แบบรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคู่มือการรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบสำรวจรายชื่ออนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื่นที่การศึกษาทุกเขต ที่จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะอ.ก.ค.ศ./จนท.ที่กำหนดในภาคเหนือ) (20 พ.ค. 51)

การประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะอ.ก.ค.ศ./จนท.ที่กำหนดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (20 พ.ค. 51)

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 – 5
โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 

ผลการพิจารณาคำขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการยื่นคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2551

การยื่นคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2551 (ที่ ศธ 0206.3/ว 25   ลว. 29 เมษายน 2551)

ประกาศสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการบริหารจัดการ
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา (ศธ 0206.6/248  ลว. 1 เมษายน 2551)

ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ โดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2551

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (28 มี.ค. 51)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (28 มี.ค. 51)
ใบสั่งซื้อหนังสือ "สวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ.""
 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ในหัวเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะครู" โดยเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายประเสริฐ  งามพันธุ์) เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 14.05-14.50 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)

  เอกสารคู่มือในการปฏิบัติงาน ของ สำนักงาน ก.ค.ศ. (ข้อมูลสำนักงาน ก.ค.ศ., พ.ร.บ.ระเบียนข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547 ,พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ. 2547, พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547 และ Powerpoint สำนักงาน ก.ค.ศ.)
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ

ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดและจัดทำรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ0206.6/193  ลว. 11 มีนาคม 2551)

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  (ที่ ศธ 0206.6/179  ลว. 10 มีนาคม 2551)

ร่างคุณลักษณะเฉพาะระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.2/ว 2  ลว.29 กพ. 2551)  >>มีข้อเสนอแนะ  คลิกที่นี่<<

  ประกาศ ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ในตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศสอบราคาการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่องพร้อมติดตั้ง

ประกาศรายการชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะที่มีตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และหลักจากการปรับย้าย

หารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ

การเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. ในตำแหน่งที่ว่าง

สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน / สถาบันการพลศึกษา / สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต)

ประกาศ สป. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ สป. เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ฉบับร่างครั้งที่ 1

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจ้างพิมพ์วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ขอทราบข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจ้างถ่ายเอกสาร ลงวันที่ 8 มกราคม 2551

ร่างข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคในกาจัดทำวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2550

ก.ค.ศ. เห็นชอบกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้ว   (ที่ ศธ 0206.3/6400  ลว.15 ตุลาคม 50)

ข่าวประชาสัมพันธ์  -  ประชุมสัมมนาการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ

รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด ระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศธ. เน้นธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษาและใช้คุณธรรมเป็นเครื่องมือประเมินวิทยฐานะครู เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สัมมนาแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง “ความประหยัดและการมีวินัยทางการเงิน”  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย. 50 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 3-4 ก.ย. 50 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงาน การสอน โดยให้ส่งผลงานทางวิชาการจำนวน ๔ ชุด ไว้ที่ สพท. ต้นสังกัดซื่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะประสานการจัดส่งผลงานฯ เมื่อถึงลำดับการพิจารณา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/๕๗๑๗ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๐  

การจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7)  อิเล็กทรอนิกส์  (24 ก.ย. 50)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 

ประกาศ สป. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

 

ประกาศ สป. เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงาน  ก.ค.ศ.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

  เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อีเล็กทรอนิกส์ (17 ก.ย. 50)
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
 

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมไปแล้วและเพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงได้จัดให้มีการประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ลอดจ์ 2000 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดการและแผนผังการเดินทาง

 

ประชาสัมพันธ์  - โครงการส่งเสริมความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ประชาสัมพันธ์  - โครงการกฎหมายสำหรับผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

 

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตพญาไท กทม. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2550

  ประกาศ สป. เรื่อง การสอบราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
  ประกาศ สป. เรื่อง การสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
 

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (27 ส.ค. 50)

  ประกาศ สป. เรื่อง การสอบราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุมพร้อมระบบเสียงและเครื่องโปรเจคเตอร์ 2 ชุด
  ประกาศ สป. เรื่อง การสอบราคาซื้อ เครื่องฟอกอากาศ  จำนวน 15 เครื่อง
  สำนักงาน ก.ค.ศ. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ วันที่ 22 ส.ค. 50 ณ โรงแรมเดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 

การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย : โครงการ ส่งเสริมมาตรฐานทางกฎหมาย การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ  แจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายใน 16 ส.ค. 50

 

การประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ศธ 0206.2/1431  ลว. 7 ส.ค. 2550)

 

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจงการปรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

 

ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์

 

ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูเพิ่มใหม่ สำหรับนักเรียนทุนโครงการ สควค.

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (3 ส.ค. 50)

 

หารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ (ศธ 0206.2/1374  ลว.24 ก.ค. 50)

 

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

 

เผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (26 ก.ค. 50)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (เพิ่มเติม)

 

ประกาศ สป. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารส่วนกลาง (รถตู้)

 

ประกาศ สป. เรื่อง การสอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร ์Notebook ระดับสูง จำนวน 21 เครื่อง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

ประกาศ สป. เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

 

สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 4 สายงาน คือ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจะจัดประชุมในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2550  ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ลอร์จ 2000 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่กลุ่มมาตรฐานตำแหน่งที่ 2 โทร. 02-2802828 ,02-2801029   มีกำหนดการ และ แผนที่เดินทาง ดังแนบ

 

ประกาศ สป. เรื่องการสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารส่วนกลาง (รถตู้)

 

สำนักงาน  ก.ค.ศ.  กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหาร งานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  รวมทั้งจะได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนแนวทาง การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการประชุมจัดขึ้น 2 ครั้ง ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี และได้เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้  ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  16-17 กรกฎาคม 2550 ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลางและภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  18-19  กรกฎาคม  2550  ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (ตามหนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/819, 820  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2550)   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบและทะเบียนประวัติ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2802825

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัด ศธ. แนะผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างกฎ ก.ค.ศ. และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมกิจกรรมในงาน "มหกรรมนักอ่าน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาผู้ประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

 

ประกาศ สป. การสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ศธ 0206.6/768 )

ประกาศ สป. การสอบราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุม

 

การประชุมสัมมนาผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและอ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ (ศธ 0206.2/1139  ลว. 12 พ.ค. 2550)

 

เผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (8 มิถุนายน 2550)

 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 0206.3/2299  ลว. 6 มิถุนายน 2550)

 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มใหม่ (ศธ 0206.3/2312  ลว. 6 มิถุนายน 2550)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  , ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2550

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค.ศ. เร่งประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ กรณีเกษียณ เสร็จกันยานี้  นายประเสริฐ  งามพันธุ์  เชขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า จากที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะนั้น ปรากฎว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค.ศ. เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก กบข. นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขอให้ ก.ค.ศ. ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. เพื่อเป็นผู้แทนสมาชิก กบข. จำนวน 1 คน สำรองไม่ต่ำกว่า 1 คน และผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 คน เนื่องจากผู้แทนเดิมจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในหัวข้อเรื่อง "สำนักงาน ก.ค.ศ. ในมุมมองนักบริหารงานบุคคล" เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประเสริฐ  งามพันธุ์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในการเปิดอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่กรรมการสอบสวน (รุ่นที่ 1) ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  จ.นครปฐม  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ค.ศ.

การเทียบประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง (ศธ 0206.3/1020  ลว. 17 พ.ค. 2550 )

 

เผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (15 พ.ค. 2550)

 

รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 0206.6/337  ลว. 28 มีนาคม 2550)

 

หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย (หลักสูตรเต็มรูปแบบ.doc) (หลักสูตรเร่งรัด.doc)

 

การส่งผลงานด้านที่ 3 ของผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (30 มี.ค. 50)

     

 

ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเงินวิทยฐานะ     แบบฟอร์มวิทยฐานะ1         แบบฟอร์มวิทยฐานะ2

     

 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

     

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 0206.3/ว2  ลว. 19 มี.ค. 2550 )

 

รูปแบบคำสั่ง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครู กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ศธ 0206.3/0853  ลว. 9 มี.ค. 2550 )

 

การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กค 0430.3/ว 58  ลว. 14 ก.พ. 2550))

 

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาcool_hot.gif

 

หารือการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)(ศธ 0206.3/0154 ลว. 15 ม.ค. 2550)

 

หารือแนวทางการจัดราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ 0206.3/0316 ลว. 25 ม.ค. 2550)

 

หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ศธ 0206.3/0317 ลว. 25 ม.ค. 2550)

 

หารือแนวทางการจัดราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา (ศธ 0206.3/0318 ลว. 25 ม.ค. 2550)  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ศธ 0206.3/0392  ลว. 30 ม.ค. 2550)

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ศธ 0206.3/0393  ลว. 30 ม.ค. 2550)

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ศธ 0206.3/0399  ลว. 31 ม.ค. 2550)

 

คู่มือ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สิงที่ส่งมาด้วย(3) (ศธ 0206.3/0309 ลว. 25 ม.ค. 2550)

 

การให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ศธ 0206.2/144  ลว. 23 ม.ค. 2550)

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ศธ 0206.3/0309  ลว. 25 ม.ค. 2550)

 

การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น (ศธ 0206.3/0112  ลว. 10 ม.ค. 2550)

 

หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศธ 0206.3/0090  ลว. 10 ม.ค. 2550)

 

หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศธ 0206.3/0089  ลว. 10 ม.ค. 2550)

 

หารือแนวทางการจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ 0206.3/0084  ลว. 10 ม.ค. 2550)

 

หารือการจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ 0206.3/0085  ลว. 10 ม.ค. 2550)

 

การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ 0206.3/0056  ลว. 8 ม.ค. 2550)

 

การประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) (ศธ 0206.3/0055  ลว. 8 ม.ค. 2550)

 

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 0206.3/0054  ลว. 8 ม.ค. 2550)

 

หารือการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) (ศธ 0206.3/0032  ลว. 5 ม.ค. 2550)

 

หารือแนวทางการจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ 0206.3/0031  ลว. 5 ม.ค. 2550)

 

การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา (ศธ 0206.3/3314  ลว. 29 ธ.ค. 2549)

 

การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา (ศธ 0206.3/3313  ลว. 29 ธ.ค. 2549)

 

การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (ศธ 0206.3/3312  ลว. 29 ธ.ค. 2549)

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนหรือไม่ เมื่อใด

 

การดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ศธ.0206.6/728 ลว. 17 ต.ค. 2549)

 

การเบิกจ่ายเกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงินการคลังและสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  แนวทางการแบ่งงานของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ.0206.3/2493 ลว. 6 ต.ค. 2549)
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ.0206.3/2495 ลว. 6 ต.ค. 2549)
  การกำหนดตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) (ศธ.0206.3/2467 ลว. 3 ต.ค. 2549)
  การกำหนดตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) (ศธ.0206.3/2468 ลว. 3 ต.ค. 2549)
 

การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ.0206.3/2201 ลว. 19 ก.ย. 2549)

 

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DATABASE SERVER) จำนวน 1 เครื่อง

 

การกำหนดตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) (ศธ 0206.3/2082  ลว. 8 ก.ย. 49)

 

การกำหนดตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) (ศธ 0206.3/2083  ลว. 8 ก.ย. 49)

 

การกำหนดตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) (ศธ 0206.3/2084  ลว. 8 ก.ย. 49)

 

การกำหนดตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) (ศธ 0206.3/2085  ลว. 8 ก.ย. 49)

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 29 เครื่อง

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง

 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ 0206.2/1419  ลว. 1 ก.ย. 2549) Hot 

 

ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่องความประหยัดและการมีวินัยทางการเงิน

 

ประกาศ สป. ขาดทอดตลาดรถยนต์ราชการ (7 ส.ค. 2549)

 

การประเมินบุคคลเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3  ศึกาานิเทศก์ 8  และกำหนดให้ข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารในสถานศึกษา ได้รับเงินเดือนในระดับ 8 (ศธ 0206.3/1626  ลว.2 ส.ค. 2549)

 

หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ศธ 0206.3/1547  ลว.31 ก.ค. 2549)

 

ขอหารือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ (ศธ 0206.3/1546  ลว.31 ก.ค. 2549)

 

การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 0206.3/1413  ลว.30 มิ.ย. 2549)

 

การประเมินบุคคลเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3  ศึกษานิเทศก์ 8  และกำหนดให้ข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารในสถานศึกษา ได้รับเงินเดือนในระดับ 8  (ศธ 0206.3/1339  ลว.23 มิ.ย. 2549)

 

หารือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ศธ 0206.3/1320  ลว.22 มิ.ย. 2549)

 

ภาพ - การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (29-30 มิ.ย. 49)

 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และในสถานศึกษา

 

หารือและขอเทียบความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.ค. กำหนด  (ที่ ศธ 0206.2/893  ลว. 19 พฤษภาคม 2549)

 

หารือหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  (ที่ ศธ 0206.2/892  ลว. 19 พฤษภาคม 2549)

 

การเบิกจ่ายเกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงิน การคลัง และสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 0206.1/0568  ลว. 15 พ.ค. 49)

 

ให้ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง หรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ศธ 0206.3/1012  ลว.18 พ.ค. 2549)

  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ที่ศธ 0206.2/814 ลว. 15 พ.ค. 2549)
  ประชาสัมพันธ์หนังสือ "กฎหมายและหนังสือเวียน" (3 พ.ค. 2549)
  ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ลว. 21 เม.ย. 2549)
  ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (เพิ่มเติม) (ที่ ศธ 0206.3/0845 ลว. 25 เม.ย. 2549)
  ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ ศธ 0206.3/0838 ลว. 21 เม.ย. 2549)
  การขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0818 ลว. 18 เม.ย. 49)
  ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ (เพิ่มเติม) (ที่ ศธ 0206.3/0773 ลว. 4 เม.ย. 2549)
  ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานถ่ายโอนข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (29 มี.ค. 2549)
  คุณสมบัติเฉพาะด้านวุฒิและประสบการณ์สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ (กรณีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) (3 เม.ย. 49)  Hot 
   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (23 มี.ค. 49)  Hot 
  แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (22 มี.ค. 49)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
  การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ที่ ศธ 0206.3/0595 ลว. 14 มี.ค. 2549)
  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0571 ลว. 10 มี.ค. 2549)
  ชะลอการดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ที่ ศธ 0206.3/0567 ลว. 10 มี.ค. 2549)
  ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/0551 ลว. 10 มี.ค. 2549)
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/0459 ลว. 28 ก.พ. 2549)
  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเกษียณอายุราชการ (ที่ ศธ 0206.3/0450 ลว. 24 ก.พ. 2549)
  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการและผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0444 ลว.24 ก.พ. 49)
  เรื่อง มาตรการ กำกับ ดูแล การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0279 ลว.1 ก.พ. 49)
  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0214 ลว. 31 ม.ค.49)
  เรื่อง หารือเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (ที่ ศธ 0206.3/0213 ลว.31 ม.ค.49)
  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0212 ลว.31 ม.ค.49)
  เรื่อง ขออนุมัติในการยกเว้นคุณสมบัติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันต์ เขต 1 พิจารณายกเว้นคุณสมบัติได้โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญการในตำแหน่ง (ที่ ศธ 0206.3/0209 ลว. 31 ม.ค.49)
  เรื่อง ขอหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0207 ลว.31 ม.ค.49)
  เรื่อง หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (ที่ ศธ 0206.3/0200 ลว.31 ม.ค.49)
  เรื่อง การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ที่ ศธ 0206.3/0198 ลว.30 ม.ค.49)
  เรื่อง หารือกรณีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0186 ลว.30 ม.ค.49)
  เรื่อง หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (ที่ ศธ 0206.3/0185 ลว.30 ม.ค.49)
  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0184 ลว.30 ม.ค.49)
  เรื่อง ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/0182 ลว.30 ม.ค.49)
  เรื่อง หารือเกี่ยวกับการได้รับเงินวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/0174 ลว.30 ม.ค.49)
  แบบรายงาน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/0141 ลว.24 ม.ค.49)
  เรื่อง ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) กรณีผู้บริหารสถานศึกษาเกณฑ์คุณภาพ (ที่ ศธ 0206.3/0118 ลว.18 ม.ค.49)
 

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ. 0206.3/0098 ลว.17 ม.ค. 49)

  เรื่อง ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ (เพิ่มเติม) (ที่ ศธ. 0206.3/0097 ลว.17 ม.ค. 49)
  เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง (เพิ่มเติม) (ที่ ศธ. 0206.3/0096 ลว.17 ม.ค. 49)
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีครูช่วยราชการ (ที่ ศธ. 0206.3/0095 ลว.17 ม.ค. 49)
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ. 0206.3/0085 ลว.16 ม.ค. 49)
  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ. 0206.3/0084 ลว.16 ม.ค. 49)
  การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (Powerpoint)
  ประเด็นถาม-ตอบ การประเมินเพื่อขอให้มีวิทยฐานะ
(ที่ ศธ 0206.3/0322 ลว.3 ก.พ. 49)