ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ /
โทรสาร

1.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง 

อาคารราชวัลลภ ชั้น  1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02 628 6352

โทรสาร
02 628 5619
02 280 4272

2.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ 

                   

อาคารราชวัลลภ ชั้น  1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 6146
02 280 2912

โทรสาร
02 280 2941
                       

                   

3.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ                           

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์      

02 628 5612
02 628 6152 

โทรสาร

02 281 3490

 

4.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธีรพงษ์ สารแสน                                     

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 282 0068
02 628 6151
 

โทรสาร
02 282 0068
                                            

 

5.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ    

นายประชาคม จันทรชิต 


   


อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2871
 

โทรสาร
02 280 2853

6.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 1

                       


อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2846
 

โทรสาร
-

7.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 2
 

นายชาญ ตันติธรรมถาวร
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2885

โทรสาร
02 280 2873
 

8.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 3

นางปัทมา วีระวานิช

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2847 02 280 2874

โทรสาร
02 280 2874

9.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

                           


อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2880

โทรสาร
02 280 2852

E-mail :
attapontrue
@gmail.com

10.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2884

โทรสาร
02 280 2881

11.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
 

นายพิธาน พื้นทอง
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2876

โทรสาร
02 280 2876
 

12.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

                                                   

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

โทรศัพท์
02 280 2886 02 280 2877

โทรสาร
02 280 2877

13 .

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

                           

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

โทรศัพท์
02 280 2849
ต่อ 1148 ,
1149

โทรสาร
02 280 2881

E-mail :
narong
@gmail.com

14.

ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.

นางสาวนงศิลินี โมสิกะ (รก.)

 

อาคารราชภัฏเดิม ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6156
 

15.

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร
จัดการศึกษา สป.

นางสาวผุสดี เขตสมุทร (รก.)
 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 628 5610

โทรสาร
02 628 5610
 

16 .

ผู้ช่วยปลัด              กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 628 6339

โทรสาร
02 282 2668

17.

เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 5
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300
 

โทรศัพท์
02 280 7055
02 280 1104
ต่อ 114

โทรสาร
02 280 2845
 

18.

เลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

อาคาร สพฐ.5 ชั้น 2  
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 282 9718
02 280 2921

โทรสาร
02 282 4810

19.

เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

นายอรรถพล ตรึกตรอง

 

319 วังจันทรเกษม
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 6289 032

โทรสาร
02 6286 294


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์