ข่าว :: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
        ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิที..
  20 กุมภาพันธ์ 2561  มติ ครม.6 กุมภาพันธ์ 2561
        ครม.อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่..
  6 กุมภาพันธ์ 2561  ครม.แต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ.
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ. และเห็นชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  9 มกราคม 2561  สนับสนุนสานพลังประชารัฐ
        ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการดำเนินโค..
  12 ธันวาคม 2560  ครม.เห็นชอบโครงการสานฝันฯ ปี กศ. 2561-65
        มติ ครม.28 พ.ย.60 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชายแดนใต้: เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬา..
  28 พฤศจิกายน 2560  ครม.อนุมัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง กศ.
        มติ ครม. 21 พ.ย.60 เกี่ยวกับการศึกษา 2 เรื่อง อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเ..
  21 พฤศจิกายน 2560  ครม.เห็นชอบตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
        เร็วๆ นี้ ประเทศไทยจะมีสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ "สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา"..
  7 พฤศจิกายน 2560  เห็นชอบตั้งรองเลขาธิการ กกอ.
        ครม.เห็นชอบแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเค..
  24 ตุลาคม 2560  เกณฑ์จัดการศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศ
        ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
  18 ตุลาคม 2560  ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 6 ร..
        ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแ..
  19 กันยายน 2560  มติ ครม.ที่เ้กี่ยวข้อง
        ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก..
  12 กันยายน 2560  ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง (ซี 11) กระทรวงศึกษาธิการ 3 ราย
  29 สิงหาคม 2560  ครม.อนุมัติกฎกระทรวง ประกันคุณภาพการศึกษ..
        ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ..
  8 สิงหาคม 2560  มติ ครม. 1 สิงหาคม 2560
        ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกร..
  1 สิงหาคม 2560  ครม.อนุมัติแต่งตั้งบอร์ด กพฐ.
        ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก..
  25 กรกฎาคม 2560  ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน EEC
        ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564..
  18 กรกฎาคม 2560  เห็นชอบตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาของซีมีโอ
        ครม.เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Region..
  4 กรกฎาคม 2560  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
        ครม.อนุมัติแก้ไขกฎกระทรวงการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 ฉบับ เ..
  13 มิถุนายน 2560  ครม.อนุมัติแต่งตั้งบริหารระดับสูง 9 ราย
        มติ ครม. 30 พฤษภาคม 2560 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 9 รา..
  30 พฤษภาคม 2560  มติ ครม.16 พ.ค.2560
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย และเห็นชอบการขอยกเว..
  16 พฤษภาคม 2560  
   
ค้นพบ 264 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์