อาชีวะคลอดโผ “ผอ-รอง ผอ.” ใหม่ 74 ราย

          รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เปิดเผยว่าจากการประชุมอ.ก.ค.ศ.สอศ. ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.52 ได้มีมติให้โยกย้ายผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สอศ.จำนวน 16 ราย ได้แก่ นายมงคล วานิกร เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  นายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ เป็นผอ.วิทยาลัยการอาชีพ(วก.)เวียงเชียงรุ้ง นส.กาญจนา ภาสุรพันธ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.)ลำปาง นายสมใจ รอดคง เป็น รองผอ.วิทยาลัยเทคนิค(วท.)สุโขทัย นายสง่า เชื้อสาย เป็น รองผอ.วท.บุรีรัมย์ นายเดโชวัต ทักคุ้ม เป็น รองผอ.วท.กำแพงเพชร นายสั่งพล นิตย์นรา เป็น รองผอ.วท.สุราษฎร์ธานี

          นายถาวร รุ่งอวัสดา เป็น รองผอ.วก.วังไกลกังวล นายสุชาติ กลั่นทอง เป็น รองผอ.วท.พิจิตร นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี  เป็น รองผอ.วท.เดชอุดม นายสุวิทย์ ณรงค์ฤทธิ์ เป็น รองผอ.วช.กระบี่ นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ เป็น รองผอ.วก.หัวไทร นายศุภชัย พัวพันธ์พิพัฒน์ เป็น รองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)เชียงใหม่ นายทรงศักดิ์ ไชยพงษ์ เป็น รองผอ.วท.อุบลราชธานี นายพินิจ บุญโสภา เป็น รองผอ.วช.พิจิตร นายวิทยา สุทธิพันธ์ เป็น รองผอ.วก.ลอง

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติบรรจุ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สอศ. จำนวน 58 ราย ได้แก่ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง นายไพฑูรย์ ตัณฑานนท์ เป็น ผอ.วช.นครปฐม นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า นายวิทิต รุ่นประพันธ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ นายภูริณัฐ อมรศักดิ์  เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสารหาร นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล นายสำเริง ฐานบุรี เป็น ผอ.วก.ปะเหลียน นายแสวง แสนสิงห์ชัย เป็น ผอ.วท.พณิชยการอินราชัย

          นายเกษม คำมี เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง นายเสน่ห์ ศรีวิลัย เป็น ผอ.วก.บ่อไร่ นายณรงค์ สมบัติใหม่ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล นายสุชา ราชฉวาง เป็น ผอ.วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร นายปริญญา นฤมิตบวรกุล เป็น ผอ.วก.ปราณบุรี นายสำริด นาคะบุตร เป็นรองผอ.วช.สุโขทัย นายสถิต ปริปุณณากร เป็นรองผอ.วช.ตาก นายธีรพล สุวรรณรัตน์ เป็นรองผอ.วก.ชัยบาดาล นายสมนึก พุ่มขุน เป็นรองผอ.วก.โพธิ์ทอง นายสุภี เวียงชัยภูมิ เป็นรองผอ.วก.ชัยบาดาล นายสมพงษ์ คำภีระมี เป็นรองผอ.วท.กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ เป็นรองผอ.วช.กำแพงเพชร

          นายทวิกานต์ ผดุงสันต์ เป็นรองผอ.วษท.นครราชสีมา นายวิทยา ชมโฉม เป็นรองผอ.วษท.กาญจนบุรี นายสิทธิชัย จันทสุข เป็นรองผอ.วก.อินทร์บุรี นายนิพล แก้วกาหลง เป็นรองผอ.วก.ตระการพืชผล นางสุมิตรา อุโฆษกุล เป็นรองผอ.วษท.สตูล  นายธนะชัย ศิริโคจรสมบัติ เป็นรองผอ.วษท.บุรีรัมย์ นางสุดใจ ภู่เทศ เป็นรองผอ.วษท.บุรีรัมย์ นายอุดม ปาลีกุย เป็นรองผอ.วษท.สุโขทัย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร เป็นรองผอ.วษท.ศรีสะเกษ นายวีระพจน์ ปรีพูล เป็นรองผอ.วก.พนมสารคาม น.ส.สุณี กาญจนเจริญนนท์ เป็นรองผอ.วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นางนภัสวรรณ ผงทอง เป็นรองผอ.วก.พนมสารคาม นายธีรชัย ภูทอง เป็นรองผอ.วท.จันทบุรี

          นายสุทัศน์ มีมุข เป็นรองผอ.วท.เพชรบุรี ว่าที่ ร.อ.ไพฑูรย์ สร้อยสน เป็นรองผอ.วก.สอยดาว นายณัฐนนท์ ยะพงศ์ เป็นรองผอ.วท.สุราษฎร์ธานีนายเธนศ คงวังทอง เป็นรองผอ.วก.นครไทย  นายทองใบศรี อินสว่าง เป็นรองผอ.วก.บางละมุง นายกัมปนาท บุญคง เป็นรองผอ.วก.บ่อไร่  นายสวรรค์ จาอ้าย เป็นรองผอ.วก.นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  นางวราศิน ดาศรี เป็นรองผอ.วก.ชนแดน  นายวัชระ เกิดสิน เป็นรองผอ.วท.ธัญญบุรี  นายสุพชัย อัมภา เป็นรองผอ.วท.พังงา  นายวิลาศ เฟื่องระย้า เป็นรองผอ.วก.พิชัย  นยอรุณ เลิศอุดมโชค เป็นรองผอ.วก.องครักษ์ นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ เป็นรองผอ.วท.บ้านค่าย นางเพ็ญศรี  ติฐิโต เป็นรองผอ.วก.ปากท่อ  นายนนทพันธ์ พิมพา เป็นรองผอ.วท.บ้านค่าย

          นายชัยวัฒน์ พรแสน เป็นรองผอ.วท.ราชบุรี 2  นายเฉลิมศักดิ์ กงอินทร์ เป็นรองผอ.วก.บ่อไร่  นายสรวง ผิวผ่อง เป็นรองผอ.วก.แม่สอด น.ส.สมจิตร์ ลักษมีวงศ์ เป็นรองผอ.วษท.ราชบุรี  นายณัฐศักดิ์   สำราญชื่น เป็นรองผอ.วิทยาลัยการประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  นายมนตรี หาเรือนทรง  เป็นรองผอ.วก.พนมทวน  นายณภัทร แสงนาค เป็นรองผอ.วษท.พิจิตร นายเจริญ คำหล้า เป็นรองผอ.วษท.เพชรบุรี  นายพิศาล ปฤษณารุณ เป็นรองผอ.วก.บางสะพาน และนายอสนาถ โรจนวิภาต เป็นรองผอ.วก.นวิมินทรทราชินีแม่ฮ่องสอน--จบ--

 

          ที่มา: http://www.siamrath.co.th