ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่ง หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1.

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกมล  รอดคล้าย

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02-288-5532-5

โทรสาร
02-282-9980

 

kamol@sueksa.go.th

kamolrod@moe.go.th

2.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางรัตนา  ศรีเหรัญ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5528-30

โทรสาร
02-628-8887


3.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายโรจนะ  กฤษเจริญ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-2813284


โทรสาร

02-282-1312

3.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายรังสรรค์ มณีเล็ก

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5540-1


โทรสาร
02-280-2909

5.

ที่ปรึกษาด้าน
มาตรฐานการศึกษา

 

นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-0484


โทรสาร

02-281-3907

 

6.

ที่ปรึกษาด้าน
การศึกษาพิเศษ
และผู้ด้อยโอกาส

(ว่าง)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-282-5888


โทรสาร

02628-8982

 

7.

ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้

นายรังสรรค์  มณีเล็ก

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-7168


โทรสาร

02-628-5344

 

8.

ที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน

นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-7168


โทรสาร

02-628-5344

 

9.

ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม
 

(ว่าง)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-2469


โทรสาร

02-281-3173

 

10.

ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและแผน

นายรังสรรค์ มณีเล็ก

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-4438


โทรสาร

02-281-3173

 

11.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประเมินผล
การจัดการศีกษา
ขั้นพื้นฐาน

นายแสงไทย มีสุนทร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5888


โทรสาร

02-280-5558

 

12.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ติดตามตรวจสอบ
การดำเนินการ
บริหารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางพัชรา  ประวาลทิพย์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-288-5867

โทรสาร
02-282-8789

 

13.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิเคราะห์
วิจัย
การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นางสาวรุ่งนภา  นุตราวงศ์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5846


โทรสาร

02-281-5232

 

14.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาเครื่องมือ
วัดผล

นายชวลิต โพธิ์นคร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-282-5537

โทรสาร
02-282-2867

 

15.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาหลักสูตร
และสื่อการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี

 

นายโสภณ โสมดี

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-288-5755

โทรสาร
02-281-2602

 

16.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการอบรม
และการนำ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ไปแเผยแพร่

นางสุทิน ทองไสว

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-288-5602

โทร
สาร
02-282-3021

 

17.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส

นางณรี สุสุทธิ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5602

โทร
สาร
02-282-3021

 

18.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหาร
การจัดการศึกษา

(ว่าง)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5777

โทรสาร
02-628-5341

 

19.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิจัยการศึกษา

นางสาววิพาพร นิธิปรีชานนท์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5777

โทรสาร
02-628-5341

 

20.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนา
หลักสูตรและ
การเรียนรู้

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-280-5558

โทรสาร
02-280-5558

 

21.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาสื่อและ
การเรียนรู้
 

นางสุกัญญา งามบรรจง

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-280-5558

โทรสาร
02-280-5558

 

22.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาการ
แนะแนว

นางสาวพจนีย์  เจนพนัส

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5777

โทรสาร
02-628-5341

 

23.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

นายอำนาจ  วิชยานุวัติ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5640

โทรสาร
02-282-8758

 

24.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นางสาวชลธิชา  เจริญรัตนวัฒน์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5640

โทรสาร
02-282-8758

 

25.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิจัยและประเมิน

คุณภาพ
ทางการศึกษา

นายพีระ  รัตนวิจิตร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5640

โทรสาร
02-282-8758

 

26.

ผู้อำนวยการ
สำนักอำนวยการ

 นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-628-5165

โทรสาร
02-281-6320

 

27.

ผู้อำนวยการ
สำนักการคลัง
และทรัพย์สิน

นางพวงมณี ชัยเสรี

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-182-9657

โทรสาร
02-281-1592

 

28.

ผู้อำนวยการ
สำนักติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นายไกร  เกษทัน (รก.)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-280-8240


โทรสาร

02-280-5535

 

29.

ผู้อำนวยการ
สำนักทดสอบ
ทางการศึกษา

นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
(รก.)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

30.

ผู้อำนวยการ
สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียน
การสอน

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-282-2861


โทรสาร

02-280-3804

 

31.

ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-281-1956


โทรสาร

02-281-5232

 

32.

ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายพะโยม ชินณวงศ์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-280-7045


โทรสาร

02-280-7045

 

33.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนา
นวัตกรรม
การจัดการศึกษา

นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-281-1958


โทรสาร

02-281-5216

 

34.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล
และนิติการ

นายพิธาน พื้นทอง (รก.)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-628-9183


โทรสาร

02-280-1764

 

35.

ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษา

นางสาววีณา อัครธรรม

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-628-5338
ฅ่อ 414


โทรสาร

02-628-5335

 

36.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน

นายสนิท แย้มเกษร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
 

โทรสาร 

 

37.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาครู
และบุคลากร

นายชวลิต โพธิ์นคร
(รก.)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
 

โทรสาร 

 

38.

ผู้อำนวยการ
สถาบัน
ภาษาอังกฤษ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

39.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนา
การศึกษา
เขตพัฒนา
เฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

 

นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

40.

ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นายอุดม  พรมพันธ์ใจ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

41.

หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร

นายดำรงค์  พลโภชน์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

42.

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลดำเนินงาน
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์