ข่าว :: infographicsโครงการไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ
       
  14 มีนาคม 2561  5 เทคนิคช่วยเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไม่ถูกห..
       
  14 กุมภาพันธ์ 2561  ปรัชญาการศึกษา : ครู บุพการีชน
       
  10 มกราคม 2561  10 ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับและพัฒนาการ..
       
  15 ธันวาคม 2560  ภาพรวมของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบกา..
       
  30 พฤศจิกายน 2560  ปรัชญาการศึกษา : บัณฑิตที่มีความคิดมีปัญ..
       
  15 พฤศจิกายน 2560  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงตน ..
       
  8 พฤศจิกายน 2560  10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน
       
  27 ตุลาคม 2560  ปรัชญาการศึกษา : ครู ปูชนียบุคคล
       
  27 ตุลาคม 2560  ปรัชญาการศึกษา : วัตถุประสงค์ของการศึกษา
       
  12 กันยายน 2560  การจัดการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจัง..
       
  11 กันยายน 2560  หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ
       
  8 กันยายน 2560  มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าป..
       
  5 กันยายน 2560  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
       
  18 สิงหาคม 2560  3 ขั้นตอน ภาครัฐช่วยอุทกภัย "ก่อน -..
       
  8 สิงหาคม 2560  เป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน..
       
  7 สิงหาคม 2560  EchoVE
       
  3 สิงหาคม 2560  แผนปฏิบัติการอาเซียน - จีน เพื่อความร่วม..
       
  3 สิงหาคม 2560  ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาโดยการดู การฟัง ก..
       
  26 กรกฎาคม 2560  ปรัชญาการศึกษา : รากฐานที่ดีที่ถูกต้องใน..
       
  26 กรกฎาคม 2560  
   
ค้นพบ 89 รายการ
Back   1  2  3  4  5 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์