ข่าว :: นิทานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการรวมค่านิยม 12 ประการกับการศึกษาไทย
       
  6 พฤษภาคม 2558  ค่านิยมที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ..
       
  7 เมษายน 2558  ค่านิยมที่ 11 มีความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ย..
       
  7 เมษายน 2558  ค่านิยมที่ 10 รู้จักดำรงตนโดยใช้ปรัชญาเศ..
       
  30 มีนาคม 2558  นิทาน ค่านิยมที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด ร..
       
  30 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ..
       
  30 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชา..
       
  30 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 6 มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 5 รักษาวัฒนธรรมไทย
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 4 ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทา..
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ค..
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยมที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหาก..
       
  27 มีนาคม 2558  ค่านิยม 12 ประการกับการศึกษาไทย
       
  27 มีนาคม 2558  
   
ค้นพบ 14 รายการ   
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์