ข่าว :: นิทานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการรวมค่านิยม 12 ประการกับการศึกษาไทย
       
  6 พฤษภาคม 2558  ค่านิยมที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ..
       
  7 เมษายน 2558  ค่านิยมที่ 11 มีความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ย..
       
  7 เมษายน 2558  ค่านิยมที่ 10 รู้จักดำรงตนโดยใช้ปรัชญาเศ..
       
  30 มีนาคม 2558  นิทาน ค่านิยมที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด ร..
       
  30 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ..
       
  30 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชา..
       
  30 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 6 มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 5 รักษาวัฒนธรรมไทย
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 4 ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทา..
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ค..
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหาก..
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยม 12 ประการกับการศึกษาไทย
       
  27 มีนาคม 2558  
   
ค้นพบ 14 รายการ   
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์