ข่าว :: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครม.อนุมัติแต่งตั้งบอร์ด กพฐ.
        ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก..
  25 กรกฎาคม 2560  ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน EEC
        ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564..
  18 กรกฎาคม 2560  เห็นชอบตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาของซีมีโอ
        ครม.เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Region..
  4 กรกฎาคม 2560  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
        ครม.อนุมัติแก้ไขกฎกระทรวงการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 ฉบับ เ..
  13 มิถุนายน 2560  ครม.อนุมัติแต่งตั้งบริหารระดับสูง 9 ราย
        มติ ครม. 30 พฤษภาคม 2560 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 9 รา..
  30 พฤษภาคม 2560  มติ ครม.16 พ.ค.2560
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย และเห็นชอบการขอยกเว..
  16 พฤษภาคม 2560  ครม.อนุมัติแต่งตั้งศึกษาธิการภาค 3 ราย
        ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดก..
  2 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
        นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษาและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ครม.ได้เ..
  18 เมษายน 2560  28 ก.ค.และ 13 ต.ค.เป็นวันหยุดราชการ
        ครม.เห็นชอบให้วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี และ..
  11 เมษายน 2560  เห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
        ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษาและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ครม.เห็น..
  14 มีนาคม 2560  มติ ครม. 28 กุมภาพันธ์ 60
        ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิกา..
  28 กุมภาพันธ์ 2560  ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.4 ราย
        ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดก..
  14 กุมภาพันธ์ 2560  มติ ครม.17 ม.ค.2560
        ครม.เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแต่งตั้งนายโศภณ นภาธร เป็นผู้ช่วยร..
  17 มกราคม 2560  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.ศธ.
        ครม.อนุมัติการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประเด็..
  4 มกราคม 2560  เห็นชอบ MOU กับฮ่องกง และตั้งข้าราชการกา..
        ครม.เห็นชอบ MOU ด้านการศึกษากับฮ่องกง และแต่งตั้งข้าราชการการเมืองของกระทรวงศึกษ..
  27 ธันวาคม 2559  แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล
        ครม. รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่..
  13 ธันวาคม 2559  ครม.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.ศธ.
        มติ ครม.7 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ และแต่งตั้งกรรมก..
  7 ธันวาคม 2559  ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ.
        ครม.อนุมัติตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใ..
  29 พฤศจิกายน 2559  เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณคืน
        ครม.เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณคืน 1,085 อัตราในโรงเรียนที่มีนักเรียน 120..
  2 พฤศจิกายน 2559  ครม.เห็นชอบเยียวยาข้าราชการเงินเดือนตัน
        ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้..
  18 ตุลาคม 2559  
   
ค้นพบ 250 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์