ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ /
โทรสาร

1.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02 628 6352

โทรสาร
02 628 5619

2.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 282 0068 02 628 6151

โทรสาร
02 280 2941

 

3.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร
 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 6146
02 280 2912

โทรสาร
02 280 2941

 

4.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 5612
02 628 6152 

โทรสาร
02 281 3490

 

5.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เขตตรวจราชการที่ 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์


อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2846
 

โทรสาร
-

6.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ        (รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 3
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

โทรศัพท์
02 280 2886 02 280 2877

โทรสาร
02 280 2877

7.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 4
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 6
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)

 

นายชาญ ตันติธรรมถาวร
 

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2885 02 280 2873

โทรสาร
02 280 2873
 

8.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 5 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

นายอรรถพล  ตรึกตรอง


อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2880 02 280 2852

โทรสาร
02 280 2852

9.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ        (รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 7
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2884 02 280 2882
 

โทรสาร
02 280 2882

10.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ         (รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 8
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เขตตรวจราชการที่ 15
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
เขตตรวจราชการที่ 16
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) 

นางปัทมา วีระวานิช

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2847 02 280 2874

โทรสาร
02 280 2874

11.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 9
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
เขตตรวจราชการที่ 13
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)       

นายณรงค์ แผ้วพลสง

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

โทรศัพท์
02 280 2849 02 280 2881

โทรสาร
02 280 2881

12.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ    
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 14
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

นายวีระกุล อรัณยะนาค


   


อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2879 02 280 2850
 

โทรสาร
02 280 2850

13.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 17
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
เขตตรวจราชการที่ 18
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

 

นายพิธาน พื้นทอง
 

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2876

โทรสาร
02 280 2876
 

14.

ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.

นายดำรง ลิมาภิรักษ์

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 628 5613

โทรสาร
02 628 6156
 

15.

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร
จัดการศึกษา สป.


 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6177
 

16.

ผู้ช่วยปลัด              กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 282 2668

โทรสาร
02 282 2668

17.

เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 5-7
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300
 

โทรศัพท์
02 2802 845

โทรสาร
02 2802 845
 

18.

เลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

นายศรีชัย  พรประชาธรรม

อาคาร สพฐ. ชั้น 2  
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 282 9718
02 280 2921

โทรสาร
02 282 4810

19.

เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

นายชลำ อรรถธรรม

 

319 วังจันทรเกษม
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 6289 032

โทรสาร
02 6286 294


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์