ข่าว :: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แ..
  17 เมษายน 2562  ส่ง นศ.จชต.เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
        ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสล..
  9 เมษายน 2562  มติ ครม.19 มี.ค.62
        มติ ครม.19 มีนาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการบริหา..
  19 มีนาคม 2562  มติ ครม. 5 มี.ค.62
        มติคณะรัฐมนตรี 5 มี.ค.62 ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.3 เรื่อง คือ รับทราบ รร.คุณภาพประจำ..
  5 มีนาคม 2562  มติ ครม.26 ก.พ.62
        นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภา..
  26 กุมภาพันธ์ 2562  ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.3 ราย
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ..
  12 กุมภาพันธ์ 2562  ป้องกันการทุจริตโอกาสในการเข้าเรียน
        ครม.รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อ..
  5 กุมภาพันธ์ 2562  มติ ครม. 29 ม.ค.62
        ครม.เห็นชอบการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลช่วงที่ 3 ระยะ 5..
  29 มกราคม 2562  มติ ครม.22 ม.ค.62
        สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษา..
  26 มกราคม 2562  มติ ครม. 8 มกราคม 62
        มติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งข้..
  8 มกราคม 2562  มติ ครม. 2 ม.ค.62
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ..
  2 มกราคม 2562  เห็นชอบจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
        มติคณะรัฐมนตรี 25 ธันวาคม 2561 รับทราบและเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการจั..
  26 ธันวาคม 2561  มติ ครม.18 ธ.ค.61
        ครม. เห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ 2562-2565 และอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ..
  19 ธันวาคม 2561  มติ ครม. 4 ธ.ค.61
        มติคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2561 อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหา..
  4 ธันวาคม 2561  มติ ครม.20 พ.ย.61
        มติคณะรัฐมนตรี 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง คือ ..
  20 พฤศจิกายน 2561  ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
        ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ 3 ด้าน คือ 1) การให้..
  24 ตุลาคม 2561  มติ ครม. 2 ต.ค.61
        มติ ครม. 2 ต.ค.61 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาขอ..
  2 ตุลาคม 2561  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.
        ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนต..
  25 กันยายน 2561  อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ กช.
        ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "นายชลำ อรรถธรรม" ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมก..
  18 กันยายน 2561  ครม.อนุมัติงบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางกา..
        ครม.อนุมัติงบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและแนวทางการกำหนดมาตรการบริหารและพ..
  11 กันยายน 2561  
   
ค้นพบ 301 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์