50)
รมช.ศธ. เน้นรับน้องให้สมเป็นกิจกรรมปัญญาชน (22 พ.ค. 50)
สกอ. คาดหวัง นศ.ค่ายเรียนรู้คุณธรรมฯ สะท้อนชุมชนเข้มแข็ง (22 พ.ค. 50)
คนพันธุ์อา อาสา กกต. (22 พ.ค. 50)
ประธาน คมช. ให้ทรรศนะ การศึกษาคือพื้นฐานความมั่นคง (22 พ.ค. 50)
กิจกรรม”เด็กไทยใส่ใจการฟอกเงิน” (22 พ.ค. 50)
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2549 (22 พ.ค. 50)
80 นิทานสร้างสานคุณธรรม (21 พ.ค. 50)
สพฐ.ร่วมมือกับมูลนิธิไทยรัฐพัฒนาโรงเรียนในสังกัด (21 พ.ค. 50)
ภารกิจ รมว.ศธ.เดินทางไปปฏิบัติราชการในจังหวัดยะลา พร้อมปลัด ศธ. และ เลขาฯ กพฐ. (21 พ.ค. 50)
สป. ระดมความคิดกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิต (17 พ.ค. 50)
ศธ.ร่วมโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (16 พ.ค. 50)
ศธ.เตรียมพร้อมพัฒนาศักยภาพข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (16 พ.ค. 50)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับมาเลเซียและสิงคโปร์ (15 พ.ค. 50)
ศธ.เดินหน้าจัดมหกรรมอินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค (15 พ.ค. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2550 (14 พ.ค. 50)
ศธ.ประกาศมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (14 พ.ค. 50)
สป.ศธ.รณรงค์สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ (11 พ.ค. 50)
"ปลัดศธ."พาไปดูการพัฒนาวิชาชีพ ครูยุค 2550 ในสหรัฐ-แคนาดา (11 พ.ค. 50)
รมว. ศธ. เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2550ณ ประเทศฝรั่งเศส (9 พ.ค. 50)
5 แนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน (9 พ.ค. 50)
ศธ.เปิดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานของครู สงขลา เขต 3 (9 พ.ค. 50)
ครม. เห็นชอบ 2 มหาลัยสงฆ์อยู่ในกำกับ ศธ. (9 พ.ค. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2550 (9 พ.ค. 50)
ศธ.มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (8 พ.ค. 50)
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ จังหวัดขอนแก่น พิษณุโลกและเชียงใหม่ (8 พ.ค. 50)
เยี่ยมชมวิทยาลัยพระราชทาน (8 พ.ค. 50)
สอศ. เร่งเครื่องผู้บริหารสถานศึกษาขับเคลื่อนมาตรการเพิ่มปริมาณคู่คุณภาพต้านกระแสปริญญานิยม (8 พ.ค. 50)
ถวายงานด้านการศึกษาวิชาชีพ (8 พ.ค. 50)
ปลัด ศธ. ให้ข้อคิดใช้การเรียนเป็นฐานสร้างชุมชนเข้มแข็ง (4 พ.ค. 50)
สายด่วนการศึกษา 1579 จับมือเอกชนระดมทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน (4 พ.ค. 50)
ศธ.ทุกหน่วยร่วมกับ กทม. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (4 พ.ค. 50)
อาชีวะ จับมือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น (4 พ.ค. 50)
รมว.ศธ.ต้อนรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (4 พ.ค. 50)
“โรงเรียน I See U มติชน 30 ปี” (4 พ.ค. 50)
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการ กอศ. ประชุมผู้บริหารในสังกัดทั่วประเทศ 404 แห่ง เพื่อมอบนโยบายเตรียมการรับเปิดเทอมปีการศึกษา 2550 ณ ห้องประชุม สจพ. (4 พ.ค. 50)
โครงการค่ายเยาวชนลูกเสือ ยุวกาชาด (3 พ.ค. 50)
สรุปข่าวการศึกษารายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2550 (2 พ.ค. 50)
รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงนามความร่วมมือกับเลขาธิการ กอศ. เพื่อผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร  (1 พ.ค. 50)
รมว.ศธ.เยี่ยมค่าย “เพื่อนพบเพื่อน ชวนกันทำความดี” (1 พ.ค. 50)
1579 เดินหน้าหาทุนส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติ (30 เม.ย. 50)
ศธ.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 3/2550 (30 เม.ย. 50)
คนพันธุ์อา : นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) (30 เม.ย. 50)
ศธ. เร่งผลักดันการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา สู่การปฏิบัติ (30 เม.ย. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดโครงการสานสายใจ เยาวชน ครู ผู้ปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม (30 เม.ย. 50)
รมว.ศธ.ยืนยันประกาศผลแอดมิชชั่นวันที่ 15 พ.ค. นี้ โดยไม่ต้องเลื่อนวันเปิดเทอม (27 เม.ย. 50)
คณะผู้แทนกรรมาธิการยุโรปจะสนับสนุนการแก้ปัญหาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (27 เม.ย. 50)
รมช.ศธ.เห็นด้วยให้ตรวจติดตามประเมินผลมีองค์กรหลักร่วมด้วย (27 เม.ย. 50)
ศธ.พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์สังคม – เศรษฐกิจฐานความรู้ (26 เม.ย. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 – 20 เมษายน 2550 (26 เม.ย. 50)
ศธ.เตรียมแนวทางแก้ปัญหา “ เด็กซิล ” (25 เม.ย. 50)
รมว.ศธ . ตรวจเยี่ยมการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูและศึกษานิเทศก์จุดอบรมที่ 18 จังหวัดนครศรีธรรมราช (25 เม.ย. 50)
ศธ. ร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศช่วยนักเรียนหารายได้ปิดภาคเรียน (25 เม.ย. 50)
ศธ. รับมอบเก้าอี้เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน (25 เม.ย. 50)
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการ กกอ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (25 เม.ย. 50)
ศธ.จัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (24 เม.ย. 50)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโกครั้งที่ 176ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่ 11-26 เมษายน 2550ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส (24 เม.ย. 50)
ศธ.ต้องการผู้บริการสังคมด้านวิชาการและประสานประโยชน์ (24 เม.ย. 50)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน (23 เม.ย. 50)
รมว.ศธ. เปิดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (23 เม.ย. 50)
รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ (23 เม.ย. 50)
สานสายใจเยาวชนฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (20 เม.ย. 50)
ศธ.เตรียมจัดงานใหญ่ส่งเสริมการอ่านในงานมหกรรมนักอ่าน (20 เม.ย. 50)
สายด่วน 1579 ช่วยนักเรียนยากจน (20 เม.ย. 50)
บ่มเพาะ : นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนต้นแบบหลักสูตร (19 เม.ย. 50)
สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2550 (19 เม.ย. 50)
รับมอบคทาสันติภาพร่วมฉลองกิจการลูกเสือเอเชีย-แปซิฟิก ครบรอบ 50 ปี (18 เม.ย. 50)
ปลัดฯศธ.แถลงข่าวสถิติผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2550 (18 เม.ย. 50)
อาชีวะทุ่มงบ 40 ล้าน ตั้งเป้าฉุด 50,000 คน เอาชนะความยากจน (12 เม.ย. 50)
ศธ.จัดค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์เยาวชนและสังคม (12 เม.ย. 50)
สาร นายก เนื่องใน"วันครอบครัว" วันที่ 14 เมษายน 2550 (12 เม.ย. 50)
พิธีปิดการอบรม The Trainer หลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครู และศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 (12 เม.ย. 50)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับ การกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 3 (12 เม.ย. 50)
การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 176 (12 เม.ย. 50)
ศธ. เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (12 เม.ย. 50)
ศธ.จัดพิธีศึกษาธิการสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2550 (12 เม.ย. 50)
เตรียมของบให้กับอาจารย์ที่ได้เคยได้รับทุนจากกองสลากเรียนต่อระดับปริญญาเอก (12 เม.ย. 50)
งานสำคัญของ สป. ปี 2550 (12 เม.ย. 50)
ศธ.เดินหน้าเน้นการตรวจราชการใน 3 เรื่อง (11 เม.ย. 50)
ศธ.เสริมความรู้ภาษามลายูถิ่น/ข้าราชการ ชายแดนใต้ (11 เม.ย. 50)
นโยบาย ศธ. ตรงใจประชาชน (11 เม.ย. 50)
ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศธ. เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2 (10 เม.ย. 50)
รมว.ศธ.มอบใบอนุญาติจัดตั้งสถาบัน พีไอที ผลิตบัณฑิตป้อนธุรกิจค้าปลีก (10 เม.ย. 50)
ศธ. เตรียมประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนเสนอยูเนสโก (10 เม.ย. 50)
ศธ. ให้ความร่วมมือรัฐบาลดำเนินงานสร้างสังคมสมานฉันท์สันติสุขบนฐานวัฒนธรรมไทย (10 เม.ย. 50)
ศธ. จัดกิจกรรมแรลลี่ เสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว (10 เม.ย. 50)
จัดค่ายฤดูร้อนวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 3 รุ่นให้เด็กใต้ (10 เม.ย. 50)
ศธ. เดินหน้าจัดงบ 1,565 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในปี 2551 (10 เม.ย. 50)
รมว.ศธ.รับมอบอัลบั้มเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมหนังสือ (9 เม.ย. 50)
รมว.ศธ.เยี่ยมศูนย์พัฒนาหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงหน่วยอบรมที่ 8 จ.สงขลา (9 เม.ย. 50)
รมว.ศธ.เยี่ยมครูที่ได้รับบาดเจ็บจากการก่อความไม่สงบ (9 เม.ย. 50)
รมว.ศธ.เปิดสัมมนา“สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ : ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพื้นที่” (9 เม.ย. 50)
กำลังใจจากคนพันธุ์อา สู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (5 เม.ย. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ.ประกาศข่าวถึงเพื่อนครูที่เข้ารับการพัฒนาและประเมินตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มี หรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษ (5 เม.ย. 50)
นางมัณฑณา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นเกียรติในพิธีลงนามผลิตหนังสือเรียนภาษาจีน (5 เม.ย. 50)
ผู้ปกครองพอใจนโยบายรับนักเรียน ศธ. ปี 50 (5 เม.ย. 50)
12 เสียงสะท้อนจากแดนใต้ (การพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) (4 เม.ย. 50)
คนพันธุ์อา พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถ ฟรี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (4 เม.ย. 50)
รมว.ศธ.รับมอบโปรแกรมดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ระบบภูมิศาสตร์ (4 เม.ย. 50)
นัดพบแรงงาน : นายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเยี่ยมชมบูธของสถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานอาชีวะ" (3 เม.ย. 50)
พัฒนาผู้นำ/ นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและการปฏิบัติ (3 เม.ย. 50)
นัดพบแรงงาน : นางศิริพรรณ ชุมนุม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดงาน"วันนัดพบแรงงานอาชีวะ" (3 เม.ย. 50)
“ 1 เมษายน 2550 : วันข้าราชการพลเรือน 2550 ” (2 เม.ย. 50)
115 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / 1 เมษายน 2550 (2 เม.ย. 50)
ปลัด.ศธ.ชี้แจงทุนทุกโครงการเด็กยังได้เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนงบฯ (2 เม.ย. 50)
คุณธรรมนำความรู้/พัฒนาเยาวชนภายใต้ 8 คุณธรรมขั้นพื้นฐาน (2 เม.ย. 50)
ศธ.อบรมโครงการเสริมสร้างวินัยแก่ผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาค โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม (30 มี.ค. 50)
กิจกรรมค่ายยุวชนศาสนสัมพันธ์ “เป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลาย” (30 มี.ค. 50)
คำปราศรัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศธ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 115 ปี วันที่ 1 เมษายน 2550 (30 มี.ค. 50)
รมช.ศธ. กับเศรษฐกิจพอเพียง : คนที่รู้จักพอเพียงจะมีอย่างเพียงพอเสนอในชีวิต (30 มี.ค. 50)
ศธ.จัด Road Show เสริมทักษะชีวิต ออนไลน์ต้านภัยเน็ต (30 มี.ค. 50)
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมกับการสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ (30 มี.ค. 50)
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (30 มี.ค. 50)
เลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ (30 มี.ค. 50)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (30 มี.ค. 50)
ศธ.อบรมผู้บริหารการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เชิญองคมนตรีติวเข้มแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง (29 มี.ค. 50)
เตรียมเสนอขอปรับโครงสร้าง 4 หน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (29 มี.ค. 50)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 นายสุขกงแสง ไชยะเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขออนุญาตเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน (28 มี.ค. 50)
พี่น้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พอใจผลงานรัฐบาลด้านการศึกษา (28 มี.ค. 50)
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2550 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (28 มี.ค. 50)
ศธ.จัดงานชุมนุมยุวกาชาด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 มี.ค. 50)
รมว.ศธ.เปิดการสัมมนาผู้นำนักศึกษา/เตรียมพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอขอคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญ (28 มี.ค. 50)
ศธ.ระดมผู้เชี่ยวชาญสร้างหลักสูตรแนวใหม่เสริมทักษะใช้อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย (28 มี.ค. 50)
เลขาฯ กอศ.ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เมียนม่า สกาย จำกัด ในการจัดส่งนักศึกษาพม่าศึกษาต่อในระดับ ปวช. (27 มี.ค. 50)
ปลัด ศธ. เสริมความรู้อินเตอร์เน็ตผู้บริหาร สป.  (27 มี.ค. 50)
ศธ.บูรณาการนโยบายสังคมด้านคุณธรรมร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  (27 มี.ค. 50)
ศธ.เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรม 4 ภูมิภาค /เสริมศักยภาพนักเรียน (27 มี.ค. 50)
ปลัด.ศธ.เผยหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมอบผู้ตรวจค้นหาโรงเรียนเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ (27 มี.ค. 50)
ศธ.เร่งทำหลักสูตรเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (27 มี.ค. 50)
ผู้แทนสหภาพแรงงานขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าพบ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (26 มี.ค. 50)
ขอแบบอย่างที่ดี/ ครอบครัวดีและอบอุ่น/ เยาวชนวันนี้ยังมีหวังในสังคม   (26 มี.ค. 50)
ศธ. เปิดโครงการ “ โรงเรียน I see U ” ช่วยเหลือ 100 โรงเรียน   (26 มี.ค. 50)
การศึกษาที่เข้าถึงรากหน้าของสังคม  :  กศน.  (26 มี.ค. 50)
รมว.ศธ.แนะการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปต้องคุณธรรมนำความรู้ (23 มี.ค. 50)
ศธ. แก้ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาเพิ่มโทษพักการเรียน หากมีพฤติกรรมรุนแรง (23 มี.ค. 50)
ปลัด.ศธ.เผยสถานการณ์ด้านการศึกษาของเด็กไทยอยู่ในระดับน่าพอใจ (23 มี.ค. 50)
วางระบบใหม่ลอยตัวค่าธรรมเนียมโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับอุดหนุน (23 มี.ค. 50)
รมว.ศธ.ขอให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา (23 มี.ค. 50)
รวมพลังเปิดทองหลังพระสืบสานโครงการพระราชดำริ (23 มี.ค. 50)
รมว.ศธ. เปิดโครงการกล่องเขียวขจี (Green Box) (22 มี.ค. 50)
อาชีวะร่วมกับบิ๊กซีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาระบบทวิภาคีสาขาธุรกิจค้าปลีก (22 มี.ค. 50)
อาชีวะ...จัดงาน “วันนัดพบแรงงานอาชีวะ” มีตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา (22 มี.ค. 50)
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการ“ปันความรู้สู่น้อง สานฝันเด็กไทยในชนบท” (21 มี.ค. 50)
รมว.ศธ. การแข่งขันแผนธุรกิจเอเชียกิจ 20 ทีมสุดท้ายTHAMMASAT ASIA MOOT CORP 2007 (21 มี.ค. 50)
รมว.ศธ.เปิดค่ายอาชีวะอาสาพัฒนาโรงเรียน I see U (21 มี.ค. 50)
สรุปผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ประจำปี 2550 (21 มี.ค. 50)
พัฒนาป่าชายเลนเป็นพิพิธภัณฑ์นิเวศวิทยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนน (20 มี.ค. 50)
สมาคมอนุบาลฯ จับมือ กองทุนบ้านเด็กดี หาแนวร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษา มอบให้ กศน.ส่งต่อปันน้ำใจให้เพื่อนชาวดอย ใน ศศช.แม่ฟ้าหลวง (20 มี.ค. 50)
ศธ.ชูคุณธรรมนำความรู้ถึงครู นักเรียนและประชาชน (20 มี.ค. 50)
การเจรจาทวิภาคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาฯ ของซีมีโอ ประเทศอินโดนีเซีย (19 มี.ค. 50)
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง อบจ.และเขตพื้นที่/ ปทุมธานี (19 มี.ค. 50)
ศธ.เตรียมเสนอแนวทางพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (19 มี.ค. 50)
สสวท.จัดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 (16 มี.ค. 50)
รมว.ศธ. เสนอแนวคิดเรื่อง การบูรณาการ ICT เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและจริยธรรมที่ดี ในการประชุมซีเมค ครั้งที่ 42 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (15 มี.ค. 50)
อาชีวะ...จับมือสยามโตโยต้า ยกระดับนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (15 มี.ค. 50)
สช. ปรับคุณภาพโรงเรียนกวดวิชา (15 มี.ค. 50)
พระสถาปนารับกิจนิมนต์ออกแบบ จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ (15 มี.ค. 50)
รมช.ศธ.บรรยายพิเศษ “ปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนาผู้บริหาร” (15 มี.ค. 50)
สกอ. มั่นใจ ประกาศผลสอบเอเน็ต (15 มี.ค. 50)
สกอ.เตรียมเสนอโครงการฯของบประมาณสนับสนุนจากAPEC (15 มี.ค. 50)
เลขาฯ กกอ. คาดหวังให้มหาวิทยาลัยเน้นหลักสูตรสำหรับคนวัยทำงาน (15 มี.ค. 50)
นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงและจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ e-learning ISKE (14 มี.ค. 50)
สพฐ.แถลงข่าวโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาฯและเทคโนฯ (14 มี.ค. 50)
รมว.ศธ.เปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ (13 มี.ค. 50)
ศธ.เฟ้นผู้กล้า รักถิ่น เป็นผอ.สพท. เพิ่ม 3 จังหวัดชายแดนใต้ (13 มี.ค. 50)
ศธ. ตั้งศูนย์ตรวจติดตามการรับนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2550 (13 มี.ค. 50)
ศธ.อบรมเข้มกฎหมายปฏิบัติราชการหวังลดเรื่องอุทธรณ์ (13 มี.ค. 50)
ศธ.ให้ตั้งอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพัฒนาพิเศษฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (13 มี.ค. 50)
ศธ.เตรียมพัฒนาการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (13 มี.ค. 50)
รมว.ศธ.เปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (13 มี.ค. 50)
สอศ. เปิดค่ายลูกเสือเนตรนารีวิสามัญครั้งที่ 14 (12 มี.ค. 50)
ภาคเอกชนหนุนพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา สนองความต้องการธุรกิจสปา (12 มี.ค. 50)
โรงเรียนแห่งความร่วมมือ โรงเรียนดีเมืองกำแพงฯ (12 มี.ค. 50)
รมช.ศธ.เป็นวิทยากรรายการบ่ายนี้มีคำตอบ (12 มี.ค. 50)
รมช.ศธ.หารือด้านการศึกษาร่วมกับอุปทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (12 มี.ค. 50)
รมว.ศธ.พบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา/เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (12 มี.ค. 50)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ (9 มี.ค. 50)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน (9 มี.ค. 50)
ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (9 มี.ค. 50)
เอกอัครราชทูตอิสราเอลเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (9 มี.ค. 50)
มติที่ครูรอคอย/ ใช้บัญชีคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนอบรมเลื่อนวิทยฐานะ อ.3 (9 มี.ค. 50)
การศึกษาดูงานด้านธุรกิจค้าปลีกของผู้บริหารและคณาจารย์อาชีวศึกษา ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ (9 มี.ค. 50)
สรุปผลการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เวียดนามครั้งที่ 1 (8 มี.ค. 50)
ศธ.จับมือ กทม.แก้ปัญหาวิกฤติการรับนักเรียน (7 มี.ค. 50)
รมช.มอบนโยบายและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสพฐ. (7 มี.ค. 50)
ศธ. ร่วมมืออิสราเอลเดินหน้า 2 โครงการ (7 มี.ค. 50)
ยกเลิกการประชุมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการศึกษาจาก รมว.ศธ (7 มี.ค. 50)
ปลัด ศธ. รุกคืบงานประชาสัมพันธ์อบรมผู้บริหารเขียนข่าว (6 มี.ค. 50)
ประชุมสัมมนาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (6 มี.ค. 50)
รมช.ศธ.ให้ความมั่นใจผลการสอบ A - NET ประกาศตรงเวลา (6 มี.ค. 50)
ศธ.ล้ำหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครู (6 มี.ค. 50)
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ สู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (6 มี.ค. 50)
ศธ.เดินหน้าพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงพร้อมเต็มที่กระจายอำนาจสู่สถานศึกษา (6 มี.ค. 50)
การประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1 (6 มี.ค. 50)
ศธ. MOE Net ปรับเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตสู่สถานศึกษา (6 มี.ค. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ.เข้าร่วมประชุมกับกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 (6 มี.ค. 50)
ศธ.อนุมัติทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้คืนให้กับนักเรียนยากจนและประสบอุทกภัย (2 มี.ค. 50)
สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบันฑิต (2 มี.ค. 50)
คุรุสภา ครบรอบ 62 ปี การเป็นสถาบันรับรองความเป็นครู (2 มี.ค. 50)
ศธ.เตรียมแนวทางโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้นักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ (2 มี.ค. 50)
ผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่เข้าเยี่ยมคราวะ (2 มี.ค. 50)
“คุณธรรมนำความรู้” วรากรณ์หนุนจัดทำทรานสคริปต์ความดี (1 มี.ค. 50)
ศธ. เปิดบริการสายด่วน “คลินิกการเงิน” (1 มี.ค. 50)
ศธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วม ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 1 (1 มี.ค. 50)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (1 มี.ค. 50)
การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติ ด้านการอนุรักษ์เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 2 (1 มี.ค. 50)
สาระจากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก (28 ก.พ. 50)
ออมอย่างถูกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินครูได้ (28 ก.พ. 50)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (28 ก.พ. 50)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามงานด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (28 ก.พ. 50)
“สี่คูณร้อย” ระบาดในกลุ่มเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (28 ก.พ. 50)
รวมพลัง 3 เดือนขับเคลื่อนการศึกษาไทย (28 ก.พ. 50)
ศธ. ร่วมกับออมสิน ยกระดับคุณภาพชีวิตครู (28 ก.พ. 50)
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (27 ก.พ. 50)
ศธ.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (27 ก.พ. 50)
ศธ.กับการช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัยผ่านรายการหมายเหตุประเทศไทย (27 ก.พ. 50)
รมว.ศธ.มอบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน (27 ก.พ. 50)
ศธ.ต้อนรับเอกอัคราชฑูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย (27 ก.พ. 50)
ศธ.จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 5 หน่วยงานหลัก (26 ก.พ. 50)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องประกาศทศวรรษการศึกษา เพื่อการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ (26 ก.พ. 50)
ศธ.จัดลำดับความสำคัญ/ เร่งด่วน พ.ร.บ.ตามแผนพัฒนากฎหมายส่วนราชการ ปี 50 แล้วเสร็จ พร้อมเสนอ ครม. (26 ก.พ. 50)
ศธ. ภูมิใจเสนอกิจกรรมสร้างพลังรักในครอบครัว (26 ก.พ. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและทิศทาง สพฐ. ในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. "การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ปี 2550" ณ จ.อุดรธานี (23 ก.พ. 50)
ศธ.จัดฝึกอบรมข้าราชการครู เพื่อแต่งตั้งเป็นจพง.ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (22 ก.พ. 50)
ปลัด ศธ. แจงเพิ่มเรื่องเงินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (22 ก.พ. 50)
ศธ. ประกาศ มาตรการป้องกันการเกิดไฟไหม้ (22 ก.พ. 50)
ศธ. ภูมิใจเสนอกิจกรรมสร้างพลังรักในครอบครัว (22 ก.พ. 50)
ศธ.เตรียมแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินให้กับครูที่อยู่ในสภาพวิกฤติมีหนี้สินท่วมตัว (22 ก.พ. 50)
รมช.ศธ.รับฟังการสรุปการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (22 ก.พ. 50)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต (22 ก.พ. 50)
รมช.ศธ.เปิดการประชุมนานาชาติ Intellectual Capital for Future Corporate values (22 ก.พ. 50)
การประชุมปฎิบัติการ หัวข้อ Learning Competency in English (21 ก.พ. 50)
การประชุมหารือระหว่างผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกับสหภาพยุโรป (21 ก.พ. 50)
ศธ.เตรียมแนวทางสนับสนุนการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (21 ก.พ. 50)
ปลัด ศธ.ชื่นชม อ.วิมล มาเทียน / สายด่วนการศึกษา 1579 บริการด้วยน้ำใจ (20 ก.พ. 50)
รมช.วรากรณ์กับแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครู (20 ก.พ. 50)
สอศ. ขานรับมาตรการ ป.โปร่งใส ระดมกรรมการกลางกำหนดสเปคครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยเกิน 3 แสน กว่า 100 รายการ (20 ก.พ. 50)
รมว.ศธ.มอบนโยบายและทิศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลปัจจุบัน (20 ก.พ. 50)
ศธ.เปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ (19 ก.พ. 50)
นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน"มหกรรมวิชาการนายโรงนิทรรศเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชย์ รวมใจนายโรงครั้งที่ 9 " ณ ร.ร. มัธยมวัดนายโรง (19 ก.พ. 50)
ผอ.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (16 ก.พ. 50)
ศธ. จับมือ 7- Eleven เปิดศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน (16 ก.พ. 50)
ปลื้มขีดความสามารถของนักศึกษา “คนพันธุ์อา” (15 ก.พ. 50)
รมว.ศธ.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี (15 ก.พ. 50)
ปลัด.ศธ.ติดตามให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (15 ก.พ. 50)
115 ปี ศธ. รวมผู้ทรงคุณวุฒิเสวนาในนโยบาย ศธ. สู่รูปธรรม (15 ก.พ. 50)
สป.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (14 ก.พ. 50)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงาน"รวมพลคนปฏิรูป ครูโคราช" (14 ก.พ. 50)
นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ สพท.นครปฐม เขต 2 (14 ก.พ. 50)
นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานมอบรางวัล การแข่งขันทักษะการพูดภาษานักเรียน (Speech Contest) (14 ก.พ. 50)
สมเด็จพระเทพฯ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (14 ก.พ. 50)
ศธ. เตรียมพัฒนาการจัดการศึกษาของ สช.และ กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (14 ก.พ. 50)
ปลัดศธ.รับมอบหนังสือ "ลูกหนังพันธุ์ล้าน" (13 ก.พ. 50)
อาชีวศึกษาฝึกอบรม 108 อาชีพทำเงิน (13 ก.พ. 50)
ศธ. ยึด 4 ประเด็นหลักใช้พัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (13 ก.พ. 50)
รมว.ศธ. (คนโคราชกิตติมศักดิ์) กับงานรวมพลคนปฏิรูป ครูโคราช (12 ก.พ. 50)
ปลัด ศธ. แต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (9 ก.พ. 50)
ศธ.จับมือ TK Park จัดงานอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ (9 ก.พ. 50)
ศธ.ร่วมกระตุ้นวัยรุ่นปรับค่านิยมใหม่รักอย่างถูกทางในวันวาเลนไทน์ (9 ก.พ. 50)
กิจกรรมสร้างสรรค์ “ค่ายคุณธรรมสมานฉันท์” (9 ก.พ. 50)
ศธ. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมหารือทุนหวยบนดิน (9 ก.พ. 50)
สาระจากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (8 ก.พ. 50)
ศธ. เร่งผลักดัน พ.ร.บ. การศึกษาเอกชน (7 ก.พ. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากร เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2549 (7 ก.พ. 50)
รมว.ศธ. มอบ 3 ประเด็นหลักเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา (7 ก.พ. 50)
ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจร่วมงาน “วัยสวย วัยใส ทรรศนะใหม่ในวันวาเลนไทม์” (6 ก.พ. 50)
สอศ. เชิญเที่ยวงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย .. (6 ก.พ. 50)
รมช.ศธ.คนใหม่เข้าทำงานวันแรก ย้ำพร้อมทำงานแก้ไขปัญหาการศึกษา (6 ก.พ. 50)
ค่ายเยาวชนเกษตรนานาชาติ (เยาวชนเกษตรลุ่มแม่น้ำโขง) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2550ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร (6 ก.พ. 50)
รมว.ศธ.เปิดการสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายใต้กองทุน ASEM (5 ก.พ. 50)
รมว.ศธ. เร่งสานต่องานปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยยึด 6 นโยบาย (5 ก.พ. 50)
นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ“รินน้ำใจ ให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย” (5 ก.พ. 50)
ประวัติ รมช.ศธ. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (2 ก.พ. 50)
ศธ.เปิดเวทีครู นักเรียน ผู้ปกครอง สร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมตามแนวคิด Positive Parenting thinking ผ่านเว็บ sema.go.th (2 ก.พ. 50)
ศธ.นำทีมอาจารย์เติมเต็มวิชาการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2 ก.พ. 50)
ปลัด.ศธ.เผยขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2550 (2 ก.พ. 50)
คุณธรรมนำความรู้สู่วัฒนธรรมสถานศึกษา (2 ก.พ. 50)
อาชีวะจัดค่ายเยาวชนเกษตรลุ่มแม่น้ำโขงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วีถีข้าวในภูมิภาคเอเซีย (2 ก.พ. 50)
รมว.ศธ.ร่วมลงนามความเข้าใจร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ กระทรวง ICT ไอบีเอ็ม และ 8 มหาวิทยาลัยชั้นเพื่อสร้างหลักสูตรวิทยาการบริการ (1 ก.พ. 50)
ปลัด ศธ. ผลักดันเต็มที่โรงเรียน สช. สู่เศรษฐกิจพอเพียง (1 ก.พ. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทางวิชาการ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา (1 ก.พ. 50)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (31 ม.ค. 50)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดงาน วันนัดพบแรงงานอาชีวะ (31 ม.ค. 50)
เด็กไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2006 NANNING CHINA (30 ม.ค. 50)
มิตรภาพสองวัฒนธรรม/นักเรียนภาคใต้กับเพื่อนชาวเหนือ (30 ม.ค. 50)
ศธ.เตรียมหาแนวทางลงโทษโรงเรียนกวดวิชาที่ทำผิดกฏหมาย (30 ม.ค. 50)
พรบ.ลูกเสือฯฉบับใหม่พร้อมนำเสนอ ครม. (30 ม.ค. 50)
นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการ กพฐ. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง สพท.อุดรธานี เขต1 (29 ม.ค. 50)
ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมทางวิชาการ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นโดย สพท.ตาก เขต 1 (29 ม.ค. 50)
การประกวดเพลงลูกทุ่งไทยระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 (26 ม.ค. 50)
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2550 (26 ม.ค. 50)
การประชุม Beyond Boundaries: Teaching English for Global Communication in Asia (26 ม.ค. 50)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 8 / 2549 (25 ม.ค. 50)
สุดยอดคนพันธุ์อา (25 ม.ค. 50)
สอศ. จัดวันนัดพบแรงงานอาชีวะ ป้อนงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกให้นักศึกษาอาชีวะ 2,900 ตำแหน่ง (25 ม.ค. 50)
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หัวใจคือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (25 ม.ค. 50)
รองเลขาธิการ กอศ. สนทนากับนักศึกษาอาชีวศึกษาที่นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน “เปิดประตูสู่เสาวภา ครั้งที่ 4” (25 ม.ค. 50)
ครูยุคใหม่ต้องมีความคิดริเริ่มบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง (25 ม.ค. 50)
ภาพรวมดี หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (24 ม.ค. 50)
สาระจากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (23 ม.ค. 50)
กระทรวงวัฒนธรรมศึกษาดูงานศูนย์บริการประชาชนศธ. (23 ม.ค. 50)
ปฐมนิเทศศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอีลเทิร์นเอเชีย (23 ม.ค. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. ร่วมงาน 51 ปีวันครู โดยมีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ หอประชุม คุรุสภา (22 ม.ค. 50)
ศธ.เตรียมเสนอแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2550 (22 ม.ค. 50)
รมว.ศธ.ปาฐกถา “คุณธรรมนำความรู้ …สู่สังคมแห่งสันติ” (22 ม.ค. 50)
เศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรที่ครูและนักเรียนปฏิบัติได้จริง (22 ม.ค. 50)
นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชนพร้อมขับเคลื่อนทั้ง 700 แห่ง (22 ม.ค. 50)
ปี 2550 ศธ. ปล่อยเงินกู้ 500 ล้านบาท แก้ปัญหาหนี้สินครู (19 ม.ค. 50)
รู้จักประเทศลาวจากหนังสือ “ใบไม้ใบสุดท้าย” (19 ม.ค. 50)
รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู (18 ม.ค. 50)
ปลัดฯศธ.เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (18 ม.ค. 50)
สอศ.มีคำสั่งแต่งตั้ง และอ.ก.ค.ศ. สอศ.มีมติให้ย้ายข้าราชการ (18 ม.ค. 50)
ประชาธิปไตยใช่แค่รูปแบบแต่ต้องเป็นวิถีชีวิต (18 ม.ค. 50)
ศธ.จัดประชุมเตรียมจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (18 ม.ค. 50)
รมว.ศธ. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นำคณะข้าราชการ ศธ.ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง และ ทำบุญข้าวสารให้วัดที่ขาดแคลน เนื่องในวันครูแห่งชาติ โดยมีข้าราชการในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกปี (18 ม.ค. 50)
เด็กไทย หัวใจไทย รักประชาธิปไตย ไทยก้าวหน้า (18 ม.ค. 50)
ผู้แทนเสนอปัญหาและข้อคิดเห็นแก่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษวันครู) (17 ม.ค. 50)
ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการว่าด้วยยูเนสโกเข้าเยี่ยมคาราวะ (17 ม.ค. 50)
ศธ.เดินเตรียมจัดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน 2550 เน้นการปลูกฝังคุณธรรม (17 ม.ค. 50)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด ลงนามความร่วมมือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (16 ม.ค. 50)
ศธ.จัดงบ 95 ล้านบาท จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (16 ม.ค. 50)
ศธ. รับมอบวีดิทัศน์และเอกสารนวัตกรรมเทิดพระเกียรติ (16 ม.ค. 50)
ความประทับใจกับวัยเด็กที่ต้องจดจำตราบนานเท่านานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2550 (16 ม.ค. 50)
นายกรัฐมนตรี ขอให้ครูเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการมีคุณธรรมจริยธรรม (16 ม.ค. 50)
ปลัด.ศธ.ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน (16 ม.ค. 50)
ศธ.เติมเต็มการศึกษาเด็กชายแดนใต้โครงการรินน้ำใจให้น้องชาวใต้เสริมความรู้... สู่มหาวิทยาลัย (16 ม.ค. 50)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม "รักและห่วงใย...เป็นกำลังใจให้เธอเสมอ" (15 ม.ค. 50)
นายปัญญา แก้วกียูร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. เป็นผู้นำขบวนนักเรียนและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศและของที่ระลึก จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เนื่องในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (15 ม.ค. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบแผ่นซีดีเพลงเทิดพระคุณครูทั่วแผ่นดิน มอบโดยคุณประภาส ชลศรานนท์ พร้อม คณะผู้บริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (15 ม.ค. 50)
งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ ลานพระราชวังดุสิต บริเวณสนามเสือป่า ปีนี้ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองมากเป็นพิเศษทำให้การจัดงานฉลองวันเด็กปีนี้คึกคักเป็นพิเศษ (13 ม.ค. 50)
Dr.Mary Male ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาพิเศษของ San Jose State University, California, USA เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (12 ม.ค. 50)
นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการสาธารณูปโภคเพื่อเยาวชน ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง (12 ม.ค. 50)
นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ.พร้อมคณะร่วมต้อนรับคณะนักเรียนโครงการอบรมความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ (12 ม.ค. 50)
ประสบการณ์ที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันภัย / ทำในสิ่งที่ชอบจะทำอะไรก็ทำได้ดี /สิ่งๆ ดีๆ ที นายกสุรยุทธ์ฝากเด็กและเยาวชนดีเด่น (11 ม.ค. 50)
เอกอัครราชฑูตคิวบาประจำประเทศไทย เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (11 ม.ค. 50)
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด (11 ม.ค. 50)
ติวเข้มสาวพันธุ์ “อา” (10 ม.ค. 50)
อาชีวะบริการ (10 ม.ค. 50)
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการศึกษา สำหรับสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (9 ม.ค. 50)
ศธ.ดึงลูกเสือดูแลความเรียบร้อยวันเด็ก (9 ม.ค. 50)
ศธ.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ (9 ม.ค. 50)
เด็กไทยยุคใหม่ ชีวิตงาม ความพอเพียง (8 ม.ค. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไป ยังพื้นที่ภาคใต้ เพื่อร่วมประชุมปรึกษากับผู้นำ ท้องถิ่น และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (8 ม.ค. 50)
นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ .) ตรวจเยี่ยมและชมกิจกรรมการเรียนการสอนของครู นักเรียนและ ให้กำลังใจแก่ครู นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา (8 ม.ค. 50)
รายงานผลการตรวจราชการ (8 ม.ค. 50)
ศธ.ร่วมกับบริษัทคอมฯ ชื่อดังเสริมทักษะ ICT นักเรียนมัธยม (5 ม.ค. 50)
เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว (5 ม.ค. 50)
หอธรรมยาณเวศก์สมุจย์สถานศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา (4 ม.ค. 50)
แนวทางการพัฒนาทุนการศึกษา ( 1 อำเภอ 1 ทุน) รุ่นที่ 3 (4 ม.ค. 50)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยและทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม (4 ม.ค. 50)
ศธ.จับมืออินเดียแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระบบ Child Center (4 ม.ค. 50)
ศธ.จัดทัศนศึกษาชมพืชสวนโลกเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 4 รุ่น (4 ม.ค. 50)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรม อัจฉริยภาพทางวิชาการ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ.เพชรบูรณ์ (4 ม.ค. 50)
นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดวังยายฉิม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (4 ม.ค. 50)
รองปลัดศธ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ม.ค. 50)
“16 มกราคม วันครู ท่านกลับไปไหว้ครูแล้วหรือยัง ” (3 ม.ค. 50)
อาชีวะจัดฝึกอบรมวิชาชีพชั่วโมงละ 1 บาท (3 ม.ค. 50)
รมว.ศธ.ให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเยอรมันประจำประเทศไทย (3 ม.ค. 50)
จักษุรัตนินมอบแผ่นทดสอบสายตาเด็กให้โรงเรียนประถมทั่วประเทศ (29 ธ.ค. 49)
งานวันสบาย สบาย สุขสันต์วันปีใหม่ 2550 (29 ธ.ค. 49)
ศธ. จัดอาจารย์ดัง ติวเข้มนร.ใต้ เข้ามหาวิทยาลัย (29 ธ.ค. 49)
รองปลัดศธ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (28 ธ.ค. 49)
รมว.ศธ.บรรยายพิเศษ “พลิกวิกฤต สู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไทย” (28 ธ.ค. 49)
สอศ. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงานให้บริการฟรีตรวจสภาพรถยนต์ร่วมลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย (28 ธ.ค. 49)
ศธ.จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาชีวิตด้วยเศรษกิจพอเพียง สร้างวินัยทางการเงินและการดำรงชีวิตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา (27 ธ.ค. 49)
ปลัด.ศธ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (27 ธ.ค. 49)
ปลัด.ศธ.รับมอบ VCD บันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (27 ธ.ค. 49)
ศธ. Focus Group Discussion ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมยุวกาชาด (26 ธ.ค. 49)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดอาคารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ และทอดพระเนตรนิทรรศการการจัด การเรียนการสอน ณ โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ (25 ธ.ค. 49)
เร่งจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา (25 ธ.ค. 49)
นศ. มทส. มอบดอกไม้ให้กำลังใจ รมว.ศธ. เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (25 ธ.ค. 49)
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ (25 ธ.ค. 49)
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กับความเปลี่ยนแปลงของศึกษาไทย (25 ธ.ค. 49)
สอศ.จัดทีมอาชีวะบริการช่วยเหลือพื้นที่ภาคใต้ที่โดนมรสุมถล่ม (22 ธ.ค. 49)
ความชัดเจน ม.ในกำกับของรัฐผ่านรายการบ่ายนี้มีคำตอบ  (22 ธ.ค. 49)
สอศ. ร่วมมือพัฒนานักเรียนเนปาลด้านสิ่งทอ (22 ธ.ค. 49)
ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมชี้แจงในรายการพิเศษประโยชน์สุขเพื่อประชาชน การช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  (22 ธ.ค. 49)
รมว.ศธ. ชี้สภาการศึกษายังเป็นแนวทางพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล (22 ธ.ค. 49)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ร่วมกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (21 ธ.ค. 49)
สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 47/2549 (20 ธ.ค. 49)
ศธ.เตรียมจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (20 ธ.ค. 49)
ระดม นศ. อาชีวะวันละกว่า 1,700 คน เปิดศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 167 แห่ง บริการตรวจสภาพรถยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่  (20 ธ.ค. 49)
ศธ.จัดแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เน้นผลงานตามนโยบายของรัฐบาล  (19 ธ.ค. 49)
รมว.ศธ.เปิดงาน “สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ 50” (18 ธ.ค. 49)
คุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข (18 ธ.ค. 49)
จัดการศึกษาฯรูปแบบสหกิจ MOU ศธ.กับท้องถิ่นการแก้ปัญหาที่ลงตัว (18 ธ.ค. 49)
ศธ.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมทักษะเยาวชน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (18 ธ.ค. 49)
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ชี้แจงผ่านรายการสายตรงทำเนียบ (18 ธ.ค. 49)
อาชีวะจับมือราชมงคล พัฒนาบุคลากร (18 ธ.ค. 49)
กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างทักษะเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  (15 ธ.ค. 49)
ปลัดกระทรวงฯเปิดเผยการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (15 ธ.ค. 49)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา (15 ธ.ค. 49)
เปิดงาน “ธรรมศาสตร์บุค เฟสติวัล” มหกรรมหนังสือกลางสวนสวย ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (15 ธ.ค. 49)
“ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย” (15 ธ.ค. 49)
ศธ.เปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2550 (15 ธ.ค. 49)
ศธ.ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 ธ.ค. 49)
เครือข่ายสมัชชาการศึกษายื่นเสนอนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4 ประเด็น (13 ธ.ค. 49)
องค์การอนามัยโลกสำนักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่งตั้งนางจรวยพร ธรณินทร์เป็นผู้แทนเตรียมการจัดประชุมสุขภาพนักเรียนระดับโลก (13 ธ.ค. 49)
ปลัด.ศธ.ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ(12 ธ.ค. 49)
รมว.ศธ.มอบนโยบายารปฏิรูปการศึกษาแก่สหพันธ์ครูภาคเหนือ(12 ธ.ค. 49)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในการประชุม สัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานแขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (12 ธ.ค. 49)
นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการขยายผลโรงเรียนใช้ ICT (12 ธ.ค. 49)
ปลัด.ศธ.ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (12 ธ.ค. 49)
สหพันธ์ครูภาคเหนือนำเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อรมว.ศธ. (10 ธ.ค. 49)
อาชีวะจับมือ ปตท. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 100 แห่ง บนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ (8 ธ.ค. 49)
ศธ.เตรียมนำร่องพัฒนาโรงเรียนตาดีกา ตามหลักการของ UNICEF (8 ธ.ค. 49)
ปลัดศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรรมการสวัสดิการศึกษาในสถานศึกษา (8 ธ.ค. 49)  
ศธ.เตรียมเปิด เวบไซต์ www.sema.go.th รวบรวมแผนการเรียนการสอนป้องกันอุบัติภัย (8 ธ.ค. 49)  
ศธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ (8 ธ.ค. 49)  
ปลัดศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรรมการสวัสดิการศึกษาในสถานศึกษา(8 ธ.ค. 49)
ชิญบริจาคถุงน่องทำขาเทียมชุบชีวิตใหม่ผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศล (8 ธ.ค. 49)
ปลัดศธ.ร่วมหารือภาคเอกชนด้านเทคโนโลยี (7 ธ.ค. 49)
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัย (หลังน้ำลด) (7 ธ.ค. 49)
ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ร้อยรัก สามัคคี ร่วมสร้างความดีถวายในหลวง" และพิธีประกาศปณิธาน “เดินตามรอยเท้าพ่อ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7 ธ.ค. 49)
ศธ.รับมอบหนังสือ“พระราชาผู้เป็นที่หนึ่งในโลก”(6 ธ.ค. 49)  
ปลัด ศธ. เตรียมเปิดโครงการอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อเยาวชน ศธ.(6 ธ.ค. 49)  
ประชุมนานาชาติด้านการศึกษา UNESCO-APEID ครั้งที่ 10 (6 ธ.ค. 49)  
ข้าราชการศธ.เฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(6 ธ.ค. 49)  
รมว.ศธ.เปิดการประชุม เรียนรู้คู่กันเพื่อวันข้างหน้า : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (6 ธ.ค. 49)  
นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครปฐม (6 ธ.ค. 49)  
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. และคณะพร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ตรวจเยี่ยม ร.ร.เรียนที่ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี  (6 ธ.ค. 49)  
รมวศธ.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ (4 ธ.ค. 49)  
ศธ.ปล่อย “คาราวานบำเพ็ญประโยชน์เยาวชนไทยใจอาสา ลูกเสือ ยุวกาชาด ร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัย” (4 ธ.ค. 49)  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2549 ในงาน พลังอาชีวะสร้างชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพค เมืองทองธานี
(3 ธ.ค. 49)  
ศธ.ขอเชิญชมการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2549 (1 ธ.ค. 49)  
Open Ceremany of JITMM 2006 & 6 th APTHC (1 ธ.ค. 49)  
รมว.แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ” (1 ธ.ค. 49)
เปิดแล้วพลังอาชีวะ สร้างชาติ (1 ธ.ค. 49)
รมวศธ.เปิดงานคอนเสิร์ตของโมซาร์ท “Liederabend” (1 ธ.ค. 49)  
ศธ.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (1 ธ.ค. 49)  
ปลัด ศธ.เป็นประธานรับมอบพรินเตอร์ (30 พ.ย. 49)  
ศธ.สนับสนุน กทม. ยกร่างจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับ กทม.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (30 พ.ย. 49)  
สกอ.เร่งแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (30 พ.ย. 49)  
การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาขององค์การซีมีโอและอาเซียน (30 พ.ย. 49)
การเปิดตัวรายงานการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชน (30 พ.ย. 49)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (25 พ.ย. 49)
สถานที่สอบและห้องสอบ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 ธันวาคม 2549 (25 พ.ย. 49)
การเปิดตัวรายงานการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชน (30 พ.ย. 49)  
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบข้อตกลง Brisbane Communique (30 พ.ย. 49)  
คณะกรรมการกองอำนวยการประชุมวันสถาปนายุวกาชาดไทย (30 พ.ย. 49)  
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียนศรีอยุธยา (28 พ.ย. 49)
สอศ.จัดงานพลังอาชีวะสร้างชาติ ครั้งที่ 3 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในหลวง(28 พ.ย. 49)
ผลการตรวจติดตามและการตรวจราชการในกรณีพิเศษ (28 พ.ย. 49)
ศธ.ขยายเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (28 พ.ย. 49)
รมว.ศธ.รับมอบคอมพิวเตอร์ (27 พ.ย. 49)
รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 27 พ.ย. 49)
นายกรัฐมนตรียึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (24 พ.ย. 49)
ตั้งเป้าแจกใบประกอบวิชาชีพให้ครบ (24 พ.ย. 49)
สช.ไฟเขียวนานาชาติ 108 แห่งเก็บ(24 พ.ย. 49)
ก.ค.ศ. อนุมัติอาจารย์ 3 จำนวน 168 ราย (24 พ.ย. 49)
ค่าเล่าเรียนลอยตัว (24 พ.ย. 49)
ฝาก “ซีมีโอ” ถกความเสมอภาคการศึกษา (24 พ.ย. 49)  
อนุมัติงบพิเศษครูอัตราจ้าง (24 พ.ย. 49)
วิดีโอรายการเวทีปฏิรูปการศึกษา
ก.ค.ศ. อนุมัติอาจารย์ 3 จำนวน 168 ราย(24 พ.ย. 49)
นายกรัฐมนตรียึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (24 พ.ย. 49)
ตั้งเป้าแจกใบประกอบวิชาชีพให้ครบ  (24 พ.ย. 49)
สช.ไฟเขียวนานาชาติ 108 แห่ง เก็บค่าเล่าเรียนลอยตัว (24 พ.ย. 49)
ฝาก “ซีมีโอ” ถกความเสมอภาคการศึกษา (24 พ.ย. 49)
อนุมัติงบพิเศษครูอัตราจ้าง(24 พ.ย. 49)
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพบปลัด ศธ. แสดงความยินดีและหารือขอรับการสนับสนุน (23 พ.ย. 49)
ครูสอนศาสนาอิสลามพบ รมว.ศธ. พร้อมรับนโยบาย (23 พ.ย. 49)
พิธีลงนาม mou การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (23 พ.ย. 49)
รมว.ศธ.มอบใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญีปุ่น (23 พ.ย. 49)
กบข.เผยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน (23 พ.ย. 49)
สป.ก้าวสู่การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ รุกงาน ศธ. สอดคล้องการบริหารราชการแนวใหม่ (21 พ.ย. 49)
ทุกภาคส่วนร่วมไว้อาลัยในงานพระราชทานเพลิงศพครูกุลธิดา ครูดีที่ต้องจดจำ (สตรขที่ 12 ยะลา) (21 พ.ย. 49)
คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เดินทางไปประชุมคณะครูจากอำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน700 คน (21 พ.ย. 49)
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสุรีย์ประภา ตรัยเวช รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานกีฬาอาชีวศึกษามุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 3 (21 พ.ย. 49)
นักศึกษาอาชีวะออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองภายหลังภาวะน้ำลด (21 พ.ย. 49)
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ในปี 2554 (21 พ.ย. 49)
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ปิดโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่4”ทุกคนเกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน (21 พ.ย. 49)
คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ เป็นประธานเปิดการแข่งขันภาษาจีน เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 (21 พ.ย. 49)
ศธ .ร่วมหารือ คณะผู้แทนรางวัลเยาวชนนานาชาติ(The duke of Edinburgh) วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนไทย (21 พ.ย. 49)  
ศธ. พิจาณาการให้คะแนนและเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามแผนฯประจำปีงบประมาณ 2550 (21 พ.ย. 49)
เตรียมส่งคณะลูกเสือไทยไปงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 21 ที่ประเทศอังกฤษ (21 พ.ย. 49)  
ศธ .ร่วมหารือ คณะผู้แทนรางวัลเยาวชนนานาชาติ(The duke of Edinburgh)วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนไทย(21 พ.ย.49)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการบริหารสถาบัน (21 พ.ย. 49)
สกสค.รับสมัคร"ผอ.องค์การค้า" ประกาศ 5 ยุทธศาสตร์แก้หนี้ครู (21 พ.ย. 49)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดสรรงบประมาณ ปี 2550 สนับสนุนการจัดศึกษาและกิจกรรมตามนโยบาย(21 พ.ย. 49)
สรุปผลการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (21 พ.ย. 49)
สกอ.แจ้งกำหนดการสอบ A-NET และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (17 พ.ย. 49)
ฝากความหวังดีถึงครู 3 จว.ชายแดนภาคใต้ผ่าน website และตู้ ปณ. 47 ศธ. (20 พ.ย. 49)
อาชีวะออกให้บริการ ลุยงานทันทีภายหลังน้ำลด (21 พ.ย. 49)
รมว.ศธ. เปิดงานนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 36 (20 พ.ย. 49)
อาชีวะหนุนเด็กเล่นหุ่นยนต์ (17 พ.ย. 49)
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ประเทศไทย จัดเสวนา “เด็กอยากเล่า ใครอยากฟัง”(17 พ.ย. 49)
สกอ.แจ้งกำหนดการสอบ A-NET และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (17 พ.ย. 49)
รมวศธ.รับมอบช่อดอกไม้จากรองนางสาวไทย แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (17 พ.ย. 49)
เยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ( กลุ่มพร้าววังหิน) และชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พระสงฆ์และ อบต. นำแพร่ จัดโครงการ "ปลูกป่าต้นกล้าเพื่อพ่อ Plants For King" (17 พ.ย. 49) นางมัณนา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ "84ปี ศรีสุริโยทัยเทิดไท้มหาราช"ปวงประชามหาปิติ (17 พ.ย. 49)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2549 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 (16 พ.ย. 49)
อาชีวะเปิดเวทีแข่งหุ่นยนต์ให้น้อง ร.ร. ตชด.และมัธยมได้ประลองฝีมือด้านเทคโนโลยี  (16 พ.ย. 49)
ศธ.นำร่อง 9 โรงเรียนต้นแบบรับมือปัญหาภัยพิบัติ (16 พ.ย. 49)
ก.พ.ร. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อรับนโยบายพัฒนางาน (16 พ.ย. 49)
ศธ.รวมเป็นหนึ่งเดียวร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 49 ปวงประชามหาปิติ (16 พ.ย. 49)
สอศ.วาง 5 มาตรการเร่งขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (15 พ.ย.49)
สาระจากการประชุมเรื่อง ปรึกษาหารือการดำเนินงาน “คุณธรรมนำวามรู้” (14 พ.ย.49)
รองปลัด ศธ.เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขในการดำเนินการศึกษา กิจการโรงเรียนนานาชาติ (15 พ.ย. 49)
รองนายกฯ เปิดงานการพัฒนาระบบราชการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (15 พ.ย. 49)
เสนอปรับสถานภาพครูอัตราจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15 พ.ย.49)
สาระจากการประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 (15 พ.ย.49)
สพฐ. จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน " ระหว่างปีงบประมาณ 2547-2549 (15 พ.ย.49)
รองปลัดศธ.รับมอบเงิน สมทบดอกผลมูลนิธิทุนตาเฮอร์สยามวาลา (15 พ.ย.49)
สป.ศธ.จัดโครงการสอดรับนโยบาย “คุณธรรมนำความรู้” (14 พ.ย.49)
ปลัด ศธ. ขานรับนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่ทุกโครงการของ สป. (14 พ.ย.49) /font>
สพฐ.มอบสื่อบทเรียน ( Courseware ) (14 พ.ย.49)
ประธานประธานสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลกเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (10 พ.ย.49)
ศธ.รับมอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด(10 พ.ย.49)
ปลัด.ศธ. แต่งตั้งรักษาการที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนัก (10 พ.ย.49)
ปลัด.ศธ. เผยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (10 พ.ย.49)
รมว.ศธ.(ศ.ดร.) วิจิตร ศรีสอ้าน ร่วมประชุมกับรมว.ศธ.กัมพูชา ในงาน Asia-link Symposium (10 พ.ย.49)
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานชื่อรางวัล Princess Maha Chakri Award แก่ครูดีในวันครูโลก ปี 2007 (10 พ.ย.49)
ปลัด.ศธ. แต่งตั้งรักษาการที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนัก (10 พ.ย.49)  
ปลัด.ศธ. เผยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (10 พ.ย.49)  
รมว.ศธ.(ศ.ดร.) วิจิตร ศรีสอ้าน ร่วมประชุมกับรมว.ศธ.กัมพูชา ในงาน Asia-link Symposium (10 พ.ย.49)  
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานชื่อรางวัล Princess Maha Chakri Award แก่ครูดีในวันครูโลก ปี 2007 (10 พ.ย.49)  
ปลัด ศธ. นำนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่เยาวชนผ่านรายการโทรทัศน์ (10 พ.ย.49)  
ศธ. นำร่อง 80 สถานศึกษา ต้นแบบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง (9 พ.ย.49)  
ครู 3 จว.ใต้ขอขวัญกำลังใจแก่ รมว.ศธ. (8 พ.ย.49)  
นายกสุรยุทธเดินทางมาพบปะนักเรียน นักศึกษา และครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (8 พ.ย.49)  
รมว.ศธ.เปิดสัมมนาปรัชญาขงจื้อ (7 พ.ย.49)  
รมว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (7 พ.ย.49)  
ศธ.ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่นขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก(6 พ.ย.49)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรรายการเวทีปฏิรูปการศึกษา
(คลิกชมวิดีโอรายการเวทีปฏิรูปการศึกษา) (6 พ.ย.49)  
ศธ.ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่นขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก(6 พ.ย.49)  
รมว.ศธ. (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ย้ำเพื่อความมั่นใจถ่ายโอนสถานศึกษาให้ อปท. บัญชี 1 ไร้ปัญหา ส่วนบัญชี 2 ขอพิจารณาอีกครั้ง (3 พ.ย.49)  
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันครบรอบ 6 ปี สมศ. (3 พ.ย.49)  
ทิศทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (3 พ.ย.49)  
รมว.ศธ. ให้ความสำคัญการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาแก่ อปท. (2 พ.ย. 49)
ศธ.รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 22 อัตรา  (2 พ.ย. 49)
ศธ.ร่วมกับ สสส.ผลักดันกองทุนสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว (2 พ.ย. 49)
ศธ.จับมือรัฐบาลญี่ปุ่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภัยพิบัติทางธรรมชาติ (2 พ.ย. 49)
รมว.ศธ. (วิจิตร ศรีสอ้าน) รวมน้ำใจช่วยน้ำท่วม (2 พ.ย. 49)
ปลัด ศธ. ร่วมด้วยช่วยน้ำท่วม (2 พ.ย. 49)
ขอเชิญชมรายการสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศช่อง 11   เรื่อง นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศธ. วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 49 เวลา 13.00 - 14.00 น. (31 ต.ค. 49)
รมว.ศธ.มอบหมายให้ ดร.อำรุง จันทวานิช เลขาธิการ สกศ. เป็นผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมประชุม Education Forum for Asia ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2549  ณ  กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(1 พ.ย. 49)

วิสัยทัศน์ และการบริหารจัดการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2550 (1 พ.ย. 49)
ปลัด ศธ. มอบอำนาจรองปลัด ศธ. (1 พ.ย. 49)
ปลัด ศธ. แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (1 พ.ย. 49)
รายการสอนเสริมทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 (1 พ.ย. 49)
ปลัดศธ.มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรองปลัดศธ. 2 ท่าน (31 ต.ค. 49)
ศธ.จัดโครงการ “บทดี ชีวิตสวยงาม” เป็นเครือข่ายเยาวชนอีทีวีสร้างสื่อดีสู่สังคม (31 ต.ค. 49)
ยินดีกับตำแหน่งรองปลัด ศธ.(30 ต.ค. 49)
มอบดอกไม้แสดงความยินดีรองปลัด ศธ. (30 ต.ค. 49)

พิธีรับมอบงานในตำแหน่งปลัด ศธ.(30 ต.ค. 49)

เครือข่ายพันธมิตรเสริมสวยนานาชาติ จับมืออาชีวะเปิดประตูสู่โลกเสริมสวย (27 ต.ค. 49)
ความร่วมมือด้านการศึกษากลุ่มประเทศ BIMSTEC (27 ต.ค. 49)
การระชุม "เพศศึกษาเพื่อเยาวชน"
(26 ต.ค. 49)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.วิจตร ศรีสอ้าน) กับสาระการประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 (25 ต.ค. 49)
ศธ. เสนอยุบรวมกองทุนลดความซ้ำซ้อน (25 ต.ค. 49)
รองนายกฯ เยี่ยมหารือกับผู้บริหารระดับสูง 5 องค์กรหลักใน ศธ. (24 ต.ค. 49) 
ศธ.ช่วยเหลือน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี (24 ต.ค. 49) 
ดร.จรวยพร ธรณินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2549 (20 ต.ค. 49)
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายวิเชียร จงอภิรมย์สกุล ร่วมลงนามความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ (20 ต.ค. 49)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ให้สาระจากการประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก วันที่ 17 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ  
สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 4 (19 ต.ค.49)  
ศธ.ปล่อยคาราวาน “เสมาร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” (19 ต.ค.49)  
นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ตรวจเยี่ยมคณะครู-อาจารย์แผนกช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ  (18 ต.ค.49)  
สำเนาพระราโชวาทสมเด็จพระเทพฯ  พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549  
ปลัด ศธ. มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย(17 ต.ค.49)
ชาว ศธ. แสดงความยินดีกับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ในโอกาสรับตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติฯ (17 ต.ค.49)  
อาชีวะมอบเรือไฟเบอร์กลาสช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม(16 ต.ค.49)  
รมว.ศธ. (วิจิตร ศรีสอ้าน) ให้พิจารณา พ.ร.บ.ที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกก่อนเสนอ ครม.(16 ต.ค.49)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549
เดินเท้า ก้าวธรรม จากสวนโมกข์สู่เสถียรธรรมสถาน (15 ก.ย. 49)
ศธ.เตรียมเปิดเสรีทางการศึกษา (16 ต.ค. 49)
ศธ. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (16 ต.ค. 49)
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ออกกู้ภัยน้ำท่วมช่วยเหลือชุมชนในหมู่บ้านบางกะปิทาวน์เฮาส์ โดยนำเครื่องสูบน้ำและกระสอบทรายไปสมทบตามจุดต่างๆ เพื่อระบายน้ำและกั้นน้ำ (12 ต.ค. 49)
ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (13 ต.ค. 49)
รมว.ศธ.ให้ศึกษานิเทศก์ร่วมมือกับสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น (13 ต.ค. 49)
นางศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม และนายคีช ฮาร์ดี้ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเวสทิน    แกรนด์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ประจำปีการศึกษา 2549 (13 ต.ค. 49)
ปัญหาน้ำท่วม / 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ นโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ. (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) (12 ต.ค. 49)
ปลัด.ศธ.เปิดงาน “เปิดโลกอนุบาล เรียน เล่น สร้างสรรค์ วันวัยใส” (12 ต.ค. 49)
อาชีวศึกษาเร่งผลิต “เรือพายไฟเบอร์กลาส” ช่วยน้ำท่วม พร้อมเปิดศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ - เครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี (11 ต.ค. 49)
คู่มือการบริหารทุนการศึกษา : โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการสานฝันให้เป็นจริง ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.- 15 ต.ค.49 (6 ก.ย. 49)
รมว.ศธ. คนใหม่เร่งเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา (11 ต.ค.49)
รมว. ศธ. เน้นหลักคุณธรรมนำความรู้ปฏิรูปการศึกษา (11 ต.ค.49)
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางรับตำแหน่ง (11 ต.ค.49)
สรุปผลการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันครูโลก (9 ต.ค.49)  
สจพ.เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2549 วันที่ 14 ตุลาคม 2549 จ.ชลบุรี (5 ต.ค.49)  
ศธ.เตรียมใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง นำร่องในสถานศึกษาทั่วประเทศ (9 ต.ค.49)
ศธ. ประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรพร้อมรับ รมว.ศธ.ใหม่(9 ต.ค.49)
พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ ครูเป็นกุญแจสำคัญพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานวันครูโลก(6 ต.ค.49)
ผู้บริหารอาชีวะตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง (6 ต.ค.49)
ปลัด.ศธ. เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี (6 ต.ค. 49)  
สอศ. ตั้งเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงอาชีวศึกษาเพื่อชุมชนและท้องถิ่น(6 ต.ค. 49)  
ปลัด ศธ. ผู้ใช้อำนาจ รมว.ศธ. บรรยายพิเศษเพื่อเด็กด้อยโอกาส(6 ต.ค. 49)  
ปลัด.ศธ.เสนอ คปค.ทบทวนโครงสร้าง ศธ. แยก 3 ทบวงตามระดับการศึกษา (27 ก.ย. 49)  
พระผู้สานฝัน ปั้นดินให้เป็นดาว (4 ต.ค. 49)
แนวทางการเจียรนัยเพชรในตม เป็นเพชรเม็ดงามขึ้นทุกท้องถิ่นไทย (4 ต.ค. 49)
มอบปูนซิเมนต์ฯค่ายอาสานักศึกษา (4 ต.ค. 49)
ปลัดฯและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ (3 ต.ค. 49)
การสัมมนาโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้องของสถานศึกษาโครงการ ASPnet(2 ต.ค. 49)
ประชาชนพึงพอใจในกิจกรรมที่น่าสนใจและประโยชน์ที่ได้รับจาก งานมหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค(2 ต.ค. 49)  
ตั้งรก.เลขาฯ"กพฐ.-กกอ."(29 ก.ย. 49)  
ครูชำนาญการพิเศษกับเงินตอบแทน(29 ก.ย. 49)  
ศธ.เตรียมพัฒนาเครือข่ายครูอาสาสมัครนอก ร.ร. (29 ก.ย. 49)  
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการ สอศ.เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix ItCenter) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาและครูอาจารย์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (28 ก.ย. 49)  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ใช้อำนาจ รมว.ศธ. ชี้แจงทำความเข้าใจองค์กรหลักในการปฏิบัติหน้าที่ (27 ก.ย. 49)  
ศธ. ออกมาตรการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก แพร่ระบาดในสถานศึกษา(25 ก.ย. 49)  
สกอ.ร่วมลงนามความร่วมมือระบบ e-Services(22 ก.ย. 49)  
ศธ.ปรับกลยุทธการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน(19 ก.ย. 49)  
สำนักประชาสัมพันธ์ จ.ลำปาง จัดการประชุมเสวนา เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร..ท่านทำอย่างไร?(19 ก.ย. 49)  
ปรับภาพลักษณ์ห้องสมุดให้มีชีวิต ดึงดูดผู้ใช้บริการให้เพิ่มขึ้น (19 ก.ย. 49)
รมว.ศธ.เปิดการประชุมวิชาการผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพฯ (19 ก.ย. 49)  
กพร.สป. ประชุมรับนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ (ดร.จรวยพร ธรณินทร์ )(15 ก.ย. 49)
รมว.ศธ.เปิดการประชุมวิชาการผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพฯ(14 ก.ย. 49)
ร่วมงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2549(14 ก.ย. 49)
สรุปการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ย. 49(14 ก.ย. 49)
งานแสดงศักยภาพของนักเรียนพิการ(14 ก.ย. 49)
เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (14ก.ย. 49)
ศธ. ร่วมกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เลือก 10 โรงเรียนต้นแบบเรียนรู้ภัยพิบัติ (12 ก.ย. 49)
ศธ.จัดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภันยาเสพติด” (12 ก.ย. 49)
ศธ.ให้เด็กไร้สัญชาติเทียบวุฒิ (12 ก.ย. 49)
ศธ.สั่งตรวจเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย (12 ก.ย. 49)
ข้าราชการ สอศ.เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดทำสมรรถนะข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระยะที่ 1 เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 7 -9 กันยายน 2549 ณ จังหวัดระยองน (11 ก.ย. 49)
รมว.ศธ.เปิดงานมหกรรมยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน (8 ก.ย. 49)
พันธมิตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล (8 ก.ย. 49)
โครงการเสมาพัฒนาชีวิต สร้างโอกาสพลิกชีวิต (8 ก.ย. 49)
รมว.ศธ.เร่งพัฒนาการสอนภาษาไทยให้เด็กรักการอ่าน (8 ก.ย. 49)
อาชีวศึกษาเร่งเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้ครบ 10,000 ศูนย์ทั่วประเทศ (8 ก.ย. 49)
โครงการศึกษาเรียนรู้ดูงานสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (7 ก.ย. 49)
ปลัด กษมา พบว่าคน สป. ข้อดีมีความรับผิดชอบสูงมาก แต่ขอปรับเปลี่ยน ยังทำงานแยกส่วน อนุรักษ์นิยมและไม่สัมผัสประชาชน (7 ก.ย. 49) <<อ่านเพิ่มเติม....
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปี 2548 (1 ก.ย. 49)
รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาคนพิการ (7 ก.ย. 49)
ศธ. สนับสนุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนจากประเทศออสเตรเลีย (7 ก.ย. 49)
มอบทุนการศึกษา โครงการ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2549(6 ก.ย. 49)
ทุนการศึกษาช่วยแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจปี 2549(5 ก.ย. 49)
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่ออาหารกลางวันเยี่ยมโรงเรียนหาวิธีแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน(4 ก.ย. 49)
ธรรมชาติหลากพรรณไม้เบิกบานพร้อมรับงานราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่(เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 และฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา) (4 ก.ย. 49)
ศธ. ปฏิบัติการเชิงรุกแก้ปัญหาละเมิดทางเพศ และทะเลาะวิวาท(31 ส.ค. 49)
UNSCR ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ลี้ภัย (30 ส.ค. 49)
ร่วมแสดงความคิดเห็น "อนาคตของดาวพลูโต" กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (29 ส.ค. 49)
นายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (29 ส.ค. 49)
กิจกรรมงานมหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาคภาคเหนือ(29 ส.ค. 49)
เชิญร่วมงานมหกรรมรักการอ่านภาคกลาง วันที่ 7 - 8 กันยายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชมนิทรรศการ การแข่งขัน  การบรรยายทางวิชาการ เช่น ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล บรรยายเรื่อง "เคล็ดลับในการพัฒนาการอ่านของวัยรุ่น" รศ.เพ็ญแข วัจนสุนทร (เพ็ญแข วงศ์สง่า) บรรยายเรื่อง "รักการอ่าน สู่เส้นทางนักเขียน" เป็นต้น (28 ส.ค. 49)
สำนักอำนวยการ สป. รุกจัดโครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารงานบุคคล รองรับนโยบายภาครัฐแนวใหม่ (25 ส.ค. 49)
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบทวิภาษาเพื่อความสมานฉันท์ (24 ส.ค. 49)
รมว.ศธ. ชื่นชมผู้ปกครอง ครู และนักเรียนที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (23 ส.ค. 49)
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมคณะครูจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (23 ส.ค. 49)
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา (23 ส.ค. 49)
ศธ.จัดอบรมเข้มครูประถมศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (22 ส.ค. 49)
สพท.พิษณุโลกจัดมหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค (22 ส.ค. 49)
ศธ. เปิดศูนย์พัฒนาคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ (22 ส.ค. 49)  
โครงการ “รินน้ำใจ ให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา 2549 (22 ส.ค. 49)
รู้จักจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่
เสวนา Book Brief : Midle Manager Activities (22 ส.ค. 49)
ศธ.รับมอบคอมพิวเตอร์พื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ (22 ส.ค. 49)
ศธ.หนุนขยายผลเครือข่ายครู (22 ส.ค. 49)
การจัดงานมหกรรมรักการอ่านภาคใต้ (21 ส.ค. 49)
The Star in School / กิจกรรมสร้างสรรค์เด็ก (21 ส.ค. 49)
ระชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ/ส.ค. 2549 (18 ส.ค. 49)
จัดงาน “ศักราชใหม่กิจกรรมนักเรียน” พัฒนาเยาวชนเชิงสร้างสรรค์ (18 ส.ค. 49)
กิจกรรมสัญจรโครงการสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ (18 ส.ค. 49)
งานมหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค เด็กไทยหัวใจรักการอ่าน (17 ส.ค. 49)
สอศ.ส่งผู้บริหารสถานศึกษาโกอินเตอร์พัฒนาศักยภาพด้านภาษา (16 ส.ค. 49)
ศ.พิเศษภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการ สกอ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย กับ ม.สงขลานครินทร์ / ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ม.วลัยลักษณ์ ณ โรงแรมเอเชีย (15 ส.ค. 49)
กระทรวงศึกษาร่วมกับ UNHCR จัดการสอนภาษาไทยแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบพม่า(15 ส.ค. 49) ....
ปลัดฯ ศธ. มอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ (11 ส.ค. 49)
กระทรวงศึกษาธิการ แชมป์ 2 สมัย ฟุตบอลวีไอพี (11 ส.ค. 49)
รมว.ศธ.รับมอบดิดชันนารีอิเล็กทรอนิกส์ 3 ภาษา (11 ส.ค. 49)
ศธ. นำร่องสร้างความเข็มแข็งใน 15 เขตพื้นที่ฯ (10 ส.ค. 49)
ศธ. ระดมสมองจัดทำคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการศึกษาตลอดชีวิต (10 ส.ค. 49)
ศธ. นำนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานฯ (10 ส.ค.49)
สำเนาพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน (10 ส.ค.49)  .
ศธ. ทำความตกลงด้านการศึกษากับสหราชอาณาจักร (10 ส.ค.49) .
จรวยพรพร้อมสานงาน สป.(9 ส.ค. 49)
มูลนิธิชัยพัฒนา มอบ สอศ.สร้างบ้านพักถาวรให้ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (8 ส.ค. 49)
ศธ.อัพเดทข้อมูล ป้องกันการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา(10 ส.ค. 49)
ประกาศผล “ESU Drama competition 2006” ชิงถ้วยพระราชทาน(4 ส.ค. 49)
กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิพระดาบสเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอาชีพเข้าสู่ระบบเทียบโอนผลการเรียน (2 ส.ค. 49)
ศธ. อบรมครูอาสาสมัครจีน ก่อนส่งไปช่วยสอนแก่โรงเรียนทั่วประเทศ (2 ส.ค. 49)
ศธ.มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ครบรอบ 4 ปี (1 ส.ค. 49)
ศธ. เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบการใช้วุฒิการศึกษา (1 ส.ค. 49)
ศธ. และสจพ.จับมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน IT (31 ส.ค. 49)
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายโอฬาร อุยะกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตระหว่างเป็นนักศึกษาในประเทศไทยแก่เยาวชนพม่า (28 ก.ค. 49)
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ดินดีใจ (28 ก.ค. 49)
ศธ. เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบการใช้วุฒิการศึกษา (24 ก.ค. 49)
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นี้ (28 ก.ค. 49)
รางวัลการประกวดเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (24 ก.ค. 49)
นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ รองเลขาธิการ สอศ.ให้การต้อนรับ นายฉู่ ไจ่หลง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรอาชีวะเทคนิคยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีน (21 ก.ค. 49)
นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ รองเลขาธิการ สอศ. และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2548 (21 ก.ค. 49)
ก้าวสู่ศตวรรษข้ามเขตแดนความรู้ในการประชุมอธิการบดีโลก (21 ก.ค. 49)
จัดทำซีดีรอม "ร้อยเรื่องเรียนรู้สู่ความปลอดภัย" เพื่อมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ (20 ก.ค. 49)
ข้าราชการพร้อมใจกันส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยังโรงพยาบาลศิริราช (20 ก.ค. 49)
โรงเรียนสามารถจัดซื้อคอมพิวเตอร์ได้เองแต่ต้องไม่ขัดระเบียบพัสดุ (20 ก.ค. 49
นักเรียนทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 เข้าคารวะและรับโอวาท จากนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (19 ก.ค. 49)
รมช.รุ่งนำทีมดูงานสวนจิตรลดาศึกษาวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (19 ก.ค. 49)
พบความจริงที่ยิ่งกว่าฝัน/เด็กไทยไปเมืองนอกอีกครั้ง (นักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 2) (19 ก.ค. 49)
อนุมัตินำดอกผลกองทุนอาหารกลางวันช่วยนักเรียนขาดอาหารทุกมื้อ (19 ก.ค. 49)
นางจรวยพร ธรณินทร์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการปฐมนิเทศและให้โอวาทนักเรียนไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ (19 ก.ค. 49)
ปลัด ศธ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา (18 ก.ค. 49)
ดรีมเวิลด์มอบสื่อ “คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด” ให้ ศธ. พัฒนาการเรียนรู้ (17 ก.ค. 49)
ณ วันนี้เราจะมีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ การช่วยเหลือในที่เดียวกันที่อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ (17 ก.ค. 49)
จาตุรนต์ เปิดอาคารเสมารักษ์ และศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม (14 ก.ค. 49)
อาชีวะเปิดตัวปุ๋ย “ปุ๋ยดินดีใจ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน ปทุมธานี (14 ก.ค. 49)
“วัดช่องลาภ” โรงเรียนที่นักเรียนขาดครู (14 ก.ค. 49)
ศธ.จัดกิจกรรมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตลอดปี 2549 (14 ก.ค. 49)
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ. พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการประชุมอธิการบดีโลก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 (14 ก.ค. 49)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางไปเยือนประเทศไอร์แลนด์ อังกฤษ และฟินแลนด์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับสาธารณรัฐสิงคโปร์
ศธ.เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากรถรับส่งนักเรียน (13 ก.ค. 49)
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (7 ก.ค. 49)
ไทยลงนามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับประเทศภูฏาน (7 ก.ค. 49)
ศธ.มอบเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปกรเพื่อเชิดชูเกียรตผู้ทำคุณประโยชน์ (7 ก.ค. 49)
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเสริมสวยระหว่างวิทยาลัยฯ และสถาบันเสริมสวย เพื่อนำช่างเสริมสวยเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างเสริมสวย  (7 ก.ค.49)
ศธ.จัดสรรดอกเบี้ยสะสมเงินกองทุนอาหารกลางวัน ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัย  (7 ก.ค.49)
อาชีวะสร้างระบบไตรภาคีพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้พิการ  (7 ก.ค.49)
ศธ.จัดสรรดอกเบี้ยสะสมเงินกองทุนอาหารกลางวัน ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัย (7 ก.ค.49)
มูลนิธิศุภนิมิตสานฝัน “คนพันธุ์อา” (6 ก.ค. 49)
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนร่วมแสดงน้ำใจบริจาคเงินช่วยครูจูหลิงและช่วยผู้ประสบภัยภาคเหนือผ่าน ศธ. (6 ก.ค.49)
ศธ.เร่งหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์และเป็นไปตามนโยบาย  (5 ก.ค. 49)
การเคหะแห่งชาติ หนุนแหล่งเรียนรู้ มอบห้องสมุดชุมชน 40 แห่ง ทั่ว กทม  (5 ก.ค. 49)
ปลัด ศธ. รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ (4 ก.ค. 49)
ศธ.ใช้มาตรการเด็ดขาดป้องกันปัญหาการรับน้องด้วยความรุนแรง  (4 ก.ค.49)
เปิดหลักสูตรใหม่วิทยาลัยชุมชน "การค้าชายแดน" (30 มิ.ย 49)
ศธ.ยืนยันจะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งระบบ (28 มิ.ย4 9)
ศธ. ขอความร่วมมือการสอนภาษาจากองค์กรภาษาศาสตร์ฯ (28 มิ.ย 49)
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวะ ประจำปี 2549 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมาชกุมารี (27 มิ.ย 49)
โอกาสของเยาวชนไทยที่จะได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง (23 มิ.ย 49)
ศธ.เตรียมจัดมหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค “การอ่านคือสะพานสู่ความสำเร็จ” (22 มิ.ย 49)
วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศรับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่ง (22 มิ.ย 49)
นายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รองเลขาธิการ สอศ. และนายโจจิ โคบายาชิ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้า บริษัทเอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะด้านการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ (19 มิ.ย. 49)
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการ สอศ.รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษา จำนวน 136,640 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคเหนือ (19 มิ.ย. 49)
รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการอบรม "เสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเงิน การคลัง (8 มิ.ย. 49)
ที่ปรึกษา สพฐ. ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด สพท.สุโขทัย เขต 2   ที่ประสบภัยน้ำท่วม (8 มิ.ย. 49)
โครงการมหกรรมพุทธทาสภิกขุ (1 มิ.ย.49)
รมว.ศธ.รับมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือนักเรียน 5 จังหวัดภาคเหนือ (7 มิ.ย. 49)
สสวท.เปิดตัว“Learning Object” เพื่อปฏิวัติสื่อการเรียนรู้สำหรับครูยุคดิจิทัล (7 มิ.ย. 49)
ศธ.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพล พระบวชใหม่ ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ (6 มิ.ย.49)
ศธ.จัดคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน  (6 มิ.ย 49)
โครงการสาธิตการเรียนการสอนแบบ Montessori  (5 มิ.ย 49)
สพฐ.นำขบวนคาราวานของบริจาคลงพื้นที่และตรวจสอบความ    เสียหาย 3 จังหวัดภาคเหนือ (2 มิ.ย. 49)
ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ร่วมบรรยายในการประชุมประชาสัมพันธ์  เครือข่าย ณ สพท.กทม.เขต 3 (2 มิ.ย.. 4
สพฐ.ติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  (2 มิ.ย. 49)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2 มิ.ย. 49)
ปลัด ศธ. รับมอบเงินช่วยเหลือภาคเหนือ (1 มิ..49)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ เมื่อ  วันที่ 27 พฤษภาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ พุทธมณฑล... (29 พ.ค.49)
มหกรรมสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ   (29 พ.ค.49)
รมว.ศธ.ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ  (29 พ.ค.49)
รมต.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (26 พ.ค.49)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมอิสลามวิทยาลัย (26 พ.ค.49)
นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการ กพฐ.ให้สัมภาษณ์ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ (25 พ.ค.49)
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อต้อนรับครูอาสาสมัครจีน"  (25 พ.ค.49)
ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” (23 พ.ค.49)
การจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (24 พ.ค.49)
มหกรรมสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ : บุคคลที่โลกยกย่อง  (23 พ.ค.49)
พุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของโลกลำดับที่ 18 ของประเทศไทย (22 พ.ค.49)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ เสร็จทรงเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน (22 พ.ค.49)
เรียนรู้จากความจริง พบทุกสิ่งจากคำสอน เอื้ออาทรสู่สังคมสุขสันติ สมานฉันท์ (ศึกษาธิการสัญจร ภาคใต้)  (22 พ.ค.49)
ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัตยาบันกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ โดยมีร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานชมรมรักกันเตือนกัน มูลนิธิธรรมศาสตร์ ร่วมเครือข่ายนักศึกษา 30 มหาวิทยาลัย ณ ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549นี้  (22 พ.ค.49)
สำนักเลขาธิการ ครม.ถึงคิวเยี่ยม ศธ.พร้อมให้คำปรึกษาแบบเจาะลึก (22 พ.ค.49)
ศึกษาธิการสัญจร : ก้าวที่สำคัญบนเส้นทางปฏิรูปการศึกษา  โดย   คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (17 พ.ค.49)
ศธ.สัญจรภาคกลาง “ปฏิรูปหลักสูตร” นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสนใจหลักสูตรและบทเรียนการเรียนการสอนทางไกลอาชีวศึกษา ที่นำมาจัดแสดงห้องเรียนทางไกล E-ชายหาด จากพัทยาถึงหัวหิน ในงานศธ.สัญจรภาคกลาง ณ.โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา(16 พ.ค.49)
สพฐ.จัดปฐมนิเทศโครงการอาสาสมัครเยาวชน GAP  (15 พ.ค.49)
สพฐ.ร่วมแถลงข่าว การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" (15 พ.ค.49)
สอศ.เรียนรู้ระบบคุณวุฒิการศึกษาของเยอรมนี (10 พ.ค.49)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมอบโล่และวุฒิบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดการออกแบบและพัฒนาเว็บของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2548 (10 พ.ค.49)
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา (10 พ.ค.49)
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รก.รมว.ศธ. ให้ความสนใจหลักสูตรและบทเรียนการเรียนการสอนทางไกลอาชีวศึกษา ที่นำมาจัดแสดงห้องเรียนทางไกล E-ชายหาดจากพัทยาถึงหัวหินในงาน ศธ.สัญจรภาคกลาง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา เมื่อเร็วๆนี้ (8 พ.ค.49)
กาะติดศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 3 (8 พ.ค.49)
ผู้คนล้นหลามร่วมงาน ศธ.สัญจร ภาคกลาง  (8 พ.ค.49)
สพฐ. เจ้าภาพจัดประชุม กระทรวงศึกษาสัญจร ภาคกลาง  (8 พ.ค.49)
ศธ. จับมือ สบร. จัด “ โครงการโรงเรียนในฝัน เพาะปัญญา ” (4 พ.ค.49)
2549 ปีแห่งก้าวกระโดดใหม่ปฏิรูปการศึกษาไทย เศรษฐกิจพอเพียงคุ้มไทยให้ร่มเย็น  (4 พ.ค.49)
สพฐ. ระดมครู เปิดเว็บไซต์แนะแนวเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2549 (4 พ.ค.49)
สพฐ. ปลื้ม ธ.กรุงไทยมอบเงินอีก 30 ล้านบาท สนับสนุน ร.ร.ในฝัน (4 พ.ค.49)
สพฐ. เจ้าภาพจัดประชุม กระทรวงศึกษาสัญจร ภาคกลาง (4 พ.ค.49)
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดงานการประชุมสัมมนาครูแกนนำระดับชาติ ครั้งที่3 (1 พ.ค.49)
กระแสทรรศน์ สพฐ. ในศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 2 (30 เม.ย.49)
ศธ.ตั้งสำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ (21 เม.ย.49) 

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานรับเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้ นศ.ฝึกซ่อม (20 เม.ย.49)
ชาว สพฐ.จัดงานรดน้ำขอพรประจำปี 2549 (20 เม.ย.49)
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด เรื่อง "แนวทางการถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษา" (20 เม.ย.49) 
ศธ. ติวเข้มเตรียมความพร้อมเด็ก 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 2  (18 เม.ย. 49)  
ศธ.มอบบ้านเสมาเอื้ออาทร (12 เม.ย.49)
ตลาดหลักทรัพย์ยื่นมือหนุน สอศ. พัฒนาศักยภาพการสอนเชิงธุรกิจทั้งระบบ (12 เม.ย.49)  
อุทยานการเรียนรู้เปิดรับสมัคร “สร้างเกม สร้างคน สร้างงาน” (12 เม.ย.49)   
สพฐ. เข้าร่วมโครงการ "โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ" (12 เม.ย.49) 
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 (12 เม.ย.49)  
ปลัด.ศธ. วางศิลาฤกษ์ หอประชุมอเนกประสงค์ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย   (11 เม.ย.49)  
ศธ.จับมือเซเว่นอีเลฟเว่นสานฝันสร้างนักธุรกิจค้าปลีกมืออาชีพ  (11 เม.ย.49)  
สป. ศธ. ปลื้มได้รับเกียรติบัตรส่วนราชการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น ปี 2548 (11 เม.ย.49)  
ศธ.จับมือเซเว่นอีเลฟเว่นสานฝันสร้างนักธุรกิจค้าปลีกมืออาชีพ (11 เม.ย.49) 
นายชอบ ลีซอ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและคณะเป็นตัวแทน สพฐ. ออกเยี่ยมชมการจับฉลากเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาและโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร(7 เม.ย.49)  
สพฐ.และ สอศ. ลงนามความร่วมมือการปฏิรูปการศึกษา (4 เม.ย.49)
ข้าราชการในสังกัด สพฐ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ (4 เม.ย. 2549)  
ประธานองคมนตรี ให้โอวาทเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่น 3 ขอให้ช่วยกันทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน (3 เม.ย. 2549)  
จุดกำเนิดโครงการค้นหา เพรสทีจ ผู้หญิงดีเด่นปี 2549 (31 มี.ค. 2549)  
ศึกษาธิการสัญจร / ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน / ป้อนความคิดพร้อมรับปี 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน (27 มี.ค. 2549) 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจ โครงการเพชรน้ำงามอาชีวศึกษา  (27 มี.ค. 2549)  
งานดีที่น้องทำได้ / ใช้เวลาว่างสร้างรายได้ / แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัว (16 มี.ค. 2549) 
รมว.ศธ.เปิดศูนย์อำนวยการ "งานดีที่น้องทำได้ " (14 มี.ค. 2549) 
ทุนการศึกษา โอกาสของผู้ยากไร้ในสังคมชนบทเพื่อก้าวสู่ความเท่าเทียมในสังคมเมือง (13 มี.ค. 2549)   
รมว.ศธ. เข้าร่วมการประชุม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประจำเดือน มีนาคม 49 (13  มี.ค. 2549) 
รมว.ศธ.แนะใช้สื่อสมัยใหม่สอนศีลธรรม (10  มี.ค. 2549) 
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ในพระองค์เจ้าสิริภาจุฑภรณ์ ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและการพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ(9  มี.ค. 2549)  
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (10  มี.ค. 2549) 
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่สื่อดิจิตอล (Learning Object)ประกอบหลักสูตรระดับโรงเรียน (10  มี.ค. 2549) 
ศธ.ตั้งศูนย์บริการงานดีที่น้องทำได้รับสมัครนักเรียนนักศึกษา หารายได้ระหว่างเรียน (10  มี.ค. 2549)  
ผลการโอนโรงเรียนสู่ อปท. สพท.ชลบุรีเขต 1 (10  มี.ค. 2549) 
ศธ.ให้ความร่วมมือกับ กกต.ในการเลือกตั้ง (2 มี.ค. 2549) 
ขอเชิญชมรายการพิเศษทาง TV 11 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนทนา เรื่อง "เจตนารมณ์ ศธ. : โอกาสทองของเด็กไทย ในวันที่ 5 มีนาคม 2549" (1  มี.ค. 2549) 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (1 มี.ค. 2549) 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (1  มี.ค. 2549) 
ชมภาพข่าวค่ายศึกษามหาสนุก (24 ก.พ. 2549) 
ปลัดฯ ศธ. กำชับการจัดการศึกษาผู้ด้อยโอกาสต้องเชื่อมโยงและเข้าถึงทุกหน่วยงาน (24 ก.พ. 2549) 
ศธ.เสนอนายกรัฐมนตรี ตั้งองค์กรมหาชนบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน (23 ก.พ. 2549) 
ศธ.จัดเสวนาสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน (23 ก.พ. 2549)
ศธ. จับมือมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เร่งพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (23 ก.พ. 2549) 
ศธ.จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน 2549 “ ค่ายศึกษามหาสนุก” (23 ก.พ. 2549) 
รายการรอบรั้วเสมา FM 92.0 ช่วงผู้บริหารสนทนา วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8.30-8.45 น. เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ วิทยากร ดร.สิริพร บุญญานันต์ (23 ก.พ. 2549) 
พิธีเปิดงานพลังอาชีวะสร้างชาติ:อา2006 (23 ก.พ. 2549)
รมว.ศธ. ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส (20 ก.พ. 2549) 
ภาพแถลงข่าวการจัดงานพลังอาชีวะสร้างชาติ
(21 ก.พ. 2549) 
ประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ (21 ก.พ. 2549) 
เชิญชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว จัดกิจกรรม ศธ. ฤดูร้อน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 11.00 - 11.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และ www.moe.go.th (21 ก.พ. 2549) 
   
นายกรัฐมนตรี เปิดกองทุน ICL เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่มีปัญหาค่าเล่าเรียน (21 ก.พ. 2549) 
รมว.ศธ. ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส (20 ก.พ. 2549)
ภาพแถลงข่าวการจัดงานพลังอาชีวะสร้างชาติ(21 ก.พ. 2549)
ประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ (21 ก.พ. 2549) 
นายกรัฐมนตรี เปิดกองทุน ICL เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่มีปัญหาค่าเล่าเรียน (21 ก.พ. 2549)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำ "โครงการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของไทยในกลุ่มอาเซียน" (19 ก.พ. 2549) 
นายอำรุง  จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา รายงานผลการสำรวจนำร่อง ความคิดเห็นประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา  (19 ก.พ. 2549)   
ประชุมพระครูสอนศีลธรรม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชน  (16 ก.พ. 2549)  
ศธ.เดินหน้าจัดงานการประชุมนานาชาติ The Power of Language ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2549 ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (16 ก.พ. 2549)
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการกาอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2548 ของหอการค้าญี่ปุ่น (16 ก.พ. 2549) 
สพฐ.จัดประชุมสัมมนาผลิตบทเรียนคอมฯ (16 ก.พ. 2549)    
50 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับพันธกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (15 ก.พ. 2549)   
ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือกับนายประพันธ์ โพธิวรคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือในการจัดทำโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสากิจในสถาบันอุดมศึกษา   (14 ก.พ. 2549) 
เลขาธิการ กพฐ.นำคณะเข้าให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี   (10 ก.พ. 2549) 
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการสายบริหารสถานศึกษา   (9 ก.พ. 2549) 
จราจรพิษณุโลก อบรมให้ความรู้ด้านจราจรนักเรียน   (9 ก.พ. 2549) 
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ของเขตตรวจฯ ราชการที่ 2  (7 ก.พ. 2549)        
รองเลขาธิการ กพฐ. นำผู้ร่วมประชุมโครงการเข้าพบ รมว.ศธ. (7 ก.พ. 2549) 
การพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (6 ก.พ. 2549) 
มติชน U- mart 2006 เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ได้รับข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (3 ก.พ. 2549)
ศธ.เร่งพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ ให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น (3 ก.พ. 2549) 
ศธ. เตรียมจัดงาน World Congress on the Power of language ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2549 (3 ก.พ. 2549) 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนสังกัด สพฐ. . (3 ก.พ. 2549) . 
20 โรงเรียนยอดนิยมร่วมสอนเสริมนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (1 ก.พ. 2549) 
นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ์  รองปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง "Rethinking ICT and Teaching Pedagogies" สำหรับกลุ่มโรงเรียนโครงการโรงเรียนใช้ ICTเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (28 ม.ค. 2549) 
 
เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานบริจาคโลหิต (27 ม.ค. 2549) 
นางพรนิภา  ลิมปพยอม เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงานบริจาคโลหิต (27 ม.ค. 2549) 
น้องส้ม เด็กพิการเรียนร่วม ฉลาด-เรียนเก่ง-ร่าเริง (26 ม.ค. 2549)    
สพฐ. เชิญเยาวชนไทย สมัคร "MOS Olympic 2006" เฟ้นหาตัวแทนแข่งขันเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (26 ม.ค. 2549)  
6 ราชวินิต เฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี (26 ม.ค. 2549)  
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ Mr. Thomas m. Niesen รับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (26 ม.ค. 2549) 

 

ปรับปรุงข้อมูล 10 สิงหาคม 2550
รวบรวม และนำเสนอ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ..
โทร. 0 2281 3441

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : nipa2506@gmail.com