ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
 

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้

   ๑    เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปแบบที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีฯ จำนวน ๑๕ เครื่อง
   ๒    เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปแบบที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีฯ จำนวน เครื่อง
   ๓    จอ LED ขนาด 18 นิ้ว จำนวน จอ
   ๔    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน กระทรวงเทคโนโลยีฯ จำนวน เครื่อง
   ๕    เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง เทคโนโลยีฯ จำนวน เครื่อง
   ๖    เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบ NETWORK ตามเกณฑ์มาตร ฐานของกระทรวงเทคโลยีฯ จำนวน เครื่อง
   ๗    เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร จำนวน เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   . เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๗๗๐๐๙๘ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 
 
 

(นาย สุรนันท์ ศุภวรรณกิจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุรนันท์ ศุภวรรณกิจ)
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 โดย นาย สุรนันท์ ศุภวรรณกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

 

ที่มาของข้อมูล http://process.gprocurement.go.th/EPROCWeb/jsp/procsearch.sch?pid=54054014922&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure