1. เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลและอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
*** กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง ***