โครงการเพชรยอดมงกุฎ ทุนพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7เปิดรับสมัครตั้งแต่้วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553  สมัครได้ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร.0-2621-5801-4 ต่อ 301, 302, 333 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครได้ ที่http://www.obec.go.th, http://www.debsirin.ac.th/ และ http://www.romchatra.com/
การส่งใบสมัคร ส่งที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2553 (โดยพิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์) ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงโรงเรียนเทพศิรินทร์ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในช่วงชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน คือเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) หรือช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ในปีการ  ศึกษา 2553 ทุกสังกัดทั่วประเทศ
2. ผู้เข้าแข่งขันผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองเงื่อนไข
       1. การกรอกใบสมัคร ขอให้กรอกด้วยการพิมพ์
       2. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ติดรูปถ่าย
       3. งดการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
       4. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เข้าห้องแข่งขัน

กณฑ์การแข่งขัน
1. การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล
2. การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ ในช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
3. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละไม่เกิน 3 คน และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง (ตามรายละเอียดในใบสมัคร)
4. การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ คือ
        4.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน ช่วงชั้นละไม่เกิน 3 คน
        4.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านพระพุทธศาสนา คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ลำดับที่ 1-10 แต่ละช่วงชั้นจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลำดับรองลงมา 11-50 คน จะได้รับรางวัลชมเชยทุนการศึกษา 1,000 บาท ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันลำดับที่ 51-100 คน จะได้รับเกียรติบัตร
       4.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนที่เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้นละ 10 คน ต้องแสดงความสามารถด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเน้นหลักการปฏิบัติ การนำไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยการตอบปัญหาบนเวที คณะกรรมการจะจัดลำดับคะแนนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และรองลงมาตามลำดับ เพื่อรับทุนการศึกษาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎทุนการศึกษาพระพรหมเมธี

ระยะเวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขัน
: กำหนดแข่งขัน ช่วงชั้นที่ 1 - 2 แข่งขันวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ช่วงชั้นที่ 3 - 4 แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

างวัลทุนการศึกษาแต่ละช่วงชั้น ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้) ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

ที่มา : http://www.igotgrants.com/