ข่าว :: บริการ dowload การเรียนการสอนคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ..
       
  9 ธันวาคม 2562  โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
       
  6 พฤศจิกายน 2562  รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำป..
       
  30 ตุลาคม 2562  รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำ..
       
  2 สิงหาคม 2562  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
       
  26 มิถุนายน 2562  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน..
       
  22 เมษายน 2562  ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับ..
       
  18 เมษายน 2562  หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปร..
       
  5 เมษายน 2562  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์..
       
  26 มีนาคม 2562  รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งท..
       
  18 มีนาคม 2562  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ..
       
  15 มีนาคม 2562  ภาพถ่ายในงานการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็..
       
  25 มกราคม 2562  รายงานการเงินประจำปี 2561 ของสำนักงานปลั..
       
  16 มกราคม 2562  คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562
       
  24 ธันวาคม 2561  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25..
       
  20 ธันวาคม 2561  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
       
  14 ธันวาคม 2561  คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ..
       
  26 พฤศจิกายน 2561  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
       
  26 พฤศจิกายน 2561  โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
       
  6 พฤศจิกายน 2561  รายงานประจำปี 2559 -2560 กระทรวงศึกษาธิก..
       
  12 ตุลาคม 2561  
   
ค้นพบ 435 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์