สรุปการย้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1128/2546
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546
ที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง - สังกัดเดิม กลับไปที่
1 นายคนึง อ่อนเหลือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวช.ตรัง ทำหน้าที่ ผช. วก.ห้วยยอด วช.ตรัง
2 นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง ผช. วท.หลวงพ่อคูณปริสุทโธ วท.ขอนแก่น
3 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์. ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.หาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผช. วท.ชุมพร วท.หาดใหญ่
       
       
       
สรุปการย้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1129/2546
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546
ที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง - สังกัดเดิม ย้ายไป รักษาการ ที่
1 นายสมนึก สุชาติพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.พรหมคีรี ว.ศิลปนครศรีธรรมราช
2 นางสุนันทา เฉยโพธิ์ อาจารย์ 2วศ.กาญจนบุรี ทำหน้าที่ ผช. วช.สกลนคร วก.กาญจนบุรี
3 นางนิ่มนวล ขานวงศ์ อาจารย์ 2วท.อุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง ผช. วช.พิจิตร วก.กุมภวาปี
4 นายวิเชียร เปี้ยปลูก อาจารย์ 2วท.ลำปาง ทำหน้าที่ ผช. วก.เถิน วก.เกาะคา
5 นายสุรักษ์ สุทธิประภา อาจารย์ 2วก.ขอนแก่น ทำหน้าที่ ผช. วท.สุวรรณภูมิ วก.ขอนแก่น
6 นายบุญช่วย กั้วศรี อาจารย์ 2วท.กาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ ผช. วก.นิคมคำสร้อย วก.คำม่วง
7 นายวิศิษฎ์ วัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวก.แม่สะเรียง ทำหน้าที่ ผช. วก.จอมทอง วก.จอมทอง
8 นายเอนก ชินบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการวก.บ้านตาก ทำหน้าที่ ผช. วก.ชนแดน วก.ชนแดน
9 นายจรัส ไชยเสนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.ตรัง วก.ตรัง
10 นายพันธ์ชัย เชยสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.ร้อยเอ็ด วก.ท่าตูม
11 นายสกุลศักดิ์ มิตรวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.ตรัง วก.ท้ายเหมือง
12 นายอุดม ช่อโถ อาจารย์ 2วท.อ่างทอง ทำหน้าที่ ผช. วก.โพธิ์ทอง วก.นครนายก
13 นายสันทัด พงศ์พัชราพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.พนัสนิคม วก.นครปฐม
14 นายปรีดี เกตุทอง อาจารย์ 2วท.ตรัง ทำหน้าที่ ผช. วก.ท้ายเหมือง วก.นครศรีธรรมราช
15 นายสุรพล โชติธรรมโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.หัวไทร วก.นครศรีธรรมราช
16 นายสมหมาย โพธิ์อ่อน อาจารย์ 2วก.สระบุรี ทำหน้าที่ ผช. วก.วังน้ำเย็น วก.นครสวรรค์
17 นายมงคล จึงมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.วาปีปทุม วก.นางรอง
18 นายประชิด พลฑา ผู้ช่วยผู้อำนวยการวก.หลวงประธานราษฎร์นิกร รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.เบตง วก.นาทวี
19 นายพิเชษฐ์ คงแก้ว อาจารย์ 2วก.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร วก.นาทวี
20 นางโสภา ระวังภัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วช.ราชบุรี วก.บางแก้วฟ้า
21 นายสุกิต วัฒนะ อาจารย์ 2วท.น่าน ทำหน้าที่ ผช. วก.ปัว วก.ปัว
22 นางวิภาษณ์ เทศน์ธรรม อาจารย์ 2วท.ยโสธร ทำหน้าที่ ผช. วก.พล วก.พนมไพร
23 ว่าที่ ร.ต.จำเริญ ต้นสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.สระแก้ว วก.พนมสารคาม
24 นายวาฑิต นุ่มตี่ อาจารย์ 2วช.ชลบุรี ทำหน้าที่ ผช. วก.แกลง วก.พนัสนิคม
25 นายนุสิต สุขประจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.ควนขนุน วก.พรหมคีรี
26 นายอุดม ประชานันท์ อาจารย์ 2วช.กาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ ผช. วก.คำม่วง วก.โพนทอง
27 นายสุริยะ หินเธาว์ อาจารย์ 2วท.ยโสธร ทำหน้าที่ ผช. วก.สตึก วก.ร้อยเอ็ด
28 นายอัครินทร์ สุขมา อาจารย์ 2วท.แพร่ ทำหน้าที่ ผช. วก.ปัว วก.ลอง
29 นายศิริพงษ์ พูลผล อาจารย์ 2วก.วังไกลกังวล ทำหน้าที่ ผช. วก.ปราณบุรี วก.วังไกลกังวล
30 นายสังวร ด้วงบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวก.เชียงคำ ทำหน้าที่ ผช. วก.สอง วก.ศรีสำโรง
31 นายสันติ นิลดี อาจารย์ 2วช.บรรหาร-แจ่มใส ทำหน้าที่ ผช. วก.สองพี่น้อง วก.สองพี่น้อง
32 นายจรัล ผลกล้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.นาทวี วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
33 นายสุรำภะ สุรำไพ อาจารย์ 2วท.ศรีสะเกษ ทำหน้าที่ ผช. วก.หัวตะพาน วก.หัวตะพาน
34 นายนิกร กาเลี่ยง อาจารย์ 2วช.ยะลา ทำหน้าที่ ผช. วก.เบตง วก.หัวไทร
35 นางสาวศิริพร จันทนา อาจารย์ 2วศ.เพชรบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผช. วช.ภูเก็ต วช.กาญจนบุรี
36 นายวิชัย พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.พนมสารคาม วช.ฉะเชิงเทรา
37 นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม อาจารย์ 2วช.ชลบุรี ทำหน้าที่ ผช. วก.บางปะกง วช.ชลบุรี
38 นายพิทยา สายนำทาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วช.อุตรดิตถ์ วช.เชียงใหม่
39 นายสุชีพ ศรีไตรรัตน์ อาจารย์ 2วช.ตรัง ทำหน้าที่ ผช. วช.กระบี่ วช.ตรัง
40 นายพัฒนา สุรพงศานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.สองพี่น้อง วช.บรรหาร-แจ่มใส
41 นายบุญเชิด นาคไพจิตร อาจารย์ 2วท.พิจิตร ทำหน้าที่ ผช. วก.ศรีสำโรง วช.พิจิตร
42 นายณรงค์ศักดิ์ บุญก่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.ชนแดน วช.เพชรบูรณ์
43 นายพยัพ เฟื่องเพียร อาจารย์ 2วท.เพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ ผช. วก.วิเชียรบุรี วช.เพชรบูรณ์
44 นายสมกฤตย์ สุทธิพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.กุมภวาปี วช.แพร่
45 นายพนมยงค์ บัวจูม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.ท้ายเหมือง วช.ภูเก็ต
46 นายสุพัฒน์ แววเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.อัมพวา วช.ราชบุรี
47 นายคติ ปรีชา อาจารย์ 2วช.ลำปาง ทำหน้าที่ ผช. วก.ป่าซาง วช.ลำปาง
48 นางศิริพร วิชัยดิษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วศ.ยะลา วช.สงขลา
49 นางบุณสงค์ คงศรี อาจารย์ 2วช.สงขลา ทำหน้าที่ ผช. วก.นาทวี วช.สงขลา
50 นางสาวธนวรรณ ลิมพาณิชย์ อาจารย์ 2วช.สี่พระยา รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.นครนายก วช.สมุทรปราการ
51 นายสุรินทร์ นวลรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.สุราษฎร์ธานี วช.สุราษฎร์ธานี
52 นายวีรยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ 2วช.อุดรธานี ทำหน้าที่ ผช. วก.บ้านผือ วช.อุดรธานี
53 นางวันเพ็ญ เดินสันเทียะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.บุรีรัมย์ วช.อุดรธานี
54 นายทรงศักดิ์ พัวประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวช.เชียงใหม่ ทำหน้าที่ ผช. วก.ลอง วช.อุตรดิตถ์
55 นางมยุรี คงด้วง อาจารย์ 2วท.กาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.กาญจนบุรี วท.กาญจนบุรี
56 นางรชนีกร มัคคสมัน อาจารย์ 2วท.มีนบุรี ทำหน้าที่ ผช. ว.ช่างทองหลวง วท.กาญจนาภิเษกมหานคร
57 นายสุรชัย อุทัยลาวัณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการว.ช่างทองหลวง ทำหน้าที่ ผช. วท.กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วท.กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
58 นางนุสรา เชียงหลิว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วช.อุดรธานี วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี
59 นายสมพงษ์ แสนบุตร อาจารย์ 2วท.กาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ ผช. วท.เขาวง วท.กาฬสินธุ์
60 นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ อาจารย์ 2วท.กำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.แม่สะเรียง วท.กำแพงเพชร
61 นางสมถวิล วรรณไพบูลย์ อาจารย์ 2วท.ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง ผช. วท.ยโสธร วท.ขอนแก่น
62 นายวรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี วท.ขอนแก่น
63 นายจรินทร์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วช.ฉะเชิงเทรา วท.จุฬาภรณ์
64 นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ อาจารย์ 2วท.ฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่ ผช. วท.บูรพาปราจีน วท.ฉะเชิงเทรา
65 นายชิตวงศ์ ศรีประเสริฐทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวทอ.พระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่ ผช. วท.อุตสาหกรรมยานยนต์ วท.ชลบุรี
66 นายสมผัด อินทรมา อาจารย์ 2วท.ชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผช. วช.ชัยภูมิ วท.ชัยภูมิ
67 นายสำเริง ฐานบุรี อาจารย์ 2วท.พังงา รักษาการในตำแหน่ง ผช. วช.สุราษฎร์ธานี วท.ชุมพร
68 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.แพร่ ทำหน้าที่ ผช. วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย วท.เชียงใหม่
69 นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ อาจารย์ 2วท.เชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน วท.เชียงใหม่
70 นายอุทัย ลือสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.ตรัง วท.ตรัง
71 นายโกศล เงาฉาย อาจารย์ 2วท.ตราด ทำหน้าที่ ผช. วช.ตราด วท.ตราด
72 นายอรรถพล สังขวาสี อาจารย์ 2วท.มีนบุรี ทำหน้าที่ ผช. วช.ระยอง วท.ธัญบุรี
73 นายสุเทพ สุวรรณกลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.สระแก้ว รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.องครักษ์ วท.นครนายก
74 นายอำนวยศักดิ์ โปร่งแสง อาจารย์ 2วท.นครปฐม ทำหน้าที่ ผช. วช.แพร่ วท.นครปฐม
75 นายอำนาจ รัชฎานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.บางแก้วฟ้า วท.นครปฐม
76 นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.พัทลุง วท.นครปฐม
77 นายสมัย สามิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.บ้านแพง วท.นครพนม
78 นายเวชยันต์ อินทร์ช่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.สุรนารี วท.นครราชสีมา
79 นายพยงค์ เชตวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.ชุมพร ทำหน้าที่ ผช. วท.ทุ่งสง วท.นครศรีธรรมราช
80 นายประสาร พันธ์ลิมา อาจารย์ 2วท.เพชรบุรี ทำหน้าที่ ผช. วก.พนมสารคาม วท.นครสวรรค์
81 นายสมศรี เนตรรัตน์ อาจารย์ 2วท.บุรีรัมย์ ทำหน้าที่ ผช. วท.หนองบัวลำภู วท.บุรีรัมย์
82 นายอุดม วงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.ธัญบุรี วท.ปทุมธานี
83 นายญาณพิชญ์ โกมลพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.ปราณบุรี วท.ประจวบคีรีขันธ์
84 นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.สระบุรี วท.ปราจีนบุรี
85 นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว อาจารย์ 2วท.ปราจีนบุรี ทำหน้าที่ ผช. วก.สอยดาว วท.ปราจีนบุรี
86 นายสมศักดิ์ เพชรพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วทอ.พระนครศรีอยุธยา วท.ปราจีนบุรี
87 นายวรรณชิต บิลโอะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวก.นาทวี ทำหน้าที่ ผช. วก.สายบุรี วท.ปัตตานี
88 นายสาธิต สุทธธง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.ดอกคำใต้ วท.พะเยา
89 นายสุเทพ ยงยุทธ์ อาจารย์ 2วท.พังงา ทำหน้าที่ ผช. วก.ตะกั่วป่า วท.พังงา
90 นายปรีชา รอดสุด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.นครศรีธรรมราช วท.พัทลุง
91 นางสาวนุชนาฎ จันทรประภาพ อาจารย์ 2วศ.ลำปาง รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.เถิน วท.พิจิตร
92 นายมะณู คุ้มกล่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.ร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ ผช. วช.กำแพงเพชร วท.พิจิตร
93 นายบุญส่ง อินชัยวงศ์ อาจารย์ 2วท.พิษณุโลก ทำหน้าที่ ผช. วก.โคกสำโรง วท.พิษณุโลก
94 นายวุฒิชัย ศรีพุทธพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.สุโขทัย วท.พิษณุโลก
95 นายถาวร รุ่งอวัสดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.สมุทรสงคราม วท.เพชรบุรี
96 นางรัชนี พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วช.เพชรบูรณ์ วท.เพชรบูรณ์
97 ว่าที่ ร.ต.สุขุม กาญจนสุระกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.พิษณุโลก วท.แพร่
98 นายปรีชา วนิชาชีวะ อาจารย์ 2วท.ราชบุรี ทำหน้าที่ ผช. วช.นครปฐม วท.โพธาราม
99 นายสมศักดิ์ ศรีวัฒนกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.ถลาง วท.ภูเก็ต
100 นายนรลักษณ์ จันทร์เกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.พังงา วท.ภูเก็ต
101 นายประยุทธ ทะสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.พยัคฆภูมิพิสัย วท.มหาสารคาม
102 นายสมศักดิ์ ไวยานิกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.ร้อยเอ็ด วท.ยโสธร
103 นายศุภกร ปานแจ่ม อาจารย์ 2วท.ยะลา ทำหน้าที่ ผช. วท.ถลาง วท.ยะลา
104 นายวิทยา ชิณโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.โพนทอง วท.ร้อยเอ็ด
105 ว่าที่ ร.ต.มงคล วงศ์อนุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วศ.ร้อยเอ็ด วท.ร้อยเอ็ด
106 นายเดชา ภัทรมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้าที่ ผช. วท.ราชบุรี 2 วท.ราชบุรี 2
107 นายสมชาย รุ่งรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.พะเยา วท.ลำปาง
108 นายประภากร วัชราคม* ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย วท.ลำพูน
109 นายธนภณ สร้อยน้ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.ร้อยเอ็ด วท.เลย
110 นายอุดม วัชรพงศ์วณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.สังขะ วท.ศรีสะเกษ
111 นายชูศักดิ์ เผ่าวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วทอ.หนองคาย วท.สกลนคร
112 นายนิพนธ์ เลิศสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.ปทุมธานี วท.สมุทรปราการ
113 นายวิรุณ วิทยาประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.เพชรบุรี วท.สมุทรสงคราม
114 นายทินกร คลี่สุนทร อาจารย์ 2วท.เพชรบุรี ทำหน้าที่ ผช. วท.ลพบุรีแห่งที่ 2 วท.สมุทรสาคร
115 นายทวนทอง พงษ์ประจักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวทอ.พระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่ ผช. วท.สิงห์บุรีแห่งที่ 2 วท.สระบุรี
116 นายไสว สีบูจันดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.ลพบุรีแห่งที่ 2 วท.สระบุรี
117 นายวินิจฉัย วัฒนกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.นครพนม วท.สระบุรี
118 นายสมพงษ์ ฤทธิ์มั่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.นครสวรรค์ ทำหน้าที่ ผช. วท.สองแคว วท.สองแคว
119 นางเพ็ญศรี นิมิตรบรรณสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วศ.พระนครศรีอยุธยา วท.สัตหีบ
120 นายฉลอง วงษ์ชุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.บ้านโป่ง วท.สิงห์บุรี
121 นายชูชาติ พรามจร อาจารย์ 2วท.สุโขทัย ทำหน้าที่ ผช. วท.แม่วงก์ วท.สุโขทัย
122 ว่าที่ ร.ต.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.ศรีสำโรง วท.สุโขทัย
123 นายประจวบ ปราบงูเหลือม ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.หลวงพ่อคูณปริสุทโธ ทำหน้าที่ ผช. วท.สุรนารี วท.สุรนารี
124 นายวิชิต วิเชียร อาจารย์ 2วท.สตูล ทำหน้าที่ ผช. วท.กาญจนาภิเษกปัตตานี วท.สุราษฎร์ธานี
125 นายปรีชา ทวีชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.พังงา วท.สุราษฎร์ธานี
126 นายประเสริฐ จึงพิชาญวณิชย์ อาจารย์ 2วท.สุรินทร์ ทำหน้าที่ ผช. วก.วังสะพุง วท.สุรินทร์
127 นายยงยุทธ กลิ่นศรีสุข อาจารย์ 2วท.ชัยภูมิ ทำหน้าที่ ผช. วก.พยัคฆภูมิพิสัย วท.หลวงพ่อคูณปริสุทโธ
128 นายเฉลิม ชุมภูนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.เลย ทำหน้าที่ ผช. วท.บ้านแพง วท.อุดรธานี
129 นายวิบูลย์ ภักดีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.พิจิตร วท.อุตรดิตถ์
130 นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการวศ.สุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง ผช. วศ.พิษณุโลก วท.อุตรดิตถ์
131 นายสมยศ โพธิ์จันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.แม่สอด วท.อุตรดิตถ์
132 นายวัยวุฒิ ธรรมกุล อาจารย์ 2วท.ชัยนาท ทำหน้าที่ ผช. วก.หันคา วท.อุทัยธานี
133 นายอภิชาติ เกตุอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.ชัยภูมิ วทอ.พระนครศรีอยุธยา
134 นายสุวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวช.ศรีสะเกษ ทำหน้าที่ ผช. วก.ชุมพวง วบธท.กรุงเทพ
135 นางธารทิพย์ เสริมสุนทรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วพณ.อินทราชัย วบธท.กรุงเทพ
136 นางสาวมัลลิกา โสภณลัคนา อาจารย์ 2วศ.สุพรรณบุรี ทำหน้าที่ ผช. วท.ธัญบุรี วพณ.เชตุพน
137 นางสาวชวนจิต เอี่ยมฉ่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วศ.สุพรรณบุรี วพณ.ธนบุรี
138 นายพิระรัตน์ สนใจธรรม อาจารย์ 2วศ.ชลบุรี ทำหน้าที่ ผช. วก.พนัสนิคม วพณ.บางนา
139 นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.สมุทรปราการ ทำหน้าที่ ผช. วท.กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วพณ.อินทราชัย
140 นางฉัฐทิพา ประดิษฐ์กุล อาจารย์ 2วท.ปทุมธานี ทำหน้าที่ ผช. วก.องครักษ์ วพณ.อินทราชัย
141 นางสรัญญา ผดุงเจริญ อาจารย์ 2วศ.เสาวภา ทำหน้าที่ ผช. วช.นครปฐม วพณ.อินทราชัย
142 นางสาวปิยนุช ทวีทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วศ.ชลบุรี วพณ.อินทราชัย
143 นางสาวจันทร์เพ็ญ ตันเจริญ อาจารย์ 2วศ.ฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่ ผช. วช.ฉะเชิงเทรา วศ.ฉะเชิงเทรา
144 นางนิตยา กลมกลิ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วช.ชลบุรี วศ.ชลบุรี
145 นายจิระ เฉลิมศักดิ์ อาจารย์ 2วศ.ชลบุรี ทำหน้าที่ ผช. วก.สอยดาว วศ.ชลบุรี
146 นางสาวสมพร จันทร์พร อาจารย์ 2วศ.ชลบุรี ทำหน้าที่ ผช. วก.พานทอง วศ.ชลบุรี
147 นายฉัตรชัย เรืองมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วศ.นครสวรรค์ วศ.เชียงใหม่
148 นางธิติมา บัวอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วช.บรรหาร-แจ่มใส วศ.นครปฐม
149 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ อาจารย์ 2วก.นครสวรรค์ ทำหน้าที่ ผช. วก.ศรีสำโรง วศ.นครสวรรค์
150 นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.นครสวรรค์ วศ.นครสวรรค์
151 นางสาวพรทิพย์ ธัญญลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวศ.เชียงราย รักษาการในตำแหน่ง ผช. วพณ.บึงพระพิษณุโลก วศ.พระนครศรีอยุธยา
152 นางสาวอรนุช แสงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วศ.เชียงใหม่ วศ.พระนครศรีอยุธยา
153 นางสาวอัมพร ฟักจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วช.ราชบุรี วศ.พระนครศรีอยุธยา
154 นายสุวัฒน์ วัฒนาศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวพณ.บึงพระพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่ง ผช. วศ.สุโขทัย วศ.พิษณุโลก
155 นายพิทักษ์ สุพวงแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการวช.กาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ ผช. วช.มหาสารคาม วศ.มหาสารคาม
156 นายศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์ อาจารย์ 2วศ.ยะลา รักษาการในตำแหน่ง ผช. วช.นราธิวาส วศ.ยะลา
157 นายไพบูลย์ สุ่มมาตย์ อาจารย์ 2วศ.ร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ ผช. วก.เกษตรวิสัย วศ.ร้อยเอ็ด
158 นายณรงค์ สิงห์เสริมวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ว.ศิลปกรุงเทพ วศ.สุพรรณบุรี
159 นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวศ.ลำปาง รักษาการในตำแหน่ง ผช. วศ.เชียงราย วศ.อุตรดิตถ์
160 นางพวงผกา สงพุ่ม อาจารย์ 2วศ.เสาวภา ทำหน้าที่ ผช. วบธท.กรุงเทพ วศ.เอี่ยมละออ
161 นายบุญปลูก บุญอาจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวษท.สุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง ผช. วษท.ลำพูน วษท.กำแพงเพชร
162 นายวันไชย นัยวินิจ อาจารย์ 2วษท.ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง ผช. วษท.สุโขทัย วษท.ขอนแก่น
163 นายโฉม บุญจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.ขอนแก่น วษท.ฉะเชิงเทรา
164 นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.พะเยา วษท.เชียงราย
165 นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย อาจารย์ 2วษท.สุพรรณบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผช. วษท.ฉะเชิงเทรา วษท.เชียงใหม่
166 นางสาวพัชรินทร์ สินไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วช.ตรัง วษท.ตรัง
167 นายวันชัย โตมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวษท.เชียงใหม่ ทำหน้าที่ ผช. วษท.พะเยา วษท.ตาก
168 นายภราดร ศรีวิภาต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.สุโขทัย วษท.พะเยา
169 นายวีระกุล เรืองสกุล อาจารย์ 2วษท.แพร่ ทำหน้าที่ ผช. วก.สอง วษท.แพร่
170 นายสุรพล พันธุ์อุโมงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.แพร่ วษท.ลำพูน
171 นายประเสริฐ รบกล้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.อุบลราชธานี วษท.ศรีสะเกษ
172 นายเมธี ภุมมาพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.ตาก วษท.สุโขทัย
173 นายประยูร คำนวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการวท.สัตหีบ ทำหน้าที่ ผช. วก.แกลง วท.ระยอง
       
       
สรุปการย้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1130/2546 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546
ที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง - สังกัดเดิม ย้ายไปทำหน้าที่ ที่
1 นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ อาจารย์ 2วท.ศรีสะเกษ ทำหน้าที่ ผช. วก.พนมไพร วก.กันทรลักษ์
2 นายปรีชา จุลชัยวรกุล อาจารย์ 2วก.กุมภวาปี ทำหน้าที่ ผช. วก.บัวใหญ่ วก.กุมภวาปี
3 นายสุทธิวัชร์ อุตมะพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.บำเหน็จณรงค์ วก.แก้งคร้อ
4 ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ กิตติกูล อาจารย์ 2วท.สิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.ชัยบาดาล วก.โคกสำโรง
5 นายคำพันธ์ ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.คำม่วง วก.ชุมแพ
6 นายสมชาย อนุกูลวรรธกะ อาจารย์ 2วก.เชียงคำ ทำหน้าที่ ผช. วก.ดอกคำใต้ วก.เชียงคำ
7 นางนิพาพร คัดธนะเงิน อาจารย์ 2วช.พิษณุโลก รักษาการในตำแหน่ง ผช. วช.เพชรบูรณ์ วก.ธาตุพนม
8 นายบุญเลียง อบแสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วท.ดุสิต วก.นวมินทราชูทิศ
9 นายวิชิต กิตติรัตนกรกุล อาจารย์ 2วก.นางรอง ทำหน้าที่ ผช. วก.สังขะ วก.นางรอง
10 นายพิชิต วงศ์คำ อาจารย์ 2วช.บุรีรัมย์ ทำหน้าที่ ผช. วก.พรรณานิคม วก.นางรอง
11 นายถาวร วงศาริยะ อาจารย์ 2วท.นราธิวาส ทำหน้าที่ ผช. วท.ทุ่งสง วก.นาทวี
12 นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ อาจารย์ 2วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร ทำหน้าที่ ผช. วก.กันตัง วก.นาทวี
13 นายประเสริฐ จินดา อาจารย์ 2วท.สกลนคร ทำหน้าที่ ผช. วก.แก้งคร้อ วก.นาหว้า
14 นายวันชัย ชำนาญศรี อาจารย์ 2วท.ชัยภูมิ ทำหน้าที่ ผช. วก.ด่านซ้าย วก.บัวใหญ่
15 นางปลื้มหทัย จิตเจตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวช.สุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.อ่าวลึก วก.บางแก้ว
16 นายพงศ์วิวัฒน์ ฮงทอง อาจารย์ 2วท.หนองคาย รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.หัวตะพาน วก.บ้านผือ
17 นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ อาจารย์ 2วก.ขอนแก่น ทำหน้าที่ ผช. วก.นางรอง วก.บ้านไผ่
18 นายสายัณห์ สุยะดี อาจารย์ 2วก.บ้านโฮ่ง ทำหน้าที่ ผช. วก.แม่สะเรียง วก.บ้านโฮ่ง
19 นายสมคิด แก้วเตชะ อาจารย์ 2วช.น่าน ทำหน้าที่ ผช. วก.เชียงคำ วก.ปัว
20 นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา อาจารย์ 2วก.พนัสนิคม ทำหน้าที่ ผช. วก.กบินทร์บุรี วก.พนัสนิคม
21 นายไวยโรจน์ โกบประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.บ้านแพ้ว วก.พระสมุทรเจดีย์
22 นายวัลลภ พึ่งไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.กำแพงเพชร วก.โพทะเล
23 นางประไพพร บุตรแก้ว อาจารย์ 2วท.อุบลราชธานี ทำหน้าที่ ผช. วก.เขมราฐ วก.วารินชำราบ
24 นายแช สุวัฒนานุกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.สุราษฎร์ธานี วก.เวียงสระ
25 นางมะลิ พึ่งสถิตย์ อาจารย์ 2วช.สุโขทัย ทำหน้าที่ ผช. วช.พิษณุโลก วก.ศรีสำโรง
26 นายพงศ์ธัช ปลอดปล้อง อาจารย์ 2วช.นราธิวาส ทำหน้าที่ ผช. วก.รามัน วก.สุไหงโก-ลก
27 นายสุรีย์ ศรีชะตา อาจารย์ 2วก.ร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ ผช. วก.พรรณานิคม วก.หนองกุงศรี
28 นายศุภชัย จันทรเกตุ อาจารย์ 2วท.สระบุรี ทำหน้าที่ ผช. วท.บูรพาปราจีน วก.หนองแค
29 นายพิชัย นิมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.พัทลุง วก.หลังสวน
30 นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วษท.ตรัง วก.ห้วยยอด
31 นายอภินันท์ เจียวก๊ก อาจารย์ 2วท.กระบี่ ทำหน้าที่ ผช. วก.คลองท่อม วช.กระบี่
32 ว่าที่ ร.ท. สมภพ เพชรพระประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วศ.เอี่ยมละออ วช.ฉะเชิงเทรา
33 นายประชิต มารยาตร์ อาจารย์ 2วท.โพธาราม ทำหน้าที่ ผช. วก.บ้านโป่ง วช.นครปฐม
34 นายอุดมศักดิ์ มะหมีน อาจารย์ 2วช.นครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.นครศรีธรรมราช วช.นครศรีธรรมราช
35 นางสาวสุดคนึง แก้ววี อาจารย์ 2วท.อุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง ผช. วก.ขาณุวรลักษบุรี วช.น่าน
36 นายสมบัติ สุขขวัญ อาจารย์ 2วท.อุทัยธานี ทำหน้าที่ ผช. วก.พนมทวน วช.อุทัยธานี
37 นายสพลเชษฐ์ ขาวปลอด อาจารย์ 2วก.ห้วยยอด ทำหน้าที่ ผช. วก.ละงู วท.ทุ่งสง
38 นายมานะ กระต่ายน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วก.นครไทย วท.สองแคว
39 นายเรืองเดช ตันติวุฒิพงศ์ อาจารย์ 2วช.นราธิวาส ทำหน้าที่ ผช. วก.ตากใบ วศ.ปัตตานี
40 นางดวงสมร สุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วบธท.อุดรธานี วศ.อุดรธานี
41 นายวันชาติ ศิลาน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วศ.พระนครศรีอยุธยา วช.มหาสารคาม
       
รายงานโดย พ.จ.อ. สันติ เลิศไกร
บุคลากร 7 ว
กองการเจ้าหน้าที่
(ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคำสั่งย้ายทุกท่าน)