ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ /
โทรสาร

E-mail Address

1.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 281 6350

โทรสาร
02 280 4274
 

wsuthasri@gmail.com

2.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางผานิตย์ มีสุนทร 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 6151

โทรสาร
02 282 0068


3.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัชรินทร์  จำปี

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 6146
02 280 2912

โทรสาร
02 280 2941

 


4.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายกมล  ศิริบรรณ 
 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 5612

โทรสาร
02 281 3490
 


 

5.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 11 และเขตตรวจราชการที่ 13 (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

(ว่าง)

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2848

โทรสาร
02 280 2876

 

 

6.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 7

(ว่าง)
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2846
 

โทรสาร
02 280 2872

 

7.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่  4 และ เขตตรวจราชการที่ 5

นายประเสริฐ บุญเรือง
 

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2886
 

โทรสาร
02 280 2877

 

8.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 10 และ เขตตรวจราชการที่ 12

(ว่าง)
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2871

โทรสาร
02 280 2853

 

9.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 1

นายอนันต์  ระงับทุกข์

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2849
 

โทรสาร
02 280 2881

 Anan_r@sueksa.go.th

10.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการ
ที่ 15 และ 16

นายวิมล จำนงบุตร 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2880

โทรสาร
02 280 2852

 

11.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 6

(ว่าง)

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2850

โทรสาร
02 280 2879

 

12.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 17 และเขตตรวจราชการที่ 18
 

(ว่าง)

 

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2874
 

โทรสาร
02 280 2847

 

13.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 8

นายอดินันท์  ปากบารา

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2885

โทรสาร
02 280 2873
 

 

14.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 2

นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2878
 

โทรสาร 
02 280 2851
 

 

15.

ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่


 (ว่าง)

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2884
 

โทรสาร
02 280 2882

 
16. ผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 3 และ เขตตรวจราชการที่ 9

นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2854
 

โทรสาร
02 280 2875

17.

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ สป.

 

 (ว่าง)

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 282 2668 

โทรสาร
02 628 5615
 

 

18.

ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.

นายดำรง ลิมาภิรักษ์
(รก.)

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 5613

โทรสาร
02 628 6156
 


 

19.

ที่ปรึกษาด้าน
ระบบบริหาร
จัดการศึกษา สป.

นางสาวนฤมล ไทยวิรัช(รก.)
 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6177 
 

 

20.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 5613-4 

โทรสาร
02 628 6156 

 

21.

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 5-7
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 2802 845

โทรสาร
02 2802 845
 

 

22.

เลขาธิการ
สำนักงาน
ส่งเสริม
การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

อาคาร สพฐ. ชั้น 2  
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 282 9718
02 280 2921


โทรสาร
02 282 4810

 

23.

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

 

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร

 

319 วังจันทรเกษม
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 6289 032

โทรสาร
02 6286 294

bundit_s@sueksa.go.th 

เว็บไซต์ : http://www.sriputtangul.com/
 

24.

ผู้อำนวยการ
สำนักอำนวยการ

นางสาวนฤมล ไทยวิรัช

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 6286 175

โทรสาร
02 2819 273
 

 

25.

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

(ว่าง)

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 4
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

1030

โทรศัพท์
02 6286 604

โทรสาร
02 2818 218
 

 

26.

ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และ
บุคลากร
ทางการศึกษา

(ว่าง)

60 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
73210

โทรศัพท์
034 321 286
034 225 400-2

โทรสาร
034 225 399

 

27.

ผู้อำนวยการ
สำนักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน

นายศัจธร วัฒนะมงคล

อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 6285 602

โทรสาร
02 2829 639

sachathorn@sueksa.go.th

28.

ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริม
กิจการการศึกษา

นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง

อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 6285 602

โทรสาร
02 2829 639

 

29.

ผู้อำนวยการ
สำนัก
ความสัมพันธ์
ต่างประเทศ

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

อาคาร สพฐ. ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

1030

โทรศัพท์
02 6286 548

โทรสาร
02 2810 953
 

 

30.

ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจ
และติดตาม
ประเมินผล

นางวรรณพร  เพียรสาระ

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น
10
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 6285 632

โทรสาร
02 6285 633
 

 

31.

ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น
8
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 2819 097

โทรสาร
02 2819 413

 

32.

ผู้อำนวยการ
สำนักนิติการ

(ว่าง)

  

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 10
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 2804 261

โทรสาร
02 2800 497
 

 

33.

หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง

นางนันทา อนะมาน

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 6286 148 - 9

โทรสาร
02 6286 167

check@moe.go.th

nanta@sueksa.go.th

 

34.

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
สป.

นายประสพ กันจู

ชั้น 3 อาคารสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 2806 217,
02 2806 218

โทรสาร
02 2818 882

webiad@moe.go.th

prasop@sueksa.go.th

35.

ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายเชิดศักดิ์  ศรีศักดิ์วิชัย

อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

10300

โทรศัพท์
02 6286 407-8

โทรสาร
02 6286 409
 

 

36.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1

(ว่าง)

2  ถ.ห้วยแก้ว
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50300

  

โทรศัพท์
053 221 413
053 217 610

โทรสาร
053 214 575

inspect01cm@sueksa.go.th

37.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 2

(ว่าง)

  

311 หมู่ 5
ต.หัวรอ
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก

65000

โทรศัพท์
05 5258 925

โทรสาร
05 5252 065

inspec2pl@hotmail.com

inspect02pl@sueksa.go.th

38.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 3

นายวีระ เมืองช้าง

วงเวียนเทพสตรี
(อนุสาวรีย์สมเด็จ
พระนารายณ์
มหาราช)
อ.เมือง
จ.ลพบุรี

โทรศัพท์
036 411 157

โทรสาร
036 412 520
 

inspec3lop@hotmail.com

inspect03lb@sueksa.go.th

39.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 4

นายนิธิบดี  เที่ยงวรรณกานต์

ถ.เทศปทุม
ต.บางปลอก
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี

12000

โทรศัพท์
02 5811 391

โทรสาร
02 5811 394

inspect04pt@sueksa.go.th

40.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 5

(ว่าง)
 

111/200 หมู่ 1
ต.หนองไม้แดง
อ.เมือง
จ.ชลบุรี

โทรศัพท์
038 054 287

โทรสาร
038 054 287

inspec5@hotmail.com

inspect05ch@sueksa.go.th

41.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6

นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ

ถ.ไกรเพชร 
อ.เมือง
จ.ราชบุรี
70000

โทรศัพท์
032 310 939

โทรสาร
032 310 939
ext 117

inspecmoe@yahoo.com

inspect06rb@sueksa.go.th

42.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 7

นายประหยัด พิมพา

  

ถ.นิตโย
อ.เมือง
จ.อุดรธานี

41000

โทรศัพท์
042 204 147

โทรสาร
042 322 892

inspect07ud@sueksa.go.th

43.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 8

นายสำเภา สมบูรณ์

  

54 ถ.สืบศิริ  ซ.3
ต.ในเมือง
อำเภอเมือง
จ.นครราชสีมา
30000

โทรศัพท์
044 242 447

โทรสาร
044 244 464

inspect08nm@sueksa.go.th

 

44.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

นายสมเกียรติ  แถวไธสง

40 ถ.คลังอาวุธ
ต.ขามใหญ่
อำเภอเมือง
จ.อุบลราชธานี
34000

โทรศัพท์
045 313 290
045 281 295

โทรสาร
045 314 696

inspec9@chaiyo.com

inspect09ub@sueksa.go.th

45.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 10

นายสมพร ฉั่วสกุล

  

ถนนดำรง
ต.ตลาดใหญ่
อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
83000

โทรศัพท์
076 212 229
076222 800

โทรสาร

inspec10@yahoo.com

inspect10pk@sueksa.go.th

46.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 11

(ว่าง)

173 ถ.สงขลา-นาทวี อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

90000

โทรศัพท์
074 321 175

โทรสาร  
074 321 175

inspect11sk@sueksa.go.th

47.

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 12

นายพีรศักดิ์  รัตนะ

3 ถ.อาคารสงเคราะห์
ต.สะเตง
อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
95000

โทรศัพท์
073 216 129

โทรสาร
073 212 323

inspect12yl@sueksa.go.th

48. ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 13
นายวรัท  พฤกษากุลนันท์
ชั้น 3 อาคารสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 2811 480

โทรสาร
02 2811 480

inspectbk@moe.go.th

inspectbkk@sueksa.go.th

drwarath@gmail.com

 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลดำเนินงาน
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์