logo top

bubbles
logo bottom

 

กลับหน้าแรก ศธ.

โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

กฏกระทรวง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเบิกจ่ายเงิน

 

 

 


 
dot

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 

การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

 

การกำหนดเขตพื้นที่การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright & Copy : 2003 MOENet Thailand Service
ปรับปรุงข้อมูล : ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ โดย
 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๐๙ , ๐ ๒๖๒๘-๕๖๔๓-๔  โทรสาร  ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๑๘
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
website@emisc.moe.go.th