ติดตามข่าวสาร/หนังสือราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ (ใหม่) ที่นี่

logo top bubbles
logo bottom

 

กลับหน้าแรก ศธ.

โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

กฏกระทรวง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเบิกจ่ายเงิน

 

 

 


 
dot

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (JPG)

 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (PDF)

  

แผนการดำเนินงานด้านกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง (WORD)

 

การดำเนินการตามหลักกฎหมายอื่น (WORD)
๑. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖   
๒. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

 

แผนการดำเนินการเข้าสู่โครงสร้างใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(WORD) 

 

 

 

 

 

 

Copyright & Copy : 2003 MOENet Thailand Service
ปรับปรุงข้อมูล : ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ โดย
 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๐๙ , ๐ ๒๖๒๘-๕๖๔๓-๔  โทรสาร  ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๑๘
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
website@emisc.moe.go.th