ข่าว :: บริการ dowload การเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี..
       
  14 กันยายน 2560  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่..
       
  11 กันยายน 2560  ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ..
        ความเป็นมาและโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  4 สิงหาคม 2560  บัญชีรหัสพยัญชนะย่อหน่วยงาน ในสังกัดกระท..
       
  20 กรกฎาคม 2560  แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโย..
       
  14 กรกฎาคม 2560  รวมเอกสาร การบรรยายในโครงการพัฒนาผู้บริห..
       
  20 มิถุนายน 2560  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรว..
       
  8 พฤษภาคม 2560  Update - Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤ..
        Download Powerpoint บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และ..
  16 มิถุนายน 2560  (update 14/06/60) แบบรายงานผลการคัดเลือก..
       
  13 มิถุนายน 2560  รายงาน การประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบั..
       
  9 มิถุนายน 2560  แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโย..
       
  26 พฤษภาคม 2560  แนวทางการดำเนินงานโครงการเครือข่ายต่อต้า..
       
  18 พฤษภาคม 2560  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
       
  27 เมษายน 2560  แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวง..
       
  26 เมษายน 2560  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
       
  19 เมษายน 2560  Powerpoint ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงแ..
       
  5 เมษายน 2560  Powerpoint ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในก..
       
  3 เมษายน 2560  จุดเน้นการวิจัยของสํานักงานปลัดกระทรวงศึ..
       
  30 มีนาคม 2560  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
       
  17 มีนาคม 2560  (ร่าง) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
       
  15 มีนาคม 2560  
   
ค้นพบ 384 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์