กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาหลายครั้ง ดังนี้

ช่วงปีพุทธศักราช

ชื่อกระทรวง

2435 - 2461

กระทรวงธรรมการ

2462 - 2468

กระทรวงศึกษาธิการ

2469 - 2483

กระทรวงธรรมการ

2484 - ปัจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการ

              กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด 5 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับ  

            ที่ทำการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการย้ายมาหลายแห่งด้วยกัน ดังนี้

-

ในสมัยแรกนั้น (พ.ศ. 2435) ที่ทำการกระทรวงธรรมการตั้งอยู่ที่ตึกริมประตูพิมานไชยศรี ด้านตะวันออก (ปัจจุบันเป็นสำนักงานพระคลัง)

-

พ.ศ. 2441 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกสุนันทาลัย ปากคลองตลาดซึ่งก็คือ โรงเรียนราชินีในปัจจุบัน

-

พ. ศ. 2448 ได้ย้ายไปอยู่ที่ตึกสร้างใหม่ที่พระราชวังบวรฯ (ที่ตั้งโรงละครแห่งชาติ ในปัจจุบัน)

-

พ. ศ. 2452 ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ริมปากคลองโอ่งอ่าง  (ปัจจุบันเป็นที่ทำการกรมการข้าว)

-

พ. ศ. 2483 ได้ย้ายมาอยู่ที่วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก จนถึงปัจจุบันนี้


กระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2440 - 2448

ลำดับ เสนาบดี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2435 - 2560

1. เจ้าพระยาภาสกรวงษ์   เสนาบดี พ.ศ. 2435 - 2445     
2. เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร เสนาบดี พ.ศ. 2445 - 2454
3. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดี  พ.ศ. 2454 - 2458   
4. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี พ.ศ. 2458 - 2469
5. พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เสนาบดี พ.ศ. 2469 - 2475 
6. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี     รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2475 - 2476 
7. พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา    รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2476 - 2477
8. พระสารสาสน์ประพันธ์    รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2477 - 2478
9. พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2478- 2484
10. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม    รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2485
11. พลโท ประยูร ภมรมนตรี      รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2485 - 2487
12. นายทวี บุณยเกตุ    รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2487 - 2488
13. พระตีรณสารวิศวกรรม   รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2488 - 2489 
14. นายเดือน บุนนาค   รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2489 - 2490 
15. พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช) รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2490 - 2491
16. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ.2491 
17. พลเอก มังกร พรหมโยธี    รัฐมนตรีว่าการ พ ศ. 2491 - 2492
18. พลโท สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ   รัฐมนตรีว่าการ    พ.ศ. 2492 - 2494
19. นายเลียง ไชยกาล รัฐมนตรีว่าการ    พ.ศ. 2494 - 2500   
20. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์   รัฐมนตรีว่าการ    พ.ศ. 2494 - 2500  
21. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล   รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2500 - 2512 
22. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์    รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2512 - 2515
23. นายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2515 - 2517  
24. นายเกรียง กีรติกร   รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2517
25. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์    รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2518, พ. ศ. 2522
26. นายนิพนธ์  ศศิธร     รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2518   
27. นายประชุม  รัตนเพียร    รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2518 - 2519
28. พลตรี ศิริ  สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2519
29. นายภิญโญ  สาธร รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2519
30. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการ   พ.ศ. 2520 , พ. ศ. 2523 
31. นายสิปปนนท์  เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2523 - 2524 
32. นายเกษม  ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2524 - 2526
33. นายชวน  หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2526 - 2529
34. นายมารุต  บุนนาค รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2529 - 2531
35. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2531 - 26 ส.ค.2533
36. พลเอก เทียนชัย  สิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2522- 23 ก.พ.2534
37. นายก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2535
38. พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2534 - 2535
39. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2535 -2538  
40. นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2538 -2540 
41. นายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2540
42. นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2540 - 2541
43. นายปัญจะ เกสรทอง รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2541 - 2542
44. นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2542 - 2544
45. ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2544-  2544
46. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2544
47. นายสุวิทย์  คุณกิตติ  รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2544 - 2545
48. นายปองพล   อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2545 - 2546
49. ดร.อดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2546 - 2548
50. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2548 - 2549
51. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2549 - 2551
52. นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2551- 2551
53. นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2551- 2551
54. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2551- 2553
55. นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ พ.ศ. 2553- ก.ย.2554

56. นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล

รัฐมนตรีว่าการ ต.ค. 2554 - 17 ม.ค.2555
57. ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการฯ 18 ม.ค.2555 - 26 ต.ค.2555

58. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

รัฐมนตรีว่าการฯ

27 ต.ค.2555 - 29 มิ.ย.2556
59. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการฯ 30 มิ.ย.2556 - 21 พ.ค.2557
60.นางสุทธศรี วงษ์สมาน รก.รัฐมนตรีว่าการฯ 22 พ.ค.2557-29 ส.ค.2557
61.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการฯ 30 ส.ค.2557 - 18 ส.ค.2558
62.พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการฯ 20 ส.ค.2558 - 6 ธ.ค.2559
63.นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รก.รัฐมนตรีว่าการฯ 7 ธ.ค.2559 - 14 ธ.ค.2559
64.นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการฯ 15 ธ.ค.2559 - พ.ค.2562
65.นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการฯ  10 ก.ค.2562  - ปัจจุบัน
     

กระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2448 - 2452
 ลำดับ ปลัดทูลฉลอง และ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พ. ศ. 2435 - พ. ศ. 2560

1. พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร  (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน์)   ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2435 - 2445 
2. เจ้าพระยาพระสมเด็จสุเรนทราธิบดี(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2445 - 2454 
3. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2454 - 2458 
4. พระยาเมธาธิบดี ปลัดทูลฉลอง (สาตร สุทธเสถียร) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2458 - 2462 
5. พระยาไพศาลศิลปสาสตร (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2462 - 2472
6. พระยาวิทยาปรีชามาตย์ (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2472 - 2475
7. พระยาประมวลวิชาพู (วงศ์ บุญหลวง) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2475 - 2476
8. พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน) ทำการแทนปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2476 - 2476
9. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร) ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2476 - 2487
10. หลวงสุจิตภารพิทยา (สุจิต สุจิตภารพิทยา) ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2487 - 2488
11. หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2488 - 2489
12. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2489 - 2501
13. นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2501 - 2504 
14. นายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2504 - 2511 
15. นายสนั่น สุมิตร ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2511 - 2513 
16. นายบุญถิ่น อัตถากร ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2513 - 2517
17. นายจรูญ วงศ์สายัณห์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2517 - 2520 
18. นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2520 - 2523 
19. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2523 - 2525  
20. นายสมาน แสงมลิ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2525 - 2530 
21. นายบรรจง ชูสกุลชาติ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2530 - 2533
22. นายสมชัย  วุฒิปรีชา ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2533 - 2535
23. นายโกวิท วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2535 - 2537 
24. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2537 - 2538 
25. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2538 - 2542  
26. นายพนม พงษ์ไพบูลย์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2542 - 2544
27. นายจรูญ ชูลาภ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2544 - 2545
28. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2545 - 2546
29. นางพรนิภา  ลิมปพยอม ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2546 - 2547
30. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2547 - 2549
31. นางจรวยพร  ธรณินทร์ ปลัดกระทรวง พ.ศ.2549 - 2551
32. นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวง พ.ศ.2551 - 2552
33. นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวง พ.ศ.2552 - 2554
34. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวง เม.ย. - ก.ย. 2554

35. ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์

ปลัดกระทรวง ต.ค.2554 - ก.ย.2555

36. นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา

ปลัดกระทรวง

1 ต.ค.2555-ก.ย.2556

37. นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวง 1 ต.ค.2556-15 ต.ค.2557
38. รศ.นพ. กำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวง

17 ต.ค.2557-30 ต.ค.2559

39. ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวง 1 ต.ค.2559-21 ก.ย.2560

40.นายการุณ สกุลประดิษฐ์
41.นายประเสริฐ  บุญเรือง


ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง

22 ก.ย.2560-30 ก.ย.2562
7 ต.ค.2562-ปัจจุบัน


     


กระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2452 - 2483

วันที่ 7 กรกฏาคม 2546 ได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่
มีหน่วยงานภายใต้สังกัด คือ

1. สำนักงานรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. องค์การมหาชน/องค์กรในกำกับ

 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์