ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่ง หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1.

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกมล  รอดคล้าย

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02-288-5532-5

โทรสาร
02-282-9980

 

kamol@sueksa.go.th

kamolrod@moe.go.th

2.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางรัตนา  ศรีเหรัญ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5528-30

โทรสาร
02-628-8887


3.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายโรจนะ  กฤษเจริญ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-2813284


โทรสาร

02-282-1312

3.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอ่องจิต  เมธยะประภาส

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5540-1


โทรสาร
02-280-2909

5.

ที่ปรึกษาด้าน
มาตรฐานการศึกษา

 

นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-0484


โทรสาร

02-281-3907

 

6.

ที่ปรึกษาด้าน
การศึกษาพิเศษ
และผู้ด้อยโอกาส

(ว่าง)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-282-5888


โทรสาร

02628-8982

 

7.

ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้

นายรังสรรค์  มณีเล็ก

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-7168


โทรสาร

02-628-5344

 

8.

ที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน

นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-7168


โทรสาร

02-628-5344

 

9.

ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม
 

(ว่าง)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-2469


โทรสาร

02-281-3173

 

10.

ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและแผน

นายรังสรรค์ มณีเล็ก

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-281-4438


โทรสาร

02-281-3173

 

11.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประเมินผล
การจัดการศีกษา
ขั้นพื้นฐาน

นายแสงไทย มีสุนทร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5888


โทรสาร

02-280-5558

 

12.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ติดตามตรวจสอบ
การดำเนินการ
บริหารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางพัชรา  ประวาลทิพย์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-288-5867

โทรสาร
02-282-8789

 

13.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิเคราะห์
วิจัย
การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นางสาวรุ่งนภา  นุตราวงศ์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5846


โทรสาร

02-281-5232

 

14.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาเครื่องมือ
วัดผล

นายชวลิต โพธิ์นคร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-282-5537

โทรสาร
02-282-2867

 

15.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาหลักสูตร
และสื่อการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี

 

นายโสภณ โสมดี

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-288-5755

โทรสาร
02-281-2602

 

16.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการอบรม
และการนำ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ไปแเผยแพร่

นางสุทิน ทองไสว

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-288-5602

โทร
สาร
02-282-3021

 

17.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส

นางณรี สุสุทธิ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5602

โทร
สาร
02-282-3021

 

18.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหาร
การจัดการศึกษา

(ว่าง)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5777

โทรสาร
02-628-5341

 

19.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิจัยการศึกษา

นางสาววิพาพร นิธิปรีชานนท์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5777

โทรสาร
02-628-5341

 

20.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนา
หลักสูตรและ
การเรียนรู้

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-280-5558

โทรสาร
02-280-5558

 

21.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาสื่อและ
การเรียนรู้
 

นางสุกัญญา งามบรรจง

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-280-5558

โทรสาร
02-280-5558

 

22.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาการ
แนะแนว

นางสาวพจนีย์  เจนพนัส

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5777

โทรสาร
02-628-5341

 

23.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

นายอำนาจ  วิชยานุวัติ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5640

โทรสาร
02-282-8758

 

24.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นางสาวชลธิชา  เจริญรัตนวัฒน์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5640

โทรสาร
02-282-8758

 

25.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิจัยและประเมิน

คุณภาพ
ทางการศึกษา

นายพีระ  รัตนวิจิตร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5640

โทรสาร
02-282-8758

 

26.

ผู้อำนวยการ
สำนักอำนวยการ

 นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-628-5165

โทรสาร
02-281-6320

 

27.

ผู้อำนวยการ
สำนักการคลัง
และทรัพย์สิน

นางพวงมณี ชัยเสรี

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-182-9657

โทรสาร
02-281-1592

 

28.

ผู้อำนวยการ
สำนักติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นายไกร  เกษทัน (รก.)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-280-8240


โทรสาร

02-280-5535

 

29.

ผู้อำนวยการ
สำนักทดสอบ
ทางการศึกษา

นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
(รก.)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

30.

ผู้อำนวยการ
สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียน
การสอน

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-282-2861


โทรสาร

02-280-3804

 

31.

ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-281-1956


โทรสาร

02-281-5232

 

32.

ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

นายพะโยม ชินณวงศ์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-280-7045


โทรสาร

02-280-7045

 

33.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนา
นวัตกรรม
การจัดการศึกษา

นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02-281-1958


โทรสาร

02-281-5216

 

34.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล
และนิติการ

นายพิธาน พื้นทอง (รก.)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-628-9183


โทรสาร

02-280-1764

 

35.

ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษา

นางสาววีณา อัครธรรม

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-628-5338
ฅ่อ 414


โทรสาร

02-628-5335

 

36.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน

นายสนิท แย้มเกษร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
 

โทรสาร 

 

37.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาครู
และบุคลากร

นายชวลิต โพธิ์นคร
(รก.)

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
 

โทรสาร 

 

38.

ผู้อำนวยการ
สถาบัน
ภาษาอังกฤษ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

39.

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนา
การศึกษา
เขตพัฒนา
เฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

 

นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

40.

ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นายอุดม  พรมพันธ์ใจ

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

41.

หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร

นายดำรงค์  พลโภชน์

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

42.

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

 

 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์