ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่ง หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1.

เลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายณรงค์  แผ้วพลสง


อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0-2280-4827


โทรสาร
0-2282-0365

 

2.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น
2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
0-2280-3477
 

โทรสาร
0-2627-1201

 

3.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ดร.ประชาคม จันทรชิต

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
0-2627-1203


โทรสาร
  
0-2627-1203


4.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช
 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
0-2026-5555
ต่อ 1108 

โทรสาร
0-2627-1203

5.

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายพีระพล พูลทวี
 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์ 
0-2026-5555
ต่อ 1109

โทรสาร
-

6.

ที่ปรึกษา สอศ. ด้าน
นโยบายและแผน

นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์ 
-

โทรสาร
-

 

7.

ที่ปรึกษา สอศ.ด้าน
มาตรฐานอาชีวศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
-

โทรสาร
-

 

8.

ที่ปรึกษา สอศ.ด้าน
มาตรฐานอาชีวศึกษา
ธุรกิจและบริการ

 นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์ 
-


โทรสาร

-

 

9.

ที่ปรึกษา สอศ.ด้าน
มาตรฐาน
อาชีวศึกษา
เกษตรกรรม
และประมง

 


 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์ 
-

โทรสาร
-

 

 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์