รายการ

 

 


กลับหน้า ศธ.


Copyright @ ๒๐๐๓   Ministry of Education, THAILAND
พัฒนาระบบ
และนำเสนอข้อมูล

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ  สป.
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑-๙๘๐๙,
๐ ๒๖๒๘-๕๖๔๓-๔๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒-๙๒๔๑
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@emisc.moe.go.th

 

กำหนดการในวันที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ (๔ ก.ค.๔๖)

 

การดำเนินการกรณีพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ (๔ ก.ค.๔๖)

 

ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสเงินงบประมาณ (excel) (๔ ก.ค.๔๖)

 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน (word) (๔ ก.ค.๔๖)

 

ชี้แจงแนวปฏิบัติเรื่องการถ่ายโอนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินในระหว่างรอเข้าสู่โครงสร้างใหม่ (๔ ก.ค.๔๖)

 

แนวปฏิบัติเรื่องการถ่ายโอนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินในระหว่างรอเข้าสู่โครงสร้างใหม่ (๑ ก.ค.๔๖)