ข่าว :: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
        ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษาและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ครม.เห็น..
  14 มีนาคม 2560  มติ ครม. 28 กุมภาพันธ์ 60
        ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิกา..
  28 กุมภาพันธ์ 2560  ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.4 ราย
        ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดก..
  14 กุมภาพันธ์ 2560  มติ ครม.17 ม.ค.2560
        ครม.เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแต่งตั้งนายโศภณ นภาธร เป็นผู้ช่วยร..
  17 มกราคม 2560  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.ศธ.
        ครม.อนุมัติการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประเด็..
  4 มกราคม 2560  เห็นชอบ MOU กับฮ่องกง และตั้งข้าราชการกา..
        ครม.เห็นชอบ MOU ด้านการศึกษากับฮ่องกง และแต่งตั้งข้าราชการการเมืองของกระทรวงศึกษ..
  27 ธันวาคม 2559  แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล
        ครม. รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่..
  13 ธันวาคม 2559  ครม.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.ศธ.
        มติ ครม.7 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ และแต่งตั้งกรรมก..
  7 ธันวาคม 2559  ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ.
        ครม.อนุมัติตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใ..
  29 พฤศจิกายน 2559  เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณคืน
        ครม.เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณคืน 1,085 อัตราในโรงเรียนที่มีนักเรียน 120..
  2 พฤศจิกายน 2559  ครม.เห็นชอบเยียวยาข้าราชการเงินเดือนตัน
        ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้..
  18 ตุลาคม 2559  การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
        ครม.เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2) เห็นชอบการจัดสรรเงินอ..
  11 ตุลาคม 2559  มติ ครม.4 ตุลาคม 2559
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 4 ราย และอนุมัติ..
  4 ตุลาคม 2559  อนุมัติ พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
        ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
  21 กันยายน 2559  ครม.อนุมัติ MoU กับกัมพูชา
        มติ ครม.เมื่อ 13 กันยายน 2559 อนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ..
  13 กันยายน 2559  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
        รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 ในส่วนที่เกี่..
  30 สิงหาคม 2559  ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย
  24 สิงหาคม 2559  แผนการปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
        มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ..
  2 สิงหาคม 2559  เงินประจำตำแหน่ง 38 ค. (2)
        ครม.อนุมัติร่างกฎ ก.ค.ศ.การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาต..
  26 กรกฎาคม 2559  ครม.แต่งตั้งรองเลขาธิการ กกอ.
        ครม.อนุมัติแต่งตั้ง รศ.บัณฑิต ทิพากร เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแ..
  12 กรกฎาคม 2559  
   
ค้นพบ 241 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์